ใส่เลขประจำตัว หรือ ชื่อนักเรียน
หรือนามสกุล หรือ ชื่อโรงเรียน
  
(สามารถค้นหาโดยพิมพ์ อักษรคำแรก)
ประกาศ ห้องสอบ และคะแนน O-NET (ข้อมูลผิดพลาด ไปแก้ไข หรือ ติดต่อครูอรุณ ไชยวรรณ์  โทร.0887624753) ด่วน
N
เลขประ
จำตัว
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
O-NET
จากระบบ
O-NET
น.ร.พิมพ์มา
ผลต่าง
ห้องสอบ
ที่
เลขที่
สถานที่สอบ
1  10001เด็กชายนัฐเศรษฐ  ผลพนมเทศบาลวัดเสมาเมือง155.25155.250.0011332
  อาคาร3 ชั้น 3
2  10002เด็กหญิงปิ่นเกล้า  ปลัดสงครามวัดพระมหาธาตุ202.25202.250.0012332
  อาคาร3 ชั้น 3
3  10003เด็กชายอนันทสา  วงศ์เมืองเทศบาลวัดมเหยงคณ์131.50131.500.0013332
  อาคาร3 ชั้น 3
4  10004เด็กชายวุฒิภัทร  มากด้วงวัดมะม่วงตลอด162.75162.750.0014332
  อาคาร3 ชั้น 3
5  10005เด็กหญิงยศวดี  สังข์สิงห์วัดทะเลปัง211.00211.000.0015332
  อาคาร3 ชั้น 3
6  10006เด็กหญิงปรนันท์  เพชรโกมลเทศบาลวัดมเหยงคณ์221.25221.250.0016332
  อาคาร3 ชั้น 3
7  10007เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญณาวัดพระมหาธาตุ239.50238.001.5017332
  อาคาร3 ชั้น 3
8  10008เด็กหญิงอัญมณี  ทองดีหัวไทร(เรือนประชาบาล)237.75237.750.0018332
  อาคาร3 ชั้น 3
9  10009เด็กชายธิติภพ  เลิศสุทธิชวาลศรีธรรมราชศึกษา304.75304.750.0019332
  อาคาร3 ชั้น 3
10  10010เด็กหญิงวาสนา  ดิษฐ์แก้วเทศบาลวัดศาลามีชัย133.00133.000.00110332
  อาคาร3 ชั้น 3
11  10011เด็กชายเตชิต  ศรีเพชรแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ141.25141.250.00111332
  อาคาร3 ชั้น 3
12  10012เด็กหญิงสุตาภัทร  ต้นทับทิมทองเทศบาลวัดมเหยงคณ์263.75263.750.00112332
  อาคาร3 ชั้น 3
13  10013เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรเกลี้ยงเทศบาลวัดเสมาเมือง178.75178.750.00113332
  อาคาร3 ชั้น 3
14  10014เด็กชายกฤตพรรษ  ปรีชาสาธิต.มรภ.นศ179.50179.500.00114332
  อาคาร3 ชั้น 3
15  10015เด็กชายนพปฎล  กำนอกเทศบาลวัดใหญ่226.00225.500.50115332
  อาคาร3 ชั้น 3
16  10016เด็กหญิงภัณฑิรา  พุทธสุภะเทศบาลวัดใหญ่175.50175.500.00116332
  อาคาร3 ชั้น 3
17  10017เด็กชายโพธิพงษ์  อิ่มด้วงอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ150.25149.750.50117332
  อาคาร3 ชั้น 3
18  10018เด็กชายธัญเทพ  สันติวัฒนอนุชินอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"172.25172.250.00118332
  อาคาร3 ชั้น 3
19  10019เด็กหญิงชนิดาภา  ไตรระเบียบเทศบาลวัดใหญ่206.50206.500.00119332
  อาคาร3 ชั้น 3
20  10020เด็กชายกนกพล  สุขถนอมวัดศรีสุวรรณาราม178.50180.50-2.00120332
  อาคาร3 ชั้น 3
21  10021เด็กหญิงฏวิษา  เย็นเองวัดพระมหาธาตุ171.25171.250.0021333
  อาคาร3 ชั้น 3
22  10022เด็กชายวสุพล  คงศรีชายอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ268.75271.83-3.0822333
  อาคาร3 ชั้น 3
23  10023เด็กชายสิทธิพงศ์  เพชรรัตน์เทศบาลวัดท้าวโคตร228.50228.500.0023333
  อาคาร3 ชั้น 3
24  10024เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ชุมคงอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ199.75199.750.0024333
  อาคาร3 ชั้น 3
25  10025เด็กหญิงภัทริกา  รักแก้วเทศบาลวัดใหญ่135.00135.000.0025333
  อาคาร3 ชั้น 3
26  10026เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้างเทศบาลวัดมเหยงคณ์240.50240.000.5026333
  อาคาร3 ชั้น 3
27  10027เด็กชายจารุพงศ์  ส่งแสงบ้านทวดทอง132.00132.000.0027333
  อาคาร3 ชั้น 3
28  10028เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนาวัดพระมหาธาตุ187.00187.50-0.5028333
  อาคาร3 ชั้น 3
29  10029เด็กชายกฤตภาส  ศรีสมทรงวัดพระมหาธาตุ217.00217.000.0029333
  อาคาร3 ชั้น 3
30  10030เด็กชายธนวัฒน์  จันทพันธ์เทศบาลวัดชัยชุมพล171.50171.500.00210333
  อาคาร3 ชั้น 3
31  10031เด็กชายธรรมธร  มโนสงฆ์ดรุณศึกษา163.25163.250.00211333
  อาคาร3 ชั้น 3
32  10032เด็กหญิงพิชญาภา  สุยศรีสุขวัดประทุมทายการาม250.50250.500.00212333
  อาคาร3 ชั้น 3
33  10033เด็กหญิงพิชญาพร  เอียดดำศรีธรรมราชศึกษา170.25170.250.00213333
  อาคาร3 ชั้น 3
34  10034เด็กหญิงจันทิมา  มังสวัสดิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง136.00136.000.00214333
  อาคาร3 ชั้น 3
35  10035เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มีสุวรรณ์อนุบาลพิบูลเวศม์264.50264.500.00215333
  อาคาร3 ชั้น 3
36  10036เด็กหญิงปราณปรียา  สม้อเทศบาลวัดมเหยงคณ์250.50250.500.00216333
  อาคาร3 ชั้น 3
37  10037เด็กชายสาริศ  พิเชียรโสภณอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ206.75206.750.00217333
  อาคาร3 ชั้น 3
38  10038เด็กชายปารมี  อาจหนูวัดพระมหาธาตุ213.25213.000.25218333
  อาคาร3 ชั้น 3
39  10039เด็กชายอภิชัจ  พฤษภเทศบาลวัดเสมาเมือง138.50138.500.00219333
  อาคาร3 ชั้น 3
40  10040เด็กหญิงสุพิชญา  รักแสนศรีธรรมราชศึกษา195.75195.750.00220333
  อาคาร3 ชั้น 3
41  10041เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเกิดเทศบาลวัดใหญ่251.25251.250.0031334
  อาคาร3 ชั้น 3
42  10042เด็กหญิงอชิรญาณ์  สัญสำราญเทศบาล?วัด?เสมา?เมือง?133.50133.500.0032334
  อาคาร3 ชั้น 3
43  10043เด็กหญิงปิยธิดา  ณ รัชกาลเทศบาลวัดศาลามีชัย189.50189.500.0033334
  อาคาร3 ชั้น 3
44  10044เด็กหญิงณัฐศิณีย์  ศรีภูมราชนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช262.00262.000.0034334
  อาคาร3 ชั้น 3
45  10045เด็กหญิงนลินทิพย์  ผลระเนอะศรีธรรมราชศึกษา176.75176.750.0035334
  อาคาร3 ชั้น 3
46  10046เด็กชายธีรภพ  สวัสดิกุลวัดพระมหาธาตุ178.25178.250.0036334
  อาคาร3 ชั้น 3
47  10047เด็กชายวรายุทธ  กาลาศรีศรีธรรมราชศึกษา142.25142.250.0037334
  อาคาร3 ชั้น 3
48  10048เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณปานเทศบาลวัดมเหยงคณ์195.50195.500.0038334
  อาคาร3 ชั้น 3
49  10049เด็กหญิงจอมขวัญ  ยิมิเด็นอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ251.00251.000.0039334
  อาคาร3 ชั้น 3
50  10050เด็กหญิงณัฐณิชา  ภู่ประไพวัดพระมหาธาตุุ185.00185.000.00310334
  อาคาร3 ชั้น 3
51  10051เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองแดงเทศบาลวัดมเหยงคณ์189.50189.500.00311334
  อาคาร3 ชั้น 3
52  10052เด็กหญิงลักษณารีย์  ไกรนราอนุบาลนครศรีธรรมราช164.00164.000.00312334
  อาคาร3 ชั้น 3
53  10053เด็กหญิงอริสา  พันธุ์หินลาดเทศบาลวัดเสมาเมือง194.25194.250.00313334
  อาคาร3 ชั้น 3
54  10054เด็กหญิงกันต์สินี  คงแหล่เทศบาลวัดเสมาเมือง250.25250.250.00314334
  อาคาร3 ชั้น 3
55  10055เด็กหญิงสุธาสินี  ทองส่งโสมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ231.00231.000.00315334
  อาคาร3 ชั้น 3
56  10056เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตร์วัดพระมหาธาตุ128.25127.750.50316334
  อาคาร3 ชั้น 3
57  10057เด็กหญิงอภิชา  แก้วโสภาควัดพระมาธาตุ229.50229.500.00317334
  อาคาร3 ชั้น 3
58  10058เด็กหญิงปรางค์ชนก  ศรีรังสฤษดิ์อนุบาลจังหวัดนครศรีฯ150.50150.500.00318334
  อาคาร3 ชั้น 3
59  10059เด็กหญิงสิรินทรา  ฤทธิรุฒม์วัดพระมหาธาตุ198.00198.000.00319334
  อาคาร3 ชั้น 3
60  10060เด็กหญิงวิยะดา  ทองมณีเทศบาลวัดศาลามีชัย115.25115.250.00320334
  อาคาร3 ชั้น 3
61  10061เด็กหญิงจิตตานันท์  ณ บางช้างวัดพระมหาธาตุ301.75301.750.0041335
  อาคาร3 ชั้น 3
62  10062เด็กหญิงธมนวรรณ  ขาวเอี่ยมอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ233.00233.000.0042335
  อาคาร3 ชั้น 3
63  10063เด็กหญิงลลดา  พลายชุมอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ180.25180.250.0043335
  อาคาร3 ชั้น 3
64  10064เด็กชายณัฐวรรธน์  เเซ่ปักท่าศาลา269.50269.500.0044335
  อาคาร3 ชั้น 3
65  10065เด็กหญิงกีรัตยา  ชูความดีเทศบาลวัดศาลามีชัย246.25246.250.0045335
  อาคาร3 ชั้น 3
66  10066เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์เทพหัวไทร(เรือนประชาบาล)230.50230.500.0046335
  อาคาร3 ชั้น 3
67  10067เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  ศักดิ์ณรงค์เทศบาลวัดเสมาเมือง185.50185.500.0047335
  อาคาร3 ชั้น 3
68  10068เด็กหญิงภัทรภรณ์  ดิษฐ์อำไพเทศบาลวัดศาลามีชัย185.00185.000.0048335
  อาคาร3 ชั้น 3
69  10069เด็กหญิงสารืษฐา  ยกย่องวัดพระมหาธาตุ136.50136.500.0049335
  อาคาร3 ชั้น 3
70  10070เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนทองวัดพระมหาธาตุ136.00136.000.00410335
  อาคาร3 ชั้น 3
71  10071เด็กชายอนวัช  ไชยพจน์อนุบาลแสงทอง147.25147.250.00411335
  อาคาร3 ชั้น 3
72  10072เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญชนะเทศบาลวัดศาลามีชัย190.75190.750.00412335
  อาคาร3 ชั้น 3
73  10073เด็กชายเธียรธัช  ทองพริกอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ210.50210.500.00413335
  อาคาร3 ชั้น 3
74  10074เด็กชายสิทธิเดช  นวลจันทร์วัดท่าโพธิ์201.00201.000.00414335
  อาคาร3 ชั้น 3
75  10075เด็กชายศักดิภัทร  โรจน์ณรงค์ดรุณศึกษา2243.50243.500.00415335
  อาคาร3 ชั้น 3
76  10076เด็กหญิงภัทรวี  ปทะวานิชศรีธรรมราชศึกษา101.00101.000.00416335
  อาคาร3 ชั้น 3
77  10077เด็กหญิงสุฐิตา  นงนวลบ้านโรงเหล็ก246.00246.000.00417335
  อาคาร3 ชั้น 3
78  10078เด็กหญิงชยาภา  พ้องงูเหลือมสตรีจรัสพิชากร245.50245.500.00418335
  อาคาร3 ชั้น 3
79  10079เด็กชายทวีชัย  ซื่อสัตตบงกชอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ250.25250.250.00419335
  อาคาร3 ชั้น 3
80  10080เด็กหญิงนรมน  มิตรรุ่งวารีทิพย์เทศบาลวัดท่าโพธิ์251.25251.250.00420335
  อาคาร3 ชั้น 3
81  10081เด็กหญิงกุณฑริกา  แซ่พั่ววัดบางใหญ่153.00153.000.0051337
  อาคาร3 ชั้น 3
82  10082เด็กหญิงศุภกัญญา  นาคเนตรเทศบาลวัดเสมาเมือง180.75180.750.0052337
  อาคาร3 ชั้น 3
83  10083เด็กหญิงปาณิตา  จุติพลเทศบาลวัดเสมาเมือง260.00260.000.0053337
  อาคาร3 ชั้น 3
84  10084เด็กชายคณิศร  วรรณเพชรมารีย์พิทักษ์ศึกษา235.25235.250.0054337
  อาคาร3 ชั้น 3
85  10085เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดิษฐาภรณ์บ้านทวดทอง120.75120.500.2555337
  อาคาร3 ชั้น 3
86  10086เด็กชายพงศ์ภีระ  ขาวเขียวเทศบาลวัดมเหยงคณ์182.25182.250.0056337
  อาคาร3 ชั้น 3
87  10087เด็กหญิงบุณยวีย์  ศรีแฉล้มเทศบาลวัดศาลามีชัย270.00270.000.0057337
  อาคาร3 ชั้น 3
88  10088เด็กชายศิริมงคล  จัทร์มงคลเทศบาลวัดศาลามีชัย260.50260.500.0058337
  อาคาร3 ชั้น 3
89  10089เด็กชายพรปวีณ์  มุสิกะอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ135.75135.750.0059337
  อาคาร3 ชั้น 3
90  10090เด็กหญิงอภิษฐา  นาคสุวรรณ์เทศบาลวัดเสมาเมือง208.75208.750.00510337
  อาคาร3 ชั้น 3
91  10091เด็กหญิงภัสนันท์  ดวงประทุมเทศบาลวัดมเหยงคณ์230.50230.500.00511337
  อาคาร3 ชั้น 3
92  10092เด็กหญิงกนกอร  แสงประดับเทศบาลวัดเสมาเมือง195.50195.500.00512337
  อาคาร3 ชั้น 3
93  10093เด็กชายกระปี่  ชูวงศ์พระธาตุมูลนิธิ161.25161.250.00513337
  อาคาร3 ชั้น 3
94  10094เด็กหญิงกชกร  บุญราชศรีธรรมราชชศึกษา241.00241.000.00514337
  อาคาร3 ชั้น 3
95  10095เด็กหญิงลลิดา  นามโชติสตรีจรัสพิชากร151.50151.500.00515337
  อาคาร3 ชั้น 3
96  10096เด็กหญิงบัณฑิกา  หม่อมปลัดเทศบาลวัดศาลามีชัย237.75237.750.00516337
  อาคาร3 ชั้น 3
97  10097เด็กชายสรวิชญ์  ย้อยนวลอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ222.25222.250.00517337
  อาคาร3 ชั้น 3
98  10098เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูลเทศบาลวัดมเหยงคณ์224.00224.000.00518337
  อาคาร3 ชั้น 3
99  10099เด็กชายธรรศธรรม  สมบูรณ์มากท่าศาลา220.00220.000.00519337
  อาคาร3 ชั้น 3
100  10100เด็กชายพีรพัฒน์  ชูเมืองเทศบาลวัดศาลามีชัย161.75161.750.00520337
  อาคาร3 ชั้น 3
101  10101เด็กหญิงปุญญิศา  ไชยบุญมารีย์พิทักษ์ศึกษา185.75185.750.0061341
  อาคาร3 ชั้น 4
102  10102เด็กหญิงวิชญาดา  นาทองวัดพระมหาธาตุ227.50227.500.0062341
  อาคาร3 ชั้น 4
103  10103เด็กหญิงปุณยนุช  ดรุณวรรณอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"236.75236.750.0063341
  อาคาร3 ชั้น 4
104  10104เด็กหญิงพรธิดี  ชุมรัตน์เทศบาลวัดเสาธงทอง239.75239.750.0064341
  อาคาร3 ชั้น 4
105  10105เด็กหญิงอนันตญา  ตรางิ้ววัดพระมหาธาตุ158.00158.000.0065341
  อาคาร3 ชั้น 4
106  10106เด็กหญิงคีตาภัทร  ภักดีเทศบาลวัดศาลามีชัย153.75153.750.0066341
  อาคาร3 ชั้น 4
107  10107เด็กหญิงกุลยา  รังสิมันตุชาติอนุบาลนครศรีธรรมราช196.50196.500.0067341
  อาคาร3 ชั้น 4
108  10108เด็กชายกิตติพิชญ์  มีชัยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ120.75120.750.0068341
  อาคาร3 ชั้น 4
109  10109เด็กหญิงศิริรณา  พุฒแก้วเทศบาลวัดศาลามีชัย132.75132.750.0069341
  อาคาร3 ชั้น 4
110  10110เด็กชายธนดล  อักษรกาญจน์เทศบาลวัดเสาธงทอง134.75134.750.00610341
  อาคาร3 ชั้น 4
111  10111เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ล้อเทศบาลวัดศาลามีชัย224.50224.500.00611341
  อาคาร3 ชั้น 4
112  10112เด็กชายณัฐสิทธิ์  ค้ำคูณเทศบาลวัดมเหยงคณ์124.25124.250.00612341
  อาคาร3 ชั้น 4
113  10113เด็กชายอานนท์  นวลณรงค์อรุณวิทยา186.25186.250.00613341
  อาคาร3 ชั้น 4
114  10114เด็กชายชนะสิทธิ  ย้อยนวลอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ196.25196.250.00614341
  อาคาร3 ชั้น 4
115  10115เด็กหญิงปทุมวัน  สุคนธรัตน์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ199.00199.000.00615341
  อาคาร3 ชั้น 4
116  10116เด็กหญิงพัชรีพร  พุ่มรักชาติบ้านทวดทอง268.50268.500.00616341
  อาคาร3 ชั้น 4
117  10117เด็กชายอัครเดช  จันทรังษีอนุบาลศรีธรรมราช"ณ"นครอุทิศ144.75144.750.00617341
  อาคาร3 ชั้น 4
118  10118เด็กหญิงวิภากร  สว่างเดือนเทศบาลวัดเสมาเมือง176.75176.750.00618341
  อาคาร3 ชั้น 4
119  10119เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดำดุกศรีธรรมราชศึกษา179.75179.750.00619341
  อาคาร3 ชั้น 4
120  10120เด็กหญิงเปรม  ปิ่นสุวรรณเทศบาลวัดเสมาเมือง167.25167.250.00620341
  อาคาร3 ชั้น 4
121  10121เด็กหญิงศิษฎาษา  ช่อเพชรเทศบาลวัดใหญ่226.25226.250.0071342
  อาคาร3 ชั้น 4
122  10122เด็กหญิงศิรินภา  พุฒแก้วเทศบาลวัดศาลามีชัย142.00142.000.0072342
  อาคาร3 ชั้น 4
123  10123เด็กชายป้องเกียรติ  มูสิกภาชน์เทศบาลวัดเสมาเมือง179.00179.000.0073342
  อาคาร3 ชั้น 4
124  10124เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีนุรัตน์เทศบาลวัดมเหยงคณ์273.50273.500.0074342
  อาคาร3 ชั้น 4
125  10125เด็กหญิงรมัณยา  แสนเสนาะหัวไทร(เรือนประชาบาล)264.00264.000.0075342
  อาคาร3 ชั้น 4
126  10126เด็กชายณัฐภัทร  ลิ่มถาวรเทศบาลวัดเสมาเมือง157.75157.750.0076342
  อาคาร3 ชั้น 4
127  10127เด็กหญิงสายน้ำ  บุญวงศ์แก้วเทศบาลวัดศาลามีชัย227.75227.750.0077342
  อาคาร3 ชั้น 4
128  10128เด็กชายนัฐนัน  สุวรรณคชเทศบาลวัดท้าวโคตร223.00223.000.0078342
  อาคาร3 ชั้น 4
129  10129เด็กหญิงพิชญา  พรรญราชเทศบาลวัดท้าวโคตร143.00143.000.0079342
  อาคาร3 ชั้น 4
130  10130เด็กหญิงปุณยวีร์  ตรีตรงอนุบาลนครศรีธรมราช ณ นครอุทิศ237.75237.750.00710342
  อาคาร3 ชั้น 4
131  10131เด็กชายวิศรุต  วรรณทองเทศบาลเสมาเมือง140.25140.250.00711342
  อาคาร3 ชั้น 4
132  10132เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  โจมการเทศบาลวัดเสมาเมือง223.25223.250.00712342
  อาคาร3 ชั้น 4
133  10133เด็กหญิงกนกพิชญ์  คงทนวัดพระมหาธาตุ239.75239.750.00713342
  อาคาร3 ชั้น 4
134  10134เด็กหญิงสิราวรรณ  พิมพการเทศบาลวัดท่าโพธิ์203.75203.750.00714342
  อาคาร3 ชั้น 4
135  10135เด็กหญิงภูมิพร  สุวรรณมณีท่าศาลา247.50247.500.00715342
  อาคาร3 ชั้น 4
136  10136เด็กชายภูมิพัฒน์  อมรลักษณ์ปทุมานุกูล153.75153.750.00716342
  อาคาร3 ชั้น 4
137  10137เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมุดหมิดวัดปากด่าน147.25147.250.00717342
  อาคาร3 ชั้น 4
138  10138เด็กชายราชพฤกษ์  บุญทองจันทร์อบจ.บ้านนาบอน208.25208.250.00718342
  อาคาร3 ชั้น 4
139  10139เด็กชายปรินทร  จันทร์สุดหัวไทร (เรือนประชาบาล)206.50206.000.50719342
  อาคาร3 ชั้น 4
140  10140เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัญญาล้ำพิมพ์มณี175.00175.000.00720342
  อาคาร3 ชั้น 4
141  10141เด็กหญิงศลิษา  แพทย์จะเกร็งวัดพระมหาธาตุ137.25137.250.0081343
  อาคาร3 ชั้น 4
142  10142เด็กหญิงปวิชญาดา  ทองเดิมเทศบาลวัดเสาธงทอง137.00136.001.0082343
  อาคาร3 ชั้น 4
143  10143เด็กชายธนะภัช  พละบุญสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช260.75260.750.0083343
  อาคาร3 ชั้น 4
144  10144เด็กหญิงเจริญตา  แก้วกาญจน์วัดห้วยพระ192.25192.250.0084343
  อาคาร3 ชั้น 4
145  10145เด็กชายธนากร  สังข์วิบุตรเทศบาลวัดศาลามีชัย199.50199.500.0085343
  อาคาร3 ชั้น 4
146  10146เด็กหญิงอัยฎา  กิจสงวนเทศบาลวัดศาลามีชัย217.25217.250.0086343
  อาคาร3 ชั้น 4
147  10147เด็กหญิงณัฐณิชา  เดือนจำรูญศรีธรรมราชศึกษา203.25203.250.0087343
  อาคาร3 ชั้น 4
148  10148เด็กหญิงพรรณนพร  ยิ่งยงปทุมานุกุล219.25219.250.0088343
  อาคาร3 ชั้น 4
149  10149เด็กชายธราเทพ  ราชวงศ์เทศบาลวัดศาลามีชัย172.25172.250.0089343
  อาคาร3 ชั้น 4
150  10150เด็กชายวุฒิภัทร  ปลอดศักดิ์เทศบาลวัดเสาธงทอง236.50236.500.00810343
  อาคาร3 ชั้น 4
151  10151เด็กหญิงเอมจิรา  เจริญปัญญากิจสตรีจรัสพิชากร205.00205.000.00811343
  อาคาร3 ชั้น 4
152  10152เด็กชายณัฐภูมิ  สุขแต้มเทศบาลวัดศาลามีชัย189.75189.750.00812343
  อาคาร3 ชั้น 4
153  10153เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  ศิลปรัศมีเจริญวิทย์174.50174.450.05813343
  อาคาร3 ชั้น 4
154  10154เด็กชายปฐวี  สุวรรณ์วัดพระมหาธาตุ115.00115.000.00814343
  อาคาร3 ชั้น 4
155  10155เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิตเทศบาลวัดศาลามีชัย222.50222.500.00815343
  อาคาร3 ชั้น 4
156  10156เด็กชายพีรดนย์  สว่างรุ่งเรืองเทศบาลวัดศาลามีชัย196.50196.500.00816343
  อาคาร3 ชั้น 4
157  10157เด็กหญิงพรรณณิษา  อักษรรัตน์วัดพระมหาธาตุ128.75128.750.00817343
  อาคาร3 ชั้น 4
158  10158เด็กชายธีร์พล  เอี่ยมสกุลเทศบาลวัดมเหยงคณ์128.75128.750.00818343
  อาคาร3 ชั้น 4
159  10159เด็กชายภูริภพ  สุคนธชาติเทศบาลวัดท่าโพธิ์205.00205.000.00819343
  อาคาร3 ชั้น 4
160  10160เด็กชายปฏิกาญฐสิท  จันทวงค์เทศบาลปากพนัง๒165.00165.000.00820343
  อาคาร3 ชั้น 4
161  10161เด็กหญิงธัญดา  มีทรัพย์อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"245.50245.500.0091344
  อาคาร3 ชั้น 4
162  10162เด็กหญิงนิสรีน  โต๊ะยีวัดพระมหาธาตุ192.50192.500.0092344
  อาคาร3 ชั้น 4
163  10163เด็กหญิงพรสรารักษ์  เกสราเทศบาลวัดเสมาเมือง255.75256.35-0.6093344
  อาคาร3 ชั้น 4
164  10164เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พันธ์กำเหนิดเทศบาลวัดเสาธงทอง199.50199.500.0094344
  อาคาร3 ชั้น 4
165  10165เด็กหญิงอรกัญญา  ชิตเมธาอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ165.50165.500.0095344
  อาคาร3 ชั้น 4
166  10166เด็กหญิงบุญสิตา?  รัตนโกศัยอนุบาลนครศรีธรรมราช? ณ? นครอุทิศ164.50164.500.0096344
  อาคาร3 ชั้น 4
167  10167เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  แสนทองแก้ววัดสว่างอารมณ์263.75263.750.0097344
  อาคาร3 ชั้น 4
168  10168เด็กหญิงฐิตาภัทร  สงหนูหัวไทร(เรือนประชาบาล)121.50121.500.0098344
  อาคาร3 ชั้น 4
169  10169เด็กชายวีรภัทร  พรหมดวงเทศบาลวัดเสมาเมือง241.25241.250.0099344
  อาคาร3 ชั้น 4
170  10170เด็กหญิงกัญญาภัทร  โชติมณีวัดพระมหาธาตุ132.25132.250.00910344
  อาคาร3 ชั้น 4
171  10171เด็กชายศิวกร  ชูสุวรรณดรุณศึกษา234.75234.750.00911344
  อาคาร3 ชั้น 4
172  10172เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไชยโยเทศบาลวัดมเหยงคณ์135.50135.500.00912344
  อาคาร3 ชั้น 4
173  10173เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิวงศ์ดรุณศึกษา215.25215.250.00913344
  อาคาร3 ชั้น 4
174  10174เด็กหญิงอัจฉรา  พิสนุแสนเทศบาลวัดเสาธงทอง141.50141.500.00914344
  อาคาร3 ชั้น 4
175  10175เด็กหญิงวรัมพร  นบน้ำรอบวัดพระมหาธาตุ158.25158.250.00915344
  อาคาร3 ชั้น 4
176  10176เด็กหญิงกังสดาล  รินรัตน์วัดหน้าเขา226.25226.250.00916344
  อาคาร3 ชั้น 4
177  10177เด็กหญิงพัสวี  ชัยชนะเทศบาลวัดศาลามีชัย174.00174.000.00917344
  อาคาร3 ชั้น 4
178  10178เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเครือมารดานฤมล178.25178.250.00918344
  อาคาร3 ชั้น 4
179  10179เด็กชายคณชล  ทองรอดมารีย์พิทักษ์ศึกษา247.75247.750.00919344
  อาคาร3 ชั้น 4
180  10180เด็กชายอรรถวุฒิ  หยู่ทองคำอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ191.00191.000.00920344
  อาคาร3 ชั้น 4
181  10181เด็กหญิงอริญชยา  บัณฑิตนันทิรร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ181.50181.500.00101347
  อาคาร3 ชั้น 4
182  10182เด็กหญิงชนิดาภา  ชลสงครามอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ "นครอุทิศ"106.00106.000.00102347
  อาคาร3 ชั้น 4
183  10183เด็กชายกฤษฎา  พุทธขาวเจริญวิทย์137.25137.250.00103347
  อาคาร3 ชั้น 4
184  10184เด็กหญิงชนิดา  แนมไสวัดพระมาหาธาตุ190.00190.000.00104347
  อาคาร3 ชั้น 4
185  10185เด็กชายเทียนธรรม  ณ นุวงศ์โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรม175.25175.250.00105347
  อาคาร3 ชั้น 4
186  10186เด็กชายจักรพันธ์  โกมลทิพยธรเทศบาลวัดเสมาเมือง185.25185.250.00106347
  อาคาร3 ชั้น 4
187  10187เด็กชายวิชยุตม์  วงค์จำปาวัดเขาขุนพนม202.00202.000.00107347
  อาคาร3 ชั้น 4
188  10188เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  รื่นพานิชเทศบาลวัดเสมาเมือง244.00244.000.00108347
  อาคาร3 ชั้น 4
189  10189เด็กหญิงชนัญญา  พิจิตบรรจงเทศบาลวัดศาลามีชัย212.75212.750.00109347
  อาคาร3 ชั้น 4
190  10190เด็กหญิงญาณิศา  ตรีทรัพย์เทศบาลวัดเสมาเมือง197.25197.250.001010347
  อาคาร3 ชั้น 4
191  10191เด็กชายธนภัทร  ด่านศรีสุขอนุบาลนครศรีธรรมราช244.00244.000.001011347
  อาคาร3 ชั้น 4
192  10192เด็กหญิงมัญชุสา  ศรีสุขนานาชาตินครศรีธรรมราช184.25184.250.001012347
  อาคาร3 ชั้น 4
193  10193เด็กหญิงกันตินันท์  จุฬะเเพทย์เทศบาลวัดศาลามีชัย170.75170.750.001013347
  อาคาร3 ชั้น 4
194  10194เด็กหญิงกัญญวีร์  พืชนุกูลเทศบาลวัดเสมาเมือง274.00274.000.001014347
  อาคาร3 ชั้น 4
195  10195เด็กชายภัทราวุธ  จิตตารมย์บ้านปลายรา210.50210.500.001015347
  อาคาร3 ชั้น 4
196  10196เด็กหญิงฐิติมา  นาวรรณ์วัดชัน175.50175.500.001016347
  อาคาร3 ชั้น 4
197  10197เด็กหญิงสุวภัทร  สุขสำราญโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย174.25174.250.001017347
  อาคาร3 ชั้น 4
198  10198เด็กหญิงสภัทรพร  บุญทันอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"207.50207.500.001018347
  อาคาร3 ชั้น 4
199  10199เด็กหญิงณัฎฐา  จันทร์ปรางค์วัดธาราวง157.50157.500.001019347
  อาคาร3 ชั้น 4
200  10200เด็กหญิงปองใจ  วีระบริรักษ์วัดพระมหาธาตุ193.25193.250.001020347
  อาคาร3 ชั้น 4
201  10201เด็กชายจิรชาติ  ธรรมชาติเทศบาลวัดท้าวโครต124.25124.250.00111351
  อาคาร3 ชั้น 5
202  10202เด็กชายภูมิภัทร  ทศทิศรังสรรค์เทศบาลวัดศารามีชัย172.75172.710.04112351
  อาคาร3 ชั้น 5
203  10203เด็กหญิงกันติชา  ชุติธรพงษ์เทศบาลวัดศาลามีชัย156.50156.500.00113351
  อาคาร3 ชั้น 5
204  10204เด็กหญิงปรียาดา  รัตนภูมิอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”150.50150.500.00114351
  อาคาร3 ชั้น 5
205  10205เด็กชายกิตติชาติ  เกษตรสกุลอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ180.50180.500.00115351
  อาคาร3 ชั้น 5
206  10206เด็กชายณัฐวุฒิ  ตรึกตรองวัดพระมหาธาตุ136.25136.250.00116351
  อาคาร3 ชั้น 5
207  10207เด็กหญิงนงค์พะงา  วรรธนเลปกรวัดพระมหาธาตุ178.50178.500.00117351
  อาคาร3 ชั้น 5
208  10208เด็กหญิงอาภาภรณ์  เจียรมาศศรีธรรมราชศึกษา115.00115.000.00118351
  อาคาร3 ชั้น 5
209  10209เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์กลับบ้านนํ้าขาว248.25248.250.00119351
  อาคาร3 ชั้น 5
210  10210เด็กหญิงสุกานต์สินี  แป้นคงโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ267.75267.750.001110351
  อาคาร3 ชั้น 5
211  10211เด็กชายศุภชัย  จันทร์แก้วนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช96.7596.750.001111351
  อาคาร3 ชั้น 5
212  10212เด็กชายศิลปิน  ทับเพ็ชร์เทศบาลวัดท่าโพธิ์163.25163.250.001112351
  อาคาร3 ชั้น 5
213  10213เด็กชายธีรภัทร  สีแสงวัดพระมหาธาตุ209.00209.000.001113351
  อาคาร3 ชั้น 5
214  10214เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ทองเทศบาลวัดเสมาเมือง139.25139.250.001114351
  อาคาร3 ชั้น 5
215  10215เด็กหญิงปูชิตา  เจริญสุขนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช226.75226.750.001115351
  อาคาร3 ชั้น 5
216  10216เด็กชายพีรพงศ์  ศรลอยวัดสระแก้ว164.25164.250.001116351
  อาคาร3 ชั้น 5
217  10217เด็กหญิงธัญพิมล  จิตพรมศรีโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ173.25173.250.001117351
  อาคาร3 ชั้น 5
218  10218เด็กหญิงวรันธร  จระมาศท่าศาลา190.25190.250.001118351
  อาคาร3 ชั้น 5
219  10219เด็กชายกมลนิตย์  ต่างสีวัดพระมหาธาตุ235.75235.750.001119351
  อาคาร3 ชั้น 5
220  10220เด็กชายธนภูมิ  คำใสเทศบาลวัดมเหยงคณ์202.75202.750.001120351
  อาคาร3 ชั้น 5
221  10221เด็กชายสุทธิพันธ์  พรหมเพชรเทศบาลวัดท้าวโคตร223.50223.500.00121352
  อาคาร3 ชั้น 5
222  10222เด็กชายอภิวิชญ์  กาฬสุวรรณเทศบาล1 บุรีราษฎร์ดรุนวิทยา150.25150.250.00122352
  อาคาร3 ชั้น 5
223  10223เด็กชายศุภกฤต  ฤกษ์ผลดีโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย190.75190.750.00123352
  อาคาร3 ชั้น 5
224  10224เด็กชายนนทกร  ชูราษฎร์วัดวัวหลุง152.25152.250.00124352
  อาคาร3 ชั้น 5
225  10225เด็กหญิงธมลวรรณ  ณ พัทลุงเทศบาลวัดเสมาเมือง224.75224.750.00125352
  อาคาร3 ชั้น 5
226  10226เด็กหญิงนันท์นลิน  เพชรศรบ้านห้วยกลาง178.50178.500.00126352
  อาคาร3 ชั้น 5
227  10227เด็กชายเกษมสุข  จิตประเสริฐวัดหน้าเขา185.00185.000.00127352
  อาคาร3 ชั้น 5
228  10228เด็กชายธนภัทร  ฤทธิเพชรศรีธรรมราชศึกษา218.25217.750.50128352
  อาคาร3 ชั้น 5
229  10229เด็กชายบารมี  พลายด้วงเทศบาลวัดศาลามีชัย206.75206.750.00129352
  อาคาร3 ชั้น 5
230  10230เด็กชายเธียรวิชญ์  อ้นประวัติสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช185.00185.000.001210352
  อาคาร3 ชั้น 5
231  10231เด็กชายจิรภัทร  บดิกาญจน์เทศบาลวัดศรีทวี231.75231.750.001211352
  อาคาร3 ชั้น 5
232  10232เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  เกลี้ยงเกลาวัดประทุมทายการาม209.25209.250.001212352
  อาคาร3 ชั้น 5
233  10233เด็กชายณัฐกิตติ์  คงแก้วหัวไทร(เรือนประชาบาล)209.00209.000.001213352
  อาคาร3 ชั้น 5
234  10234เด็กชายส.เทพบุตร  ลอองศรีราชประชานุเคราะห์5266.50266.500.001214352
  อาคาร3 ชั้น 5
235  10235เด็กหญิงปริยาภัทร  เปาะทองคำวัดประทุมทายการาม255.25255.250.001215352
  อาคาร3 ชั้น 5
236  10236เด็กชายธัชนนท์  ช่วยพันธ์เคียงศิริ219.25219.250.001216352
  อาคาร3 ชั้น 5
237  10237เด็กหญิงภัทรธิดา  ชาติภิรมย์วัดเขาขุนพนม182.50182.500.001217352
  อาคาร3 ชั้น 5
238  10238เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จุทิ่นเกตุชาติศึกษา222.50222.500.001218352
  อาคาร3 ชั้น 5
239  10239เด็กหญิงญาณิศา  มีมากเทศบาลวัดเสมาเมือง202.00202.000.001219352
  อาคาร3 ชั้น 5
240  10240เด็กชายนภัสกรณ์  ปรีชานุภักดิ์เทศบาลวัดศาลามีชัย143.25143.250.001220352
  อาคาร3 ชั้น 5
241  10241เด็กหญิงชัญญอร  คงคาไหวเทศบาลวัดเสมาเมือง237.25236.750.50131353
  อาคาร3 ชั้น 5
242  10242เด็กชายธีรนัย  ทองทิพย์อนุบาลแสงทอง133.00133.000.00132353
  อาคาร3 ชั้น 5
243  10243เด็กชายกันต์  เลขาพันธ์อนุบาลนครศรีธรรมราช206.50206.500.00133353
  อาคาร3 ชั้น 5
244  10244เด็กชายอรรถศิฐ  การะเวชเทศบาลวัดเสมาเมือง226.75226.750.00134353
  อาคาร3 ชั้น 5
245  10245เด็กชายอติวิชญ์  วรรณมณีเทศบาลวัดศาลามีชัย242.50242.500.00135353
  อาคาร3 ชั้น 5
246  10246เด็กหญิงธันยชนก  ทองใสเทศบาลวัดมเหยงคณ์253.00253.000.00136353
  อาคาร3 ชั้น 5
247  10247เด็กชายศุภณัฐ  สุพงษ์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ152.50152.500.00137353
  อาคาร3 ชั้น 5
248  10248เด็กชายเเพรพัชร  คงสังข์เทศบาลวัดศาลามีชัย175.25175.250.00138353
  อาคาร3 ชั้น 5
249  10249เด็กหญิงอัมพิกา  ฤทธิ์พันธ์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ144.00144.000.00139353
  อาคาร3 ชั้น 5
250  10250เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์ศรีรักษ์เทศบาลวัดเสมาเมือง204.00204.000.001310353
  อาคาร3 ชั้น 5
251  10251เด็กชายพันธรักษ์  ธานีรัตน์เทศบาลวัดศาลามีชัย182.50182.500.001311353
  อาคาร3 ชั้น 5
252  10252เด็กหญิงธัญมล  นาคินทร์กาญจนศึกษาพัฒนาการ142.00142.000.001312353
  อาคาร3 ชั้น 5
253  10253เด็กชายพงศพัศ  บุญเจริญเทศบาลวัดเสมาเมือง178.00178.000.001313353
  อาคาร3 ชั้น 5
254  10254เด็กชายชวัลนภนต์  พยุหกฤษอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ196.75196.750.001314353
  อาคาร3 ชั้น 5
255  10255เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเพชรเทศบาลวัดศาลามีชัย226.50226.500.001315353
  อาคาร3 ชั้น 5
256  10256เด็กหญิงสุกานดา  คเชนทร์วัดหน้าเขา181.25181.250.001316353
  อาคาร3 ชั้น 5
257  10257เด็กชายอวิรนันท์  ไกรสิทธิ์วัดพระมหาธาตุ159.75159.750.001317353
  อาคาร3 ชั้น 5
258  10258เด็กชายรัชชานนท์  หลวงคงเทศบาลวัดเสมาเมือง180.75180.750.001318353
  อาคาร3 ชั้น 5
259  10259เด็กชายวงศกร  งามสงวนประถมฐานบินกำแพงแสน209.25209.250.001319353
  อาคาร3 ชั้น 5
260  10260เด็กชายปาณภัทร  วิมลทรงเทศบาลวัดศาลามีชัย152.50152.500.001320353
  อาคาร3 ชั้น 5
261  10261เด็กหญิงปวริศา  มณีสว่างวงศ์วัดสระแก้ว106.50106.500.00141354
  อาคาร3 ชั้น 5
262  10262เด็กชายพิทยุตม์  จารุสิริรังษีอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"219.00219.000.00142354
  อาคาร3 ชั้น 5
263  10263เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองใสเทศบาลวัดมเหยงคณ์186.25186.250.00143354
  อาคาร3 ชั้น 5
264  10264เด็กชายศิวกร  รอดบัวทองเทศบาลวัดเสมาเมือง224.50224.500.00144354
  อาคาร3 ชั้น 5
265  10265เด็กหญิงปุณยพร  รองเดชวัดพระมหาธาตุ121.75121.750.00145354
  อาคาร3 ชั้น 5
266  10266เด็กหญิงธวัลรัตน์?  สุวรรณ?ชลเทศบาลวัดศาลามีชัย151.00151.000.00146354
  อาคาร3 ชั้น 5
267  10267เด็กหญิงกวินธิดา  เทพมณีวัดชัน200.00200.000.00147354
  อาคาร3 ชั้น 5
268  10268เด็กหญิงณัฐวดี  มานพพันธ์เทศบาลวัดเสาธงทอง196.50196.500.00148354
  อาคาร3 ชั้น 5
269  10269เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญฤทธิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง205.75205.750.00149354
  อาคาร3 ชั้น 5
270  10270เด็กหญิงอัญอัญญ์  ด่านสกุลศรีธรรมราชศึกษา251.00251.000.001410354
  อาคาร3 ชั้น 5
271  10271เด็กหญิงเขมจิรา  มากแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ232.75232.750.001411354
  อาคาร3 ชั้น 5
272  10272เด็กหญิงพิริสา  สิงโหพลเทศบาลวัดศาลามีชัย196.75196.750.001412354
  อาคาร3 ชั้น 5
273  10273เด็กหญิงทอฝัน  พรหมมาศเทศบาลวัดใหญ่212.50212.500.001413354
  อาคาร3 ชั้น 5
274  10274เด็กหญิงสิรินดา  คงวัดใหม่เทศบาลวัดเสมาเมือง226.75226.750.001414354
  อาคาร3 ชั้น 5
275  10275เด็กหญิงพิริษา  แซ่เลี้ยวโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ147.25147.250.001415354
  อาคาร3 ชั้น 5
276  10276เด็กชายชนุดม  มีสัจท่าศาลา215.50215.500.001416354
  อาคาร3 ชั้น 5
277  10277เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีพิชิตศรีธรรมราชศึกษา248.75248.750.001417354
  อาคาร3 ชั้น 5
278  10278เด็กหญิงฉัตรชนก  คงชาติวัดพระมหาธาตุ210.50239.51-29.011418354
  อาคาร3 ชั้น 5
279  10279เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชูแก้ววัดพระมหาธาตุ129.000.00129.001419354
  อาคาร3 ชั้น 5
280  10280เด็กหญิงวรนิษฐา  คชเชนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช242.50242.500.001420354
  อาคาร3 ชั้น 5
281  10281เด็กหญิงกวินนาฏ  ชุมดำเทศบาลวัดมเหยงคณ์214.00214.000.00151355
  อาคาร3 ชั้น 5
282  10282เด็กชายณัฐภูมินทร์  จุลสำอางค์วัดพระมหาธาตุ139.00139.000.00152355
  อาคาร3 ชั้น 5
283  10283เด็กหญิงปริยากร  กังหันทิพย์สตรีจรัสพิชากร174.50174.500.00153355
  อาคาร3 ชั้น 5
284  10284เด็กหญิงญาณิศา  ศักดิ์ศรีวัดประทุมทายการาม181.25181.250.00154355
  อาคาร3 ชั้น 5
285  10285เด็กหญิงธัญญพร  อนุกูลมารีย์พิทักษ์ศึกษา141.00141.000.00155355
  อาคาร3 ชั้น 5
286  10286เด็กหญิงณัฐวดี  อุดเมืองเพียไพบูลย์วิทยา211.25211.250.00156355
  อาคาร3 ชั้น 5
287  10287เด็กหญิงชาลิสา  สุขสอนวัดสระแก้ว179.50179.500.00157355
  อาคาร3 ชั้น 5
288  10288เด็กหญิงชาลิษา  กาสิกาอนุบาลนครศรธรรมราช ณ นครอุทิศ197.50197.500.00158355
  อาคาร3 ชั้น 5
289  10289เด็กหญิงบุณยวีร์  ชาญรบอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"157.25157.250.00159355
  อาคาร3 ชั้น 5
290  10290เด็กชายณฐรัตน์  พูนเขาทองอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ243.75243.000.751510355
  อาคาร3 ชั้น 5
291  10291เด็กชายธีรธัช  ทองอุปการชูศิลป์วิทยา139.75139.750.001511355
  อาคาร3 ชั้น 5
292  10292เด็กหญิงสุภัสสรา  นวลประจักรวัดห้วยพระ193.75193.750.001512355
  อาคาร3 ชั้น 5
293  10293เด็กชายธนกร  รัตนสุคนธ์เทศบาลวัดท่าโพธิ์223.00223.000.001513355
  อาคาร3 ชั้น 5
294  10294เด็กชายสรชัช  คงจันทร์เทศบาลวัดมเหยงคณ์236.50236.500.001514355
  อาคาร3 ชั้น 5
295  10295เด็กชายปวริศ  เพชรสังข์บ้านทวดทอง157.25157.250.001515355
  อาคาร3 ชั้น 5
296  10296เด็กหญิงวริษฐา  กำลังเกื้อวัดพระมหาธาตุ231.2510.50220.751516355
  อาคาร3 ชั้น 5
297  10297เด็กหญิงวิชญาพร  ธัญญเจริญเทศบาลวัดเสมาเมือง230.25230.250.001517355
  อาคาร3 ชั้น 5
298  10298เด็กหญิงจารุวรรณ  พรตเสนวัดพระมหาธาตุ148.50148.500.001518355
  อาคาร3 ชั้น 5
299  10299เด็กหญิงพิชญาดา  กลิ่นจันทร์ศรีธรรมราชศึกษา158.75158.750.001519355
  อาคาร3 ชั้น 5
300  10300เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัจฉิมเพ็ชร์เทศบาลวัดใหญ่292.50292.500.001520355
  อาคาร3 ชั้น 5
301  10301เด็กชายปุรเชษฐ์  ดิษฐ์แก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช137.00137.000.00161356
  อาคาร3 ชั้น 5
302  10302เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีอ่อนเทศบาลเสมาเมือง182.75182.750.00162356
  อาคาร3 ชั้น 5
303  10303เด็กหญิงเบญจพร  จินพันทังเทศบาลวัดเสาธงทอง170.00170.000.00163356
  อาคาร3 ชั้น 5
304  10304เด็กหญิงพิชชณิกา  จารณะเทศบาลวัดศาลามีชัย170.75170.750.00164356
  อาคาร3 ชั้น 5
305  10305เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พุทธศศิธรวัดพระมหาธาตุ263.50265.00-1.50165356
  อาคาร3 ชั้น 5
306  10306เด็กหญิงณิชากร  สุขมาวัดประทุมทายการาม256.75256.750.00166356
  อาคาร3 ชั้น 5
307  10307เด็กหญิงอาทิตยา  จำปาทองเทศบาลวัดเสาธงทอง236.50236.500.00167356
  อาคาร3 ชั้น 5
308  10308เด็กชายตะวัน  บุญจริงสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช146.00146.000.00168356
  อาคาร3 ชั้น 5
309  10309เด็กหญิงอรปุลิน  ประทุมทองอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ139.75139.750.00169356
  อาคาร3 ชั้น 5
310  10310เด็กชายพลกฤต  สุวรรณชาติเทศบาลวัดศาลามีชัย163.25163.250.001610356
  อาคาร3 ชั้น 5
311  10311เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เพชรรอดนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช192.50192.500.001611356
  อาคาร3 ชั้น 5
312  10312เด็กชายสิรวิชญ์  ผลสำรวยวัดพระมหาธาตุ234.75234.750.001612356
  อาคาร3 ชั้น 5
313  10313เด็กหญิงสืบศิริพักตร์  มรรคราชวัดสมอ216.50216.500.001613356
  อาคาร3 ชั้น 5
314  10314เด็กหญิงนนชนก  บรรจงเกลี้ยงโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง159.25159.250.001614356
  อาคาร3 ชั้น 5
315  10315เด็กหญิงสกุล?ตรา?  จันทรพิทักษ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์213.50213.500.001615356
  อาคาร3 ชั้น 5
316  10316เด็กหญิงภัทรวดี  อาการสวัดพระมหาธาตุ174.25174.250.001616356
  อาคาร3 ชั้น 5
317  10317เด็กชายณัฐพัชร์  เดชทองวัดประทุมทายการาม233.75233.750.001617356
  อาคาร3 ชั้น 5
318  10318เด็กหญิงฐิติวรดา  เเนมจันทร์เทศบาลวัดเสมาเมือง159.50159.500.001618356
  อาคาร3 ชั้น 5
319  10319เด็กหญิงวิภาวี  จักรมานนท์เทศบาลวัดท้าวโคตร115.50115.500.001619356
  อาคาร3 ชั้น 5
320  10320เด็กหญิงฉันชนก  สุขเรืองอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ209.00209.000.001620356
  อาคาร3 ชั้น 5
321  10321เด็กชายอดิเทพ  เทพคงตันติวัตร136.25136.250.00171357
  อาคาร3 ชั้น 5
322  10322เด็กหญิงธนภรณ์  อินทรสุวรรณเทศบาลวัดท้าวโคตร244.50244.500.00172357
  อาคาร3 ชั้น 5
323  10323เด็กหญิงภาพิมล  ไสยเกตุอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ241.00241.000.00173357
  อาคาร3 ชั้น 5
324  10324เด็กหญิงทิพเกสร  สุดถนอมเทศบาลวัดศาลามีชัย181.50181.500.00174357
  อาคาร3 ชั้น 5
325  10325เด็กชายนพรรณพ  ภิญโญอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"198.75198.750.00175357
  อาคาร3 ชั้น 5
326  10326เด็กชายอิซมัติ  วัลลีย์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ197.00197.000.00176357
  อาคาร3 ชั้น 5
327  10327เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยกุฉินหัวไทร(เรือนประชาบาล)223.75223.750.00177357
  อาคาร3 ชั้น 5
328  10328เด็กหญิงภูริชญา  โภคากรณ์เทษบาลวัดศาลามีชัย153.25153.250.00178357
  อาคาร3 ชั้น 5
329  10329เด็กชายศุภวิชญ์  ชำนาญแทนเทศบาลวัดเสมาเมือง162.00162.000.00179357
  อาคาร3 ชั้น 5
330  10330เด็กหญิงชลธิดา  เมนประสาทสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช231.50231.500.001710357
  อาคาร3 ชั้น 5
331  10331เด็กหญิงปิ่นลดา  สุขช่วยเทศบาลวัดเสมาเมือง189.75189.750.001711357
  อาคาร3 ชั้น 5
332  10332เด็กชายเอกรัตน์  อนุพันธ์บ้านคันธง179.75179.750.001712357
  อาคาร3 ชั้น 5
333  10333เด็กหญิงภัคพร  พรรณรังษีเทศบาลวัดเสมาเมือง169.75169.750.001713357
  อาคาร3 ชั้น 5
334  10334เด็กหญิงณัฐธิดา  คงแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศ149.25149.250.001714357
  อาคาร3 ชั้น 5
335  10335เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทองเทศบาลวัดเสมาเมือง261.50261.500.001715357
  อาคาร3 ชั้น 5
336  10336เด็กหญิงณัฐชา  มากสังค์เทศบาลวัดเสมาเมือง199.75199.750.001716357
  อาคาร3 ชั้น 5
337  10337เด็กชายสิริวัฒน์  อำมาตย์เอกโรงเรียนวัดแพร๋228.50228.500.001717357
  อาคาร3 ชั้น 5
338  10338เด็กชายธนบดี  ทิพย์สุวรรณ์โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์197.75197.750.001718357
  อาคาร3 ชั้น 5
339  10339เด็กหญิงธนิษฐา  ชุมสวัสดิ์วัดสมอ152.25152.250.001719357
  อาคาร3 ชั้น 5
340  10340เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  มุกดาเทศบาลวัดเสมาเมือง133.50133.500.001720357
  อาคาร3 ชั้น 5
341  10341เด็กหญิงศุภรัตน์  สมฤดีเทศบาลวัดศาลามีชัย191.75191.750.00181361
  อาคาร3 ชั้น 6
342  10342เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญสุภาพโรงเรียนบ้านห้วยยูง219.00219.000.00182361
  อาคาร3 ชั้น 6
343  10343เด็กหญิงปิยพร  อินทจิตเทศบาลวัดเสมาเมือง185.00185.000.00183361
  อาคาร3 ชั้น 6
344  10344เด็กหญิงณัฐธิดา  ใสสะอาดเทศบาลวัดท้าวโคตร220.50220.000.50184361
  อาคาร3 ชั้น 6
345  10345เด็กหญิงนราณภัทร  ทัลวัลลิ์วัดเขา ( วันครู 2501 )212.50212.500.00185361
  อาคาร3 ชั้น 6
346  10346เด็กหญิงตัสนีม  บุญเทียมอนุบาลนครศรีธรรมราช?"ณ? นคร?อุทิศ"231.00231.000.00186361
  อาคาร3 ชั้น 6
347  10347เด็กหญิงปิยะกานต์  ศรีมุขวัดหญ้าปล้อง268.50268.500.00187361
  อาคาร3 ชั้น 6
348  10348เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิริโยทัยเทศบาลวัดเสมาเมือง211.75211.750.00188361
  อาคาร3 ชั้น 6
349  10349เด็กชายธราเทพ  โอระชุมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช188.00188.000.00189361
  อาคาร3 ชั้น 6
350  10350เด็กหญิงชิดชนก  สุคำภาโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์209.25209.250.001810361
  อาคาร3 ชั้น 6
351  10351เด็กหญิงสุพิชญา  คงมีเทศบาลวัดท่าโพธิ์149.00149.000.001811361
  อาคาร3 ชั้น 6
352  10352เด็กชายณัฐนนท์  สุวรรณอักษรเทศบาลวัดมเหยงค์117.50117.500.001812361
  อาคาร3 ชั้น 6
353  10353เด็กชายวรินทร  นาคสรงศรีธรรมราชศึกษา183.50183.500.001813361
  อาคาร3 ชั้น 6
354  10354เด็กชายศวัสกร  สมพงษ์มารีย์พิทักษ์ศึกษา103.00103.000.001814361
  อาคาร3 ชั้น 6
355  10355เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เกตุกุลวัดพระมหาธาตุ135.75135.750.001815361
  อาคาร3 ชั้น 6
356  10356เด็กหญิงกนกพร  รัตนสมบูรณ์รัตนศึกษา192.75192.750.001816361
  อาคาร3 ชั้น 6
357  10357เด็กหญิงจารุพิชญา  ชัยฤกษ์อนุบาลบ้านเด็ก137.25137.250.001817361
  อาคาร3 ชั้น 6
358  10358เด็กหญิงยุพารัตน์  สุทธิมาศวัดพระมหาธาตุ157.00157.000.001818361
  อาคาร3 ชั้น 6
359  10359เด็กหญิงนันทนัช  จงไกรจักรเทศบาลวัดศาลามีชัย226.75226.750.001819361
  อาคาร3 ชั้น 6
360  10360เด็กหญิงกัญฐิกา  ธรฤทธิ์เทศบาลวัดท้าวโคตร226.00226.000.001820361
  อาคาร3 ชั้น 6
361  10361เด็กชายกันตพัฒน์  เรืองรักษ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์162.00162.000.00191362
  อาคาร3 ชั้น 6
362  10362เด็กหญิงนฤสรณ์  สงอาจินต์เทศบาลวัดมเหยงคณ์176.75176.750.00192362
  อาคาร3 ชั้น 6
363  10363เด็กชายนพฤทธิ์  เจาะจิตรบ้านทวดทอง216.75216.750.00193362
  อาคาร3 ชั้น 6
364  10364เด็กชายนภัสพล  ผู้แสนสะอาดศรีธรรมราชศึกษา216.75216.750.00194362
  อาคาร3 ชั้น 6
365  10365เด็กหญิงอังคณา  จันทรวิภาคโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ158.50158.500.00195362
  อาคาร3 ชั้น 6
366  10366เด็กหญิงชนัฐกานต์  รัชสิทธิ์เทศบาลวัดใหญ่227.00227.000.00196362
  อาคาร3 ชั้น 6
367  10367เด็กหญิงมนผกา  ผดุงกิจเทศบาลวัดมเหยงค์132.25132.250.00197362
  อาคาร3 ชั้น 6
368  10368เด็กหญิงวริศรา  ย้านพะโยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช130.75130.750.00198362
  อาคาร3 ชั้น 6
369  10369เด็กหญิงณัฐรดา  อรุณสกุลศรีธรรมราชศึกษา แผนกEnglish Programme253.00253.000.00199362
  อาคาร3 ชั้น 6
370  10370เด็กหญิงศตพร  ยอดแก้วหัวไทร(เรือนประชาบาล)227.50227.500.001910362
  อาคาร3 ชั้น 6
371  10371เด็กชายธนธรณ์  ดำดุกวัดพระมหาธาตุ206.00206.000.001911362
  อาคาร3 ชั้น 6
372  10372เด็กหญิงอรอุมา  ปานยืนเทศบาลวัดเสาธงทอง175.75175.750.001912362
  อาคาร3 ชั้น 6
373  10373เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนานกเทศบาลวัดศษลามีชัย159.00159.000.001913362
  อาคาร3 ชั้น 6
374  10374เด็กหญิงวาสิตา  นิยุบลบ้านทวดทอง128.50128.500.001914362
  อาคาร3 ชั้น 6
375  10375เด็กหญิงโชติกา  พลไทยศรีธรรมราชศึกษา259.50259.500.001915362
  อาคาร3 ชั้น 6
376  10376เด็กชายชัยรัตน์  นวกิจไพฑูรย์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช190.50190.500.001916362
  อาคาร3 ชั้น 6
377  10377เด็กชายสัณฑ์พิชญ์  ซังปานวัดเขาน้อย257.00257.000.001917362
  อาคาร3 ชั้น 6
378  10378เด็กชายจตุภพ  ทองจืดเทศบาลวัดศาลามีชัย200.00200.000.001918362
  อาคาร3 ชั้น 6
379  10379เด็กหญิงอารียา  วัลลีย์ราชประชานุเคราะห์๘166.00160.006.001919362
  อาคาร3 ชั้น 6
380  10380เด็กชายยศกร  นิมิตรสารอนุบาลนครศรีธรรมราช175.00175.000.001920362
  อาคาร3 ชั้น 6
381  10381เด็กหญิงกุลนันท์  เกตุกุลวัดพระมหาธาตู204.50204.500.00201363
  อาคาร3 ชั้น 6
382  10382เด็กหญิงจีรภัทร์  โควเศรษฐพลอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"263.25263.250.00202363
  อาคาร3 ชั้น 6
383  10383เด็กหญิงศุภรัตน์  เสวกพรหมอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"237.00237.000.00203363
  อาคาร3 ชั้น 6
384  10384เด็กชายจิตรภพ  หมวดชนะเทศบาลวัดมเหยงค์213.75213.750.00204363
  อาคาร3 ชั้น 6
385  10385เด็กชายปุริมปรัชญ์  ไพรสุวรรณโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ199.25199.250.00205363
  อาคาร3 ชั้น 6
386  10386เด็กชายวีรภัทร  รามมณีเทศบาลวัดศาลามีชัย162.25162.250.00206363
  อาคาร3 ชั้น 6
387  10387เด็กหญิงชญานิษฐ์  นิลสุวรรณเทศบาลวัดเสมาเมือง169.00169.000.00207363
  อาคาร3 ชั้น 6
388  10388เด็กหญิงอิษฎาอร  พุทธรัตน์วัดพระมหาธาตุ221.00221.000.00208363
  อาคาร3 ชั้น 6
389  10389เด็กหญิงสิรินกานต์  บริบูรณ์เทศบาลวัดเสาธงทอง144.75144.750.00209363
  อาคาร3 ชั้น 6
390  10390เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์สวัสดิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง140.50140.500.002010363
  อาคาร3 ชั้น 6
391  10391เด็กหญิงอรอุมา  ทองพูนหลวงครูวิทยา150.50150.500.002011363
  อาคาร3 ชั้น 6
392  10392เด็กชายภูริพัฒน์  จรจบเทศบาลวัดเสมาเมือง189.50189.500.002012363
  อาคาร3 ชั้น 6
393  10393เด็กหญิงวิศิษฎ์สิริ  จงจิตเทศบาลวัดมเหยงคณ์265.2512.00253.252013363
  อาคาร3 ชั้น 6
394  10394เด็กชายจอมขวัญ  โอฬาร์ศาสตร์เทศบาลวัดเสาธงทอง177.50177.500.002014363
  อาคาร3 ชั้น 6
395  10395เด็กหญิงศศิกานต์  อุปการแก้วโคกครามพิชากร169.00169.000.002015363
  อาคาร3 ชั้น 6
396  10396เด็กหญิงกชพรรณ  บุญสุขวัดพระมหาธาตุ193.75193.000.752016363
  อาคาร3 ชั้น 6
397  10397เด็กหญิงพรรษกร  สุรางค์ภาคเทศบาลวัดเสมาเมือง202.50202.500.002017363
  อาคาร3 ชั้น 6
398  10398เด็กหญิงพรชนก  ดิษฐกิตเทศบาลวัดเสมาเมือง178.50178.500.002018363
  อาคาร3 ชั้น 6
399  10399เด็กหญิงจินตภา  หนูสงค์สาธิตองค์การยริหารส่วนจังหวัด๑(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30)170.75170.750.002019363
  อาคาร3 ชั้น 6
400  10400เด็กหญิงกนกพลอย  ไล่ชะพิษวัดพระมหาธาตุ208.00208.000.002020363
  อาคาร3 ชั้น 6
401  10401เด็กชายศุภณัฐ  จูช่วยเทศบาลวัดศาลามีชัย116.00116.000.00211364
  อาคาร3 ชั้น 6
402  10402เด็กหญิงปาณิศา  นราภักดีเทศบาลวัดท้าวโคตร247.25247.250.00212364
  อาคาร3 ชั้น 6
403  10403เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สุวรรณวงศ์หัวไทร(เรือนประชาบาล)175.75175.750.00213364
  อาคาร3 ชั้น 6
404  10404เด็กชายวรายุทธ์  นพรัตน์เทศบาลวัดศาลามีชัย92.7593.00-0.25214364
  อาคาร3 ชั้น 6
405  10405เด็กหญิงชญานิศา  จันทิปะอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ152.75152.750.00215364
  อาคาร3 ชั้น 6
406  10406เด็กหญิงอารีรัตน์  อุตรภาสเทศบาลวัดศาลามีชัย220.00220.000.00216364
  อาคาร3 ชั้น 6
407  10407เด็กชายกุมภา  นนทเภทบ้านทวดทอง240.25240.250.00217364
  อาคาร3 ชั้น 6
408  10408เด็กชายปภังกร  สันตจิตรวัดพระมหาธาตุ125.25125.250.00218364
  อาคาร3 ชั้น 6
409  10409เด็กชายกรวิชญ์  ชูสิงห์แคเทศบาลวัดศาลามีชัย275.25281.25-6.00219364
  อาคาร3 ชั้น 6
410  10410เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสมัครพิมพ์มณี202.75202.750.002110364
  อาคาร3 ชั้น 6
411  10411เด็กหญิงญานิศา  คงช่วยดรุณศึกษา168.00168.000.002111364
  อาคาร3 ชั้น 6
412  10412เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ไชโยศรีธรรมราชศึกษา202.75202.750.002112364
  อาคาร3 ชั้น 6
413  10413เด็กหญิงณัฐธิตา  เชาวลิตเทศบาลวัดเสมาเมือง224.25224.250.002113364
  อาคาร3 ชั้น 6
414  10414เด็กหญิงสุธีมนต์  สุวรรณฤทธิ์นานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช160.00160.000.002114364
  อาคาร3 ชั้น 6
415  10415เด็กชายเปรมชนัน  ธรรมพันธ์เทศบาลวัดท่าโพธิ์128.000.00128.002115364
  อาคาร3 ชั้น 6
416  10416เด็กชายธีรพัฒน์  ยิ้มละไมมานิตานุเคราะห์241.00241.000.002116364
  อาคาร3 ชั้น 6
417  10417เด็กชายนันติพัฒน์  ชูแก้วศรีธรรมราชศึกษา224.50224.500.002117364
  อาคาร3 ชั้น 6
418  10418เด็กชายณภัทร  กามูณีเทศบาลวัดใหญ่197.00197.000.002118364
  อาคาร3 ชั้น 6
419  10419เด็กชายอติวิชญ์  อรุณวงค์เทศบาลวัดเสาธงทอง217.50217.500.002119364
  อาคาร3 ชั้น 6
420  10420เด็กชายณัฐภัทร  ชาตะกาญจน์ศรีธรรมราชศึกษา164.00164.000.002120364
  อาคาร3 ชั้น 6
421  10421เด็กชายพิสิษฐ์  ไทยจำนงค์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ126.50126.500.00221365
  อาคาร3 ชั้น 6
422  10422เด็กหญิงชุติมันต์  ทองสมัครพิมพ์มณี192.75192.750.00222365
  อาคาร3 ชั้น 6
423  10423เด็กหญิงระพีพรรณ  เวชวิมลวัดเชิงแตระ193.00193.000.00223365
  อาคาร3 ชั้น 6
424  10424เด็กชายกวินรวี  วุฒิมานพสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช130.00130.000.00224365
  อาคาร3 ชั้น 6
425  10425เด็กหญิงเขมิกา  ปลอดใจดีเทศบาลวัดเสมาเมือง243.00243.000.00225365
  อาคาร3 ชั้น 6
426  10426เด็กหญิงธันยนันท์  เพชรดำเทศบาลวัดใหญ่185.00185.000.00226365
  อาคาร3 ชั้น 6
427  10427เด็กหญิงอโนมา  โรจนวัฒน์อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"104.25104.250.00227365
  อาคาร3 ชั้น 6
428  10428เด็กชายชยพล  โพธิ์ถาวรเทศบาลวัดมเหยงคณ์252.75252.750.00228365
  อาคาร3 ชั้น 6
429  10429เด็กชายญาณวัฒน์  หนูคงเทศบาลวัดเสมาเมือง211.50211.500.00229365
  อาคาร3 ชั้น 6
430  10430เด็กหญิงปรรณพัชร์  สองเมืองสุขวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช219.25219.250.002210365
  อาคาร3 ชั้น 6
431  10431เด็กหญิงปานชนก  แซ่เฮ้งอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"167.50167.500.002211365
  อาคาร3 ชั้น 6
432  10432เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีรอดหลวงครูวิทยา278.75278.750.002212365
  อาคาร3 ชั้น 6
433  10433เด็กหญิงวรณัน  พรหมจรรย์วัดพระมหาธาตุ138.257.50130.752213365
  อาคาร3 ชั้น 6
434  10434เด็กหญิงกชกร  มงคลการุณย์อนุบาลนครศรีธรรมราช " ณ นครอุทิศ "138.00138.000.002214365
  อาคาร3 ชั้น 6
435  10435เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขแก้วเทศบาลวัดศาลามีชัย237.25237.250.002215365
  อาคาร3 ชั้น 6
436  10436เด็กหญิงเขมิกา  สิริวัฒนานิภาพรวัดพระมหาธาตุ78.5078.500.002216365
  อาคาร3 ชั้น 6
437  10437เด็กหญิงวรรณนิดา  ศรีสมัยอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ142.75142.750.002217365
  อาคาร3 ชั้น 6
438  10438เด็กชายธรรมรัตน์  อุดรเทศบาลวัดเสมาเมือง175.00175.000.002218365
  อาคาร3 ชั้น 6
439  10439เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ทองใบเทศบาลวัดท้าวโคตร173.50173.500.002219365
  อาคาร3 ชั้น 6
440  10440เด็กชายลลิตภัทร  จงเจริญกิจไพศาลเทศบาลวัดใหญ่247.25247.250.002220365
  อาคาร3 ชั้น 6
441  10441เด็กชายพชร  นิ่มสำฤทธิ์เทศบาลวัดศาลามีชัย204.75204.750.00231366
  อาคาร3 ชั้น 6
442  10442เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวิเชียรศรีธรรมราชศึกษา139.00139.000.00232366
  อาคาร3 ชั้น 6
443  10443เด็กชายขรรค์ชัย  พรหมมาศเทศบาลวัดใหญ่150.00150.000.00233366
  อาคาร3 ชั้น 6
444  10444เด็กหญิงพิชญ์พิชา  สินทรัพย์วัดพระมหาธาตุ199.75199.750.00234366
  อาคาร3 ชั้น 6
445  10445เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กลิ่นมาลีสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช220.00220.000.00235366
  อาคาร3 ชั้น 6
446  10446เด็กหญิงปิยธิดา  บุญช่วยปทุมานุกูล191.25191.250.00236366
  อาคาร3 ชั้น 6
447  10447เด็กหญิงสุชัญญา  กรุงไกรจักรเทศบาลวัดศาลามีชัย175.25175.250.00237366
  อาคาร3 ชั้น 6
448  10448เด็กหญิงชนาสิน  คงแก้วศรีธรรมราชศึกษา149.75149.750.00238366
  อาคาร3 ชั้น 6
449  10449เด็กหญิงธัญทิพย์  เมืองพร้อมดรุณศึกษา161.50161.500.00239366
  อาคาร3 ชั้น 6
450  10450เด็กหญิงอาทิตยา  โปณะทองโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ๋193.50193.500.002310366
  อาคาร3 ชั้น 6
451  10451เด็กชายชนันธร  เพชรพงษ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์117.75117.750.002311366
  อาคาร3 ชั้น 6
452  10452เด็กหญิงเดียนา  เสมอภพอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ180.00180.000.002312366
  อาคาร3 ชั้น 6
453  10453เด็กหญิงสิรินันท์  ณ นุวงค์เทศบาลวัดมเหยงค์145.50145.500.002313366
  อาคาร3 ชั้น 6
454  10454เด็กหญิงอชิรญาณ์  หนูคงวัดสโมสรสันนิบาต236.00236.000.002314366
  อาคาร3 ชั้น 6
455  10455เด็กชายฉัตรชนก  ปัญญาทิพย์ศรีธรรมราชศึกษา270.25270.250.002315366
  อาคาร3 ชั้น 6
456  10456เด็กชายกษมา  วรรณวิมลกุลมุสลิมสันติธรรมมูลานิธิ115.75115.750.002316366
  อาคาร3 ชั้น 6
457  10457เด็กหญิงชิชญาสุ์  ขจรคำเทศบาลวัดเสมาเมือง279.50279.500.002317366
  อาคาร3 ชั้น 6
458  10458เด็กหญิงกมลลักษณ์  ดาวัลย์วัดท่านคร160.00160.000.002318366
  อาคาร3 ชั้น 6
459  10459เด็กหญิงณัฐมน  ศิริพงค์โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา161.75161.750.002319366
  อาคาร3 ชั้น 6
460  10460เด็กหญิงปาณิสรา  โอชาพงษ์วัดพระมหาธาตุ188.25188.250.002320366
  อาคาร3 ชั้น 6
461  10461เด็กหญิงชญาน์นันท์  คงชำนาญวัดโบสถ์227.75227.750.00241367
  อาคาร3 ชั้น 6
462  10462เด็กหญิงกันยารัตน์  ชูสุทนเทศบาลวัดศาลามีชัย227.75227.750.00242367
  อาคาร3 ชั้น 6
463  10463เด็กหญิงอภิรดี  ทองคำวัดพระมหาธาตุ205.50205.500.00243367
  อาคาร3 ชั้น 6
464  10464เด็กชายนันท์นภัส  สงด้วงบ้านทวดทอง245.25245.250.00244367
  อาคาร3 ชั้น 6
465  10465เด็กหญิงสิริทิพย์  จันทร์ประสิทธิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง186.00186.000.00245367
  อาคาร3 ชั้น 6
466  10466เด็กหญิงนฤสรณ์  แซ่เหลียววัดแพร่133.50133.500.00246367
  อาคาร3 ชั้น 6
467  10467เด็กหญิงลักขิกา  อามิตรวัดพระมหาธาตุ237.00237.000.00247367
  อาคาร3 ชั้น 6
468  10468เด็กหญิงชาลิสา  มุสิกโรจน์วัดพระมหาธาตุ219.00219.000.00248367
  อาคาร3 ชั้น 6
469  10469เด็กหญิงอรอุมา  โกมัยบ้านทวดทอง124.00124.000.00249367
  อาคาร3 ชั้น 6
470  10470เด็กหญิงณัฐนันท์  ตันประเสริฐวงศ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณนครอุทิศ"125.50125.500.002410367
  อาคาร3 ชั้น 6
471  10471เด็กชายธนกฤต  พงศ์เพชรอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ193.50193.500.002411367
  อาคาร3 ชั้น 6
472  10472เด็กหญิงเปรมฟ้า  มณีมาสวัดสามัคคีนุกูล206.50206.500.002412367
  อาคาร3 ชั้น 6
473  10473เด็กหญิงกุลธรา  ทองรักแย้มวัดพระมหาธาตุ141.75141.750.002413367
  อาคาร3 ชั้น 6
474  10474เด็กหญิงพรนภัส  มากนุ่นเทศบาลวัดศาลา?มีชัย180.75180.750.002414367
  อาคาร3 ชั้น 6
475  10475เด็กชายธนาวัตร  เเก้วเพ็งเทศบาลวัดเสมาเมือง134.00134.000.002415367
  อาคาร3 ชั้น 6
476  10476เด็กหญิงเม็ดเงิน  รอดเกลี้ยงวัดไสมะนาว290.50290.000.502416367
  อาคาร3 ชั้น 6
477  10477เด็กชายพิชัยภูษิต  ช่อผูกเทศบาลวัดเสมาเมือง161.75161.750.002417367
  อาคาร3 ชั้น 6
478  10478เด็กชายมุมตาซมาฮัล  เเจกอม๊ะอนุบาลคลองท่อม165.75165.750.002418367
  อาคาร3 ชั้น 6
479  10479เด็กชายธนกร  มานะจิตต์เทศบาลวัดเสาธงทอง152.50152.500.002419367
  อาคาร3 ชั้น 6
480  10480เด็กหญิงปุญช์กนก  จันทร์กลับวัดประทุมทายการาม187.00187.000.002420367
  อาคาร3 ชั้น 6
481  10481เด็กชายชัยนันท์  ทองหนูเทศบาลวัดศาลามีชัย160.75160.750.00251371
  อาคาร3 ชั้น 7
482  10482เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  วงศ์ภักดีเสมาเมือง173.25173.250.00252371
  อาคาร3 ชั้น 7
483  10483เด็กหญิงพริสร  ศรีเมืองอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศ161.00161.000.00253371
  อาคาร3 ชั้น 7
484  10484เด็กชายอนุศักดิ์  อรุณจิตต์ศรีธรรมราชศึกษา227.25227.250.00254371
  อาคาร3 ชั้น 7
485  10485เด็กหญิงรุ้งรริน  ศรตะบำวัดพระมหาธาตุ242.75242.750.00255371
  อาคาร3 ชั้น 7
486  10486เด็กชายชนาธิป  รัตนมูณีอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ179.50179.500.00256371
  อาคาร3 ชั้น 7
487  10487เด็กหญิงนัฐชานันทร์  แย่งคุณเชาว์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ258.25258.250.00257371
  อาคาร3 ชั้น 7
488  10488เด็กหญิงสุชัญญา  ใจพินิจโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ126.50126.500.00258371
  อาคาร3 ชั้น 7
489  10489เด็กชายลูอีส เฮก  ฟาร์ริงตันเทศบาลวัดท่าโพธิ์154.75154.750.00259371
  อาคาร3 ชั้น 7
490  10490เด็กชายกฤษฎา  สีชุมวัดประทุมทายการาม146.50146.500.002510371
  อาคาร3 ชั้น 7
491  10491เด็กชายกฤตกรณ์  สุขสวัสดิ์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช195.50195.500.002511371
  อาคาร3 ชั้น 7
492  10492เด็กหญิงสุทธาสินี  สร้อยทองเทศบาลวัดศาลามีชัย243.50243.500.002512371
  อาคาร3 ชั้น 7
493  10493เด็กชายภาณุพงศ์  จิตบรรเจิดเทศบาลวัดศาลามีชัย136.50136.500.002513371
  อาคาร3 ชั้น 7
494  10494เด็กหญิงชลธิชา  เเก้วดีอนุบาลอุตรดิตถ์213.75213.750.002514371
  อาคาร3 ชั้น 7
495  10495เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์เทศบาลวัดศาลามีชัย178.25178.250.002515371
  อาคาร3 ชั้น 7
496  10496เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้องพนิชกุลเทศบาลวัดท่าโพธิ์141.50141.500.002516371
  อาคาร3 ชั้น 7
497  10497เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีสุภาเทศบาลวัดเสมาเมือง262.75262.750.002517371
  อาคาร3 ชั้น 7
498  10498เด็กชายสุดใจ  คงเกิดเทศบาลวัดศาลามีชัย190.25190.250.002518371
  อาคาร3 ชั้น 7
499  10499เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลวัฒน์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"259.50259.500.002519371
  อาคาร3 ชั้น 7
500  10500เด็กหญิงศุภธิดา  ปิยะวิวัฒน์ไพบูลย์เทศบาลวัดมเหยงคณ์284.25284.250.002520371
  อาคาร3 ชั้น 7
501  10501เด็กหญิงสุวนันท์  สัญจิตร์เทศบาลวัดมเหยงคณ์131.00131.000.00261372
  อาคาร3 ชั้น 7
502  10502เด็กชายณฐกร  สุขวัฒนาวัดจันดี163.25163.250.00262372
  อาคาร3 ชั้น 7
503  10503เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจยุภักดิ์ศรีธรรมราชศึกษา214.25214.250.00263372
  อาคาร3 ชั้น 7
504  10504เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขสวัสดิ์วัดเชิงแตระ130.00130.000.00264372
  อาคาร3 ชั้น 7
505  10505เด็กชายกิตติธัช  กำเนิดมณีวัดพระมหาธาตุ175.75175.750.00265372
  อาคาร3 ชั้น 7
506  10506เด็กชายศิรพิสิทธิ์  น่านโพธิ์ศรีวัดนาวง221.50221.500.00266372
  อาคาร3 ชั้น 7
507  10507เด็กชายปกป้อง  เครืออินทร์บ้านทวดทอง227.00227.000.00267372
  อาคาร3 ชั้น 7
508  10508เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษ์ทิพย์เทศบาลวัดใหญ่210.25210.250.00268372
  อาคาร3 ชั้น 7
509  10509เด็กหญิงทีปภา  จันทร์สุขเทศบาลวัดเสมาเมือง244.25244.250.00269372
  อาคาร3 ชั้น 7
510  10510เด็กหญิงวริศรา  จันชะนะพลเทศบาลวัดเสมาเมือง206.50206.500.002610372
  อาคาร3 ชั้น 7
511  10511เด็กชายสุกิจ  พิชัยยุทธิ์เทศบาลวัดศาลามีชัย120.00120.000.002611372
  อาคาร3 ชั้น 7
512  10512เด็กชายรัฐบุรุษ  พลไชยเทศบาลวัดศาลามีชัย182.25182.250.002612372
  อาคาร3 ชั้น 7
513  10513เด็กชายภูริภัทร  ชนะอักษรอนุบาลราชบุรี192.75192.750.002613372
  อาคาร3 ชั้น 7
514  10514เด็กชายพันธ์ุแท้  ศรีพิบูลย์เทศบาลวัดมเหยงคณ์175.75175.750.002614372
  อาคาร3 ชั้น 7
515  10515เด็กหญิงพอพัฒน์  รัตนพันธุ์ภูมิสถิตวิทยา272.50272.500.002615372
  อาคาร3 ชั้น 7
516  10516เด็กหญิงเพชรชมพู  โฉมทองเทศบาลวัดเสมาเมือง170.00170.000.002616372
  อาคาร3 ชั้น 7
517  10517เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  เดชเปียเทศบาลวัดท้าวโคตร202.50202.500.002617372
  อาคาร3 ชั้น 7
518  10518เด็กหญิงพิชญาภัค  โพนยางเทศบาลวัดเสาธงทอง101.50101.500.002618372
  อาคาร3 ชั้น 7
519  10519เด็กชายหัสการบัญชา  ชัยนุรักษ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์244.75244.750.002619372
  อาคาร3 ชั้น 7
520  10520เด็กหญิงณัชชยาภรณ์  คงช่วยเทศบาลวัดศาลามีชัย141.00140.500.502620372
  อาคาร3 ชั้น 7
521  10521เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภากรเทศบาลวัดศาลามีชัย193.75193.750.00271373
  อาคาร3 ชั้น 7
522  10522เด็กหญิงจุฑารัตน์  เผือกเกิดเทศบาลวัดท้าวโคตร171.50171.500.00272373
  อาคาร3 ชั้น 7
523  10523เด็กชายรชต  กระต่ายจันทร์เทศบาลวัดเสมาเมือง261.00261.000.00273373
  อาคาร3 ชั้น 7
524  10524เด็กหญิงวริสา  ณ นครวัดพระมหาธาตุ176.25176.250.00274373
  อาคาร3 ชั้น 7
525  10525เด็กหญิงกุลปรียา  ณ พัทลุงโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง163.25163.250.00275373
  อาคาร3 ชั้น 7
526  10526เด็กหญิงพัชรพร  ตลึงจิตรภูมิสถิตวิทยา173.00173.000.00276373
  อาคาร3 ชั้น 7
527  10527เด็กชายเอกชัย  ขวัญรอดอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"112.75112.750.00277373
  อาคาร3 ชั้น 7
528  10528เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างกลางเทศบาลวัดมเหยงคณ์228.25228.250.00278373
  อาคาร3 ชั้น 7
529  10529เด็กชายศิลา  กะตากูลเทศบาลวัดเสมาเมือง198.00198.000.00279373
  อาคาร3 ชั้น 7
530  10530เด็กหญิงกรชวัล  ณ นครวัดสโมสรสันนิบาต173.00173.000.002710373
  อาคาร3 ชั้น 7
531  10531เด็กหญิงนารียา  หมัดซอและบ้านคันธง261.00261.000.002711373
  อาคาร3 ชั้น 7
532  10532เด็กหญิงศิริรัตน์  เอียดสังข์หัวไทร(เรือนประชาบาล)251.75251.750.002712373
  อาคาร3 ชั้น 7
533  10533เด็กหญิงปริยากร  เส้งแก้ววัดสโมสรสันนิบาต186.00186.000.002713373
  อาคาร3 ชั้น 7
534  10534เด็กหญิงชนานันท์  ปานเนียมเทศบาลวัดเสมาเมือง109.00109.000.002714373
  อาคาร3 ชั้น 7
535  10535เด็กหญิงลลนา  ทับสว่างเทศบาลวัดใหญ่212.75212.750.002715373
  อาคาร3 ชั้น 7
536  10536เด็กชายณัฐนันท์  รุ่งเรืองศิริโชคชูศิลป์วิทยา314.25314.250.002716373
  อาคาร3 ชั้น 7
537  10537เด็กชายวุฒิพัฒน์  ชูจินดาเทศบาลวัดท้าวโคตร217.25217.250.002717373
  อาคาร3 ชั้น 7
538  10538เด็กหญิงปาลิตา  สังข์น้อยวัดชลธาราม168.00168.000.002718373
  อาคาร3 ชั้น 7
539  10539เด็กหญิงจินต์จุฑา  รักษายศอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"173.00173.000.002719373
  อาคาร3 ชั้น 7
540  10540เด็กชายสพลเชษฐ์  ป่ากว้างวัดพระมหาธาตุ168.75168.750.002720373
  อาคาร3 ชั้น 7
541  10541เด็กหญิงพุทธรัศมี  พรหมปานเทศบาลวัดเสมาเมือง246.75246.750.00281374
  อาคาร3 ชั้น 7
542  10542เด็กชายคงสิทธิ์  ภารพบไพบูลย์วิทยา200.00200.000.00282374
  อาคาร3 ชั้น 7
543  10543เด็กชายนันทวัฒน์  ถาพรเทศบาล๔(วัดโพธาวาส)141.25141.250.00283374
  อาคาร3 ชั้น 7
544  10544เด็กชายปัณณทัต  ธรรรมมิกะกุลวัดพระมหาธาตุ121.50121.500.00284374
  อาคาร3 ชั้น 7
545  10545เด็กหญิงปาณิสรา  มีล่องเทศบาลวัดศาลามีชัย101.25101.250.00285374
  อาคาร3 ชั้น 7
546  10546เด็กชายณัชดนัย  เพ็งจันทร์บ้านทวดทอง164.00164.000.00286374
  อาคาร3 ชั้น 7
547  10547เด็กชายโชติพัตร  เพ็ชรรัตน์เทศบาลวัดศาลามีชัย126.25126.250.00287374
  อาคาร3 ชั้น 7
548  10548เด็กหญิงกษมา  บุญเชิดเทศบาลวัดศรีทวี203.50203.500.00288374
  อาคาร3 ชั้น 7
549  10549เด็กชายศุภกฤต  รณรงค์วัดพระมหาธาตุ154.75154.750.00289374
  อาคาร3 ชั้น 7
550  10550เด็กหญิงปริณดา  อุ่นใหม่วัดพระมหาธาตุ128.75128.750.002810374
  อาคาร3 ชั้น 7
551  10551เด็กชายณัชพล  ชัชวาลย์เทศบาลวัดศาลามีชัย156.50156.500.002811374
  อาคาร3 ชั้น 7
552  10552เด็กหญิงแพรวา  มณีพฤกษ์ศรีธรรมราชศึกษา131.75131.750.002812374
  อาคาร3 ชั้น 7
553  10553เด็กหญิงวรัทยา  เลิศวิไลยบ้านห้วยไทร144.50144.500.002813374
  อาคาร3 ชั้น 7
554  10554เด็กหญิงพีรญา  แทรกสุขเทศบาลวัดศาลามีชัย274.25274.250.002814374
  อาคาร3 ชั้น 7
555  10555เด็กชายพลฤทธิ์  เดชารัตน์ศรีธรรมราชศึกษา203.00203.000.002815374
  อาคาร3 ชั้น 7
556  10556เด็กชายสุรภัสสร์  ปรัศว์เมธีกุลเทศบาลวัดศาลามีชัย177.50177.500.002816374
  อาคาร3 ชั้น 7
557  10557เด็กชายธพัท  แก้วทองโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ230.50230.500.002817374
  อาคาร3 ชั้น 7
558  10558เด็กหญิงเบญจมินทร์  ช่วยขำโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ณ นครอุทิศ)172.50172.500.002818374
  อาคาร3 ชั้น 7
559  10559เด็กชายอาทิตย์  โจมฤทธิ์วัดประทุมทายการาม165.75165.750.002819374
  อาคาร3 ชั้น 7
560  10560เด็กหญิงชนิสรา  บุญวงศ์บ้านกุมแป148.00148.000.002820374
  อาคาร3 ชั้น 7
561  10561เด็กชายพชรพิสิษฐ์  เพชรรัตน์เทศบาลวัดเสมาเมือง267.75267.750.00291375
  อาคาร3 ชั้น 7
562  10562เด็กชายกฤติน  ณ นครโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง257.50257.500.00292375
  อาคาร3 ชั้น 7
563  10563เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองเทพเทศบาลวัดเสมาเมือง173.75173.750.00293375
  อาคาร3 ชั้น 7
564  10564เด็กหญิงพัฒนน์รี  สุทธิพันธ์เทศบาลวัดศาลามีชัย170.75170.750.00294375
  อาคาร3 ชั้น 7
565  10565เด็กชายภูมินทร์  บุญศรีเทศบาลวัดเสมาเมือง186.75186.750.00295375
  อาคาร3 ชั้น 7
566  10566เด็กชายจารุพิชญ์  สารพันธ์เทศบาลวัดศาลามีชัย121.50121.500.00296375
  อาคาร3 ชั้น 7
567  10567เด็กหญิงจิรัชญา  วายุเวชเทศบาลวัดศาลามีชัย206.75206.750.00297375
  อาคาร3 ชั้น 7
568  10568เด็กหญิงณัฐนรี  ทองอนันต์บ้านเขาฝ้าย189.25189.250.00298375
  อาคาร3 ชั้น 7
569  10569เด็กชายปภังกร  บุญอมรอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ223.00223.000.00299375
  อาคาร3 ชั้น 7
570  10570เด็กชายวิริทธิ์ธร  ชนะคุ้มวัดสโมสรสันนิบาต187.00187.000.002910375
  อาคาร3 ชั้น 7
571  10571เด็กหญิงชัญญานุช  หมิแหละ?หมัน?วัดพระมหาธาตุ?188.50188.500.002911375
  อาคาร3 ชั้น 7
572  10572เด็กชายพุฒิธร  นิยะกิจวัดสโมสรสันนิบาต224.25224.250.002912375
  อาคาร3 ชั้น 7
573  10573เด็กหญิงพัชรัตน์  รักช้างเทศบาลวัดศรีทวี207.00207.000.002913375
  อาคาร3 ชั้น 7
574  10574เด็กชายภาสกร  ไชยพลฤทธิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง100.50100.500.002914375
  อาคาร3 ชั้น 7
575  10575เด็กหญิงประกายมุก  ศิลาวัดท่าแพ200.25200.250.002915375
  อาคาร3 ชั้น 7
576  10576เด็กชายปภังกร  สกุลนุ้ยโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง180.50180.500.002916375
  อาคาร3 ชั้น 7
577  10577เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศรีจันทร์วัดพระมหาธาตุเมือง151.50151.500.002917375
  อาคาร3 ชั้น 7
578  10578เด็กหญิงวรัมพร  ผลความดีวัดเชิงแตระ217.00217.000.002918375
  อาคาร3 ชั้น 7
579  10579เด็กหญิงชนิสรา  เชื่อสง่าวัดพังสิงห์156.25156.250.002919375
  อาคาร3 ชั้น 7
580  10580เด็กชายอนัส  ลับเเสงเทศบาลวัดมเหยงคณ์121.25121.250.002920375
  อาคาร3 ชั้น 7
581  10581เด็กหญิงด.ญ.เพ็ญพิชชา  มุสิกอินทร์โรงเรียนวัดเทศบาลมเหยงคณ์134.00134.000.00301376
  อาคาร3 ชั้น 7
582  10582เด็กหญิงกชกร  จันทร์ขวัญเทศบาลวัดท่าโพธิ์119.75119.750.00302376
  อาคาร3 ชั้น 7
583  10583เด็กชายวชิระ  ศรีบรรจงเทศบาลวัดท้าวโคตร255.75255.750.00303376
  อาคาร3 ชั้น 7
584  10584เด็กชายดนุสรณ์  นาวังศรีธรรมราชศึกษา213.50213.500.00304376
  อาคาร3 ชั้น 7
585  10585เด็กหญิงโชติภัสสร์  กาญจนะวัดพระมหาธาตุ193.00193.000.00305376
  อาคาร3 ชั้น 7
586  10586เด็กชายพีรวิชญ์  เนาว์สุวรรณ์เทศบาลวัดเสมาเมือง165.25165.250.00306376
  อาคาร3 ชั้น 7
587  10587เด็กชายปัณณวิฒน์  ลาภจุติสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช183.50183.500.00307376
  อาคาร3 ชั้น 7
588  10588เด็กหญิงชญานิศ  คุณโลกอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ154.00154.000.00308376
  อาคาร3 ชั้น 7
589  10589เด็กหญิงกันตา  บุญพันธ์วัดพระมหาธาติ159.75159.750.00309376
  อาคาร3 ชั้น 7
590  10590เด็กหญิงกชพรรณ  มั่นคงเทศบาลวัดใหญ่252.25252.250.003010376
  อาคาร3 ชั้น 7
591  10591เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เทพชุมศรีธรรมราชศึกษา192.00192.000.003011376
  อาคาร3 ชั้น 7
592  10592เด็กชายวิชญะ  อักษรรัตน์ศรีธรรมราชศึกษา213.00213.000.003012376
  อาคาร3 ชั้น 7
593  10593เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรีชาเทศบาลวัดเสมาเมือง173.75173.750.003013376
  อาคาร3 ชั้น 7
594  10594เด็กชายธีรภัทร์  ปิ่นแก้วเทศบาลวัดศรีทวี184.00184.000.003014376
  อาคาร3 ชั้น 7
595  10595เด็กชายณัฐภัทร  คงชื่นโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย201.00201.000.003015376
  อาคาร3 ชั้น 7
596  10596เด็กหญิงวริฐา  วราศิลป์เทศบาลวัดศาลามีชัย195.00195.000.003016376
  อาคาร3 ชั้น 7
597  10597เด็กชายวุฒิภัทร  กิจผดุงเทศบาลวัดเสาธงทอง245.00245.000.003017376
  อาคาร3 ชั้น 7
598  10598เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลูกจันทร์วัดสโมสรสันนิบาต256.00256.000.003018376
  อาคาร3 ชั้น 7
599  10599เด็กชายศิววงศ์  อารีชลศรีธรรมราชศึกษา156.25156.250.003019376
  อาคาร3 ชั้น 7
600  10600เด็กหญิงกันติชา  กรรชนะกาญจน์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ151.75151.750.003020376
  อาคาร3 ชั้น 7
601  10601เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเกษมเทศบาลวัดศาลามีชัย284.25284.250.00311377
  อาคาร3 ชั้น 7
602  10602เด็กหญิงอรุณรัศมี  กาญจนพันธ์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช185.25185.250.00312377
  อาคาร3 ชั้น 7
603  10603เด็กหญิงศิริวัฒ?นา?  ยอดมณีวัดเขาขุนพนม242.00242.000.00313377
  อาคาร3 ชั้น 7
604  10604เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ล่องจิตต์ธรรมเทศบาลวัดใหญ่196.25196.250.00314377
  อาคาร3 ชั้น 7
605  10605เด็กหญิงปิยากร  สงดำเทศบาลวัดใหญ่259.75259.750.00315377
  อาคาร3 ชั้น 7
606  10606เด็กหญิงภัทธิรา  เทียนทองเทศบาลวัดใหญ่148.75148.750.00316377
  อาคาร3 ชั้น 7
607  10607เด็กชายวิชญะ  ช่วยรักษ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"189.00189.000.00317377
  อาคาร3 ชั้น 7
608  10608เด็กหญิงอชิรญา  ยิ่งยงค์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ272.00272.000.00318377
  อาคาร3 ชั้น 7
609  10609เด็กชายอนาวิน  มุณีเทศบาลวัดศลามีชัย137.00137.000.00319377
  อาคาร3 ชั้น 7
610  10610เด็กหญิงอนันดา  พนารักษ์ไพบูลย์วิทยา234.00234.000.003110377
  อาคาร3 ชั้น 7
611  10611เด็กหญิงเมธิดา  วรรณโสภณวัดชัน130.50130.500.003111377
  อาคาร3 ชั้น 7
612  10612เด็กชายณภัทร  คงศรีเทศบาลวัดมเหยงคณ์210.25210.250.003112377
  อาคาร3 ชั้น 7
613  10613เด็กหญิงเพ็ญนภา  รัสปะบ้านทวดทอง204.75204.750.003113377
  อาคาร3 ชั้น 7
614  10614เด็กหญิงอารยา  ผลศัพท์วัดมะนาวหวาน151.00151.000.003114377
  อาคาร3 ชั้น 7
615  10615เด็กชายปัณณวัฒน์  คีรีพันธุ์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ211.25211.250.003115377
  อาคาร3 ชั้น 7
616  10616เด็กหญิงตริยภัสสร์  วรินทราภรณ์เทศบาลวัดใหญ่221.25221.250.003116377
  อาคาร3 ชั้น 7
617  10617เด็กหญิงญาณภัทร  เนาว์สุวรรณศรีธรรมราชศึกษา215.00215.000.003117377
  อาคาร3 ชั้น 7
618  10618เด็กชายเนติภูมิ  เพชรานนท์มารีย์พิทักษ์ศึกษา229.00229.000.003118377
  อาคาร3 ชั้น 7
619  10619เด็กชายชนพัฒน์  สุรปิยวงศ์เทศบาลวัดเสมาเมือง165.50165.500.003119377
  อาคาร3 ชั้น 7
620  10620เด็กชายเดชนรินทร์  พันชลวัดทุ่งแย้144.50144.500.003120377
  อาคาร3 ชั้น 7
621  10621เด็กหญิงธัญชนก  พลมาดรุณศึกษา?2303.75303.750.00321516
  อาคาร5 ชั้น 1
622  10622เด็กชายนัทธพงศ์  ปิยะทองเทศบาลวัดท้าวโคตร144.50144.500.00322516
  อาคาร5 ชั้น 1
623  10623เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยเดชสุขเจริญผลเเพรกษา152.25152.250.00323516
  อาคาร5 ชั้น 1
624  10624เด็กชายภาคภูมิ  ศรีไพรินทร์อนุบาลนครศรีธรรมราช145.50145.500.00324516
  อาคาร5 ชั้น 1
625  10625เด็กหญิงจันทร์นภา  ไม้แก้วเทศบาลวัดเสมาเมือง227.50227.500.00325516
  อาคาร5 ชั้น 1
626  10626เด็กหญิงตรัง  จันทรักษ์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ242.50242.500.00326516
  อาคาร5 ชั้น 1
627  10627เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีมณีวัดชัน170.75170.750.00327516
  อาคาร5 ชั้น 1
628  10628เด็กหญิงศิริกัลยา  อินทะบุตรเทศบาลวัดศรีทวี157.25157.250.00328516
  อาคาร5 ชั้น 1
629  10629เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีพิทักษ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์262.00262.000.00329516
  อาคาร5 ชั้น 1
630  10630เด็กหญิงทิพธัญญา  นราจรเทศบาลวัดศาลามีชัย127.75127.750.003210516
  อาคาร5 ชั้น 1
631  10631เด็กชายณัฐพล  แซ่โล้เทศบาลวัดท้าวโคตร175.75175.750.003211516
  อาคาร5 ชั้น 1
632  10632เด็กหญิงพรนัชชา  แซ่ลิ่มเทศบาลวัดศาลามีชัย283.75283.750.003212516
  อาคาร5 ชั้น 1
633  10633เด็กหญิงณัฏฐมนต์  ผจงเกียรติเทศบาลวัดท้าวโคตร188.25188.250.003213516
  อาคาร5 ชั้น 1
634  10634เด็กชายพงศกร  ณ สงขลาวัดเขาขุนพนม153.50153.500.003214516
  อาคาร5 ชั้น 1
635  10635เด็กชายธนดล  ศิริรักษ์เทศบาลวัดท่าโพธิ์146.25146.250.003215516
  อาคาร5 ชั้น 1
636  10636เด็กชายภูวิช  จันทร์ทองเทศบาลวัดเสมาเมือง191.75201.75-10.003216516
  อาคาร5 ชั้น 1
637  10637เด็กหญิงปริญานิษฐ์  บุษบงกรดวัดพระมหาธาตุ122.75122.750.003217516
  อาคาร5 ชั้น 1
638  10638เด็กหญิงศุภิสรา  ผสารพจน์วัดพระมหาธาตุ187.25187.250.003218516
  อาคาร5 ชั้น 1
639  10639เด็กชายนภัสกร  เดชจูดเทศบาลวัดเสาธงทอง189.75189.750.003219516
  อาคาร5 ชั้น 1
640  10640เด็กชายณภัทรพงศ์  จิตพิชัยเซนต์โยเซฟเกาะสมุย150.75150.750.003220516
  อาคาร5 ชั้น 1
641  10641เด็กหญิงกฤติยาณี  ภูมีเทศบาลวัดศรีทวี153.75153.750.00331521
  อาคาร5 ชั้น 2
642  10642เด็กชายภีมพล  ทองนุ่นวัดพระมหาธาตุ129.50129.500.00332521
  อาคาร5 ชั้น 2
643  10643เด็กหญิงกรกนก  แก้วกุลวัดพระมหาธาตุ215.25215.250.00333521
  อาคาร5 ชั้น 2
644  10644เด็กหญิงธันยพร  คงพันธ์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ117.50117.500.00334521
  อาคาร5 ชั้น 2
645  10645เด็กหญิงฐิตาพร  รอดทองสุขเทศบาลวัดเสาธงทอง192.25191.750.50335521
  อาคาร5 ชั้น 2
646  10646เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดำเอี่ยมเทศบาลวัดใหญ่176.75176.750.00336521
  อาคาร5 ชั้น 2
647  10647เด็กชายบารมี  บดิกาญจน์วัดพระมหาธาตุ172.50172.500.00337521
  อาคาร5 ชั้น 2
648  10648เด็กชายภูมิพัฒน์  มงคลศิลป์ศรีธรรมราชศึกษา222.50222.500.00338521
  อาคาร5 ชั้น 2
649  10649เด็กหญิงเครือฟ้า  จุติประภาคเทศบาลวัดท้าวโคตร279.50279.500.00339521
  อาคาร5 ชั้น 2
650  10650เด็กชายสิงหา  คงชาติอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ151.50151.500.003310521
  อาคาร5 ชั้น 2
651  10651เด็กหญิงนิรมล  ธัญญะกิจบ้านทวดทอง184.00184.000.003311521
  อาคาร5 ชั้น 2
652  10652เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชัยเดชปทุมานุกูล278.50278.500.003312521
  อาคาร5 ชั้น 2
653  10653เด็กหญิงอมลณัฐ  นิลพันธุ์เทศบาลวัดเสาธงทอง181.25181.250.003313521
  อาคาร5 ชั้น 2
654  10654เด็กชายกันตวัฒน์  ดวงจันทร์บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง101.25101.250.003314521
  อาคาร5 ชั้น 2
655  10655เด็กหญิงสุณัฐณิชา  ทองใสเทศบาลเสาธงทอง178.00178.000.003315521
  อาคาร5 ชั้น 2
656  10656เด็กหญิงวรรณิดา  ศรี?วิสุทธิ์?วิชูทิศ295.00295.000.003316521
  อาคาร5 ชั้น 2
657  10657เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรอาวุธอนุบาลลำทับ168.75168.750.003317521
  อาคาร5 ชั้น 2
658  10658เด็กชายยศกร  ธรรมมิกะกุลศรีธรรมราชศึกษา167.000.00167.003318521
  อาคาร5 ชั้น 2
659  10659เด็กชายปริญญา  มีพาวัดพระมหาธาตุ174.00174.000.003319521
  อาคาร5 ชั้น 2
660  10660เด็กหญิงศิรภัสสร  นุภักดิ์อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”116.50116.500.003320521
  อาคาร5 ชั้น 2
661  10661เด็กชายปวริศ  เนียมสุ้นเทศบาลวัดเสาธงทอง242.00242.000.00341524
  อาคาร5 ชั้น 2
662  10662เด็กหญิงพิชญามณฑ์  เตโชวัดประทุมทายการาม149.00149.000.00342524
  อาคาร5 ชั้น 2
663  10663เด็กหญิงนิชาภัทร  ทองนาคเทศบาลวัดมเหยงคณ์154.75154.750.00343524
  อาคาร5 ชั้น 2
664  10664เด็กชายนันทิพัฒน์  รณรงค์บ้านทวดทอง186.25186.250.00344524
  อาคาร5 ชั้น 2
665  10665เด็กหญิงสิริวิมล  มัชฉิมชัยโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย189.75189.750.00345524
  อาคาร5 ชั้น 2
666  10666เด็กชายณทชัย  รอดการทุกข์นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช235.75235.750.00346524
  อาคาร5 ชั้น 2
667  10667เด็กหญิงศิริญาภรณ์?  มุสิก?พันธ์?เทศบาล?วัด?ศรี?ทวี154.25154.250.00347524
  อาคาร5 ชั้น 2
668  10668เด็กชายศุภชัย  เหมือนมาศโชคชัยกระบี่201.25201.000.25348524
  อาคาร5 ชั้น 2
669  10669เด็กชายจอมภพ  สุทินเทศบาลวัดเสมาเมือง141.00141.000.00349524
  อาคาร5 ชั้น 2
670  10670เด็กชายปิยวัฒน์  จริตงามเสมาเมือง229.25229.250.003410524
  อาคาร5 ชั้น 2
671  10671เด็กหญิงพิมพิกา  พลรัฐธนาสิทธิ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์137.50137.500.003411524
  อาคาร5 ชั้น 2
672  10672เด็กหญิงสมประสงค์  มัยยะอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"142.75142.750.003412524
  อาคาร5 ชั้น 2
673  10673เด็กหญิงอนัญญา  กุลบุตรเทศบาทวัดท้าวโคตร208.75208.750.003413524
  อาคาร5 ชั้น 2
674  10674เด็กหญิงพิมพิชชา  เจรจาปรีดีเทศบาลวัดเสมาเมือง188.00188.000.003414524
  อาคาร5 ชั้น 2
675  10675เด็กชายณัฐพงศ์  ปานสังข์วัดสโมสรสันนิบาต246.50246.500.003415524
  อาคาร5 ชั้น 2
676  10676เด็กชายสิรภพ  นาคสันเทศบาลวัดมเหยงคณ์192.50192.500.003416524
  อาคาร5 ชั้น 2
677  10677เด็กชายปภังกร  จงไกรจักร์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ145.75145.750.003417524
  อาคาร5 ชั้น 2
678  10678เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูจันทร์เทศบาลวัดเสมาเมือง200.50200.500.003418524
  อาคาร5 ชั้น 2
679  10679เด็กหญิงวิชญาพร  คงสงดรุณศึกษา 2175.75175.750.003419524
  อาคาร5 ชั้น 2
680  10680เด็กชายพลวัฒน์  ลำภูศรีเทศบาลวัดเสาธงทอง259.50259.500.003420524
  อาคาร5 ชั้น 2
681  10681เด็กหญิงดลพร  เพชรแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ116.00116.000.00351531
  อาคาร5 ชั้น 3
682  10682เด็กชายธงทอง  ศรีเทวาธรณ์ดรุณศึกษา 2262.75262.750.00352531
  อาคาร5 ชั้น 3
683  10683เด็กหญิงณิรดา  พลอยมีวัดชนสังขรณพิจิตร178.75178.750.00353531
  อาคาร5 ชั้น 3
684  10684เด็กชายวีรภัทร  ไทรทองงามวัดพระมหาธาตุ208.00208.000.00354531
  อาคาร5 ชั้น 3
685  10685เด็กหญิงบุษบา  เมืองรอดวัดอัฒฑศาสนาราม250.25250.250.00355531
  อาคาร5 ชั้น 3
686  10686เด็กหญิงธัญชนก  โอทองเทศบาลวัดเสมาเมือง187.509.00178.50356531
  อาคาร5 ชั้น 3
687  10687เด็กหญิงกวินธิดา  อาญาเทศบาล?วัด?เสมา?เมือง?259.75259.750.00357531
  อาคาร5 ชั้น 3
688  10688เด็กชายนพรุจ  หนูศรีเทศบาลวัดมเหยงคณ์278.25278.250.00358531
  อาคาร5 ชั้น 3
689  10689เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณีเทศบาลวัดเสมาเมือง224.50224.500.00359531
  อาคาร5 ชั้น 3
690  10690เด็กหญิงสิริภัทร  สุขเกื้อชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร167.00167.000.003510531
  อาคาร5 ชั้น 3
691  10691เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์เทศบาลวัดมเหยงคณ์225.00225.000.003511531
  อาคาร5 ชั้น 3
692  10692เด็กหญิงวราภรณ์  สีหามาตย์บ้านทวดทอง229.50229.500.003512531
  อาคาร5 ชั้น 3
693  10693เด็กชายวสวัตติ์  นพรัตน์อนุบาลนครศรีธรรมราช157.50157.500.003513531
  อาคาร5 ชั้น 3
694  10694เด็กหญิงปุณยนุช  โชติรักษ์วัดพระมหาธาตุ126.50126.500.003514531
  อาคาร5 ชั้น 3
695  10695เด็กหญิงสุฐิดา  จาตุรนต์เมธากุลอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"159.50159.500.003515531
  อาคาร5 ชั้น 3
696  10696เด็กชายเปรมสิทธิ์  ทิพย์พุทราแก้ววัดพระมหาธาตุ210.00210.000.003516531
  อาคาร5 ชั้น 3
697  10697เด็กชายภูธิป  หนูวรรณวัดพระมหาธาตุ155.50155.500.003517531
  อาคาร5 ชั้น 3
698  10698เด็กหญิงจารุวรรณ  ศักดิ์ส่งวัดพระมหาธาตุ130.50130.500.003518531
  อาคาร5 ชั้น 3
699  10699เด็กหญิงปัญธิดา  อินปินวัดสโมสรสันนิบาต201.75201.750.003519531
  อาคาร5 ชั้น 3
700  10700เด็กชายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจวัดพระมหาธาตุ184.00183.500.503520531
  อาคาร5 ชั้น 3
701  10701เด็กชายธนกฤต  ส่งศรีปทุมานุกูล147.50147.500.00361534
  อาคาร5 ชั้น 3
702  10702เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้วเทศบาลวัดเสมาเมือง238.00238.000.00362534
  อาคาร5 ชั้น 3
703  10703เด็กหญิงกฤษณานันท์  เอกมาตฤกุลอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ176.00176.000.00363534
  อาคาร5 ชั้น 3
704  10704เด็กหญิงทิวิษฐา  บุบผะโกร่อนพิบูลย์วิทยา133.00132.001.00364534
  อาคาร5 ชั้น 3
705  10705เด็กชายสรยุทธ  จันทร์เจริญเทศบาลวัดศาลามีชัย161.00161.000.00365534
  อาคาร5 ชั้น 3
706  10706เด็กชายศุภวิชญ์  คำนวนจิตรศรีธรรมราชศึกษา169.00169.000.00366534
  อาคาร5 ชั้น 3
707  10707เด็กหญิงธันยพร  หัสดินทร์วัดพระมหาธาตุ252.25252.250.00367534
  อาคาร5 ชั้น 3
708  10708เด็กหญิงปาณิสรา  เดี่ยววนิชวัดประทุมทายการาม239.75239.750.00368534
  อาคาร5 ชั้น 3
709  10709เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งจันทร์วัดพระมหาธาตุ252.25252.250.00369534
  อาคาร5 ชั้น 3
710  10710เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่มเทศบาลวัดมเหยงคณ์208.00213.00-5.003610534
  อาคาร5 ชั้น 3
711  10711เด็กหญิงดาริน  จตุการเทศบาล?วัด?เสมา?เมือง216.00216.000.003611534
  อาคาร5 ชั้น 3
712  10712เด็กชายอัครพรธ์  เกิดขาวอนุบาลนครศรีธรรมราช171.25171.250.003612534
  อาคาร5 ชั้น 3
713  10713เด็กชายณัฐศรุต  สุวรรณพงศ์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ147.00147.000.003613534
  อาคาร5 ชั้น 3
714  10714เด็กชายอภิวัฒน์  จินพลโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย166.50166.500.003614534
  อาคาร5 ชั้น 3
715  10715เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุวรรณมุติร่อนพิบูลย์วิทยา228.25228.000.253615534
  อาคาร5 ชั้น 3
716  10716เด็กหญิงณัฎฐกานต์  บุญนาคดรุณศึกษา167.25167.250.003616534
  อาคาร5 ชั้น 3
717  10717เด็กหญิงอชิรญาณ์  นาคสุวรรณ์วัดสว่างอารมณ์210.25215.00-4.753617534
  อาคาร5 ชั้น 3
718  10718เด็กหญิงธณัฐฐา  จันทร์ดำวัดพระมหาธาตุ236.00236.000.003618534
  อาคาร5 ชั้น 3
719  10719เด็กหญิงพุทธวัลย์  จันทร์ภักดีวัดพระมหาธาตุ247.25247.250.003619534
  อาคาร5 ชั้น 3
720  10720เด็กหญิงณัชชานันท์  รัศมีวัดหน้าเขา243.50243.500.003620534
  อาคาร5 ชั้น 3
721  10721เด็กหญิงนราวดี  ดอกบัวเคียงศิริ251.50251.500.00371541
  อาคาร5 ชั้น 4
722  10722เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียรวัดจันดี249.25249.250.00372541
  อาคาร5 ชั้น 4
723  10723เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์สาธิตราชภัฏนครศรีธรรมราช243.75243.750.00373541
  อาคาร5 ชั้น 4
724  10724เด็กชายเปรมณัช  ศิริพันธุ์วัดประทุมทายการาม172.00172.000.00374541
  อาคาร5 ชั้น 4
725  10725เด็กชายนาถวัฒน์  ภาณุรัตน์เทศบาลวัดเสาธงทอง159.00159.000.00375541
  อาคาร5 ชั้น 4
726  10726เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ไกรนราวัดพระมหาธาตุ137.75137.750.00376541
  อาคาร5 ชั้น 4
727  10727เด็กหญิงชนม์ชนก  กิตติดำรงศักดิ์ศรีธรรมราชศึกษา198.75198.750.00377541
  อาคาร5 ชั้น 4
728  10728เด็กหญิงเบญญพรณ์  เสพธรรมโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"114.75114.750.00378541
  อาคาร5 ชั้น 4
729  10729เด็กหญิงณัฐกานต์  พูลสวัสดิ์เทศบาลวัดศาลามีชัย124.25124.250.00379541
  อาคาร5 ชั้น 4
730  10730เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิสาละวัดพระมหาธาตุ144.00144.000.003710541
  อาคาร5 ชั้น 4
731  10731เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสมเทศบาลตำบลท่าแพ224.00224.000.003711541
  อาคาร5 ชั้น 4
732  10732เด็กชายวีระยุทธ  อินทฤทธิ์เทศบาลตำบลท่าแพ159.50159.500.003712541
  อาคาร5 ชั้น 4
733  10733เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วหนองเสม็ดเทศบาลวัดมเหยงศ์157.50157.000.503713541
  อาคาร5 ชั้น 4
734  10734เด็กชายภูธเนศ  เรียวชัยภูมิเทศบาลวัดเสมาเมือง120.50120.500.003714541
  อาคาร5 ชั้น 4
735  10735เด็กหญิงธัญญาวีย์  อับดุลหล๊ะอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ172.25172.250.003715541
  อาคาร5 ชั้น 4
736  10736เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัตนพาหุเทศบาลวัดเสมาเมือง122.75122.750.003716541
  อาคาร5 ชั้น 4
737  10737เด็กหญิงศศิกานต์  โชครักษ์วัดพระมหาธาตุ175.25175.250.003717541
  อาคาร5 ชั้น 4
738  10738เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัครกุลเทศบาลวัดศาลามีชัย161.25157.643.613718541
  อาคาร5 ชั้น 4
739  10739เด็กชายภัทรพันธุ์  จันทร์เขียวอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ.นครอุทิศ233.00233.000.003719541
  อาคาร5 ชั้น 4
740  10740เด็กชายภูธิวัฒน์  เกลี้ยงช่วยบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30101.00101.000.003720541
  อาคาร5 ชั้น 4
741  10741เด็กหญิงวรรณ?ธนา  หนูคงวัดพระมหาธาตุ233.00233.000.00381546
  อาคาร5 ชั้น 4
742  10742เด็กหญิงสวิชญา  หนูทองเทศบาลวัดเสาธงทอง234.50234.500.00382546
  อาคาร5 ชั้น 4
743  10743เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคงเทศบาลวัดมเหยงคณ์195.25195.250.00383546
  อาคาร5 ชั้น 4
744  10744เด็กหญิงวิรัชยา  สมัยแก้วเทศบาลวัดเสมาเมือง212.00212.000.00384546
  อาคาร5 ชั้น 4
745  10745เด็กชายกฤตนันท์  ชัยสิทธิ์บ้านป่าตง127.25127.250.00385546
  อาคาร5 ชั้น 4
746  10746เด็กชายกมลชัย  เมืองทองสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช129.50129.500.00386546
  อาคาร5 ชั้น 4
747  10747เด็กชายสุรภาพ  ผลาพรบ้านทวดทอง201.00201.000.00387546
  อาคาร5 ชั้น 4
748  10748เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวบุญวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร114.00114.000.00388546
  อาคาร5 ชั้น 4
749  10749เด็กหญิงนลินพร  เพิ่มพูลบ้านหน้าเขาวัด188.00188.000.00389546
  อาคาร5 ชั้น 4
750  10750เด็กชายลัทธวรรณ  พลอยมีวัดปลักปลา183.75183.750.003810546
  อาคาร5 ชั้น 4
751  10751เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์เทศบาลวัดมเหยงคณ์247.75247.750.003811546
  อาคาร5 ชั้น 4
752  10752เด็กชายนันทวัฒน์  พรมสุวรรณ์อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นคร อุทิศ"139.75139.750.003812546
  อาคาร5 ชั้น 4
753  10753เด็กหญิงภัทรวดี  จำรัสกาญจน์มเหยงคณ์125.50125.500.003813546
  อาคาร5 ชั้น 4
754  10754เด็กหญิงปาริษา  สง่างามเทศบาลวัดศาลามีชัย167.00167.000.003814546
  อาคาร5 ชั้น 4
755  10755เด็กหญิงปานิชนาถ  ตั้งใหม่ดีเทศบาลวัดเสมาเมือง162.50162.500.003815546
  อาคาร5 ชั้น 4
756  10756เด็กหญิงศิรินุช  ปะนะรัตน์ศรีธรรมราชศึกษา145.75145.750.003816546
  อาคาร5 ชั้น 4
757  10757เด็กหญิงสิราวรรณ  ผดุงกิจบริบูรณ์วิทยา128.50128.500.003817546
  อาคาร5 ชั้น 4
758  10758เด็กชายธนภัทร  แก้วกำเหนิดเทศบาลวัดท่าโพธิ์215.25215.250.003818546
  อาคาร5 ชั้น 4
759  10759เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูรอดเทศบาลวัดศาลามีชัย159.00159.000.003819546
  อาคาร5 ชั้น 4
760  10760เด็กหญิงพรชนก  จิตคำนึงเทศบาลวัดศาลามีชัย115.50115.500.003820546
  อาคาร5 ชั้น 4
761  10761เด็กชายชวนากร  ไกรแก้ววัดพระมหาธาตุ165.50165.500.00391421
  อาคาร4 ชั้น 2
762  10762เด็กหญิงฐิติรัตน์  เยาวนิตย์บริบูรณ์วิทยา154.50154.000.50392421
  อาคาร4 ชั้น 2
763  10763เด็กหญิงขนิษฐา  โมราศิลป์วัดพระมหาธาตุ111.75111.750.00393421
  อาคาร4 ชั้น 2
764  10764เด็กหญิงชมเดือน  คุ้มวงศ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"226.00226.000.00394421
  อาคาร4 ชั้น 2
765  10765เด็กหญิงปิยาพัชร  พิศิษฐวานิชเทศบาลวัดศาลามีชัย202.50199.503.00395421
  อาคาร4 ชั้น 2
766  10766เด็กหญิงนภัสกร  วุ่นจินาวัดพระมหาธาตุ228.75228.750.00396421
  อาคาร4 ชั้น 2
767  10767เด็กชายจีรวัสส์  พีรธนธรณ์บริบูรณ์วิทยา171.75171.750.00397421
  อาคาร4 ชั้น 2
768  10768เด็กชายจิรกิตติ์  ปานประทีปโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์139.25139.250.00398421
  อาคาร4 ชั้น 2
769  10769เด็กหญิงโชติกานต์  เจือจันทร์บ้านฉลอง137.50137.500.00399421
  อาคาร4 ชั้น 2
770  10770เด็กชายปทิตตา  บัวอ่อนวัดพระมหาธาตุ148.00148.000.003910421
  อาคาร4 ชั้น 2
771  10771เด็กชายธีระศักดิ์  ส้มชูวัดมะม่วงตลอด148.00148.000.003911421
  อาคาร4 ชั้น 2
772  10772เด็กชายเจนณ?รินทร์?  อภิรักษ์?สันติ?กุล?โรงเรียน?นรรถยาพิศณุสรณ์204.00204.000.003912421
  อาคาร4 ชั้น 2
773  10773เด็กหญิงธัณย์สิตา  พัชรเกียรติบวรอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ230.25230.250.003913421
  อาคาร4 ชั้น 2
774  10774เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูมณีวัดมะม่วงตลอด159.50159.500.003914421
  อาคาร4 ชั้น 2
775  10775เด็กชายธีรภัทร  สุนไสลเทศบาลวัดศาลามีชัย126.25126.250.003915421
  อาคาร4 ชั้น 2
776  10776เด็กชายปรเมศวร  ร่วมพันธ์สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30)148.25148.250.003916421
  อาคาร4 ชั้น 2
777  10777เด็กชายทีปกร  ขาวเอี่ยมเทศบาลวัดมเหยงค์177.00177.000.003917421
  อาคาร4 ชั้น 2
778  10778เด็กหญิงปุณยาพร  สกลโอฬารเทศบาลวัดท้าวโคต198.75198.750.003918421
  อาคาร4 ชั้น 2
779  10779เด็กชายธนาธรณ์  บุตรดินจาอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"239.50239.500.003919421
  อาคาร4 ชั้น 2
780  10780เด็กหญิงสุธีรัฐ  จันทร์เอียดวัดพระมหาธาตุ251.50251.500.003920421
  อาคาร4 ชั้น 2
781  10781เด็กชายพงศธร  บุญมาศเคียงศิริ181.00181.000.00401422
  อาคาร4 ชั้น 2
782  10782เด็กชายปรมัตร์  กาบแก้วอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช122.50122.500.00402422
  อาคาร4 ชั้น 2
783  10783เด็กหญิงพรชนก  กาญจนอารีวัดพระมหาธาตุ292.00292.000.00403422
  อาคาร4 ชั้น 2
784  10784เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  หมวดสิงห์เทศบาลวัดเสมาเมือง115.25115.250.00404422
  อาคาร4 ชั้น 2
785  10785เด็กชายอติวิชญ์  สีทองวัดพระมหาธาตุ168.75168.750.00405422
  อาคาร4 ชั้น 2
786  10786เด็กหญิงวรรณภรณ์  จันทร์คงไพบูลย์วิทยา272.50272.500.00406422
  อาคาร4 ชั้น 2
787  10787เด็กหญิงปภัสสร  เชตุวันวัดพระมหาธาตุ109.25109.250.00407422
  อาคาร4 ชั้น 2
788  10788เด็กหญิงภัคจิรา  คงสุวรรณวัดพระมหาธาตุ117.00117.000.00408422
  อาคาร4 ชั้น 2
789  10789เด็กหญิงธัญญาเรศน์  สุพงษ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"163.75163.750.00409422
  อาคาร4 ชั้น 2
790  10790เด็กชายวิษณุ  สำราญสุขเทศบาลวัดใหญ่186.25186.250.004010422
  อาคาร4 ชั้น 2
791  10791เด็กชายภานุวิชญ์  สุขบางนบบ้านทวดทอง145.25145.250.004011422
  อาคาร4 ชั้น 2
792  10792เด็กชายปรณัฐ  กาญจนคลอดวัดพระมหาธาตุ163.50163.500.004012422
  อาคาร4 ชั้น 2
793  10793เด็กชายณัฐชนน  ตาลสีแก้วเทศบาลวัดมเหยงคณ์171.00171.000.004013422
  อาคาร4 ชั้น 2
794  10794เด็กหญิงวนิตา  รสมัยปทุมานุกูล161.50161.500.004014422
  อาคาร4 ชั้น 2
795  10795เด็กหญิงปัณฎา  วีระประเสริฐสกุลดรุณศึกษา200.00203.00-3.004015422
  อาคาร4 ชั้น 2
796  10796เด็กหญิงพฤศจิกา  บัวเพชร์เทศบาลวัดเสมาเมือง94.5094.500.004016422
  อาคาร4 ชั้น 2
797  10797เด็กชายสุทธิภัทร  คงทองคำเทศบาลวัดศาลามีชัย161.00161.000.004017422
  อาคาร4 ชั้น 2
798  10798เด็กชายพลกฤต  วรรณกูญอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ151.50151.500.004018422
  อาคาร4 ชั้น 2
799  10799เด็กชายธราเทพ  พุทธรอดเทศบาลวัดศาลามีชัย188.25188.250.004019422
  อาคาร4 ชั้น 2
800  10800เด็กหญิงฉันชนก  วงศ์สวัสดิ์เทศบาลวัดศาลามีชัย201.75201.750.004020422
  อาคาร4 ชั้น 2
801  10801เด็กหญิงพีชญา  บุญมีเทศบาลวัดศาลามีชัย195.25195.250.00411423
  อาคาร4 ชั้น 2
802  10802เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละเทศบาลวัดมเหยงคณ์226.25226.250.00412423
  อาคาร4 ชั้น 2
803  10803เด็กหญิงนันทิชา  ปานมาศเทศบาลวัดศาลามีชัย194.75194.750.00413423
  อาคาร4 ชั้น 2
804  10804เด็กหญิงกัญจน์อมล  คชเดชวัดจันดี273.75273.750.00414423
  อาคาร4 ชั้น 2
805  10805เด็กหญิงพัฒน์นรี  โอขันธ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์231.75231.750.00415423
  อาคาร4 ชั้น 2
806  10806เด็กชายอัยรัตน์  ชูพระรสเทศบาลวัดเสมาเมือง121.25121.250.00416423
  อาคาร4 ชั้น 2
807  10807เด็กหญิงอารดา  สุวรรณสุระเทศบาลวัดท้าวโคตร108.63108.630.00417423
  อาคาร4 ชั้น 2
808  10808เด็กหญิงนันทัชพร  เพชรอาวุธบ้านวังหิน211.00211.000.00418423
  อาคาร4 ชั้น 2
809  10809เด็กหญิงวรัญญา  หนูทองแก้วเทศบาลวัดมเหยงคณ์152.25152.250.00419423
  อาคาร4 ชั้น 2
810  10810เด็กชายธันยวัต  โสภากัณฑ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"140.75140.750.004110423
  อาคาร4 ชั้น 2
811  10811เด็กชายกัมปนาท  เกลี้ยงเกิดเทศบาลวัดใหญ่203.75203.750.004111423
  อาคาร4 ชั้น 2
812  10812เด็กชายปัณณวิชญ์  ล่องจ้าเทศบาลวัดมเหยงคณ์223.00223.000.004112423
  อาคาร4 ชั้น 2
813  10813เด็กหญิงญาณิศา  นาคศรีวัดศิลาชลเขต218.25218.250.004113423
  อาคาร4 ชั้น 2
814  10814เด็กหญิงปริชญา  ต้นสกุลวัดพระมหาธาตุ216.25216.250.004114423
  อาคาร4 ชั้น 2
815  10815เด็กชายญาณภัทร  สุวรรณโมกข์เทศบาลวัดท่าโพธิ์168.75168.750.004115423
  อาคาร4 ชั้น 2
816  10816เด็กหญิงนริศรา  ศรีอำมรศรีธรรมราชศึกษา165.50165.500.004116423
  อาคาร4 ชั้น 2
817  10817เด็กหญิงนทีกานต์  วงษ์มิตรเเท้อนุบาลนครศรีธรรมราช173.50173.500.004117423
  อาคาร4 ชั้น 2
818  10818เด็กชายหฤษฏ์  จิตรพราหมณ์อนุบาลนครศร๊ธรรมราช"ณ นครอุทิศ"143.50143.500.004118423
  อาคาร4 ชั้น 2
819  10819เด็กหญิงจิรชยา  แซ่ลิ่มเทศบาลวัดเสมาเมือง147.50147.500.004119423
  อาคาร4 ชั้น 2
820  10820เด็กหญิงมัลติลา  เมฆอรุณวัดมุขธารา291.00291.000.004120423
  อาคาร4 ชั้น 2
821  10821เด็กหญิงพิชญา  นนทเภทสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช149.25149.250.00421731
  อาคาร7 ชั้น 3
822  10822เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตรมาศเทศบาลวัดมเหยงคณ์243.50243.500.00422731
  อาคาร7 ชั้น 3
823  10823เด็กหญิงอภิสรา  พิมเสนเทศบาลวัดมเหยงคณ์188.00188.000.00423731
  อาคาร7 ชั้น 3
824  10824เด็กชายปิติพงษ์  ขาวซังอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"119.00119.000.00424731
  อาคาร7 ชั้น 3
825  10825เด็กชายเกริกเกียรติ  กรรณ์สุวรรณ์เทศบาลวัดเสมาเมือง193.50193.500.00425731
  อาคาร7 ชั้น 3
826  10826เด็กชายวุฒิภัทร  ตั่นเซ่งเทศบาลวัดศาลามีชัย158.25158.250.00426731
  อาคาร7 ชั้น 3
827  10827เด็กหญิงพัชริญา  รัตนริทร์วัดพระมหาธาตุ105.50105.500.00427731
  อาคาร7 ชั้น 3
828  10828เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจริญกิจเทศบาลวัดเสมาเมือง165.75165.750.00428731
  อาคาร7 ชั้น 3
829  10829เด็กชายสรชัช  นวลจันทร์เทศบาลวัดใหญ่161.00161.000.00429731
  อาคาร7 ชั้น 3
830  10830เด็กชายคุณานนท์  อินทร์จันทร์สวนบัว153.25153.250.004210731
  อาคาร7 ชั้น 3
831  10831เด็กหญิงเพ็ญธิชา  จามจุรีย์วัดมะม่วงสองต้น170.00170.000.004211731
  อาคาร7 ชั้น 3
832  10832เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุวรรณมณีบ้านไสใหญ่244.50244.500.004212731
  อาคาร7 ชั้น 3
833  10833เด็กชายนิภัทร  ธรฤทธิ์อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ117.00117.000.004213731
  อาคาร7 ชั้น 3
834  10834เด็กหญิงจารุวรรณ  นองเมืองวัดมะม่วงสองต้น186.25186.250.004214731
  อาคาร7 ชั้น 3
835  10835เด็กชายกิตติ  โอฬาร์กิจวัดมะม่วงสองต้น126.00126.000.004215731
  อาคาร7 ชั้น 3
836  10836เด็กหญิงนภัสสร  มาเนตรวัดประทุมทายการาม117.50117.500.004216731
  อาคาร7 ชั้น 3
837  10837เด็กชายลัญจกร  เเซ่เดี่ยวชุมชนวัดเขาเเก้ววิเชียร282.50282.500.004217731
  อาคาร7 ชั้น 3
838  10838เด็กชายชนกันต์  สระกวีเทศบาลวัดเสาธงทอง201.00201.000.004218731
  อาคาร7 ชั้น 3
839  10839เด็กหญิงสปันนา  ภู่เจริญลาภธาดากุลนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช240.00240.000.004219731
  อาคาร7 ชั้น 3
840  10840เด็กหญิงผกาวดี  มาศเมฆวัดไสมะนาว221.25221.35-0.104220731
  อาคาร7 ชั้น 3
841  10841เด็กชายธีรเทพ  พงค์ศรีพุฒเทศบาลวัดศรีทวี117.50117.500.00431732
  อาคาร7 ชั้น 3
842  10842เด็กชายเจษฎา  เกื้อสกุลวัดเสมาเมือง192.00192.000.00432732
  อาคาร7 ชั้น 3
843  10843เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ฉายาพันธุ์เทศบาลวัดเสมาเมือง165.00165.000.00433732
  อาคาร7 ชั้น 3
844  10844เด็กชายธีธัช  คล้ายทองศรีธรรมราชศึกษา213.50213.500.00434732
  อาคาร7 ชั้น 3
845  10845เด็กหญิงธนพร  สุระกาหลวัดปลักปลา195.00194.001.00435732
  อาคาร7 ชั้น 3
846  10846เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รอดสงเทศบาลวัดเสาธงทอง231.25231.250.00436732
  อาคาร7 ชั้น 3
847  10847เด็กหญิงอรัญญา  สังข์ทองวัดสโมสรสันนิบาต299.25299.250.00437732
  อาคาร7 ชั้น 3
848  10848เด็กหญิงศุภนิชา  คเชนทร์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ170.50170.500.00438732
  อาคาร7 ชั้น 3
849  10849เด็กหญิงชยานันต์  พุ่มพะเนินโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา286.00286.000.00439732
  อาคาร7 ชั้น 3
850  10850เด็กหญิงนภัสกร  นิลพงศ์วัดสโมสรสันนิบาต156.25156.250.004310732
  อาคาร7 ชั้น 3
851  10851เด็กหญิงศิริมา  มีบุญลาภสาธิตเทศบาลตำบลหินตก233.50233.500.004311732
  อาคาร7 ชั้น 3
852  10852เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสุวรรณ์อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"246.25246.250.004312732
  อาคาร7 ชั้น 3
853  10853เด็กชายธีริทธิ์  มายะเฉียวบ้านไสพลู202.25202.75-0.504313732
  อาคาร7 ชั้น 3
854  10854เด็กหญิงสาริศา  พัชนีมารีย์พิทักษ์250.50250.500.004314732
  อาคาร7 ชั้น 3
855  10855เด็กชายจิรภัทร  ศรีใหม่บ้านไสพลู158.00158.000.004315732
  อาคาร7 ชั้น 3
856  10856เด็กหญิงชมพูนุช  รัตนคชหนองนกประสาทศิลป์124.50123.501.004316732
  อาคาร7 ชั้น 3
857  10857เด็กหญิงแพรศรีรัตน์  ยุติธรรมวัดสโมสรสันนิบาต245.25245.250.004317732
  อาคาร7 ชั้น 3
858  10858เด็กหญิงสุริยาพร  รักสถานบ้านห้วยหาร129.00128.500.504318732
  อาคาร7 ชั้น 3
859  10859เด็กชายพรพิพัฒน์  เชาวลิตเทศบาลวัดมเหยงคณ์200.00200.000.004319732
  อาคาร7 ชั้น 3
860  10860เด็กหญิงอนิสา  โกวานเทศบาลวัดศรีทวี171.75171.750.004320732
  อาคาร7 ชั้น 3
861  10861เด็กชายชนภัทร์  จันตราชูวัดพระมหาธาตุ256.75256.750.00441741
  อาคาร7 ชั้น 4
862  10862เด็กหญิงปุณณมาส  อัมพรพันธ์ศรีธรรมราชศึกษา232.50232.500.00442741
  อาคาร7 ชั้น 4
863  10863เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทองเทศบาลวัดมเหยงค์196.25196.250.00443741
  อาคาร7 ชั้น 4
864  10864เด็กหญิงชนาภา  สุขสุทธิ์วัดสโมสรสันนิบาต230.00230.000.00444741
  อาคาร7 ชั้น 4
865  10865เด็กชายญาณวุฒิ  ศิริวัฒน์เทศบาลวัดมเหยงคณ์253.50253.500.00445741
  อาคาร7 ชั้น 4
866  10866เด็กชายธนัท  หนูแก้วเทศบาลวัดศาลามีชัย167.75167.750.00446741
  อาคาร7 ชั้น 4
867  10867เด็กชายนัทธวัฒน์  พลหาญเทศบาลวัดมเหยงคณ์250.50250.500.00447741
  อาคาร7 ชั้น 4
868  10868เด็กชายเปรม  วรรณวาสบ้านทวดทอง256.00256.000.00448741
  อาคาร7 ชั้น 4
869  10869เด็กหญิงณัฐณิชา  สมเพชรวัดพระพรหม106.00106.000.00449741
  อาคาร7 ชั้น 4
870  10870เด็กหญิงยุวดี  ภูรวัลย์วัดประทุมทายการาม188.00188.000.004410741
  อาคาร7 ชั้น 4
871  10871เด็กหญิงพิชญาพร  ไชยประยาวัดพระมหาธาตุ217.00217.000.004411741
  อาคาร7 ชั้น 4
872  10872เด็กหญิงกนกทอง  จงจิตวัดจันดี206.00206.000.004412741
  อาคาร7 ชั้น 4
873  10873เด็กหญิงจีรนันท์  นารีเลิศวัดพระมหาธาตุ143.00142.001.004413741
  อาคาร7 ชั้น 4
874  10874เด็กชายเตชินท์  ิวิชัยดิษฐ์เทศบาลวัดเสมาเมือง205.25205.250.004414741
  อาคาร7 ชั้น 4
875  10875เด็กชายเสฏฐพัชร  สุดคิดวัดพระมหาธาตุ195.25195.250.004415741
  อาคาร7 ชั้น 4
876  10876เด็กหญิงณกัญญา  ใจเเผ้ววัดพระมหาธาตุ146.25146.250.004416741
  อาคาร7 ชั้น 4
877  10877เด็กหญิงบงกชกร  จิตต์สะอาดวัดเขา(วันครู2501)144.00144.000.004417741
  อาคาร7 ชั้น 4
878  10878เด็กชายภูริ?ณัฐ  ผลาสิงห์วัดพระมหาธาตุ211.25211.250.004418741
  อาคาร7 ชั้น 4
879  10879เด็กหญิงช่อฟ้า  ตราไชยเทศบาลวัดท้าวโคตร168.50168.500.004419741
  อาคาร7 ชั้น 4
880  10880เด็กหญิงรุ่งอรุณ  นาทะชัยเทศบาลวัดเสมาเมือง202.50202.500.004420741
  อาคาร7 ชั้น 4
881  10881เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  จันภักดีอนุบาลนครศรีธรรมราช'ณ นครอุทิศ'131.00131.000.00451742
  อาคาร7 ชั้น 4
882  10882เด็กหญิงศรัณญา  ใจจงเทศบาลวัดมเหยงคณ์185.50185.500.00452742
  อาคาร7 ชั้น 4
883  10883เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมายเทศบาลวัดมเหยงคณ์210.25210.250.00453742
  อาคาร7 ชั้น 4
884  10884เด็กหญิงวิภาดา  จักร์กาญจน์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ213.25213.250.00454742
  อาคาร7 ชั้น 4
885  10885เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรศิริรังษีบ้านทวดทอง233.75233.750.00455742
  อาคาร7 ชั้น 4
886  10886เด็กชายสรวิชญ์  ระเบียบโอษฐ์ศรีธรรมราชศึกษา122.00121.001.00456742
  อาคาร7 ชั้น 4
887  10887เด็กชายธนวรรน์  ศรีอินทร์เทศบาลวัดท้าวโคตร225.75225.750.00457742
  อาคาร7 ชั้น 4
888  10888เด็กหญิงศวิตา  เมฆาวรรณ์บ้านทวดทอง158.50158.500.00458742
  อาคาร7 ชั้น 4
889  10889เด็กชายรัชพล  ฉิมปากแพรกวัดพระมหาธาตุ188.00188.000.00459742
  อาคาร7 ชั้น 4
890  10890เด็กชายจิรพัฒน์  เพชรนุ้ยเทศบาลวัดเสาธงทอง125.50125.500.004510742
  อาคาร7 ชั้น 4
891  10891เด็กชายพสุภพ  ลิกขไชยเทศบาลวัดเสมาเมือง67.0067.000.004511742
  อาคาร7 ชั้น 4
892  10892เด็กชายปฏิวัต  เนาว์พลวัดน้ำรอบ204.00204.000.004512742
  อาคาร7 ชั้น 4
893  10893เด็กชายธนกฤต  วรรณถนอมอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ153.75153.750.004513742
  อาคาร7 ชั้น 4
894  10894เด็กหญิงเปรมสินี  อร่ามศักดิ์บ้านทวดทอง164.50164.500.004514742
  อาคาร7 ชั้น 4
895  10895เด็กหญิงปุญญิศา  นาคันอนุบาลนครศรีธรรมราช245.50245.500.004515742
  อาคาร7 ชั้น 4
896  10896เด็กชายณัฐกฤต  สายจันทร์ศาลามีชัย118.00118.000.004516742
  อาคาร7 ชั้น 4
897  10897เด็กชายปิยราช  กลิ่นแก้วบ้านทุ่งหัวนา197.25219.27-22.024517742
  อาคาร7 ชั้น 4
898  10898เด็กชายธีราทร  จันดีศรีธรรมราชศึกษา219.25219.250.004518742
  อาคาร7 ชั้น 4
899  10899เด็กหญิงปาลิตา  สมใจวัดน้ำรอบ185.25185.250.004519742
  อาคาร7 ชั้น 4
900  10900เด็กหญิงปูริดา  มีสุขเทศบาลวัดศาลามีชัย143.00143.000.004520742
  อาคาร7 ชั้น 4
901  10901เด็กหญิงบุณยพรรณี  ชูเมืองบ้านทวดทอง144.75144.750.00461743
  อาคาร7 ชั้น 4
902  10902เด็กหญิงธริสา  บุตรพรมวัดพระมหาธาตุ198.25198.250.00462743
  อาคาร7 ชั้น 4
903  10903เด็กหญิงภัทราวริณ  แก่นคำวัดน้ำรอบ238.75238.750.00463743
  อาคาร7 ชั้น 4
904  10904เด็กหญิงดวงกมล  โอฬาร์กิจบ้านทวดทอง271.50271.500.00464743
  อาคาร7 ชั้น 4
905  10905เด็กชายห้างเพชร  ไชยพงศ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"155.75155.750.00465743
  อาคาร7 ชั้น 4
906  10906เด็กหญิงกนกพร  จิตวิรัตน์บ้านทวดทอง193.25193.250.00466743
  อาคาร7 ชั้น 4
907  10907เด็กหญิงภัทราภรณ์  ถือแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช174.50174.500.00467743
  อาคาร7 ชั้น 4
908  10908เด็กหญิงนาราภัทร  สุโพธิ์วัดคีริกันทร์135.75135.750.00468743
  อาคาร7 ชั้น 4
909  10909เด็กหญิงมณทกาญจน์  กุลรัตน์เทศบาลวัดเสมาเมือง238.00238.000.00469743
  อาคาร7 ชั้น 4
910  10910เด็กชายกฤษดา  ใหมดีวัดพระมหาธาตุ181.00181.000.004610743
  อาคาร7 ชั้น 4
911  10911เด็กหญิงพรนภัส  บุญมาเทศบาลวัดเสาธงทอง172.25172.250.004611743
  อาคาร7 ชั้น 4
912  10912เด็กชายคฤหัสดิ์  ระเห็จหาญเทศบาลวัดศาลามีชัย187.00187.000.004612743
  อาคาร7 ชั้น 4
913  10913เด็กหญิงดามิสา  จันทร์หอมเทศบาลวัดเสมาเมือง211.50211.000.504613743
  อาคาร7 ชั้น 4
914  10914เด็กหญิงเพชรลดา  กุมพาภัติบ้านทวดทอง211.75211.750.004614743
  อาคาร7 ชั้น 4
915  10915เด็กชายภีร์  แก้วภารดัยอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"192.00192.000.004615743
  อาคาร7 ชั้น 4
916  10916เด็กชายเดชสิทธ์  จันทะเทศบาลวัดศาลามีชัย133.75133.750.004616743
  อาคาร7 ชั้น 4
917  10917เด็กชายกันตพัฒน์  จันตราชูวัดประทุมทายการาม145.25145.250.004617743
  อาคาร7 ชั้น 4
918  10918เด็กหญิงเกตุมาลา  อรุณจิตต์เทศบาลวัดศาลามีชัย92.2592.250.004618743
  อาคาร7 ชั้น 4
919  10919เด็กหญิงนันท์นภัส  โรมรัญวัดสามัคยาราม267.75267.750.004619743
  อาคาร7 ชั้น 4
920  10920เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลับพันธ์วัดเขาน้อย252.00252.000.004620743
  อาคาร7 ชั้น 4
921  10921เด็กหญิงปานระพี  เล็กพันธุ์วัดไสมะนาว130.25130.250.00471744
  อาคาร7 ชั้น 4
922  10922เด็กหญิงอนันตญา  อินทวงศ์เทศบาลวัดใหญ่148.00148.000.00472744
  อาคาร7 ชั้น 4
923  10923เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยโยบ้านตลาด174.75174.750.00473744
  อาคาร7 ชั้น 4
924  10924เด็กชายณฐกร  สุขเกษมบ้านทวดทอง132.00132.000.00474744
  อาคาร7 ชั้น 4
925  10925เด็กหญิงธัญลดา  ศรีสังขจรศรีธรรมราชศึกษา167.00167.000.00475744
  อาคาร7 ชั้น 4
926  10926เด็กชายอธิป  สุขสงค์วัดประทุมทายการาม160.25160.250.00476744
  อาคาร7 ชั้น 4
927  10927เด็กชายบริพัตร  ศรีเชยโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่154.75154.750.00477744
  อาคาร7 ชั้น 4
928  10928เด็กชายอติชาติ  อารีกิจสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช295.00295.000.00478744
  อาคาร7 ชั้น 4
929  10929เด็กชายณสัณจ์  ฤดีสิทธิวัจน์สาธิตราชภัฏนครศรีธรรมราช228.00228.000.00479744
  อาคาร7 ชั้น 4
930  10930เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัตนบรรเทิงอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ180.25180.250.004710744
  อาคาร7 ชั้น 4
931  10931เด็กหญิงสุภัควัน  หนูทองแก้วเทศบาลวัดศาลามีชัย160.75160.750.004711744
  อาคาร7 ชั้น 4
932  10932เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้าเทศบาลวัดเสมาเมือง232.25232.250.004712744
  อาคาร7 ชั้น 4
933  10933เด็กหญิงมติมนต์  สุขสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง109.00109.000.004713744
  อาคาร7 ชั้น 4
934  10934เด็กชายปริพัฒน์  เกื้อกาญจน์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช207.75207.750.004714744
  อาคาร7 ชั้น 4
935  10935เด็กหญิงพิมนิภา  บุญเรืองศรีศรีธรรมราชศึกษา184.00184.000.004715744
  อาคาร7 ชั้น 4
936  10936เด็กชายเกษม  สารานพคุณเทศบาลวัดเสมาเมือง220.25220.250.004716744
  อาคาร7 ชั้น 4
937  10937เด็กหญิงวริศรา  ชัยพัฒน์วงศกรเทศบาลวัดเสมาเมือง153.50153.500.004717744
  อาคาร7 ชั้น 4
938  10938เด็กหญิงจารุนิภา  จักขุมณีเทศบาลวัดเสมาเมือง196.00196.000.004718744
  อาคาร7 ชั้น 4
939  10939เด็กหญิงนาริณ  ไตรรัตน์วัดพระมหาธาตุ149.00149.000.004719744
  อาคาร7 ชั้น 4
940  10940เด็กหญิงสุพิชญา  อุทัยรัตน์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ185.25185.250.004720744
  อาคาร7 ชั้น 4
941  10941เด็กชายกนธี  บุญชาลีศรีธรรมราชศึกษา239.75239.250.50481751
  อาคาร7 ชั้น 5
942  10942เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยงบ้านอินทนิน313.00313.000.00482751
  อาคาร7 ชั้น 5
943  10943เด็กชายรัฐชานนท์  นนทะเสนบ้านทวดทอง134.25134.250.00483751
  อาคาร7 ชั้น 5
944  10944เด็กหญิงชนนิษฎ์  จิตต์ณรงค์นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช272.00272.000.00484751
  อาคาร7 ชั้น 5
945  10945เด็กหญิงญาดา  แก้วแหลมอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ280.75280.750.00485751
  อาคาร7 ชั้น 5
946  10946เด็กชายปรัตถกร  ช่วยบำรุงไตรภูมิวิทยา102.25102.250.00486751
  อาคาร7 ชั้น 5
947  10947เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินาผลวัดสามัคคีนุกูล182.25182.250.00487751
  อาคาร7 ชั้น 5
948  10948เด็กชายกรวิชญ์  มากลับอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ152.50152.500.00488751
  อาคาร7 ชั้น 5
949  10949เด็กหญิงชนัญชิดา  ปริยานุกูลอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"133.00133.000.00489751
  อาคาร7 ชั้น 5
950  10950เด็กหญิงปาลิน  ศิริวัดจันดี230.25229.001.254810751
  อาคาร7 ชั้น 5
951  10951เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ไสท้ายดูวัดพระมหาธาตุ138.25138.250.004811751
  อาคาร7 ชั้น 5
952  10952เด็กหญิงวิลาสินี  ลีละวัฒน์วัดประทุมทายการาม227.75227.750.004812751
  อาคาร7 ชั้น 5
953  10953เด็กชายศตพร  แก้วจำรัสเทศบาลวัดเสมาเมือง143.25143.250.004813751
  อาคาร7 ชั้น 5
954  10954เด็กหญิงนลินนิภา  ถาพรพันธ์เทศบาลวัดใหญ่ชัยมงคล213.75213.500.254814751
  อาคาร7 ชั้น 5
955  10955เด็กชายคอลิด  ดิษแก้ววัดพระมหาธาตุ133.25133.250.004815751
  อาคาร7 ชั้น 5
956  10956เด็กหญิงปทิตา  นารีเลิศวัดพระมหาธาตุ157.25157.250.004816751
  อาคาร7 ชั้น 5
957  10957เด็กชายกฤตยชญ์  ไตรสุวรรณ์บ้านตลาด210.00210.000.004817751
  อาคาร7 ชั้น 5
958  10958เด็กชายอดิเทพ  ทิพย์สุราษฎร์โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์177.75177.750.004818751
  อาคาร7 ชั้น 5
959  10959เด็กชายปัณณวัตน์  ศศิธรเทศบาลศาลามีชัย210.25210.250.004819751
  อาคาร7 ชั้น 5
960  10960เด็กหญิงนภสร  หอมทองเทศบาลวัดท่าโพธิ์160.75160.000.754820751
  อาคาร7 ชั้น 5
961  10961เด็กชายตติยะ  สร้อยสนเทศบาล?วัดท่าโพธิ์?178.25178.250.00491752
  อาคาร7 ชั้น 5
962  10962เด็กชายศรัณยภัทร  อุปการดีอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"118.25118.250.00492752
  อาคาร7 ชั้น 5
963  10963เด็กชายธีรเทพ  พุทธรอดเทศบาลปากพนัง 2174.25174.250.00493752
  อาคาร7 ชั้น 5
964  10964เด็กหญิงญาณี  แพรนามเทศบาลวัดศาลามีชัย158.25158.250.00494752
  อาคาร7 ชั้น 5
965  10965เด็กชายคมกริช  คล้ายดวงเทศบาล?วัดเสมาเมือง149.75149.750.00495752
  อาคาร7 ชั้น 5
966  10966เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เกษเพชรบ้านไสโคกเกาะ182.50182.500.00496752
  อาคาร7 ชั้น 5
967  10967เด็กหญิงสโรชิน  ฤทธิ์เทวานานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช121.25121.250.00497752
  อาคาร7 ชั้น 5
968  10968เด็กหญิงฮาวาห์  ดุมลักษณ์เทศบาลวัดศรีทวี163.75163.750.00498752
  อาคาร7 ชั้น 5
969  10969เด็กหญิงวกุลทิพย์  สูนกามรัตน์บ้านประชาอารี264.75264.750.00499752
  อาคาร7 ชั้น 5
970  10970เด็กชายณัฐฐินันท์  ชูเชิดอนุบาลนครศรีธรรมราช ฌ นคร อุทิศ149.75149.750.004910752
  อาคาร7 ชั้น 5
971  10971เด็กชายปุณณวิช  รามคล้ายสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช250.00250.000.004911752
  อาคาร7 ชั้น 5
972  10972เด็กหญิงณัฏฐิชาภรณ์  ชูผลบ้านห้วยหาร194.25194.250.004912752
  อาคาร7 ชั้น 5
973  10973เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรโกมลบ้านทวดทอง114.75114.750.004913752
  อาคาร7 ชั้น 5
974  10974เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  โชติเทศบาลปากพนัง๑171.75171.750.004914752
  อาคาร7 ชั้น 5
975  10975เด็กหญิงสุชาดา  จินดาประเสริฐเทศบาลวัดท่าโพธิ์136.25136.250.004915752
  อาคาร7 ชั้น 5
976  10976เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูน้อยวัดสโมสรสันนิบาต206.75206.750.004916752
  อาคาร7 ชั้น 5
977  10977เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำชูสงฆ์เทศบาลวัดเสาธงทอง114.25114.250.004917752
  อาคาร7 ชั้น 5
978  10978เด็กหญิงกชพร  รอดบุญบ้านพิตำ209.00208.950.054918752
  อาคาร7 ชั้น 5
979  10979เด็กหญิงกนกวรรณ  พะเนินศรีวัดสมัยสุวรรณ183.25183.250.004919752
  อาคาร7 ชั้น 5
980  10980เด็กชายนริศ  ศรีสุวรรณเทศบาลวัดท้าวโคตร199.00199.000.004920752
  อาคาร7 ชั้น 5
981  10981เด็กชายราชันย์  พรปัญญานันท์เทศบาลวัดใหญ่128.75128.750.00501753
  อาคาร7 ชั้น 5
982  10982เด็กหญิงชญานิศา  วิฑูรย์พันธ์มารีพิทักษ์ศึกษา114.75114.750.00502753
  อาคาร7 ชั้น 5
983  10983เด็กชายณฐกฤต  สมทรัพย์เทศบาลวัดเสมาเมือง255.50255.500.00503753
  อาคาร7 ชั้น 5
984  10984เด็กหญิงทัศณีญาพร  ด้วงไพรเทศบาลวัดเสาธงทอง204.75204.750.00504753
  อาคาร7 ชั้น 5
985  10985เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขเเสงศรีธรรมราชศึกษา146.25146.250.00505753
  อาคาร7 ชั้น 5
986  10986เด็กหญิงเรเนีย  ยานพะโยมเทศบาลวัดเสมาเมือง252.25252.250.00506753
  อาคาร7 ชั้น 5
987  10987เด็กหญิงปุณยาพร  สุขแสงศรีธรรมราชศึกษา210.75210.750.00507753
  อาคาร7 ชั้น 5
988  10988เด็กหญิงธนาธิป  สมบัติดรุณศึกษา160.75160.750.00508753
  อาคาร7 ชั้น 5
989  10989เด็กหญิงอาทิตย์?ติ?ยา?  สังข์?ทอง?เทศบาลวัดท้าวโคตร167.75167.750.00509753
  อาคาร7 ชั้น 5
990  10990เด็กหญิงอทิตยา  มณีรัตน์มารีย์พิทักษ์ศึกษา248.50248.500.005010753
  อาคาร7 ชั้น 5
991  10991เด็กชายภัทรวาท  สุวรรณบัณฑิตวัดเเพร่204.75204.750.005011753
  อาคาร7 ชั้น 5
992  10992เด็กหญิงปุณยาพร  บุญเสมอสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30)166.00166.000.005012753
  อาคาร7 ชั้น 5
993  10993เด็กหญิงศิมาพร  เชาวแพทย์วัดพระมหาธาตุ187.00187.000.005013753
  อาคาร7 ชั้น 5
994  10994เด็กชายภูริ  เต็มสังข์ชูศิลป์วิทยา270.75270.750.005014753
  อาคาร7 ชั้น 5
995  10995เด็กชายชญานนท์  วิชัยดิษฐเทศบาล4มหาราช197.75197.750.005015753
  อาคาร7 ชั้น 5
996  10996เด็กหญิงจุฑามาศ  เวชผสารวัดพระมหาธาตุ167.75167.750.005016753
  อาคาร7 ชั้น 5
997  10997เด็กชายปฏิญญา  วัดแก้วบริบูรณ์วิทยา247.50247.500.005017753
  อาคาร7 ชั้น 5
998  10998เด็กชายภูรินท์  รัตนพลเทศบาลวัดเสมาเมือง146.00146.000.005018753
  อาคาร7 ชั้น 5
999  10999เด็กหญิงปาลิตา  ใบห้าเทศบาลวัดมเหยงคณ์251.50251.500.005019753
  อาคาร7 ชั้น 5
1000  11000เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุทรานนท์อนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ147.25147.250.005020753
  อาคาร7 ชั้น 5
1001  11001เด็กชายสิรภพ  จันทร์เขียวหัวไทร(เรือนประชาบาล)280.00280.000.00511771
  อาคาร7 ชั้น 7
1002  11002เด็กหญิงชุติมา  อุตรพาศเทศบาลวัดเสมาเมือง117.25117.250.00512771
  อาคาร7 ชั้น 7
1003  11003เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนจันทร์วัดพระมหาธาตุ132.00131.500.50513771
  อาคาร7 ชั้น 7
1004  11004เด็กหญิงนิชชิตา  ตั้งสถาพรนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช238.50238.500.00514771
  อาคาร7 ชั้น 7
1005  11005เด็กชายปาราเมศ  ขันคลายเทศบาลวัดศาลามีชัย144.750.00144.75515771
  อาคาร7 ชั้น 7
1006  11006เด็กหญิงฟาริดา  คงแก้วเทศบาลวัดมเหยงคณ์153.25153.250.00516771
  อาคาร7 ชั้น 7
1007  11007เด็กหญิงรวิพิมพ์  จีนะดิษฐ์วัดพระมหาธาตุ167.00167.000.00517771
  อาคาร7 ชั้น 7
1008  11008เด็กหญิงอัมพกา  บรรดาศักดิ์วัดดอนใคร203.25203.250.00518771
  อาคาร7 ชั้น 7
1009  11009เด็กหญิงชัชชญา  ชำนาญคำอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ133.00133.000.00519771
  อาคาร7 ชั้น 7
1010  11010เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยตรีเทศบาลวัดมเหยงคณ์148.75148.750.005110771
  อาคาร7 ชั้น 7
1011  11011เด็กหญิงโอปอ  คงชาติศาลามีชัย217.25217.250.005111771
  อาคาร7 ชั้น 7
1012  11012เด็กหญิงวรัชยา  มีแสงเจริญวิทย์154.25154.000.255112771
  อาคาร7 ชั้น 7
1013  11013เด็กชายธนพร  วาดวงพักตร์เทศบาลวัดเสมาเมือง188.50188.500.005113771
  อาคาร7 ชั้น 7
1014  11014เด็กชายพชรพล  รอดการทุกข์เทศบาลวัดท่าโพธิ์149.50149.500.005114771
  อาคาร7 ชั้น 7
1015  11015เด็กหญิงแพรวา  เพ็ชรแก้วบ้านอ่างทอง(วันครู2502)129.75129.750.005115771
  อาคาร7 ชั้น 7
1016  11016เด็กหญิงปทุมรัตน์  อุดรบ้านทวดทอง188.75188.750.005116771
  อาคาร7 ชั้น 7
1017  11017เด็กชายพิรวัฒน์  ถาวรสารสตรีจรัสพิชากร121.25121.250.005117771
  อาคาร7 ชั้น 7
1018  11018เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตรท่าศาลา250.00250.000.005118771
  อาคาร7 ชั้น 7
1019  11019เด็กหญิงบุญสิริ  เพ็ชรสวัสดิ์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช220.25219.750.505119771
  อาคาร7 ชั้น 7
1020  11020เด็กหญิงเกศกัญญา  เนาวโคอักษรเทศบาลวัดมเหยงคณ์141.00141.000.005120771
  อาคาร7 ชั้น 7
1021  11021เด็กหญิงกัญจนพร  ชูเมืองราษฎร์นิยมวิทยา186.50186.000.50521772
  อาคาร7 ชั้น 7
1022  11022เด็กชายกฤตภาส  คงพันธ์วัดพระมหาธาตุ185.25185.250.00522772
  อาคาร7 ชั้น 7
1023  11023เด็กชายชินาธิป  รามรสเทศบาลวัดเสมาเมือง170.75170.750.00523772
  อาคาร7 ชั้น 7
1024  11024เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ดำรัสวัดพระมหาธาตุ121.50121.500.00524772
  อาคาร7 ชั้น 7
1025  11025เด็กชายธนวัฒน์  ชูพลโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่133.25133.250.00525772
  อาคาร7 ชั้น 7
1026  11026เด็กหญิงนันท์ชญาน์  มณีพันธ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์231.50231.500.00526772
  อาคาร7 ชั้น 7
1027  11027เด็กชายนราวิชย์  มูลอักษรมารีย์พิทักษ์ศึกษา173.25173.250.00527772
  อาคาร7 ชั้น 7
1028  11028เด็กชายธนวัฒน์  นวลจันทร์โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต221.25221.250.00528772
  อาคาร7 ชั้น 7
1029  11029เด็กหญิงกาลัญญุตา  ศรีณะกิจจาอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ153.00153.000.00529772
  อาคาร7 ชั้น 7
1030  11030เด็กหญิงกชพร  ปฐมรัตนกุลวัดพระธาตุ149.75149.750.005210772
  อาคาร7 ชั้น 7
1031  11031เด็กชายณัฐวุฒิ  พะเนินศรีร่อนพิบูลย์?วิทยา117.25117.250.005211772
  อาคาร7 ชั้น 7
1032  11032เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ประมุขเทศบาลวัดท่าโพธิ์262.50262.500.005212772
  อาคาร7 ชั้น 7
1033  11033เด็กหญิงสุธิดา  รัตนวรรณีเสมาเมือง165.00165.000.005213772
  อาคาร7 ชั้น 7
1034  11034เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกรนราวัดพระมหาธาตุ156.25156.250.005214772
  อาคาร7 ชั้น 7
1035  11035เด็กชายกฤติน  สุโขพลบ้านบางกระบือ163.25163.250.005215772
  อาคาร7 ชั้น 7
1036  11036เด็กหญิงวิรัลพชร  แน่นสกุลวงศ์มารีพิทักษ์ศึกษา169.75169.750.005216772
  อาคาร7 ชั้น 7
1037  11037เด็กชายชินพงค์  อำภารสวัดเจดีย์159.25159.250.005217772
  อาคาร7 ชั้น 7
1038  11038เด็กหญิงวรัทยา  แซ่ลี้อนุบาลนครศรีธรรมราช208.25208.250.005218772
  อาคาร7 ชั้น 7
1039  11039เด็กหญิงชลิดา  ศรี?ก?ฤ?ษณ์วัดจันดี172.50172.500.005219772
  อาคาร7 ชั้น 7
1040  11040เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์ศิริบ้านทวดทอง233.25232.750.505220772
  อาคาร7 ชั้น 7
1041  11041เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุดทองคงวัดทะเลปัง195.75195.750.00531773
  อาคาร7 ชั้น 7
1042  11042เด็กชายธนกร  มุสิกชาติอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ176.25176.250.00532773
  อาคาร7 ชั้น 7
1043  11043เด็กหญิงจันทรรัตน์  เลากุลศานต์วัดสามัคคีนุกูล167.75167.750.00533773
  อาคาร7 ชั้น 7
1044  11044เด็กชายบุญณภัส  จันทร์มณีศรีธรรมราชศึกษา278.75278.750.00534773
  อาคาร7 ชั้น 7
1045  11045เด็กชายวรกฤษณ์  ช่วยรอดเทศบาลวัดมเหยงคณ์168.00168.000.00535773
  อาคาร7 ชั้น 7
1046  11046เด็กหญิงเมสิตา  สนธะเนตร์๋เทศบาลวัดมเหยงค์154.50154.500.00536773
  อาคาร7 ชั้น 7
1047  11047เด็กชายรังสรรค์พิศุทธ์  สมมุ่งวัดพระมหาธาตุ161.50161.500.00537773
  อาคาร7 ชั้น 7
1048  11048เด็กหญิงกมลฉัตร  สนธิโฆษิตรัตน์เทศบาลวัดเสมาเมือง152.25152.250.00538773
  อาคาร7 ชั้น 7
1049  11049เด็กหญิงภัทริดา  เเซ่ฮั้นวัดพระธาตุ131.25131.250.00539773
  อาคาร7 ชั้น 7
1050  11050เด็กชายปลื้ม  ตรีเพ็ญมาลย์เทศบาลวัดเสมาเมือง173.75173.750.005310773
  อาคาร7 ชั้น 7
1051  11051เด็กหญิงชญาดา  จันทร์ลิลาเทศบาลวัดศรีทวี210.75210.750.005311773
  อาคาร7 ชั้น 7
1052  11052เด็กหญิงจินต์จุฑา  รอดสมเทศบาลวัดเสมาเมือง119.50119.000.505312773
  อาคาร7 ชั้น 7
1053  11053เด็กชายธนพนธ์  ไกรภูมิบ้านไสโคกเกาะ230.25230.250.005313773
  อาคาร7 ชั้น 7
1054  11054เด็กชายฐิติกร  เขียวบุญจันทร์วัดอู่แก้ว158.00158.000.005314773
  อาคาร7 ชั้น 7
1055  11055เด็กหญิงอัญชิตา  เชี่ยวเวชศรีธรรมราชศึกษา151.25151.250.005315773
  อาคาร7 ชั้น 7
1056  11056เด็กชายณัฐภัทร  ดุลยพัชร์เทศบาลวัดท้าวโคตร208.25208.250.005316773
  อาคาร7 ชั้น 7
1057  11057เด็กหญิงนภัทร์  วงศ์บุตรสาธิตมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช140.00140.000.005317773
  อาคาร7 ชั้น 7
1058  11058เด็กชายยศอนันต์  ยกเลื่อนศรีธรรมราชศึกษา200.00200.000.005318773
  อาคาร7 ชั้น 7
1059  11059เด็กหญิงธันยาภรณ์  ระวังวงศ์วัดพระมหาธาตุ131.75131.750.005319773
  อาคาร7 ชั้น 7
1060  11060เด็กชายภูริณัฐ  ชูแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ267.00267.000.005320773
  อาคาร7 ชั้น 7
1061  11061เด็กหญิงกันติชา  สอนลิลาสาธิตราชภัฏนครศรีธรรมราช160.75160.750.00541774
  อาคาร7 ชั้น 7
1062  11062เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  ดารากัยบ้านทวดทอง155.25155.250.00542774
  อาคาร7 ชั้น 7
1063  11063เด็กชายภัทร  สาสนะภาพเทศบาลวัดเสมาเมือง214.25214.250.00543774
  อาคาร7 ชั้น 7
1064  11064เด็กชายอภิสิทธิ์  นิยมเดชาอำมาตย์พิทยานุสรณ์186.00185.500.50544774
  อาคาร7 ชั้น 7
1065  11065เด็กหญิงฐิติชญาน์  แก้วฉีดวัดพระมหาธาตุ240.50240.500.00545774
  อาคาร7 ชั้น 7
1066  11066เด็กหญิงณัฐณิชา  กังสดารศรีธรรมราชศึกษา156.00156.000.00546774
  อาคาร7 ชั้น 7
1067  11067เด็กหญิงฐานิดา  นวนสมศรีเทศบาลวัดเสาธงทอง176.00176.000.00547774
  อาคาร7 ชั้น 7
1068  11068เด็กหญิงพิมญาดา  ชำนาญพงศ์ท่าศาลา196.50196.500.00548774
  อาคาร7 ชั้น 7
1069  11069เด็กชายจีรพัฒน์  สุธีรภาพบ้านทวดทอง147.50147.500.00549774
  อาคาร7 ชั้น 7
1070  11070เด็กหญิงกมลฑิรา  อินทร์ทองคำวัดศาลามีชัย187.509.50178.005410774
  อาคาร7 ชั้น 7
1071  11071เด็กหญิงวิชญาวรรณ  รักสงเทศบาลวัดศรีทวี169.75169.750.005411774
  อาคาร7 ชั้น 7
1072  11072เด็กชายวิศรุต  เจริญวงศบ้านห้วยไทร120.50120.500.005412774
  อาคาร7 ชั้น 7
1073  11073เด็กหญิงนภัสรา  ฤททาธรวัดดอนยาง209.75209.750.005413774
  อาคาร7 ชั้น 7
1074  11074เด็กชายปรมินทร์  อิฐฤทธิ์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช169.75169.750.005414774
  อาคาร7 ชั้น 7
1075  11075เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเดชาศรีธรรมราชศึกษา122.50122.500.005415774
  อาคาร7 ชั้น 7
1076  11076เด็กชายภัชฑภณ  เอียดเเก้ววัดพระมหาธาตุ197.50197.500.005416774
  อาคาร7 ชั้น 7
1077  11077เด็กชายปัญญา  มหาพานิชอนุบาลนครศรีธรรรมราช "ณ นคร อุทิศ"104.75104.750.005417774
  อาคาร7 ชั้น 7
1078  11078เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรสุขเทศบาลวัดเสมาเมือง151.25151.250.005418774
  อาคาร7 ชั้น 7
1079  11079เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุตเมฆเทศบาลวัดมเหยงคฌ์236.75236.750.005419774
  อาคาร7 ชั้น 7
1080  11080เด็กหญิงทักษอร  ยกย่องบ้านทวดทอง189.75189.450.305420774
  อาคาร7 ชั้น 7
1081  11081เด็กหญิงพรรษชล  บุญเลื่องวัดพระมหาธาตุ171.75171.750.00551221
  อาคาร2 ชั้น 2
1082  11082เด็กชายสิริชัย  อาทรกิจบ้านตลาด119.00119.000.00552221
  อาคาร2 ชั้น 2
1083  11083เด็กชายคันธระ  ชาโนจุติเทศบาลวัดศาลามีชัย132.25132.250.00553221
  อาคาร2 ชั้น 2
1084  11084เด็กชายสงกรานต์  สิงดิพงค์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"89.2589.250.00554221
  อาคาร2 ชั้น 2
1085  11085เด็กชายชาญฤทธิ  พันธ์งามเทศบาลวัดมเหยงคณ์322.75322.750.00555221
  อาคาร2 ชั้น 2
1086  11086เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองขวัญเทศบาลวัดมเหยงคณ์160.75160.750.00556221
  อาคาร2 ชั้น 2
1087  11087เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนวงศ์เทศบาลวัดเสมาเมือง137.25137.250.00557221
  อาคาร2 ชั้น 2
1088  11088เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แพสมุทรวัดหหญ้าปล้อง223.50223.500.00558221
  อาคาร2 ชั้น 2
1089  11089เด็กชายสิทธิชัย  บัวบุญบ้านทวดทอง111.75111.750.00559221
  อาคาร2 ชั้น 2
1090  11090เด็กหญิงกัญปภัทร  เที่ยวแสวงอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ126.75126.750.005510221
  อาคาร2 ชั้น 2
1091  11091เด็กหญิงอภิชญา  แซ่ลิ้มศรีธรรมราชศึกษา206.00206.000.005511221
  อาคาร2 ชั้น 2
1092  11092เด็กหญิงธัญชนก  กำจัดภัยโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่210.50210.500.005512221
  อาคาร2 ชั้น 2
1093  11093เด็กหญิงภัสราภรณ์  อุตมะพงค์บ้านไสใหญ่220.50220.000.505513221
  อาคาร2 ชั้น 2
1094  11094เด็กชายพันธวัช  นนทาเทศบาลวัดเสมาเมือง148.75148.750.005514221
  อาคาร2 ชั้น 2
1095  11095เด็กชายนิติภูมิ  เขียวเจริญเทศบาลวัดใหญ่117.50117.500.005515221
  อาคาร2 ชั้น 2
1096  11096เด็กชายชยกร  ผิวเงินบ้านห้วยหาร209.50209.500.005516221
  อาคาร2 ชั้น 2
1097  11097เด็กชายจิตรภาณุ  สัญจรดรุณศึกษา233.00233.000.005517221
  อาคาร2 ชั้น 2
1098  11098เด็กหญิงชวิศา  สงณรงค์เทศบาลวัดเสมาเมือง251.50251.500.005518221
  อาคาร2 ชั้น 2
1099  11099เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมคีรีวัดประทุมทายการาม229.00229.000.005519221
  อาคาร2 ชั้น 2
1100  11100เด็กชายเกรียงไกร  แก่นแก้วเทศบาลวัดท่าโพธิ์257.25257.250.005520221
  อาคาร2 ชั้น 2
1101  11101เด็กหญิงกวิสรา  เมฆแก้วเทศบาลวัดมเหยงคณ์199.00199.000.00561231
  อาคาร2 ชั้น 3
1102  11102เด็กหญิงอฐิชา  ยิ้มสุดพระมหาธาตุ105.50105.000.50562231
  อาคาร2 ชั้น 3
1103  11103เด็กหญิงนงนภัส  นาคนาศักดิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง147.50147.500.00563231
  อาคาร2 ชั้น 3
1104  11104เด็กหญิงกมลทิพย์  ปานสงค์วัดพระมหาธาตุ296.50296.500.00564231
  อาคาร2 ชั้น 3
1105  11105เด็กชายถานันต์ดร  ภักดีนรรถยาพิศณุสรณ์118.25119.25-1.00565231
  อาคาร2 ชั้น 3
1106  11106เด็กหญิงศุภิสรา  พลสวัสดิ์บริบูรณ์วิทยา190.75190.750.00566231
  อาคาร2 ชั้น 3
1107  11107เด็กชายวีราทร  ล่องแพเทศบาลวัดศาลามีชัย147.00147.000.00567231
  อาคาร2 ชั้น 3
1108  11108เด็กชายพลวัฒน์  สวนหัวไทร(เรือนประชาบาล)126.25126.250.00568231
  อาคาร2 ชั้น 3
1109  11109เด็กหญิงปุณชญา  ละอองแก้วบ้านชะอวด262.00262.000.00569231
  อาคาร2 ชั้น 3
1110  11110เด็กหญิงปุณญาภา  ละอองแก้วบ้านชะอวด199.75199.750.005610231
  อาคาร2 ชั้น 3
1111  11111เด็กหญิงอชิรญาณ์  เอียดแก้วราษฎร์นิยมวิทยา149.75149.750.005611231
  อาคาร2 ชั้น 3
1112  11112เด็กหญิงศิรินภา  ลิ่มสกุลเทศบาลวัดมเหยงคณ์157.75157.750.005612231
  อาคาร2 ชั้น 3
1113  11113เด็กชายใจพีร์  ประมวลวรกิจศรีธรรมราชศึกษา234.50234.500.005613231
  อาคาร2 ชั้น 3
1114  11114เด็กหญิงภาสินี  แก้วโสภาควัดพระมหาธาตุ185.25185.250.005614231
  อาคาร2 ชั้น 3
1115  11115เด็กชายชัยนันท์  เมสสิยาห์รักษ์วัดพระมหาธาตุ166.75166.750.005615231
  อาคาร2 ชั้น 3
1116  11116เด็กหญิงปริณดา  อินทรณรงค์วัดพระมหาธาตุ119.25119.250.005616231
  อาคาร2 ชั้น 3
1117  11117เด็กชายพรพิพัฒน์  จันทร์ชุมอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ163.00163.000.005617231
  อาคาร2 ชั้น 3
1118  11118เด็กหญิงปาริสุทธิ์  จิตรเย็นเทศบาลวัดศาลามีชัย153.75153.750.005618231
  อาคาร2 ชั้น 3
1119  11119เด็กชายสุนิธิ  วรินทรธิวัฒน์วัดพระมหาธาตุ123.50123.500.005619231
  อาคาร2 ชั้น 3
1120  11120เด็กชายธาวิน  ดำจันทรืหัวไทร(เรือนประชาบาล)183.00183.000.005620231
  อาคาร2 ชั้น 3
1121  11121เด็กชายปุญญพัฒน์  โคตรแก้วเมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ153.2563.0090.25571233
  อาคาร2 ชั้น 3
1122  11122เด็กหญิงรัชณัชญ์  เเก้วคำเทศบาลวัดเสมาเมือง192.75192.750.00572233
  อาคาร2 ชั้น 3
1123  11123เด็กชายอนันตโชค  นวลศรีวัดพระมหาธาตุ168.75168.750.00573233
  อาคาร2 ชั้น 3
1124  11124เด็กหญิงยุวธิดา  มัยยะเทศบาลวัดมเหยงคณ์140.00140.000.00574233
  อาคาร2 ชั้น 3
1125  11125เด็กชายปัณณวัฒน์  เรืองโรจน์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ170.75170.750.00575233
  อาคาร2 ชั้น 3
1126  11126เด็กหญิงอามานี  ยีสมันอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”187.75187.750.00576233
  อาคาร2 ชั้น 3
1127  11127เด็กหญิงปภานัน  กลิ่นดีเทศบาลวัดศาลามีชัย132.25132.250.00577233
  อาคาร2 ชั้น 3
1128  11128เด็กชายฐปนพัฒน์  จงคงบ้านมาบหัวทีง167.50167.500.00578233
  อาคาร2 ชั้น 3
1129  11129เด็กชายพีรพัฒน์  ทองเพ็ชร์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี162.00162.000.00579233
  อาคาร2 ชั้น 3
1130  11130เด็กชายนพกร  มาถนอมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ137.50137.500.005710233
  อาคาร2 ชั้น 3
1131  11131เด็กหญิงอิศริยา  เชื้อสกุลวัดกะเปียด280.50280.500.005711233
  อาคาร2 ชั้น 3
1132  11132เด็กหญิงรพีพร  อิ่มเอิบธรรมเทศบาลวัดเสมาเมือง130.50130.500.005712233
  อาคาร2 ชั้น 3
1133  11133เด็กชายกฤตเมธ  ลักษโณสุรางค์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช177.00177.000.005713233
  อาคาร2 ชั้น 3
1134  11134เด็กหญิงลักษณพร  เพชรบูรณ์วัดพระมหาธาตุ156.50156.500.005714233
  อาคาร2 ชั้น 3
1135  11135เด็กหญิงธัญสิริ  ชุมพงศ์เทศบาลวัดเสาธงทอง239.50239.500.005715233
  อาคาร2 ชั้น 3
1136  11136เด็กหญิงสิรินภา  ยมแก้วสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)76.2576.250.005716233
  อาคาร2 ชั้น 3
1137  11137เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤทธิแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช209.50209.000.505717233
  อาคาร2 ชั้น 3
1138  11138เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงค์น้อยบ้านนา186.50186.500.005718233
  อาคาร2 ชั้น 3
1139  11139เด็กชายสรวิชญ์  พงษ์เดชาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช160.00160.000.005719233
  อาคาร2 ชั้น 3
1140  11140เด็กหญิงปนิสา  สุวรรณรักษาีสตรีจรัสพิชากร108.25108.250.005720233
  อาคาร2 ชั้น 3
1141  11141เด็กหญิงกันติชา  เลขะพาศเทศบาลวัดมเหยงคณ์149.75149.750.00581234
  อาคาร2 ชั้น 3
1142  11142เด็กหญิงอิงครัตน์  ยังเจริญเทศบาลวัดเสมาเมือง176.00176.000.00582234
  อาคาร2 ชั้น 3
1143  11143เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมแก้ววัดหมาย211.50211.500.00583234
  อาคาร2 ชั้น 3
1144  11144เด็กหญิงศริญญา  ปลอดวงศ์ไตรภูมิวิทยา118.00118.000.00584234
  อาคาร2 ชั้น 3
1145  11145เด็กชายสุริยะ  สุวรรณอักษรอนุบาลนครศรีธรรมราช120.00120.000.00585234
  อาคาร2 ชั้น 3
1146  11146เด็กชายนิติวัฒน์  โภคะสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี192.25192.250.00586234
  อาคาร2 ชั้น 3
1147  11147เด็กหญิงพลอยณภัค  วงศ์อัศวโสทรนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช158.00158.000.00587234
  อาคาร2 ชั้น 3
1148  11148เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เวศวิทย์วัดพระมหาธาตุ194.009.00185.00588234
  อาคาร2 ชั้น 3
1149  11149เด็กหญิงศศิธร  พุ่มช่วยบ้านโรงเหล็ก129.25129.250.00589234
  อาคาร2 ชั้น 3
1150  11150เด็กชายด.ช.ธนชาต  อิ่มโฉมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา149.25163.22-13.975810234
  อาคาร2 ชั้น 3
1151  11151เด็กชายพสธร  เลขจิตรเทศบาลวัดเสมาเมือง135.00135.000.005811234
  อาคาร2 ชั้น 3
1152  11152เด็กชายสุวรรณี  ลิขิตกาญจน์บ้านทวดทอง168.50168.500.005812234
  อาคาร2 ชั้น 3
1153  11153เด็กชายวรันทร  นัคราเรืองปทุมานุกูล146.75146.750.005813234
  อาคาร2 ชั้น 3
1154  11154เด็กหญิงนาระดา  อัครกุลร่อนพิบูลย์วิทยา210.25210.250.005814234
  อาคาร2 ชั้น 3
1155  11155เด็กหญิงกชพร  รักศีลบ้านบางหลวง213.00213.000.005815234
  อาคาร2 ชั้น 3
1156  11156เด็กชายชนะภัสร์  หิรัญคชเทศบาลวัดมเหยงคณ์113.50113.500.005816234
  อาคาร2 ชั้น 3
1157  11157เด็กชายพีรพงษ์  มาศเสมอวัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์114.75114.750.005817234
  อาคาร2 ชั้น 3
1158  11158เด็กชายเอกวิทย์  คงเส้งเทศบาลวัดเสมาเมือง109.25109.250.005818234
  อาคาร2 ชั้น 3
1159  11159เด็กหญิงอัชฎาวดี  นาคแก้วเทศบาลวัดศาลามีชัย175.00175.000.005819234
  อาคาร2 ชั้น 3
1160  11160เด็กหญิงณัฐมน  เจริญกิจพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม129.00129.000.005820234
  อาคาร2 ชั้น 3
1161  11161เด็กหญิงปิ่นหงส์?  แซ่?เตียว?วัดพระมหาธาตุ?152.00152.000.00591241
  อาคาร2 ชั้น 4
1162  11162เด็กชายจิรายุ  คีรีเพ็ชร์วัดพระมหาธาตุ224.25224.250.00592241
  อาคาร2 ชั้น 4
1163  11163เด็กชายกษิดิ์ดิช  นาคนองเทศบาลวัดมเหยงคณ์148.75148.750.00593241
  อาคาร2 ชั้น 4
1164  11164เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชฤกษ์ปานวัดพระมหาธาตุ224.25224.250.00594241
  อาคาร2 ชั้น 4
1165  11165เด็กชายกษิดิ์เดช  นาคนองเทศบาลวัดมเหยงคณ์152.50152.500.00595241
  อาคาร2 ชั้น 4
1166  11166เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  ธนดลพรมงคลศรีธรรมราชศึกษา188.25188.250.00596241
  อาคาร2 ชั้น 4
1167  11167เด็กชายณัฐชนน  คงบุญดรุณศึกษา124.25124.250.00597241
  อาคาร2 ชั้น 4
1168  11168เด็กหญิงสุชาตา  บุญคงมากศรีธรรมราชศึกษา194.50194.500.00598241
  อาคาร2 ชั้น 4
1169  11169เด็กหญิงชนัญชน  แก้วมากบ้านปากเชียร161.00161.000.00599241
  อาคาร2 ชั้น 4
1170  11170เด็กหญิงสุจิรา  พลนิกรเทศบาลวัดเสมาเมือง109.75109.750.005910241
  อาคาร2 ชั้น 4
1171  11171เด็กหญิงเชษฐธิดา  อินทร์จันทร์หลวงครูวิทยา126.50126.500.005911241
  อาคาร2 ชั้น 4
1172  11172เด็กชายณฐกร  นพกรวัดพระพรหม205.50205.580.005912241
  อาคาร2 ชั้น 4
1173  11173เด็กหญิงสุชาดา  พรหมเดชท่าศาลา133.50133.500.005913241
  อาคาร2 ชั้น 4
1174  11174เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยวิชิตราษฎร์บำรุง196.75196.750.005914241
  อาคาร2 ชั้น 4
1175  11175เด็กชายกฤตยชญ์  ประดิษฐสารอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ106.50106.500.005915241
  อาคาร2 ชั้น 4
1176  11176เด็กหญิงณัฐณิชา  ยังจองอนุบาลนครศรีธรรมราช198.00197.500.505916241
  อาคาร2 ชั้น 4
1177  11177เด็กหญิงตฤณติยา  สาแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณนครอุทิศ"143.25143.250.005917241
  อาคาร2 ชั้น 4
1178  11178เด็กชายรัชชานนท์  ทองพรหมเทศบาลวัดมเหยงคณ์199.75199.750.005918241
  อาคาร2 ชั้น 4
1179  11179เด็กหญิงเทพธิดา  แก้วสุดเทศบาลวัดท่าโพธิ์172.50172.500.005919241
  อาคาร2 ชั้น 4
1180  11180เด็กชายภีรภัทร  ครุวรรณพัฒน์ศรีธรรมราชศึกษา156.75156.750.005920241
  อาคาร2 ชั้น 4
1181  11181เด็กชายพิษณุ  นุกุลกิจบริบรูณ์วิทยา148.00148.000.00601242
  อาคาร2 ชั้น 4
1182  11182เด็กหญิงเจนจิรา  จตุรงค์นรรถยาพิศณุสรณ์147.25147.250.00602242
  อาคาร2 ชั้น 4
1183  11183เด็กชายสัณหณัฐ  จันทร์แก้วอำมาตย์พิทยานุสรณ์153.50153.500.00603242
  อาคาร2 ชั้น 4
1184  11184เด็กชายธีรวัฒน์  ผลวรรณ์อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณนครอุทิศ"104.50104.500.00604242
  อาคาร2 ชั้น 4
1185  11185เด็กชายณัฐนนท์  โสมจันทร์ศรีธรรมราชศึกษา177.50177.500.00605242
  อาคาร2 ชั้น 4
1186  11186เด็กหญิงจิรารัตน์  มโหรสพเทศบาลวัดท่าโพธิ์198.25200.25-2.00606242
  อาคาร2 ชั้น 4
1187  11187เด็กหญิงวรกมลวรรณ์  ดำแก้วบ้านทุ่งหัวนา230.50230.500.00607242
  อาคาร2 ชั้น 4
1188  11188เด็กหญิงชวิศา  ธานีรัตน์เทศบาลวัดเสมาเมือง214.00214.000.00608242
  อาคาร2 ชั้น 4
1189  11189เด็กหญิงวิภาวดี  อินทร์แก้วศรีธรรมราชศึกษา176.50176.500.00609242
  อาคาร2 ชั้น 4
1190  11190เด็กหญิงนภัสสร  เอียดเเก้วเทศบาลวัดเสมาเมือง166.75165.001.756010242
  อาคาร2 ชั้น 4
1191  11191เด็กหญิงญาธิดา  ไชยศรราชประชานุเคราะห์ 5197.75197.750.006011242
  อาคาร2 ชั้น 4
1192  11192เด็กชายธนดล  สุนทรรักษ์เทศบาลวัดศาลามีชัย139.38139.380.006012242
  อาคาร2 ชั้น 4
1193  11193เด็กหญิงชนากาญจน์  นิยะนุชชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218182.00182.000.006013242
  อาคาร2 ชั้น 4
1194  11194เด็กหญิงเบญญาภา  อินณรงค์วัดพระมหาธาตุ183.25183.250.006014242
  อาคาร2 ชั้น 4
1195  11195เด็กหญิงสุชาดา  ศรีจันทร์ร่อนพิบูลย์วิทยา167.00167.000.006015242
  อาคาร2 ชั้น 4
1196  11196เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีมณีเทศบาลวัดศาลามีชัย137.50137.500.006016242
  อาคาร2 ชั้น 4
1197  11197เด็กหญิงชญานี  คงเเก้ววัดหญ้าปล้อง162.25162.000.256017242
  อาคาร2 ชั้น 4
1198  11198เด็กชายภูวิศ  คารินทาสตรีจรัสพิชากร126.75126.750.006018242
  อาคาร2 ชั้น 4
1199  11199เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กางกั้นวัดประทุมทายการาม249.00249.000.006019242
  อาคาร2 ชั้น 4
1200  11200เด็กหญิงรินรดา  ศรีกาญจน์ศรีธรรมราชศึกษา115.00115.000.006020242
  อาคาร2 ชั้น 4
1201  11201เด็กชายอิทธิพัทธ์  บัวจันทร์วัดพระมหาธาตุ201.25201.250.00611243
  อาคาร2 ชั้น 4
1202  11202เด็กชายชวนากร  ศรีอรัญวัดน้ำตก232.75232.750.00612243
  อาคาร2 ชั้น 4
1203  11203เด็กหญิงชวิศา  ศรีวิมลนรรถยาพิศณุสรณ์178.25178.250.00613243
  อาคาร2 ชั้น 4
1204  11204เด็กหญิงศรุตา  คงไสยะอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”136.75136.750.00614243
  อาคาร2 ชั้น 4
1205  11205เด็กหญิงอชิรญา  ศรีคามาเกตุชาติศึกษา182.00182.000.00615243
  อาคาร2 ชั้น 4
1206  11206เด็กหญิงจันทวรรณ?  ดวงจันทร์?วัดท่างาม170.00170.000.00616243
  อาคาร2 ชั้น 4
1207  11207เด็กชายพชรพล  ยอดพิจิตรสาธิตมหา?วิทยาลัย?ราชภัฏ?นครศรี?ธรรมราช?237.50237.500.00617243
  อาคาร2 ชั้น 4
1208  11208เด็กชายจิดาภา  ชูโลกโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย120.00120.000.00618243
  อาคาร2 ชั้น 4
1209  11209เด็กชายอภินันท์  พรามโณชุมชนวัดสระแก้ว206.25205.500.75619243
  อาคาร2 ชั้น 4
1210  11210เด็กชายสุวิชา  พรหมมานนท์ฆังคะทวีศิลป์183.75183.750.006110243
  อาคาร2 ชั้น 4
1211  11211เด็กหญิงภัทรวดี  สุขศรีวรรณวัดสโมสรสันนิบาต230.00226.004.006111243
  อาคาร2 ชั้น 4
1212  11212เด็กชายโสวรรณ  สงวนกายมารีย์พิทักษ์ศึกษา167.50167.500.006112243
  อาคาร2 ชั้น 4
1213  11213เด็กหญิงพิชญาภา  ชูช่วยโรงเรียนวัดเชิงแตระ153.50153.500.006113243
  อาคาร2 ชั้น 4
1214  11214เด็กชายพิชยุทธ  วัฒนสุรวิทย์รัตนศึกษา164.75164.750.006114243
  อาคาร2 ชั้น 4
1215  11215เด็กหญิงอรกัญญา  เลขจิตต์วัดพระมหาธาตุ138.00137.001.006115243
  อาคาร2 ชั้น 4
1216  11216เด็กหญิงอริสรา  กรดกางกั้นเทศบาลวัดมเหยงคณ์150.00150.000.006116243
  อาคาร2 ชั้น 4
1217  11217เด็กหญิงนัฏฐธิดา  ศรีสมบูรณ์เทศบาลวัดท่าโพธิ์182.00122.5059.506117243
  อาคาร2 ชั้น 4
1218  11218เด็กชายอโนชา  ชนะวรรณ์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ173.25173.250.006118243
  อาคาร2 ชั้น 4
1219  11219เด็กหญิงกฤตพร  ศิริเดชสกุลเทศบาลวัดท่าโพธิ์179.00179.000.006119243
  อาคาร2 ชั้น 4
1220  11220เด็กชายธนกร  ศรีทองสมศรีธรรมราชศึกษา96.2596.250.006120243
  อาคาร2 ชั้น 4
1221  11221เด็กหญิงดวงพร  กุมพาภัติโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ197.75197.750.00621244
  อาคาร2 ชั้น 4
1222  11222เด็กชายกชรวิทย์  เกตุสมบัติวัดจันดี207.00207.000.00622244
  อาคาร2 ชั้น 4
1223  11223เด็กชายสรายุทธ์  เมืองจันทร์พิมพ์มณี160.75160.750.00623244
  อาคาร2 ชั้น 4
1224  11224เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีสะระเทศบาลวัดศรีทวี225.50225.500.00624244
  อาคาร2 ชั้น 4
1225  11225เด็กหญิงศศิประภา  คำสินทรวัดดอนใคร177.25177.250.00625244
  อาคาร2 ชั้น 4
1226  11226เด็กหญิงนลินพรรณ  จิตต์ประสงค์เทศบาลวัดเสมาเมือง135.25135.250.00626244
  อาคาร2 ชั้น 4
1227  11227เด็กชายกฤตยชญ์  ไชยภาณุรักษ์เสมาเมือง103.75103.750.00627244
  อาคาร2 ชั้น 4
1228  11228เด็กหญิงณัฏกาญจน์  หมีดเส็นเทศบาลวัดศาลามีชัย171.00171.000.00628244
  อาคาร2 ชั้น 4
1229  11229เด็กหญิงปนิตา  วิงวอนวัดเขาขุนพนม237.50237.500.00629244
  อาคาร2 ชั้น 4
1230  11230เด็กชายชิติพัทธ์  คลิ้งเชื้อเทศบาลวัดเสมาเมือง122.50122.550.006210244
  อาคาร2 ชั้น 4
1231  11231เด็กหญิงนฤภร  วินเกตุศรีธรรมราชศึกษา174.25174.250.006211244
  อาคาร2 ชั้น 4
1232  11232เด็กหญิงอลีนา  คำแฝงท่านคร135.00282.50-147.506212244
  อาคาร2 ชั้น 4
1233  11233เด็กชายศุภากร  วิบุลย์ศิลป์บ้านลำทับ244.50244.500.006213244
  อาคาร2 ชั้น 4
1234  11234เด็กชายปวรุตม์  ชอบพจน์บ้านบางเนียน193.25193.250.006214244
  อาคาร2 ชั้น 4
1235  11235เด็กหญิงชญานิษฐ์  เชื่อพุทธศรีธรรมราชศึกษา185.75185.750.006215244
  อาคาร2 ชั้น 4
1236  11236เด็กหญิงณิชกานต์  ธานีรัตน์ดรุณศึกษา177.25177.250.006216244
  อาคาร2 ชั้น 4
1237  11237เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีอักษรเทศบาลปากพนัง1184.50184.500.006217244
  อาคาร2 ชั้น 4
1238  11238เด็กหญิงรังสิกานต์  แก้วสิมมาศรีธรรมราชศึกษา175.75175.750.006218244
  อาคาร2 ชั้น 4
1239  11239เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจยุภักดิ์วัดวังหงส์168.50168.500.006219244
  อาคาร2 ชั้น 4
1240  11240เด็กชายธราธิป  เจริญสุขบริบูรณ์วิทยา154.00154.000.006220244
  อาคาร2 ชั้น 4
1241  11241เด็กชายวิชพันธ์  นรินทร์รัตน์วัดสร้อยทอง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร153.25153.250.00631611
  อาคาร6 ชั้น 1
1242  11242เด็กหญิงปาลิดา  บุญญานุพงศ์ศรีธรรมราชศึกษา142.25142.250.00632611
  อาคาร6 ชั้น 1
1243  11243เด็กชายชนม์ณภัทร  ศรีนวลเทศบาลวัดศรีทวี136.25136.250.00633611
  อาคาร6 ชั้น 1
1244  11244เด็กชายดรัณภพ  บุญโญบ้านตลาด149.00149.000.00634611
  อาคาร6 ชั้น 1
1245  11245เด็กหญิงธิดารัตน์  โชติพันธ์สตรีจรัสพิชากร97.0097.000.00635611
  อาคาร6 ชั้น 1
1246  11246เด็กหญิงชนากานต์  มานะจิตต์พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม151.75151.750.00636611
  อาคาร6 ชั้น 1
1247  11247เด็กชายชนันธร  ช่วยสกุลเทศบาลวัดใหญ่139.00139.000.00637611
  อาคาร6 ชั้น 1
1248  11248เด็กชายมณฑวรรษ  จงไกรจักรเทศบาลวัดมเหยงคณ์181.25181.250.00638611
  อาคาร6 ชั้น 1
1249  11249เด็กหญิงนนธิชา  จิรพนาสมบ้านก่องาม211.50211.500.00639611
  อาคาร6 ชั้น 1
1250  11250เด็กชายณัฐฐินันท์  เกิดสุวรรณวัดสโมสรสันนิบาต173.75173.750.006310611
  อาคาร6 ชั้น 1
1251  11251เด็กหญิงภัทรพิชชา  ฉิมมุสิกเทศบาลวัดใหญ่228.00228.000.006311611
  อาคาร6 ชั้น 1
1252  11252เด็กหญิงปุณณิศา  มุขดาร์เทศบาลวัดศาลามีชัย99.5099.500.006312611
  อาคาร6 ชั้น 1
1253  11253เด็กหญิงกวินทรา  ชูกรณ์รัตนศึกษา259.75259.750.006313611
  อาคาร6 ชั้น 1
1254  11254เด็กหญิงชนิสรา  วิชัยดิษฐโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์133.50133.500.006314611
  อาคาร6 ชั้น 1
1255  11255เด็กหญิงจิรารัตน์  ยังอุ่นโรงเรียนราษฎร์บำรุง207.25207.250.006315611
  อาคาร6 ชั้น 1
1256  11256เด็กหญิงรัตน์ชญา  ศรีสมานุวัตรเทศบาลวัดเสาธงทอง106.75106.750.006316611
  อาคาร6 ชั้น 1
1257  11257เด็กหญิงขวัญชนก  จิตเเล้วราษฎร์บำรุง134.25134.250.006317611
  อาคาร6 ชั้น 1
1258  11258เด็กหญิงชมนาด  ลับไพรีวัดพระพรหม164.50164.500.006318611
  อาคาร6 ชั้น 1
1259  11259เด็กหญิงอารยา  สตามันวัดนาวง191.25191.250.006319611
  อาคาร6 ชั้น 1
1260  11260เด็กชายนัควัฒน์  อรุณฤกษ์วัดนาวง166.50166.500.006320611
  อาคาร6 ชั้น 1
1261  11261เด็กชายผดุงเกียรติ  บุญคงแก้วเทศบาลวัดเสมาเมือง118.25118.250.00641612
  อาคาร6 ชั้น 1
1262  11262เด็กหญิงณัฐชุตา  จงจิตรวัดพระมหาธาตุ262.25262.250.00642612
  อาคาร6 ชั้น 1
1263  11263เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรชนะวัดพระมหาธาตุ142.75142.750.00643612
  อาคาร6 ชั้น 1
1264  11264เด็กหญิงธัญย์ชนก  เลาะและวัดนาวง179.00178.750.25644612
  อาคาร6 ชั้น 1
1265  11265เด็กหญิงชลทิชา  ทองหนูนบ้านหนองหิน237.25237.250.00645612
  อาคาร6 ชั้น 1
1266  11266เด็กหญิงลดา  จิตรพงษ์วัดพระมหาธาตุ149.50149.500.00646612
  อาคาร6 ชั้น 1
1267  11267เด็กชายฤทธิไกร  สมเก่าโรงเรียนเลิศปัญญาวิชย110.50110.500.00647612
  อาคาร6 ชั้น 1
1268  11268เด็กชายปฐมพงษ์  ปรีชาศรีธรรมราชศึกษา115.75115.750.00648612
  อาคาร6 ชั้น 1
1269  11269เด็กหญิงรินรดา  สงพราหมณ์ดรุณศึกษา237.75237.750.00649612
  อาคาร6 ชั้น 1
1270  11270เด็กชายกาแมล  เป่ากาเดวัดนาวง193.50193.500.006410612
  อาคาร6 ชั้น 1
1271  11271เด็กชายวีระพัทธ  เต็มรัตน์เทศบาลวัดศาลามีชัย167.50167.500.006411612
  อาคาร6 ชั้น 1
1272  11272เด็กหญิงปิยพร  จิตคำนึงบ้านห้วยยูง180.75180.750.006412612
  อาคาร6 ชั้น 1
1273  11273เด็กชายณัฐชนน  รักษ์ประทุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ150.50150.500.006413612
  อาคาร6 ชั้น 1
1274  11274เด็กหญิงพิมพ์นภา  สัณฐมิตรเทศบาลวัดใหญ่148.00166.88-18.886414612
  อาคาร6 ชั้น 1
1275  11275เด็กหญิงสรัณย์รัตน์  เพชรหนุนเทศบาลวัดเสมาเมือง137.00137.000.006415612
  อาคาร6 ชั้น 1
1276  11276เด็กหญิงอนันดา  ถึงพร้อมบ้านนา145.25145.250.006416612
  อาคาร6 ชั้น 1
1277  11277เด็กหญิงปริยากร  สวนดอกโรงเรียนวัดทางพูน206.25206.250.006417612
  อาคาร6 ชั้น 1
1278  11278เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปัญจะเภรีอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"227.25226.001.256418612
  อาคาร6 ชั้น 1
1279  11279เด็กชายประภากร  พังยางชุมชนวัดสระแก้ว155.00155.000.006419612
  อาคาร6 ชั้น 1
1280  11280เด็กหญิงวรวรรณ  สุขทองวัดสมอ218.75218.750.006420612
  อาคาร6 ชั้น 1
1281  11281เด็กหญิงปิยรัตน์  ศิริพันธุ์เทศบาลวัดใหญ่252.25252.250.00651613
  อาคาร6 ชั้น 1
1282  11282เด็กหญิงธนพร  อินท์นุพัฒน์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ231.50231.500.00652613
  อาคาร6 ชั้น 1
1283  11283เด็กหญิงนารา  บัวพูนวัดหนา178.75178.750.00653613
  อาคาร6 ชั้น 1
1284  11284เด็กหญิงกันยกร  ธรรมดาวัดพระมหาธาตุ228.00228.000.00654613
  อาคาร6 ชั้น 1
1285  11285เด็กหญิงจตุพร  คงรักษ์โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง164.00164.000.00655613
  อาคาร6 ชั้น 1
1286  11286เด็กหญิงกิตติภัทร์  เวชผสารวัดพระมหาธาตุ115.50115.500.00656613
  อาคาร6 ชั้น 1
1287  11287เด็กหญิงจิณห์นิภา  ชูคงพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม146.50146.000.50657613
  อาคาร6 ชั้น 1
1288  11288เด็กชายพัทธดน  รูปโอเทศบาลวัดใหญ่275.50275.500.00658613
  อาคาร6 ชั้น 1
1289  11289เด็กหญิงหทัยกานต์  มณีชูติบ้านห้วยหาร258.25258.250.00659613
  อาคาร6 ชั้น 1
1290  11290เด็กชายธนาวัฒน์  ไชยวิจารณ์วัดสมอ195.25195.250.006510613
  อาคาร6 ชั้น 1
1291  11291เด็กหญิงวาสิตา  ศรีวิทยากุลอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ143.25143.250.006511613
  อาคาร6 ชั้น 1
1292  11292เด็กหญิงเพชรนภา  สวัสดิ์วงค์วันมะนาวหวาน105.50105.500.006512613
  อาคาร6 ชั้น 1
1293  11293เด็กหญิงปวิมล  เปาะทองคำเคียงศิริ229.25224.255.006513613
  อาคาร6 ชั้น 1
1294  11294เด็กหญิงวนัสนันท์?  ภานุมาศศรีธรรมราชศึกษา133.75133.750.006514613
  อาคาร6 ชั้น 1
1295  11295เด็กชายศิวกร  แต้มเติมวัดพระมหาธาตุ171.25171.250.006515613
  อาคาร6 ชั้น 1
1296  11296เด็กหญิงศรัณยา  หัสเกิดเทศบาลวัดใหญ่219.75219.750.006516613
  อาคาร6 ชั้น 1
1297  11297เด็กชายจีรุตม์  ฉายประทีปวัดพระมหาธาตุ212.75212.750.006517613
  อาคาร6 ชั้น 1
1298  11298เด็กหญิงปิญาภัสสร์  ฉายประทีปบ้านทวดทอง194.50194.500.006518613
  อาคาร6 ชั้น 1
1299  11299เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิพันธ์เรวดีพัทลุง101.25101.250.006519613
  อาคาร6 ชั้น 1
1300  11300เด็กหญิงเพชรชนากร  สิงหพลศรีธรรมราชศึกษา166.75166.750.006520613
  อาคาร6 ชั้น 1
1301  80001เด็กหญิงกณิศา  ชัยพฤกษ์เดชาep198.000.000.00661ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1302  80002เด็กหญิงกรกนก  พรหมจันทร์ep287.000.000.00662ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1303  80003เด็กชายกฤชณัท  ชีวรัตนาโชติep223.500.000.00663ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1304  80004เด็กชายก้องภพ  ไวยรัตน์ep261.000.000.00664ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1305  80005เด็กชายกาณฒ์  พลเยี่ยมep229.750.000.00665ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1306  80006เด็กหญิงกาลเวลา  ดวงมุสิกep284.000.000.00666ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1307  80007เด็กหญิงครองขวัญ  เกตุแก้วep248.250.000.00667ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1308  80008เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุลep277.500.000.00668ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1309  80009เด็กหญิงฉายพัชร  ตรีราภีep266.250.000.00669ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1310  80010เด็กหญิงชญานิศ  ทองศิริep264.500.000.006610ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1311  80011เด็กหญิงชาทินี  ดวงดาราep255.500.000.006611ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1312  80012เด็กหญิงญาสุมิญ  ยุทธกาศep246.250.000.006612ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1313  80013เด็กชายฐปนา  ศรีเรืองเดชep219.500.000.006613ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1314  80014เด็กชายณฐกร  ขับกล่อมส่งep271.750.000.006614ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1315  80015เด็กชายณัฐดนัย  อาซาดเดกานep260.000.000.006615ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1316  80016เด็กหญิงณิชชา  แก้วขวัญep208.750.000.006616ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1317  80017เด็กชายธนกร  โมราศิลป์ep188.500.000.006617ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1318  80018เด็กชายธนภัทร  เต็มสงสัยep267.000.000.006618ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1319  80019เด็กหญิงธันย์กมล  พลศิริep246.750.000.006619ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1320  80020เด็กหญิงธิญาดา  ลดาวรรษ์ep246.000.000.006620ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1321  80021เด็กชายธีรดนย์  อักษรนิตย์ep223.000.000.006621ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1322  80022เด็กชายธีวรา  วราเวชช์ep260.250.000.006622ห้องประชุม 1
  อาคาร3 ชั้น 2
1323  80023เด็กชายเธียรธวัฒน์  อนุศิลป์ep248.250.000.00671ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1324  80024เด็กชายนนทกร  อิทธิวัฒน์ปิติep230.750.000.00672ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1325  80025เด็กชายนรภัทร  แซ่ตั้นep188.000.000.00673ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1326  80026เด็กหญิงนันท์นภัส  ราชแป้นep211.000.000.00674ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1327  80027เด็กหญิงนิธยาภรณ์  หริ่นแก่นep240.250.000.00675ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1328  80028เด็กหญิงบุญสิตา  ตันตระเสนีย์รัตน์ep201.750.000.00676ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1329  80029เด็กหญิงบุษรา  เลื่องเชื้องep190.500.000.00677ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1330  80030เด็กชายปวรวิช  ประพฤติep207.250.000.00678ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1331  80031เด็กชายปวริศ  เหมทานนท์ep246.500.000.00679ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1332  80032เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขาวมานิตย์ep252.250.000.006710ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1333  80033เด็กชายปัณณวิชญ์  ซำศิริพงษ์ep288.000.000.006711ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1334  80034เด็กหญิงปารัชณิชา  สิงหวรรณกุลep211.250.000.006712ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1335  80035เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำep279.750.000.006713ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1336  80036เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วเขียวep224.500.000.006714ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1337  80037เด็กชายพสิษฐ์  คำจันทร์ep225.750.000.006715ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1338  80038เด็กชายพอ  รอดเด็นep250.500.000.006716ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1339  80039เด็กหญิงพัณณิตา  สุขขีep266.500.000.006717ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1340  80040เด็กหญิงพัณณิตา  ปันผลep211.250.000.006718ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1341  80041เด็กหญิงพิชมญช์  แก้วควรชุมep247.250.000.006719ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1342  80042เด็กชายพีรพัชร  พฤกษ์วังขาวep329.000.000.006720ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1343  80043เด็กหญิงแพรภิชา  นพคุณep220.250.000.006721ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1344  80044เด็กชายภุศุภกฤษฎิ์  ทีฆะep183.500.000.006722ห้องประชุม 2
  อาคาร3 ชั้น 2
1345  80045เด็กชายภูริภัทร  ภาราep244.250.000.00681ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1346  80046เด็กชายมุมตาซ  ชายภักตร์ep210.250.000.00682ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1347  80047เด็กชายรัชพล  บดีรัฐep269.750.000.00683ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1348  80048เด็กหญิงวรัญญา  มหาปิยศิลป์ep174.750.000.00684ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1349  80049เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์ep201.750.000.00685ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1350  80050เด็กหญิงวาสิตา  อินทมุสิกep248.250.000.00686ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1351  80051เด็กหญิงวิชญาพร  อู้สกุลวัฒนาep291.500.000.00687ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1352  80052เด็กหญิงศศิกานต์  สุขจ้องep165.750.000.00688ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1353  80053เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณพะโยมep251.500.000.00689ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1354  80054เด็กหญิงสิริวดี  ทองประดับep219.500.000.006810ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1355  80055เด็กหญิงสุริยาพร  สืบโสตรep250.500.000.006811ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1356  80056เด็กหญิงหงสา  ช่วยค้ำep213.250.000.006812ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1357  80057เด็กหญิงอภิชญา  หนูแป้นep195.500.000.006813ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1358  80058เด็กหญิงอภิรดี  สุขใสep262.250.000.006814ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1359  80059เด็กหญิงอโรชา  เรี่ยวแรงกุลep254.000.000.006815ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1360  80060เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดำขำep165.750.000.006816ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1361  91001เด็กชายธิติสรณ์  ไชยกำจรsmgp300.750.000.006817ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1362  91002เด็กชายคุณภัทร  ชูใหม่smgp306.750.000.006818ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1363  91007เด็กหญิงนภาดา  พลเพียรsmgp285.250.000.006819ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1364  91011เด็กชายพัทธนันท์  บุญวรรณาsmgp252.500.000.006820ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1365  91017เด็กชายจักศ์กฤษ  สุทธิรักษ์smgp271.500.000.006821ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1366  91019เด็กชายณัฐภัทร  รามแก้วsmgp260.750.000.006822ห้องประชุม 3
  อาคาร3 ชั้น 2
1367  91022เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วนพsmgp257.750.000.00691ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1368  91029เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพรsmgp298.750.000.00692ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1369  91031เด็กชายอชิระ  โอชาพงษ์smgp239.500.000.00693ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1370  91037เด็กหญิงนิกานต์มณี  สะอุsmgp267.750.000.00694ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1371  91042เด็กหญิงกวินนาฏ  มาศคีรีวงศ์smgp175.500.000.00695ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1372  91045เด็กหญิงอินทิรา  ปล้องเกิดsmgp204.750.000.00696ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1373  91047เด็กหญิงกชพร  คงศรีนวลsmgp206.750.000.00697ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1374  91050เด็กหญิงซาเรีย  สายวารีsmgp252.750.000.00698ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1375  91065เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแก้วsmgp302.750.000.00699ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1376  91071เด็กหญิงภูษณิศา  สังขานุsmgp300.500.000.006910ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1377  91072เด็กหญิงพีรยา  พินิจอนันตพรsmgp286.250.000.006911ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1378  91073เด็กหญิงชุติมณฑน์  พฤศวานิชsmgp256.750.000.006912ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1379  91076เด็กหญิงภัสสราภรณ์  มุขวัตรsmgp260.000.000.006913ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1380  91077เด็กหญิงภิญญ์พลอย  ไตรระเบียบsmgp234.000.000.006914ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1381  91083เด็กหญิงเอมมิตา  เต็มสงสัยsmgp235.500.000.006915ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1382  91095เด็กชายธนเดช  เดชสุรางค์smgp246.500.000.006916ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1383  91105เด็กหญิงอิศรา  เมืองประทับsmgp247.250.000.006917ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1384  91106เด็กหญิงภัทราพร  ครุฑเกตุsmgp288.500.000.006918ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1385  91107เด็กหญิงมณีรัตน์  อินณรงค์smgp274.250.000.006919ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1386  91109เด็กชายอินทัช  วาระเพียงsmgp264.250.000.006920ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1387  91113เด็กชายนิติณัทธร์  พรหมเรืองsmgp270.500.000.006921ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1388  91118เด็กหญิงพริมา  เงินไธสงsmgp291.750.000.006922ห้องประชุม 4
  อาคาร3 ชั้น 2
1389  91131เด็กชายพิทวัส  ยิ้มเส้งsmgp252.500.000.00701ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1390  91139เด็กชายเมธิชัย  งอกคำsmgp256.750.000.00702ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1391  91145เด็กหญิงวริษฐา  เทวบุรีsmgp307.750.000.00703ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1392  91149เด็กชายอาดีฟ  อักษรรัตน์smgp235.500.000.00704ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1393  91173เด็กหญิงวริศรา  เพชรอนันต์smgp229.250.000.00705ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1394  91175เด็กชายพัสกร  สุขแก้วsmgp287.750.000.00706ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1395  91176เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญติดsmgp270.750.000.00707ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1396  91186เด็กชายปัณณธร  นาคกรายsmgp248.000.000.00708ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1397  91200เด็กชายเตชินท์  พงศานนท์smgp307.750.000.00709ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1398  91227เด็กหญิงสรัลชนา  ปิดชิดsmgp302.500.000.007010ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1399  91234เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธานมาศsmgp289.000.000.007011ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1400  91245เด็กหญิงกุลชา  นุตราพันธ์smgp263.250.000.007012ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1401  91248เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ศิริมานะกุลsmgp284.250.000.007013ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1402  91254เด็กชายอิศทิวัตถ์  กมลเลิศประเสริฐsmgp257.250.000.007014ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1403  91256เด็กหญิงกัญญพัชร  โอรัญรักษ์smgp306.000.000.007015ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1404  91257เด็กชายพัชรศักดิ์  สังฆณีsmgp273.500.000.007016ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1405  91261เด็กหญิงณัฎฐา  คงแดงsmgp278.000.000.007017ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1406  91270เด็กชายธนภัทร  สุจิวรรณsmgp224.000.000.007018ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1407  91289เด็กชายกฤษตเมธ  ธรรมชาติsmgp202.500.000.007019ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1408  91299เด็กชายวงศกร  สนธิเมืองsmgp267.000.000.007020ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1409  91307เด็กหญิงนภสรณ์  เปียแดงsmgp254.000.000.007021ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1410  91309เด็กชายพงศธร  กิจวิจารณ์smgp275.750.000.007022ห้องประชุม 5
  อาคาร3 ชั้น 2
1411  91318เด็กหญิงชนิสรา  ณรงค์smgp285.250.000.00711ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1412  91353เด็กชายพัชฐรัษพงษ์  แม้นสุรางค์smgp225.500.000.00712ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1413  91356เด็กหญิงณิชกมล  ยับสุวรรณกุลsmgp263.000.000.00713ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1414  91357เด็กชายณัฐชนน  รัชตวิมลsmgp241.000.000.00714ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1415  91360เด็กหญิงคันธารัตน์  สายชูsmgp274.000.000.00715ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1416  91370เด็กชายภูมิรพี  ไชยสุวรรณ์smgp262.500.000.00716ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1417  91379เด็กหญิงกิริฎา  นิลวานิชsmgp267.750.000.00717ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1418  91385เด็กหญิงอินทุอร  รักษาเมืองsmgp248.750.000.00718ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1419  91390เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์smgp227.750.000.00719ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1420  91398เด็กชายวินิทร  เชาวนาsmgp228.750.000.007110ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1421  91402เด็กชายธนกฤต  ทับวิเชียรsmgp276.500.000.007111ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1422  91415เด็กหญิงธนัชพร  อัญชลีกุลsmgp242.000.000.007112ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1423  91465เด็กหญิงศราวดี  กำจรsmgp305.250.000.007113ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1424  91488เด็กหญิงนภศร  สังขะเลขาsmgp248.250.000.007114ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1425  91501เด็กหญิงธนันญา  คีรีโชติsmgp306.750.000.007115ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1426  91540เด็กหญิงชนัญญา  กาญจนรักษ์smgp301.500.000.007116ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1427  91549เด็กหญิงตรีวิภา  เกลี้ยงประดิษฐ์smgp253.500.000.007117ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1428  91562เด็กหญิงวฤณดา  ตันตระกูลsmgp264.750.000.007118ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1429  91566เด็กชายธนกฤต  แวววรรณจิตรsmgp290.500.000.007119ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1430  91605เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยุติธรรมsmgp264.000.000.007120ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1431  91691เด็กหญิงจิรัชยา  ฉิวพันธ์smgp302.500.000.007121ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2
1432  91733เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดขำsmgp279.000.000.007122ห้องประชุม 6
  อาคาร3 ชั้น 2