ใส่เลขประจำตัว หรือ ชื่อนักเรียน
หรือนามสกุล หรือ ชื่อโรงเรียน
  
(สามารถค้นหาโดยพิมพ์ อักษรคำแรก)
ประกาศห้องสอบและคะแนน O-NET (ข้อมูลคะแนน ผิดพลาด ไปแก้ไข หรือ ติดต่อครูอรุณ ไชยวรรณ์  โทร.0887624753)  ด่วน
N
เลขประ
จำตัว
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
O-NET
ระบบ
O-NET
น.ร.พิมพ์มา
ผลต่าง
ห้องสอบ
ที่
เลขที่
สถานที่สอบ
1  40001นายปรวัฒน์  เพชรโกมลบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2127.50127.500.0011332  อาคาร3 ชั้น 3
2  40002นายหาญ  จินะดิษฐ์กัลยาณีศรีธรรมราช247.00247.000.0012332  อาคาร3 ชั้น 3
3  40003นายสวิชช์  ปทะวานิชศรีธรรมราชศึกษา155.00155.000.0013332  อาคาร3 ชั้น 3
4  40004นายภูธเนศ  เรืองขนาบวัดพระมหาธาตุ161.00161.000.0014332  อาคาร3 ชั้น 3
5  40005นายวชิรวิทย์  ศรีรักษากัลยาณีศรีธรรมราช128.00128.000.0015332  อาคาร3 ชั้น 3
6  40006นายสถาพร  จุลศักดิ์กัลยาณีศรีธรรมราช163.00163.000.0016332  อาคาร3 ชั้น 3
7  40007นางสาวกรรธิดา  เบญจธรรมรักษ์ศรีธรรมราชศึกษา180.00180.000.0017332  อาคาร3 ชั้น 3
8  40008นางสาวกรรติกา  เบญจธรรมรักษ์กัลยาณีศรีธรรมราช206.50206.500.0018332  อาคาร3 ชั้น 3
9  40009นางสาวณัฐกมล  บัวผันพรหมคีรีพิทยาคม158.00158.000.0019332  อาคาร3 ชั้น 3
10  40010นางสาวกรรณิกา  คงมนต์กัลยาณีศรีธรรมราช167.00167.000.00110332  อาคาร3 ชั้น 3
11  40011นายกันต์พัศ  กิจวัฒนารุ่งเรืองแสงทองวิทยา140.00140.000.00111332  อาคาร3 ชั้น 3
12  40012นางสาวพิมพ์วดี  ช้างนิลกัลยาณีศรีธรรมราช170.50170.500.00112332  อาคาร3 ชั้น 3
13  40013นางสาวกมลชนก  ศรีเลิศกัลยาณีศรีธรรมราช149.50149.500.00113332  อาคาร3 ชั้น 3
14  40014เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ชัยสิทธิ์กัลยาณีศรีธรรมราช162.50162.500.00114332  อาคาร3 ชั้น 3
15  40015เด็กชายณัฐวัสส์  เกียรติวัฒนากรกัลยาณีศรีธรรมราช148.00148.000.00115332  อาคาร3 ชั้น 3
16  40016นายศิวกร  ยุเหล็กกัลยาณีศรีธรรมราช203.00203.000.00116332  อาคาร3 ชั้น 3
17  40017นายเชฏฐ์ปัญญ์กร  แก้วจำนงค์กัลยาณีศรีธรรมราช180.00180.000.00117332  อาคาร3 ชั้น 3
18  40018นายเจตน์สฤษฎิ์  บัวศรีกัลยาณีศรีธรรมราช187.00187.000.00118332  อาคาร3 ชั้น 3
19  40019นางสาวเกษสรา  คณะพืชกัลยาณีศรีธรรมราช156.50156.000.50119332  อาคาร3 ชั้น 3
20  40020นางสาวณภัสนันท์  เภรีฤกษ์กัลยาณีศรีธรรมราช153.50153.500.00120332  อาคาร3 ชั้น 3
21  40021นางสาวสุธินันท์  ถือทองปากพนัง191.50191.000.5021333  อาคาร3 ชั้น 3
22  40022นางสาวกุลนัฐ  บุญฤทธิ์กัลยาณีศรีธรรมราช164.00164.000.0022333  อาคาร3 ชั้น 3
23  40023นางสาวกนกวรรณ  แก้วอย่างดีกัลยาณีศรีธรรมราช190.000.00190.0023333  อาคาร3 ชั้น 3
24  40024นางสาวรัตนาวลี  แก้วผ่องเบญจมราชูทิศ221.00221.000.0024333  อาคาร3 ชั้น 3
25  40025นางสาวนัสริน  ทองประดิษฐประทีปศาสน์194.00194.000.0025333  อาคาร3 ชั้น 3
26  40026นายธีรธร  เจริญวรรณ์กัลยาณีศรีธรรมราช168.50168.000.5026333  อาคาร3 ชั้น 3
27  40027นางสาวทิพย์กมล  เทียนแสงกัลยาณีศรีธรรมราช175.00175.000.0027333  อาคาร3 ชั้น 3
28  40028นางสาวอักษราภัค  เพชราภรณ์ท้ายเหมืองวิทยา202.50202.000.5028333  อาคาร3 ชั้น 3
29  40029นายวันเฉลิม  ถาวรสารบ้านไสโคกเกาะ155.50155.500.0029333  อาคาร3 ชั้น 3
30  40030นางสาวกมลพรรณ  พุทธขาวกัลยาณีศรีธรรมราช196.00196.000.00210333  อาคาร3 ชั้น 3
31  40031นางสาวณิชาดา  ลักษณะวิลาศเมืองนครศรีธรรมราช197.00197.000.00211333  อาคาร3 ชั้น 3
32  40032เด็กชายกอบเพชร  ทองอุ่นวัดพระมหาธาตุ167.00167.000.00212333  อาคาร3 ชั้น 3
33  40033นายราเชนทร์  กอเซ็มโยธินบำรุง185.00185.000.00213333  อาคาร3 ชั้น 3
34  40034นายณัฐศักดิ์  ปานสังข์สิชลคุณาธารวิทยา178.50178.500.00214333  อาคาร3 ชั้น 3
35  40035นายปราชญ์  เรืองถิ่นกัลยาณีศรีธรรมราช129.00129.000.00215333  อาคาร3 ชั้น 3
36  40036นางสาววนัชยา  จันทองแก้วตรีนิมิตรวิทยา171.00171.000.00216333  อาคาร3 ชั้น 3
37  40037นางสาวรัชตะวรรณ  สุดชีท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา165.00165.000.00217333  อาคาร3 ชั้น 3
38  40038เด็กหญิงอรัญญา  ศรีทองสุขกัลยาณีศรีธรรมราช180.50180.000.50218333  อาคาร3 ชั้น 3
39  40039นายภูดิศ  จันทร์คงกัลยาณีศรีธรรมราช177.50177.500.00219333  อาคาร3 ชั้น 3
40  40040นางสาวณัฐธิดา  เข็มจันทร์กัลยาณีศรีธรรมราช184.00184.000.00220333  อาคาร3 ชั้น 3
41  40041นางสาวทิฆัมพร  คงทองกัลยาณีศรีธรรมราช188.00188.000.0031334  อาคาร3 ชั้น 3
42  40042นายปิติภัทร  เรืองบุรีกัลยาณีศรีธรรมราช159.50159.500.0032334  อาคาร3 ชั้น 3
43  40043นายภูวมินทร์  ดิษฐปานกัลยาณีศรีธรรมราช171.50171.500.0033334  อาคาร3 ชั้น 3
44  40044นางสาววัณณิตา  พืชนุกูลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช168.00168.000.0034334  อาคาร3 ชั้น 3
45  40045นายธนากร  ตระบันพฤกษ์กัลยาณีศรีธรรมราช201.50201.500.0035334  อาคาร3 ชั้น 3
46  40046นายกัลยกฤต  สุขขาวกัลยาณีศรีธรรมราช127.00127.000.0036334  อาคาร3 ชั้น 3
47  40047นางสาวพิรญาณ์  กะตากูลกัลยาณีศรีธรรมราช202.50202.500.0037334  อาคาร3 ชั้น 3
48  40048นายทิวัตถ์  จินดาฤกษ์กัลยาณีศรีธรรมราช186.00186.000.0038334  อาคาร3 ชั้น 3
49  40049นายอภิชาติ  ชุมผลกัลยาณีศรีธรรมราช134.50134.500.0039334  อาคาร3 ชั้น 3
50  40050นายชินดนัย  ด่านศรีสุขเทศบาลวัดท่าโพธิ์155.50155.500.00310334  อาคาร3 ชั้น 3
51  40051นายบารมี  มาศพงศ์กัลยาณีศรีธรรมราช139.50154.00-14.50311334  อาคาร3 ชั้น 3
52  40052นางสาวชุติมา  สุวรรณเศวตกัลยาณีศรีธรรมราช188.00188.000.00312334  อาคาร3 ชั้น 3
53  40053นางสาวดลยาวดี  เมืองแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช155.00155.000.00313334  อาคาร3 ชั้น 3
54  40054เด็กชายวิภู  เพ็งจันทร์กัลยาณีศรีธรรมราช189.00189.000.00314334  อาคาร3 ชั้น 3
55  40055นางสาวธนัชชา  แทนดวงกัลยาณีศรีธรรมราช209.00209.000.00315334  อาคาร3 ชั้น 3
56  40056นายสรวัทช์  ธรรมรัตน์กัลยาณีศรีธรรมราช149.00149.000.00316334  อาคาร3 ชั้น 3
57  40057นางสาวณิญาปภัฒ  แก้วโสภาคสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก239.50239.500.00317334  อาคาร3 ชั้น 3
58  40058นางสาวพัชร์สิตา  ธนโชติสุรเสถียรศรีธรรมราชศึกษา121.00121.000.00318334  อาคาร3 ชั้น 3
59  40059นางสาวพรพิมล  นาคเพชรศรีธรรมราชศึกษา167.50167.500.00319334  อาคาร3 ชั้น 3
60  40060นางสาวทักษพร  ชอบผลกัลยาณีศรีธรรมราช204.50204.500.00320334  อาคาร3 ชั้น 3
61  40061นางสาวณัฐกาน  ทองรัดแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช171.00171.000.0041335  อาคาร3 ชั้น 3
62  40062นายเมธัส  ไชยจิตต์กัลยาณีศรีธรรมราช214.50214.000.5042335  อาคาร3 ชั้น 3
63  40063นางสาวชมพูนิษฐ์  สุคโตกัลยาณีศรีธรรมราช219.00219.000.0043335  อาคาร3 ชั้น 3
64  40064นางสาวอมราพร  ชัยมีบุญ?ศรีธรรม?ราช?ศึกษา?137.00137.000.0044335  อาคาร3 ชั้น 3
65  40065เด็กชายชัยธรรม  ดำไชยโยกัลยาณีศรีธรรมราช111.50111.000.5045335  อาคาร3 ชั้น 3
66  40066นายปวริศ  รัตนคำกัลยาณีศรีธรรมราช185.00185.000.0046335  อาคาร3 ชั้น 3
67  40067นางสาวจิรดา  สุขสวัสดิ์นวมินทราชูทิศ ทักษิณ160.50160.500.0047335  อาคาร3 ชั้น 3
68  40068นางสาววิชุดา  เรืองดิษฐ์เมืองนครศรีธรรมราช142.00142.000.0048335  อาคาร3 ชั้น 3
69  40069นางสาวกชมน  สุดตะเมืองโยธินบำรุง153.00153.000.0049335  อาคาร3 ชั้น 3
70  40070นางสาวอฑิตยา  ปานดำเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี237.00237.000.00410335  อาคาร3 ชั้น 3
71  40071นางสาวดลยา  พันธุ์คงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ137.50137.500.00411335  อาคาร3 ชั้น 3
72  40072นางสาวณัฐธิกานต์  บุญเครือมารดานฤมล178.50178.000.50412335  อาคาร3 ชั้น 3
73  40073นางสาวพิมพ์มณี  สุวรรณวัฒน์ศรีธรรมราชศึกษา147.50147.500.00413335  อาคาร3 ชั้น 3
74  40074นายธนวัฒน์  นฤทุมศรีธรรมราชศึกษา156.00156.000.00414335  อาคาร3 ชั้น 3
75  40075นายชาคริต  สุวัฒนฤกษ์ศรีธรรมราชศึกษา141.50141.500.00415335  อาคาร3 ชั้น 3
76  40076เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูแก้วร่วงกัลยาณีศรีธรรมราช150.50147.003.50416335  อาคาร3 ชั้น 3
77  40077นางสาวกัญญาณัฐ  ขาวเนียมศรีธรรมราชศึกษา210.50210.000.50417335  อาคาร3 ชั้น 3
78  40078นางสาวปุณณิศา  ชินวงศ์ปากพนัง188.00188.000.00418335  อาคาร3 ชั้น 3
79  40079นายธีรภัทร  กลางวังเทศบาลวัดท่าโพธิ์195.00195.000.00419335  อาคาร3 ชั้น 3
80  40080นางสาวชุติกาญจน์  บุญขวัญกัลยาณีศรีธรรมราช181.50181.500.00420335  อาคาร3 ชั้น 3
81  40081นางสาวภัทรสุดา  เอียดแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช133.00133.000.0051337  อาคาร3 ชั้น 3
82  40082นางสาวเบญญาภา  บุญฤทธิ์สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก227.50227.500.0052337  อาคาร3 ชั้น 3
83  40083นายคุณภัทร  ภารพบศรีธรรมราชศึกษา141.50141.000.5053337  อาคาร3 ชั้น 3
84  40084นายธนวัต  ช่วยคงชะอวด200.50200.500.0054337  อาคาร3 ชั้น 3
85  40085เด็กหญิงวราสนันท์  แกล้วทนงค์ศรีธรรมราชศึกษา102.00102.000.0055337  อาคาร3 ชั้น 3
86  40086นางสาวพีรณัฐ  เจริญสุขกัลยาณีศรีธรรมราช199.00199.000.0056337  อาคาร3 ชั้น 3
87  40087นายพุฒิ?พงศ์?  ช้างกลาง?ศรีธรรมราช?ศึกษา?126.50126.500.0057337  อาคาร3 ชั้น 3
88  40088นางสาวณปภา  สุวรรณฤทธิ์กัลยาณีศรีธรรมราช176.50176.500.0058337  อาคาร3 ชั้น 3
89  40089นายณัฐพนธ์  ผลถึงปากพนัง154.00154.000.0059337  อาคาร3 ชั้น 3
90  40090นายกฤษณะ  ชีวะวิศิษฏ์กัลยาณีศรีธรรมราช175.50175.500.00510337  อาคาร3 ชั้น 3
91  40091นางสาวชนม์ชนก  เพชรชูช่วยกัลยาณีศรีธรรมราช178.50178.500.00511337  อาคาร3 ชั้น 3
92  40092เด็กหญิงพิมพ์?ตะวัน?  ทอง?จูด?กัลยาณี?ศรี?ธรรม?ราช?138.00138.000.00512337  อาคาร3 ชั้น 3
93  40093นายธีรพงศ์  แก้วนกกัลยาณีศรีธรรมราช152.50152.500.00513337  อาคาร3 ชั้น 3
94  40094นายวัชรสรณ์  เพชรศรีกัลยาณีศรีธรรมราช155.00155.000.00514337  อาคาร3 ชั้น 3
95  40095เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยบุญศรีธรรมราชศึกษา155.00155.000.00515337  อาคาร3 ชั้น 3
96  40096นางสาวชุติมา  แสงทองศรีธรรมราชศึกษา163.00163.000.00516337  อาคาร3 ชั้น 3
97  40097เด็กชายศักดิ์ณรงค์  อนงค์กัลยาณีศรีธรรมราช197.00197.000.00517337  อาคาร3 ชั้น 3
98  40098นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์  พิศบุญกัลยาณีศรีธรรมราช181.50181.500.00518337  อาคาร3 ชั้น 3
99  40099นางสาวจรณินทร์  วังบุญคงกัลยาณีศรีธรรมราช181.00181.000.00519337  อาคาร3 ชั้น 3
100  40100นางสาวรสิตา  โชติศักดิ์กัลยาณีศรีธรรมราช227.00227.000.00520337  อาคาร3 ชั้น 3
101  40101นางสาวณฐมน  กุกุรัตน์กัลยาณีศรีธรรมราช214.50214.500.0061341  อาคาร3 ชั้น 4
102  40102นายวาริชนันท์  ธนูศิลป์กัลยาศรีธรรมราช178.50178.500.0062341  อาคาร3 ชั้น 4
103  40103นายชญานนท์  สมมิตร์กัลยาณีศรีธรรมราช217.00217.000.0063341  อาคาร3 ชั้น 4
104  40104นายพีรพัฒน์  คชินทรโรจน์ศรีธรรมราชศึกษา184.50184.500.0064341  อาคาร3 ชั้น 4
105  40105นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรหมท่านครญาณวโรภาสอุทิศ140.50140.500.0065341  อาคาร3 ชั้น 4
106  40106นางสาวลลิตพรรณ  บริบูรณ์กัลยาณีศรีธรรมราช166.00166.000.0066341  อาคาร3 ชั้น 4
107  40107นายศราทิตยํ  สุมลสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก217.50217.500.0067341  อาคาร3 ชั้น 4
108  40108นางสาวเพ็ชรระพี  เพ็ชรรัตน์กัลยาณีศรีธรรมราช179.00179.000.0068341  อาคาร3 ชั้น 4
109  40109นายวิทวัส  ลือชาชุมชนบ้านนาวา157.50157.500.0069341  อาคาร3 ชั้น 4
110  40110นางสาวปวริศา  เจริญลาภกัลยาณี?ศรีธรรมราช158.00158.000.00610341  อาคาร3 ชั้น 4
111  40111นายณัฐพล  ชูวาลากัลยาณีศรีธรรมราช212.00212.000.00611341  อาคาร3 ชั้น 4
112  40112นางสาวสุพรทิพย์  สืบสายทองวัดหนา132.00132.000.00612341  อาคาร3 ชั้น 4
113  40113เด็กหญิงณ ตะวัน  อริยกุลนิมิตกัลยาณีศรีธรรมราช142.00142.000.00613341  อาคาร3 ชั้น 4
114  40114นางสาวจิดาภา  นาคากัลยาณีศรีธรรมราช169.00169.000.00614341  อาคาร3 ชั้น 4
115  40115นางสาวอัญชิสา  ชูบัวทองกัลยาณีศรีธรรมราช192.00192.000.00615341  อาคาร3 ชั้น 4
116  40116เด็กชายจิรพัฒน์  ฉิมรักษ์ฉวางรัชดาภิเษก154.50154.500.00616341  อาคาร3 ชั้น 4
117  40117นางสาวเพชรปรีดา  สมปรีดาศรีธรรมราชศึกษา133.00133.000.00617341  อาคาร3 ชั้น 4
118  40118นายพลกฤต  พลสวัสดิ์กัลยาณีศรีธรรมราช126.00126.000.00618341  อาคาร3 ชั้น 4
119  40119นายภูวิศ  เทวะบุรีดรุณศึกษา219.50219.500.00619341  อาคาร3 ชั้น 4
120  40120นางสาวณัฐวดี  สมกานดากัลยาณีศรีธรรมราช214.50214.500.00620341  อาคาร3 ชั้น 4
121  40121นางสาวไปศลินี  เจริญศักดิ์กัลยาณีศรีธรรมราช166.00166.000.0071342  อาคาร3 ชั้น 4
122  40122นายชัชนันท์  บุญเหลือกัลยาณีศรีธรรมราช154.50154.500.0072342  อาคาร3 ชั้น 4
123  40123นางสาวกัญญ์วรา  จารีย์กัลยาณีศรีธรรมราช154.50154.500.0073342  อาคาร3 ชั้น 4
124  40124นางสาวเพ็ญพิชชา  เพชรานนท์กัลยาณีศรีธรรมราช178.00178.000.0074342  อาคาร3 ชั้น 4
125  40125นางสาวสวรรยา  จะราฉวางรัชดาภิเษก168.00168.000.0075342  อาคาร3 ชั้น 4
126  40126นางสาววนัชพร  จันทมุณี กัลยาณีศรีธรรมราช*****239.00239.000.0076342  อาคาร3 ชั้น 4
127  40127เด็กหญิงสุภานัน  ฐานชัยทรัพย์เทศบาลวัดท่าโพธิ์198.00198.000.0077342  อาคาร3 ชั้น 4
128  40128นายธนกร  หอยแก้วโยธินบำรุง150.50150.500.0078342  อาคาร3 ชั้น 4
129  40129นายทิวากร  อมรวัชร์กัลยาณีศรีธรรมราช186.00186.000.0079342  อาคาร3 ชั้น 4
130  40130นายธนภัทรร  อุไรรัตน์ศรีธรรมราชศึกษา120.50120.500.00710342  อาคาร3 ชั้น 4
131  40131นางสาวอรวรรณ  ชอบธรรมศรีธรรมราชศึกษา109.00109.000.00711342  อาคาร3 ชั้น 4
132  40132นางสาวปริณดา  สุทินกัลยาณีศรีธรรมราช188.50188.500.00712342  อาคาร3 ชั้น 4
133  40133นายศุภวิชญ์  จุลจรูญกัลยาณีศรีธรรมราช187.50187.500.00713342  อาคาร3 ชั้น 4
134  40134นางสาวพรรณทิพย์  ทิพย์ปานกัลยาณีศรีธรรมราช143.00143.000.00714342  อาคาร3 ชั้น 4
135  40135นายสุรสิทธิ์  ชูบัวทองกัลยาณีศรีธรรมราช178.50178.500.00715342  อาคาร3 ชั้น 4
136  40136นายวิชยุตม์  เดชทัพกัลยาณีศรีธรรมราช212.50212.500.00716342  อาคาร3 ชั้น 4
137  40137นางสาววรรณกานต์  ภักดีอักษรกัลยาณีศรีธรรมราช184.00184.000.00717342  อาคาร3 ชั้น 4
138  40138นายสรวิชญ์  จำนงลักษณ์กัลยาณีศรีธรรมราช163.00163.000.00718342  อาคาร3 ชั้น 4
139  40139นายศุภณัฐ  ดิษฐกิจกัลยาณีศรีธรรมราช174.00174.000.00719342  อาคาร3 ชั้น 4
140  40140นายณัฐวุฒิ  สมใจนึกกัลยาณีศรีธรรมราช222.00222.000.00720342  อาคาร3 ชั้น 4
141  40141นายปฏิพน  บุญมาตย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช182.00182.000.0081343  อาคาร3 ชั้น 4
142  40142นางสาวอิฐทิยา  โอฬาร์ศาสตร์กัลยาณีศรีธรรมราช218.00218.000.0082343  อาคาร3 ชั้น 4
143  40143นางสาวกรณิศ  ธรรมรัตนพงษ์ศรีธรรมราชศึกษา179.50179.500.0083343  อาคาร3 ชั้น 4
144  40144นายธรรมปพน  กวมทรัพย์กัลยาณีศรีธรรมราช137.50137.500.0084343  อาคาร3 ชั้น 4
145  40145เด็กหญิงสุวิดา  เทียนิระมลกัลยาณีศรีธรรมราช164.50164.500.0085343  อาคาร3 ชั้น 4
146  40146นางสาวธีริศรา  พฤศวานิชกัลยาณีศรีธรรมราช190.00190.000.0086343  อาคาร3 ชั้น 4
147  40147นางสาวธันยนันท์  อาการสกัลยาณีศรีธรรมราช187.00187.000.0087343  อาคาร3 ชั้น 4
148  40148นางสาวปวันรัตน์  รัฐแฉล้มศรีธรรมราชศึกษา212.50212.500.0088343  อาคาร3 ชั้น 4
149  40149เด็กชายกันต์  สุวรรณภักดีกัลยาณีศรีธรรมราช197.00197.000.0089343  อาคาร3 ชั้น 4
150  40150นางสาวพิชชาภา  เกาะกลางกัลยาณีศรีธรรมราช176.50176.000.50810343  อาคาร3 ชั้น 4
151  40151นางสาวกนกวรรณ  นวลหวานศรีธรรมราชศึกษา180.00180.000.00811343  อาคาร3 ชั้น 4
152  40152นางสาวกุลฑิฌา  วรรณวิมลกุลกัลยาณีศรีธรรมราช223.00223.000.00812343  อาคาร3 ชั้น 4
153  40153นายอภินัทธ์  นพภาพันธ์ศรีธรรมราชศึกษา145.00145.000.00813343  อาคาร3 ชั้น 4
154  40154นางสาวชนกนันท์  เพชรเชนทร์กัลยาณีศรีธรรมราช167.50167.500.00814343  อาคาร3 ชั้น 4
155  40155เด็กหญิงขวัญฤทัย  คูณมีกัลยาณีศรีธรรมราช180.00180.000.00815343  อาคาร3 ชั้น 4
156  40156นางสาวธิญาดา  สุภากาญจน์กัลยาณีศรีธรรมราช185.00185.000.00816343  อาคาร3 ชั้น 4
157  40157นางสาวฟารีดาฮ์  บุตตะประทีปศาสน์169.00169.000.00817343  อาคาร3 ชั้น 4
158  40158นายเจษฏาภรณ์  พลมีกัลยาณีศรีธรรมราช143.00143.000.00818343  อาคาร3 ชั้น 4
159  40159นางสาวณัฐธิดา  พูนพนังกัลยาณีศรีธรรมราช177.50177.500.00819343  อาคาร3 ชั้น 4
160  40160นางสาวอทิตยา  ศรีนวลขาวกัลยาณีศรีธรรมราช168.50168.000.50820343  อาคาร3 ชั้น 4
161  40161นางสาวศรุตา  นิลวานิชศรีธรรมราชศึกษา144.50144.500.0091344  อาคาร3 ชั้น 4
162  40162นายสิทธิพล  จรตพืชกัลยาณีศรีธรรมราช151.00151.000.0092344  อาคาร3 ชั้น 4
163  40163นางสาวสรัลรัตน์  เงินถาวรกัลยาณีศรีธรรมราช196.500.00196.5093344  อาคาร3 ชั้น 4
164  40164นางสาวอธิชา  คงสงค์ศรีธรรมราชศึกษา116.00116.000.0094344  อาคาร3 ชั้น 4
165  40165นายเดชาวัต  วงศ์พิศาลกัลยาณีศรีธรรมราช168.50168.500.0095344  อาคาร3 ชั้น 4
166  40166นางสาวพรรณนิภา  อภัยกัลยาณีศรีธรรมราช183.50183.500.0096344  อาคาร3 ชั้น 4
167  40167นายกฤตภาส  เวชนุสิทธิ์กัลยาณีศรีธรรมราช195.00195.000.0097344  อาคาร3 ชั้น 4
168  40168นางสาวอรวรรยา  เบญจพรมสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช155.00155.000.0098344  อาคาร3 ชั้น 4
169  40169นายเมธวิน  กาญจนรัตน์ศรีธรรมราชศึกษา232.50232.500.0099344  อาคาร3 ชั้น 4
170  40170นายยศภัทร  โสภากิจกัลยาณีศรีธรรมราช164.00164.000.00910344  อาคาร3 ชั้น 4
171  40171นายโรเบิร์ต จอห์น  สิริวัชรพรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช205.00205.000.00911344  อาคาร3 ชั้น 4
172  40172นายรังสิมันต์  อินทร์ทองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช178.00178.000.00912344  อาคาร3 ชั้น 4
173  40173นายชนพัฒน์  ธนกาญจน์เบญจมราชูทิศ238.00238.000.00913344  อาคาร3 ชั้น 4
174  40174นางสาวชยาภรณ์  ชัยเดชพรหมคีรีพิทยาคม122.00122.000.00914344  อาคาร3 ชั้น 4
175  40175เด็กหญิงศุภกาญจน์  บุญประเสริฐสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช181.00181.000.00915344  อาคาร3 ชั้น 4
176  40176นายวัชรินทร์  ชนะสัตย์กัลยาณีศรีธรรมราช104.50104.500.00916344  อาคาร3 ชั้น 4
177  40177นายปกาสิต  พลรัตน์ปากพนัง149.50149.500.00917344  อาคาร3 ชั้น 4
178  40178นางสาวสุพิชฌาย์  สุดสายศรีธรรมราชศึกษา176.00182.00-6.00918344  อาคาร3 ชั้น 4
179  40179นางสาวสรัญญา  รำจวนกัลยาณีศรีธรรมราช154.00154.000.00919344  อาคาร3 ชั้น 4
180  40180นางสาวสุพัตรา  ทองแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช156.500.00156.50920344  อาคาร3 ชั้น 4
181  40181นายภานรินทร์  เจ็งศิริเทศบาลวัดท่าโพธิ์170.50170.500.00101347  อาคาร3 ชั้น 4
182  40182นางสาวพรนภัส  หวานสนิทช้างกลางประชานุกูล135.50135.500.00102347  อาคาร3 ชั้น 4
183  40183นายปิยะวัฒน์  ทองกิ่งกัลยาณีศรีธรรมราช177.00177.000.00103347  อาคาร3 ชั้น 4
184  40184นางสาวแพรทิพย์  กลิ่นขจรพุนพินพิทยาคม166.00166.000.00104347  อาคาร3 ชั้น 4
185  40185เด็กชายณัฐพัชญ์  วงศ์ทิมศรีธรรมราชศึกษา135.50135.500.00105347  อาคาร3 ชั้น 4
186  40186นายชนันสิริ  จินดาฤกษ์กัลยาณีศรีธรรมราช148.00148.000.00106347  อาคาร3 ชั้น 4
187  40187เด็กหญิงโยษิตาพร  อุณพันธุ์กัลยาณีศรีธรรมราช185.50186.50-1.00107347  อาคาร3 ชั้น 4
188  40188นายธีรวัฒน์  โพธิ์วินารถกัลยาณีศรีธรรมราช153.00153.000.00108347  อาคาร3 ชั้น 4
189  40189นางสาวกฤชติพร  อมรวัชร์กัลยาณีศรีธรรมราช146.50146.500.00109347  อาคาร3 ชั้น 4
190  40190นางสาวมณิวรา  อุตตะมะกัลยาณีศรีธรรมราช181.00181.000.001010347  อาคาร3 ชั้น 4
191  40191นางสาวอัญชิษฐา  นาทองกัลยาณีศรีธรรมราช198.00198.000.001011347  อาคาร3 ชั้น 4
192  40192นางสาวปิยนุช  พูลสวัสดิ์พัฒนาการศึกษา110.50110.000.501012347  อาคาร3 ชั้น 4
193  40193เด็กหญิงสายสุดา  หนูทองสภาราชินี 2158.00158.000.001013347  อาคาร3 ชั้น 4
194  40194นายมานุพงษ์  กมลชัยวัฒน์กัลยาณีศรีธรรมราช144.00144.000.001014347  อาคาร3 ชั้น 4
195  40195เด็กหญิงชลิษา  พิชิตสังข์นบพิตำวิทยา161.50161.500.001015347  อาคาร3 ชั้น 4
196  40196นางสาวอันดามัน  น้ำขาวกัลยาณีศรีธรรมราช156.50156.500.001016347  อาคาร3 ชั้น 4
197  40197นายขัตติยะ  จันทพันธ์กัลยาณีศรีธรรมราช146.00146.000.001017347  อาคาร3 ชั้น 4
198  40198นางสาวอมรรัตน์  อริยะพงศ์ธัญญาวดีศึกษา138.00138.000.001018347  อาคาร3 ชั้น 4
199  40199นายกรรณ  ถนิมพาสน์กัลยาณีศรีธรรมราช189.00189.000.001019347  อาคาร3 ชั้น 4
200  40200เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุญวรรณกัลยาณีศรีธรรมราช215.00215.000.001020347  อาคาร3 ชั้น 4
201  40201นางสาวสุภัสสรา  นาคาลักษณ์กัลยาณีศรีธรรมราช147.00147.000.00111351  อาคาร3 ชั้น 5
202  40202นางสาวพิมพ์ชนก  บุญเกิดจรัสพิชากร182.50182.000.50112351  อาคาร3 ชั้น 5
203  40203นางสาวณัฐชนก  ทองไชยศรีธรรมราชศึกษา EP180.50180.500.00113351  อาคาร3 ชั้น 5
204  40204นางสาวเพียงชีวา  เพ็ชรเเก้วศรีธรรมราชศึกษา EP.141.50141.500.00114351  อาคาร3 ชั้น 5
205  40205นางสาวชนม์ชนก  ทองรักษากัลยาณีศรีธรรมราช194.50194.000.50115351  อาคาร3 ชั้น 5
206  40206นายอภิวิชญ์  อนุกูลกัลยาณีศรีธรรมราช165.50165.500.00116351  อาคาร3 ชั้น 5
207  40207นางสาวกีรติกา  แก้วเขียวกัลยาณีศรีธรรมราช191.50191.500.00117351  อาคาร3 ชั้น 5
208  40208นายณัฎฐกฤษณ์  บรรณราชศรีธรรมราชศึกษา150.00150.000.00118351  อาคาร3 ชั้น 5
209  40209นางสาวสิตานันท์  จินากุลกัลยาณีศรีธรรมราช187.50187.500.00119351  อาคาร3 ชั้น 5
210  40210เด็กหญิงสิรินยา  เพชรประพันธ์เจริญวิทย์146.50146.500.001110351  อาคาร3 ชั้น 5
211  40211เด็กหญิงภัธรีญา  บริพันธ์เจริญวิทย์153.50153.500.001111351  อาคาร3 ชั้น 5
212  40212นายนนทพัทธ์  ชุมขำท่านครญาณวโรภาสอุทิศ153.00153.000.001112351  อาคาร3 ชั้น 5
213  40213นางสาวพันธ์วษา  อนุศิลป์กัลยาณีศรีธรรมราช141.50141.500.001113351  อาคาร3 ชั้น 5
214  40214นางสาวกัญนิชา  คงฤทธิ์กัลยาณีศรีธรรมราช215.50215.500.001114351  อาคาร3 ชั้น 5
215  40215นางสาวณัฐกานต์  หวันเหล็มท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา165.50165.500.001115351  อาคาร3 ชั้น 5
216  40216นายภาณุพงศ์  ยกเลื่อนกัลยาณีศรีธรรมราช235.00235.000.001116351  อาคาร3 ชั้น 5
217  40217นางสาวลักษมี  องอาจกัลยาณีศรีธรรมราช160.00165.00-5.001117351  อาคาร3 ชั้น 5
218  40218นายศุภเศรษฐ์  ทองคำชูกัลยาณีศรีธรรมราช241.50241.000.501118351  อาคาร3 ชั้น 5
219  40219นางสาวกานต์รวี  กันภัยศรีธรรมราชศึกษา148.5067.5081.001119351  อาคาร3 ชั้น 5
220  40220นายพลช  มินากัลยาณีศรีธรรมราช221.50221.500.001120351  อาคาร3 ชั้น 5
221  40221นายวัณณุวรรธน์  เอียดแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช167.50167.500.00121352  อาคาร3 ชั้น 5
222  40222นายภูริพัฒน์  สุววรณปานกัลยาณีศรีธรรมราช104.50104.000.50122352  อาคาร3 ชั้น 5
223  40223นางสาวณัฐรดา  สุทธิรักษ์กัลยาณีศรีธรรมราช153.00153.000.00123352  อาคาร3 ชั้น 5
224  40224นายพิชชัยยุทธ  ทองรัตน์กัลยาณีศรีธรรมราช169.00169.000.00124352  อาคาร3 ชั้น 5
225  40225นางสาวนภัสสร  ศิริมานะกุลกัลยาณีศรีธรรมราช118.00118.000.00125352  อาคาร3 ชั้น 5
226  40226นางสาวอภิชญา  อมรบุญโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์190.00190.000.00126352  อาคาร3 ชั้น 5
227  40227นางสาวธมน  กันธาทิพย์กัลยาณีศรีธรรมราช170.50170.500.00127352  อาคาร3 ชั้น 5
228  40228นางสาวอักษิพร  โย้จิ้วกัลยาณีศรีธรรมราช138.00138.000.00128352  อาคาร3 ชั้น 5
229  40229นางสาวจารุวรรณ  ภูชงค์ศรีธรรมราชศึกษา149.50149.500.00129352  อาคาร3 ชั้น 5
230  40230นายรัชชานนท์  เจริญสุขบ้านโพหวาย169.50169.500.001210352  อาคาร3 ชั้น 5
231  40231นายสุกัลย์  สุทธิญาณกัลยาณีศรีธรรมราช167.50167.500.001211352  อาคาร3 ชั้น 5
232  40232นายธนากร  แก้วดีกัลยาณีศรีธรรมราช110.50110.500.001212352  อาคาร3 ชั้น 5
233  40233นางสาวฐานิตา  สงสาปศรีธรรมราชศึกษา191.50191.500.001213352  อาคาร3 ชั้น 5
234  40234นางสาวนันทิกานต์  เพชรดำศรีธรรมราชศึกษา185.00185.000.001214352  อาคาร3 ชั้น 5
235  40235นางสาวพิชญา  มีเเก้วกัลยาณีศรรธรรมราช153.00153.000.001215352  อาคาร3 ชั้น 5
236  40236นายปิยบุตร  จันทร์แก้วกัลยาณีศรีธรรมราช194.50194.500.001216352  อาคาร3 ชั้น 5
237  40237นางสาวนริศรา  เพชรากัลยาณีศรีธรรมราช92.5092.500.001217352  อาคาร3 ชั้น 5
238  40238นายศุภณัฐ  อ่อนแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช178.00178.000.001218352  อาคาร3 ชั้น 5
239  40239นายศุภณัฐ  แรกคำนวนโยธินบำรุง141.50141.500.001219352  อาคาร3 ชั้น 5
240  40240นายอภิรักษ์  บรรดิษกัลยาณีศรีธรรมราช167.50167.500.001220352  อาคาร3 ชั้น 5
241  40241นางสาววรกานต์  รอดแก้วศรีธรรมราชศึกษา188.00188.000.00131353  อาคาร3 ชั้น 5
242  40242นางสาวโศภิษฐา  จิตรวิบูลย์กัลยานีศรีธรรมราช158.00158.000.00132353  อาคาร3 ชั้น 5
243  40243นางสาวพิชญาภา  เกื้อมาฉวางรัชดาภิเษก209.50209.500.00133353  อาคาร3 ชั้น 5
244  40244เด็กหญิงพลอยณภัทร์  คงแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช151.50151.500.00134353  อาคาร3 ชั้น 5
245  40245นางสาวศิริวรรณ  ภูมีกัลยาณีศรีธรรมราช207.00207.000.00135353  อาคาร3 ชั้น 5
246  40246นายศิวะราช  อาจารีพิพัฒน์กัลยาณีศรีธรรมราช219.50219.000.50136353  อาคาร3 ชั้น 5
247  40247เด็กชายนครินทร์  พุทธรอดโยธินบำรุง147.50147.500.00137353  อาคาร3 ชั้น 5
248  40248นางสาวอริสรา  โพธิ์ถาวรกัลยาณีศรีธรรมราช161.50161.500.00138353  อาคาร3 ชั้น 5
249  40249นางสาวมนัสนันท์  เลื่อนพริ้มกัลยาณีศรีธรรมราช127.50127.000.50139353  อาคาร3 ชั้น 5
250  40250นางสาวกิ่งกมล  ดวงพาพลกัลยาณีศรีธรรมราช166.00166.000.001310353  อาคาร3 ชั้น 5
251  40251นางสาวพิชญาภัค  เกื้อมาฉวางรัชดาภิเษก162.00162.000.001311353  อาคาร3 ชั้น 5
252  40252นายวิทยา  อ่อนแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช197.50197.000.501312353  อาคาร3 ชั้น 5
253  40253นางสาวลัคนา  ถาวรนุรักษ์กัลยาณี148.50148.000.501313353  อาคาร3 ชั้น 5
254  40254นายกฤตภัค  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์กัลยาณีศรีธรรมราช150.00150.000.001314353  อาคาร3 ชั้น 5
255  40255นายนรวิชญ์  ศรีสะระกัลยาณีศรีธรรมราช161.00161.000.001315353  อาคาร3 ชั้น 5
256  40256เด็กชายบันดาลโชค  ธำรงวิริยกุลกัลยาณีศีธรรมราช162.00162.000.001316353  อาคาร3 ชั้น 5
257  40257นางสาวชนิกานต์  ลิกขะไชยกัลยาณีศรีธรรมราช189.00189.000.001317353  อาคาร3 ชั้น 5
258  40258นางสาวกัญญ์ชิตา  แพ่งรักษ์โยธินบำรุง218.50218.000.501318353  อาคาร3 ชั้น 5
259  40259นางสาวกชกร  สุทธิเดชสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี146.50146.000.501319353  อาคาร3 ชั้น 5
260  40260นางสาวฟ้ารุ่ง  สายเครือคำบ้านไสใหญ่162.00162.000.001320353  อาคาร3 ชั้น 5
261  40261นายธนากร  มาใหญ่กัลยาณีศรีธรรมราช148.50148.500.00141354  อาคาร3 ชั้น 5
262  40262นางสาวพรกนก  จีนสีคงดรุณศึกษา146.00146.000.00142354  อาคาร3 ชั้น 5
263  40263นางสาวธนัชญา  นวลอนงค์กัลยาณีศรีธรรมราช143.00143.000.00143354  อาคาร3 ชั้น 5
264  40264นายสันสิทธิ์  พึ่งพัฒนากัลยาณีศรีธรรมราช192.50192.500.00144354  อาคาร3 ชั้น 5
265  40265นางสาวบุษบา  ยอดวิจารณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช118.50118.500.00145354  อาคาร3 ชั้น 5
266  40266เด็กหญิงศรวณีย์  ทองส่งโสมกัลยาณีศรีธรรมราช178.00178.000.00146354  อาคาร3 ชั้น 5
267  40267นางสาวสุชาดา  พุ่มหอมวัดพระมหาธาตุ190.00190.000.00147354  อาคาร3 ชั้น 5
268  40268นางสาวณัชชานันท์  รักขนามกัลยาณีศรีธรรมราช183.50183.500.00148354  อาคาร3 ชั้น 5
269  40269นางสาวชินณิชา  พินิจการกัลยาณีศรีธรรมราช186.00186.000.00149354  อาคาร3 ชั้น 5
270  40270นางสาวอุษณิษา  ปานแก้วพนมศึกษา194.50194.500.001410354  อาคาร3 ชั้น 5
271  40271เด็กชายภาดา  กลิ่นมาลัยกัลยาณีศรีธรรมราช173.50173.500.001411354  อาคาร3 ชั้น 5
272  40272นายณัฐภัทร  รักนุ้ยศรีธรรมราชศึกษา172.00172.000.001412354  อาคาร3 ชั้น 5
273  40273เด็กหญิงอรวรา  ชูใจศรีธรรมราชศึกษา136.50136.500.001413354  อาคาร3 ชั้น 5
274  40274เด็กหญิงสุธินี  พัฒน์ชูกัลยาณีศรีธรรมราช181.50181.500.001414354  อาคาร3 ชั้น 5
275  40275นางสาวณัฐริกา  ช่วยวังเชียรใหญ่173.00173.000.001415354  อาคาร3 ชั้น 5
276  40276นางสาวธนัชพร  พรหมเดชกัลยาณีศรีธรรมราช180.50180.500.001416354  อาคาร3 ชั้น 5
277  40277นางสาวจนิสตา  ชาสวัสดิ์ศรีธรรมราชศึกษา118.50118.500.001417354  อาคาร3 ชั้น 5
278  40278นางสาวฐิติกาญจน์  พรหมทองเเก้วทรายขาววิทยา161.00161.000.001418354  อาคาร3 ชั้น 5
279  40279นายอภิภู  แก้วประจุกัลยาณีศรีธรรมราช195.00195.000.001419354  อาคาร3 ชั้น 5
280  40280นางสาวพีรกานต์  บัวสุขกัลยาณีศรีธรรมราช196.00196.000.001420354  อาคาร3 ชั้น 5
281  40281นางสาวมณฑาวี  ธานีรัตน์กัลยาณีศรีธรรมราช201.50201.500.00151355  อาคาร3 ชั้น 5
282  40282นายกวีวงศ์  มากชุ่มกัลยาณีศรีธรรมราช207.00207.000.00152355  อาคาร3 ชั้น 5
283  40283นางสาวปัทมาส  ศรีสุขแก้วสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก254.50254.500.00153355  อาคาร3 ชั้น 5
284  40284นางสาวณัฐนรี  จงภักดีกัลยาณีศรีธรรมราช139.50139.500.00154355  อาคาร3 ชั้น 5
285  40285นางสาวรัชนี  ราชบำเพิงกัลยาณีศรีธรรมราช164.50164.000.50155355  อาคาร3 ชั้น 5
286  40286นายดรัณภพ  เจริญผลกัลยาณีศรีธรรมราช108.00108.000.00156355  อาคาร3 ชั้น 5
287  40287นายวุฒินันท์  จรัสจรูญฤทธิ์วัดพระมหาธาตุ186.50186.500.00157355  อาคาร3 ชั้น 5
288  40288นายภูวดล  ไชยยาหัวไทร?บำรุง?ราษฎร์?231.50231.500.00158355  อาคาร3 ชั้น 5
289  40289เด็กชายปารินทร์  เชื้อกุลท่านครญาณวโรภาอุทิศ211.00211.000.00159355  อาคาร3 ชั้น 5
290  40290นางสาวชุติกาญจน์  ราชฤทธิ์สิชลคุณาธารวิทยา110.50110.500.001510355  อาคาร3 ชั้น 5
291  40291เด็กชายยศกร  ศิริสมบัติกัลยาณีศรีธรรมราช199.50200.50-1.001511355  อาคาร3 ชั้น 5
292  40292นายพุฒิเมธ  พรหมจรรย์เมืองนครศรีธรรมราช161.50161.500.001512355  อาคาร3 ชั้น 5
293  40293นายอกณิษฐ์  ถือทองสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก203.00203.000.001513355  อาคาร3 ชั้น 5
294  40294นางสาวธันยชนก  อินทรสุววรณเชียรใหญ่155.50155.500.001514355  อาคาร3 ชั้น 5
295  40295นางสาวอภิรดี  จันทรมณีกัลยาณีศรีธรรมราช203.00203.000.001515355  อาคาร3 ชั้น 5
296  40296เด็กหญิงมนัสนันท์  โภชนะกิจกัลยาณีศรีธรรมราช192.50192.500.001516355  อาคาร3 ชั้น 5
297  40297นางสาวภัททิยา  อมรลักษณ์ปากพนัง194.50194.500.001517355  อาคาร3 ชั้น 5
298  40298นางสาวศิริวรรณ  ตัดสายชลศรีธรรมราชศึกษา174.50174.500.001518355  อาคาร3 ชั้น 5
299  40299นายปิยพัทธ์  นัสฐานศรีธรรมราชศึกษา178.00178.000.001519355  อาคาร3 ชั้น 5
300  40300นางสาวกฤติยา  ถาวรสารกัลยาณีศรีธรรมราช158.50158.500.001520355  อาคาร3 ชั้น 5
301  40301นางสาวพนิตนันท์  สุภาพรศรีธรรมราชศึกษา124.00124.000.00161356  อาคาร3 ชั้น 5
302  40302นางสาวศิริรัตน์  ยืนยงดรุณศึกษา110.00110.000.00162356  อาคาร3 ชั้น 5
303  40303เด็กหญิงณภัทร  ระเบียบโอษฐ์ศรีธรรมราชศึกษา124.00124.000.00163356  อาคาร3 ชั้น 5
304  40304นางสาวณัฐนรี  อัครสุตโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช193.00193.000.00164356  อาคาร3 ชั้น 5
305  40305นายธนดล  จันทสุวรรณโณเบญจมราชูทิศ165.00165.000.00165356  อาคาร3 ชั้น 5
306  40306นางสาววิภาวดี  ยุทธกาศเมืองนครศรีธรรมราช153.00153.000.00166356  อาคาร3 ชั้น 5
307  40307นายกิตติ  เพชรทองกัลยาณี?ศรีราช142.00142.000.00167356  อาคาร3 ชั้น 5
308  40308นางสาวพิลาสลักษณ์  เจียะรัตน์ศรีธรรมราชศึกษา166.00166.000.00168356  อาคาร3 ชั้น 5
309  40309นายสุคีรินทร์  คีรินทร์นนท์ศรีธรรมราชศึกษา194.00194.000.00169356  อาคาร3 ชั้น 5
310  40310นางสาวรุจิรา  ศักดิ์สุวรรณร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์175.00175.000.001610356  อาคาร3 ชั้น 5
311  40311นางสาววิชญาดา  ทิพย์กองลาศกัลยาณีศรีธรรมราช182.00182.000.001611356  อาคาร3 ชั้น 5
312  40312นายอภิรักษ์  มากสุขกัลยาณีศรีธรรมราช213.00213.000.001612356  อาคาร3 ชั้น 5
313  40313นายรชต  วรรณสิงห์ศรีธรรมราชศึกษา215.00215.000.001613356  อาคาร3 ชั้น 5
314  40314นางสาวอสมาภรณ์  ลอยวานิชย์กัลยาณีศรีธรรมราช218.50218.500.001614356  อาคาร3 ชั้น 5
315  40315นายพีรพัฒน์  นุ่นเรืองกัลยาณีศรีธรรมราช182.50182.500.001615356  อาคาร3 ชั้น 5
316  40316นางสาวชญาดา  รัตนโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช232.00232.000.001616356  อาคาร3 ชั้น 5
317  40317นางสาวกาญจนา  บรรจงเมืองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช226.50226.500.001617356  อาคาร3 ชั้น 5
318  40318นางสาวกนกพร  มะกรวัฒนะโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช200.00200.000.001618356  อาคาร3 ชั้น 5
319  40319นายภควัต  เดชสุรางค์กัลยาณีศรีธรรมราช197.50197.500.001619356  อาคาร3 ชั้น 5
320  40320นายชยานันต์  สุขสงค์กัลยาณีศรีธรรมราช201.50201.500.001620356  อาคาร3 ชั้น 5
321  40321นายอภิวิชญ์  เนาวนัดศรีธรรมราชศึกษา136.00136.000.00171357  อาคาร3 ชั้น 5
322  40322นางสาวกฤษติญา  วงค์เมืองวัดชมพูประดิษฐ์155.00155.000.00172357  อาคาร3 ชั้น 5
323  40323นางสาวนฤมล  ขวัญเมือง?วัดชมพูประดิษฐ์?132.50132.500.00173357  อาคาร3 ชั้น 5
324  40324นางสาวชาสิตา  รัตนมุกดาศรีธรรมราชศึกษา156.50156.500.00174357  อาคาร3 ชั้น 5
325  40325นางสาวดาณี  เดชสุรางค์ศรีธรรมราชศึกษา173.00173.000.00175357  อาคาร3 ชั้น 5
326  40326นางสาวณัฐนันท์  รอดตัวสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก159.00160.00-1.00176357  อาคาร3 ชั้น 5
327  40327นายปกรณ์เกียรติ  ชูปูสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก262.00262.000.00177357  อาคาร3 ชั้น 5
328  40328นายอรรคเดช  ตะนะมานศรีธรรมราชศึกษา149.50149.500.00178357  อาคาร3 ชั้น 5
329  40329นายอนุพงษ์  ทองนุ่นกัลยาณีศรีธรรมราช216.00216.000.00179357  อาคาร3 ชั้น 5
330  40330นางสาววชิรญาณ์  บุญฤทธิ์สตรีพัทลุง109.50109.500.001710357  อาคาร3 ชั้น 5
331  40331นายพิสิษฐ์  ศรีสุวรรณเทศบาลวัดท่าโพธิ์187.00187.000.001711357  อาคาร3 ชั้น 5
332  40332นางสาวกุลปรียา  หงษ์เกิดสิชลคุณาธารวิทยา217.50217.500.001712357  อาคาร3 ชั้น 5
333  40333นายธนะรัตน์  เมฆสงค์ดาวนายร้อย116.50116.500.001713357  อาคาร3 ชั้น 5
334  40334เด็กหญิงธันยพร  ทองแก้วโยธินบำรุง134.00134.000.001714357  อาคาร3 ชั้น 5
335  40335นายณัฐพงค์  จิโสะกัลยาณีศรีธรรมราช164.00164.000.001715357  อาคาร3 ชั้น 5
336  40336นางสาวพรนภัส  ประมวลสุขสาทิตเทศบาลวัดเพชรจริก218.50218.500.001716357  อาคาร3 ชั้น 5
337  40337นายชณะศักดิ์  จิตอารีย์กัลยาณีศรีธรรมราช173.00173.000.001717357  อาคาร3 ชั้น 5
338  40338นางสาวพรนภา  สุกระมณีกัลยาณีศรีธรรมราช174.00174.000.001718357  อาคาร3 ชั้น 5
339  40339นายพีรพัฒน์  ภักดีอักษรกัลยาณีศรีธรรมราช205.00205.000.001719357  อาคาร3 ชั้น 5
340  40340นางสาวณัชชา  นวนมุสิกศิริสาธิต150.50150.500.001720357  อาคาร3 ชั้น 5
341  40341นางสาวศิขรินธาร  จันทรช้างกลางประชานุกูล130.50130.000.50181361  อาคาร3 ชั้น 6
342  40342นางสาวภัทธิชา  จงไกรจักรกัลยาณีศรีธรรมราช172.50172.500.00182361  อาคาร3 ชั้น 6
343  40343นางสาวจุฑามาศ  เจียรมาศกัลยาณีศรีธรรมราช167.00167.000.00183361  อาคาร3 ชั้น 6
344  40344นายวชิรวิทย์  วงกตโยธินบำรุง226.00226.000.00184361  อาคาร3 ชั้น 6
345  40345นางสาวศิริรัตน์  ทิพย์รัศมีวงศ์กัลยาณีศรีธรรมราช200.50200.500.00185361  อาคาร3 ชั้น 6
346  40346นางสาวปานชีวา  ชูทองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช150.00150.000.00186361  อาคาร3 ชั้น 6
347  40347เด็กหญิงปาณิศรา  บัวพันธ์กัลยาณีศรีธรรมราช193.00193.000.00187361  อาคาร3 ชั้น 6
348  40348เด็กหญิงชนาภา  เวชวิสิฐกัลยาณีศรีธรรมราช179.50177.502.00188361  อาคาร3 ชั้น 6
349  40349เด็กชายปริชญา  ละอองแก้วสตรีทุ่งสง221.00221.000.00189361  อาคาร3 ชั้น 6
350  40350เด็กหญิงด.ญ.อาภากร  นิลพยัคฆ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง172.50172.000.501810361  อาคาร3 ชั้น 6
351  40351นางสาวรักษิตา  สังสัพพันธุ์กัลยาณีศรีธรรมราช222.50222.500.001811361  อาคาร3 ชั้น 6
352  40352นางสาวสุพิชญา  ประมัยพิมพ์ช้างกลางประชานุกูล126.00126.000.001812361  อาคาร3 ชั้น 6
353  40353นางสาวปาณิสรา  เมืองแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช211.50211.500.001813361  อาคาร3 ชั้น 6
354  40354นายธนัญญ์ภณ  พงศ์สุระโสภณศรีธรรมราช?ศึกษา?178.00178.000.001814361  อาคาร3 ชั้น 6
355  40355นางสาวสิวลี  ชูโชติกัลยาณีศรีธรรมราช194.50194.500.001815361  อาคาร3 ชั้น 6
356  40356นางสาวพิชญา  เนาว์สุวรรณสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช170.50170.000.501816361  อาคาร3 ชั้น 6
357  40357นายเป็นเอก  มีปลอดกัลยาณีศรีธรรมราช181.50181.500.001817361  อาคาร3 ชั้น 6
358  40358นางสาวชญาดา  ช่างคิดโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา166.50166.500.001818361  อาคาร3 ชั้น 6
359  40359นางสาวชยาภา  ช่างคิดสิชลคุณาธารวิทยา167.50167.500.001819361  อาคาร3 ชั้น 6
360  40360นางสาวอาริสา  ศรีพิทักษ์กัลยาณีศรีธรรมราช213.50213.500.001820361  อาคาร3 ชั้น 6
361  40361นางสาวปนัดดา  สกุลนิมิตรกัลยาณีศรีธรรมราช198.50198.500.00191362  อาคาร3 ชั้น 6
362  40362นายเฉลิมโชค  อ่องสมบัติสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก212.00212.000.00192362  อาคาร3 ชั้น 6
363  40363นายสมชาย  วงค์สวัสดิ์เบญจมราชูทิศ195.50195.500.00193362  อาคาร3 ชั้น 6
364  40364นางสาวอิงอร  สังขจายวัดจันดี179.50179.500.00194362  อาคาร3 ชั้น 6
365  40365นายพนธกร  สุดเอียดหัวไทรบำรุงราษฎร์167.50167.500.00195362  อาคาร3 ชั้น 6
366  40366นายปรัชญา  ไมถึงวัดพระมหาธาตุ183.50183.500.00196362  อาคาร3 ชั้น 6
367  40367นายณัฐวุฒิ  นวลประจักร์ดรุณศึกษา191.50176.0015.50197362  อาคาร3 ชั้น 6
368  40368นายสืบสกุล  แก้วสกุลเมืองนครศร๊ธรรมราช184.00184.000.00198362  อาคาร3 ชั้น 6
369  40369นางสาววนัชตะพร  ปราบมิตรชุมชนบ้านนาวา154.50154.500.00199362  อาคาร3 ชั้น 6
370  40370นางสาวมานิตา  รัตนนุพงค์เมืองถลาง174.00174.000.001910362  อาคาร3 ชั้น 6
371  40371นางสาวศุจิกา  บุญล้อมกัลยาณีศรีธรรมราช208.00208.000.001911362  อาคาร3 ชั้น 6
372  40372เด็กหญิงดลฤทัย  เจ้หนูด้วงศรีธรรมราชศึกษา138.00138.000.001912362  อาคาร3 ชั้น 6
373  40373นางสาวลินลาสลิล  วงศ์สุวรรณกัลยาณีศรี?ธรรมราช?177.00177.000.001913362  อาคาร3 ชั้น 6
374  40374นายปฐมพร  สังข์ขาวกัลยาณีศรีธรรมราช250.00250.000.001914362  อาคาร3 ชั้น 6
375  40375นางสาวชญานิศ  ขนานแก้วมอ.ว.สุราษฎร์ธานี221.00221.000.001915362  อาคาร3 ชั้น 6
376  40376นางสาวนิธินันท์  คุ้มเพชรสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก180.00180.000.001916362  อาคาร3 ชั้น 6
377  40377นางสาวบัณฑิตา  ภักดีกิจดรุณศึกษา189.00189.000.001917362  อาคาร3 ชั้น 6
378  40378นางสาวศศิวิภา  จันยังโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา172.50172.500.001918362  อาคาร3 ชั้น 6
379  40379นางสาวณิชารีย์  มาศเสมศรีธรรมราชศึกษา160.00160.000.001919362  อาคาร3 ชั้น 6
380  40380นางสาวเพชรน้ำฟ้า  เจนกุลสวัสดิ์กัลยาณีศรีธรรมราช179.00179.000.001920362  อาคาร3 ชั้น 6
381  40381นางสาวปิ่นสุดา  นาคสุขศรีกัลยาณีศรีธรรมราช181.50181.500.00201363  อาคาร3 ชั้น 6
382  40382เด็กชายธนัช  พัวพานิชมอ. วิทยาณุสรณ์258.00258.000.00202363  อาคาร3 ชั้น 6
383  40383เด็กชายนายกัมปนาท  บุญชัยโยธินบำรุง163.00163.000.00203363  อาคาร3 ชั้น 6
384  40384นายหรรษวัต  เเสงเเก้วกัลยาณีศรีธรรมราช167.00167.000.00204363  อาคาร3 ชั้น 6
385  40385นางสาวนฤมล  มาแก้วปากพนัง156.00156.000.00205363  อาคาร3 ชั้น 6
386  40386นางสาวณัฐชนก  ทองปลอดอุบลรัตรราชกัญญาราชวิทยาลัย159.50159.000.50206363  อาคาร3 ชั้น 6
387  40387นางสาวณัฐญดา  ระยะไมตรีมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ122.50122.000.50207363  อาคาร3 ชั้น 6
388  40388นายหัตะวัน  พิทักษ์เวียงสระ185.50185.500.00208363  อาคาร3 ชั้น 6
389  40389นางสาวภัณฑิรา  จิตรประเสริฐท่านครญาณวโรภาสอุทิศ149.00149.000.00209363  อาคาร3 ชั้น 6
390  40390นายพุฒพงศ์  จิตต์มั่นกัลยาณีศรีธรรมราช179.50179.500.002010363  อาคาร3 ชั้น 6
391  40391นางสาวขัตติยา  สุตระท่านครญาณวโรภาสอุทิศ170.00170.000.002011363  อาคาร3 ชั้น 6
392  40392นายนรพร  วงศ์ช่วยวัดพระมหาธาตุ203.00203.000.002012363  อาคาร3 ชั้น 6
393  40393นายอภิชิต  สารสิทธิ์ศรีธรรมราชศึกษา177.00177.000.002013363  อาคาร3 ชั้น 6
394  40394นางสาวรชตวรรณ  ชูโลกเมืองนครศรีธรรมราช175.50175.500.002014363  อาคาร3 ชั้น 6
395  40395นายธนกฤต  ชโนทาหรณ์ศรีธรรมราชศึกษา175.50175.500.002015363  อาคาร3 ชั้น 6
396  40396นางสาวพรสินี  ซื่อธานุวงศ์กัลยาณีศรีธรรมราช163.50163.500.002016363  อาคาร3 ชั้น 6
397  40397นางสาวศศลักษณ์  มาศเสมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช130.50130.000.502017363  อาคาร3 ชั้น 6
398  40398นางสาวมุธิตา  หอมช่วยหัวไทรบำรุงราษฎร์145.00145.000.002018363  อาคาร3 ชั้น 6
399  40399นางสาวศรีตะวัน  นุเคราะห์ชนวัดบางใหญ่124.00124.000.002019363  อาคาร3 ชั้น 6
400  40400นางสาวสุภาวดี  คงขุ้ยวัดบางใหญ่150.00150.000.002020363  อาคาร3 ชั้น 6
401  40401เด็กชายธิติกร  คำภิระแปงกัลยาณีศรีธรรมราช200.00200.000.00211364  อาคาร3 ชั้น 6
402  40402นายอัครพล  เสนทองกัลยาณี?ศรี?ธรรมราช213.000.00213.00212364  อาคาร3 ชั้น 6
403  40403เด็กชายสิรวิชญ์  จิโนพลโยธินบำรุง129.00129.000.00213364  อาคาร3 ชั้น 6
404  40404นางสาวสมิตานัน  สุทธิรุ่งเรืองกุลโรงเรียนศรีธรรมราชศึก190.00190.000.00214364  อาคาร3 ชั้น 6
405  40405นางสาวปริมวษา  ทองคำชุมสตรีทุ่งสง171.50171.500.00215364  อาคาร3 ชั้น 6
406  40406นายธาวิน  อนุรักษ์กัลยาณีศรีธรรมราช166.00166.000.00216364  อาคาร3 ชั้น 6
407  40407นางสาวสุธิดา  สังคปาลร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์193.00193.000.00217364  อาคาร3 ชั้น 6
408  40408นายกฤษณกานต์  หุพาทิพย์กัลยาณีศรีธรรมราช196.00196.000.00218364  อาคาร3 ชั้น 6
409  40409นางสาวจรัสเพ็ญ  พรมเดชกัลยาณีศรีธรรมราช184.50184.500.00219364  อาคาร3 ชั้น 6
410  40410เด็กหญิงสิทธาสินี  ชูเสือหึงสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช141.00141.000.002110364  อาคาร3 ชั้น 6
411  40411นางสาวปริยาภัทร  สุขเกื้อศรีธรรมราชศึกษา125.50125.500.002111364  อาคาร3 ชั้น 6
412  40412นางสาวณัชชา  โมราศิลป์กัลยาณีศรีธรรมราช196.50196.500.002112364  อาคาร3 ชั้น 6
413  40413นางสาวพีชญา  หวันหม๊ะประทีปศาสน์134.00134.000.002113364  อาคาร3 ชั้น 6
414  40414นายศุภกร  อุตรภาศวัดพระมหาธาตุ195.50130.0065.502114364  อาคาร3 ชั้น 6
415  40415นางสาวอรุณแก้ว  แก้วกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช224.50224.500.002115364  อาคาร3 ชั้น 6
416  40416เด็กหญิงพัชริสา  ธีระนันทกุลหาดใหญ่วิทยาลัย128.00128.000.002116364  อาคาร3 ชั้น 6
417  40417นางสาวพรนภัส  พิบูลย์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช274.00274.000.002117364  อาคาร3 ชั้น 6
418  40418นางสาวศิริญญา  มะยะเฉียวศรีธรรมราชศึกษา125.00125.000.002118364  อาคาร3 ชั้น 6
419  40419นายธนากร  ศิริกาญจน์โยธินบำรุง165.00165.000.002119364  อาคาร3 ชั้น 6
420  40420นางสาววนิษา  ชูไทยกัลยาณีศรีธรรมราช144.00144.000.002120364  อาคาร3 ชั้น 6
421  40421เด็กชายชวิน  ศิริศักดิ์วัฒนาศรีธรรมราชศึกษา230.50230.500.00221365  อาคาร3 ชั้น 6
422  40422นางสาวตัสนีม  จงรักษ์ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา158.00158.000.00222365  อาคาร3 ชั้น 6
423  40423นางสาวฐานิต  ว่องศิวมงคลเวียงสระ181.00182.00-1.00223365  อาคาร3 ชั้น 6
424  40424นายภูมิณทร์  รัตนสิทธิ์พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ178.00178.000.00224365  อาคาร3 ชั้น 6
425  40425นางสาวกมลชนก  มณีพฤกษ์ปากพนัง165.50165.000.50225365  อาคาร3 ชั้น 6
426  40426เด็กชายจักรกริช  ศรีสุวรรณโยธินบำรุง154.50154.500.00226365  อาคาร3 ชั้น 6
427  40427นายธีรภัทร  ทองแท้กัลยาณีศรีธรรมราช234.50234.500.00227365  อาคาร3 ชั้น 6
428  40428นายพศุตม์  รอดศรีฉวางรัชดาภิเษก212.00212.000.00228365  อาคาร3 ชั้น 6
429  40429นางสาวโยษิตา  วงศ์ประไพโรขน์เบญจมราชูทิศ235.50235.500.00229365  อาคาร3 ชั้น 6
430  40430นางสาวชัญญานุช  หนูแก้วเบญจมราชูทิศ238.00238.000.002210365  อาคาร3 ชั้น 6
431  40431นายรัฐพงค์  ชนกอุปถัมภ์สระแก้วรัตนวิทย์171.00171.000.002211365  อาคาร3 ชั้น 6
432  40432นายภัทรกร  นวลปานกัลยาณีศรีธรรมราช199.00199.000.002212365  อาคาร3 ชั้น 6
433  40433เด็กชายธมนวรรณ  นกเพชรกัลยาณีศรีธรรมราช165.00165.000.002213365  อาคาร3 ชั้น 6
434  40434นายเตชสิทธิ์  วาณิชภัทรกุลกัลยาณีศรีธรรมราช211.50211.500.002214365  อาคาร3 ชั้น 6
435  40435นายพงศกร  สีขาวศรีธรรมราชศึกษา191.00191.000.002215365  อาคาร3 ชั้น 6
436  40436นางสาวเกตุน์สิรี  ชูพันธ์ศรีธรรมราชศึกษา134.50134.500.002216365  อาคาร3 ชั้น 6
437  40437นางสาวณัฐวดี  ไกรนุกูลเมืองนครศรีธรรมราช137.50157.50-20.002217365  อาคาร3 ชั้น 6
438  40438นายณวัฒน์  จุทองกัลยาณีศรีธรรมราช182.50182.500.002218365  อาคาร3 ชั้น 6
439  40439นางสาวน้ำทิพย์?  ช่อแลเทศบาล?วัดท่าโพธิ์?121.00121.000.002219365  อาคาร3 ชั้น 6
440  40440นายสิรภพ  หยูตุ้งหัวไทรบำ?รุ?ง?ราษฎร์?173.50173.500.002220365  อาคาร3 ชั้น 6
441  40441นางสาวสวรินทร์  อินณรงค์วัดพระมหาธาตุ193.00193.000.00231366  อาคาร3 ชั้น 6
442  40442นางสาวรุ่งตะวัน  สารบูรณ์สตรีพัทลุง177.00177.000.00232366  อาคาร3 ชั้น 6
443  40443นางสาวกรรณ์นิกา  คงกุลกัลยาณีศรีธรรมราช193.00193.000.00233366  อาคาร3 ชั้น 6
444  40444นางสาวเนตรนภา  อินทวงศ์ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ210.00210.000.00234366  อาคาร3 ชั้น 6
445  40445นางสาวอภิชญา  บรรจงช่วยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช173.50173.500.00235366  อาคาร3 ชั้น 6
446  40446เด็กหญิงอรณิชา  รัตนพรพิเชษฐศรีธรรมราชศึกษา219.00219.000.00236366  อาคาร3 ชั้น 6
447  40447นางสาววนิดา  จงไกรจักษ์ชะอวด127.00127.000.00237366  อาคาร3 ชั้น 6
448  40448นายอภิรักษ์  โคจีจุลวัดพระมหาธาตุ149.00149.000.00238366  อาคาร3 ชั้น 6
449  40449นายรัตนเดช  ลิ่วล่องจุฬาภรณ์พิชญาคาร191.50191.500.00239366  อาคาร3 ชั้น 6
450  40450นางสาวสุภาววรณ  มีจิตต์วัดชมพูประดิษฐ์151.00151.000.002310366  อาคาร3 ชั้น 6
451  40451นางสาวปิยกาญจน์  เเดงเสนช้างกลางประชานุกูล139.50139.500.002311366  อาคาร3 ชั้น 6
452  40452นายอุดมศักดิ์  เอียดแก้วหัวไทรบำรุงราษฎร์158.00158.000.002312366  อาคาร3 ชั้น 6
453  40453นางสาวคุณพัฒน์  จินดาพลศรีธรรมราชศึกษา159.00159.000.002313366  อาคาร3 ชั้น 6
454  40454เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญรักษ์เจริญวิทย์120.50120.000.502314366  อาคาร3 ชั้น 6
455  40455นายพสิษฐ์  พฤกษาหัวไทรบำรุงรา161.00161.000.002315366  อาคาร3 ชั้น 6
456  40456นางสาวทักษพร  ยอดพิจิตรศรีธรรมราชศึกษา146.00146.000.002316366  อาคาร3 ชั้น 6
457  40457นางสาวณัฐกมล  เนตรจรัสแสงกัลยาณีศรีธรรมราช175.00175.000.002317366  อาคาร3 ชั้น 6
458  40458นางสาววรัทยา  เชาวนะท่านคญาณวโรภาสอุทิศ202.00202.000.002318366  อาคาร3 ชั้น 6
459  40459นางสาวฐานิสา  หิ้นจิ้วกะทู้วิทยา168.00168.000.002319366  อาคาร3 ชั้น 6
460  40460นางสาวธัญลักษณ์  ทองมณีศรีธรรมราชศึกษา156.50160.50-4.002320366  อาคาร3 ชั้น 6
461  40461นางสาววราทิพย์  โพธิ์ทองวัดจันดี181.50181.500.00241367  อาคาร3 ชั้น 6
462  40462นางสาวจุฑามาศ  หลีพานสิชลคุณาธารวิทยา162.00162.000.00242367  อาคาร3 ชั้น 6
463  40463นางสาวสาลินี  มาลาเวชสิชลคุณาธารวิทยา209.50209.500.00243367  อาคาร3 ชั้น 6
464  40464นางสาวธิติมา  ศรีรักษากัลยาณีศรีธรรมราช135.00135.000.00244367  อาคาร3 ชั้น 6
465  40465นางสาวสุภัสสรา  ทองแท้เฉลิมพระเกียรติ117.50144.83-27.33245367  อาคาร3 ชั้น 6
466  40466เด็กชายปนัชชิดา  อัชญามุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ130.00130.000.00246367  อาคาร3 ชั้น 6
467  40467นางสาวศศิธร?  มงคล?เพชร?มุสลิมสันติธรรมูลนิธิ?175.00175.000.00247367  อาคาร3 ชั้น 6
468  40468เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ทองคำชุมสตรีระนอง205.50205.500.00248367  อาคาร3 ชั้น 6
469  40469นายฉัตรกฤษณ์  ธรฤทธิ์ฉวางรัดาภิเษก216.50216.500.00249367  อาคาร3 ชั้น 6
470  40470นายอัครวิทย์  กิตติธิรางกูรขุนทะเลวิทยาคม119.00119.000.002410367  อาคาร3 ชั้น 6
471  40471นางสาวปภัสสร  เสมาพัฒน์ศรีธรรมราชศึกษา126.50126.500.002411367  อาคาร3 ชั้น 6
472  40472นางสาวปัญชิกา  ตรีภักดิ์ศรีธรรมราชศึกษา157.50157.000.502412367  อาคาร3 ชั้น 6
473  40473เด็กชายนิตินันท์  ศรีพิบูลย์ดาวนายร้อย97.000.0097.002413367  อาคาร3 ชั้น 6
474  40474นางสาวณัฐณิชา  เชื่อพุทธพรหมคีรีพิทยาคม210.00210.000.002414367  อาคาร3 ชั้น 6
475  40475นายชาญณรงค์  ยิ้มแย้มสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก246.00246.000.002415367  อาคาร3 ชั้น 6
476  40476นางสาวปวีณ์ธิดา  รักบางบูรณ์พรหมคีรีพิยาคม189.00189.000.002416367  อาคาร3 ชั้น 6
477  40477นางสาวพรนิภา  หาวิเชียรละแมวิทยา175.00172.003.002417367  อาคาร3 ชั้น 6
478  40478นางสาวพิชญา  จิตต์ตรงโยธินบำรุง126.00126.000.002418367  อาคาร3 ชั้น 6
479  40479นางสาวภัทรวดี  ศรีอินทร์ฉวางรัชดาภิเษก166.50166.500.002419367  อาคาร3 ชั้น 6
480  40480นางสาวกรกนก  บุญสนิทศรีธรรมราชศึกษา151.00151.000.002420367  อาคาร3 ชั้น 6
481  40481นางสาวกนกพรรณ  เกิดสุวรรณสิชลคุณาธารวิทยา159.50184.00-24.50251371  อาคาร3 ชั้น 7
482  40482นางสาวปนันดา  มะเอียดกัลยาณีศรีธรรมราช88.5088.500.00252371  อาคาร3 ชั้น 7
483  40483นายชินาธิป  เทียบศรไชยกัลยาณีศรีธรรมราช153.00206.05-53.05253371  อาคาร3 ชั้น 7
484  40484นายศุภณัฐ  วิญญาศัพท์กัลยาณีศรีธรรมราช173.00173.000.00254371  อาคาร3 ชั้น 7
485  40485นายกรณิศ  สวัสดิรักษาวัดพระมหาธาตุ249.50249.500.00255371  อาคาร3 ชั้น 7
486  40486นางสาวอนิศรา  มูณีผลศรีธรรมราชศึกษา151.50151.000.50256371  อาคาร3 ชั้น 7
487  40487นายนายธนกฤต  สาดสูงเนินกัลยาณีศรีธรรมราช108.00108.000.00257371  อาคาร3 ชั้น 7
488  40488นายนิติธร  ถูกต้องศรีธรรมราชศึกษา202.50202.500.00258371  อาคาร3 ชั้น 7
489  40489นายขัตภักดิ์  สุขบำเพิงดรุณศึกษา131.00131.000.00259371  อาคาร3 ชั้น 7
490  40490นางสาวสุภาวดี  มานะจิตต์โยธินบำรุง151.00151.000.002510371  อาคาร3 ชั้น 7
491  40491นางสาวสุภลัคน์  แป้นเกิดหัวไทรบำรุงราษฎร์208.50208.000.502511371  อาคาร3 ชั้น 7
492  40492นางสาวนันทกานต์  โชติจารุกิตติ์โรงเรียนสุไหงโก-ลก158.50178.01-19.512512371  อาคาร3 ชั้น 7
493  40493นางสาววรรณนิสา  ใบระหมานบ้านพังปริง166.00166.000.002513371  อาคาร3 ชั้น 7
494  40494นางสาวภาสิณี  พุ่มชัยหัวไทรบำรุงราษฎร์202.00202.000.002514371  อาคาร3 ชั้น 7
495  40495นายอนันตสิทธิ์  สุนทรรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช125.00125.000.002515371  อาคาร3 ชั้น 7
496  40496นางสาวชุติมา  ศรีใหม่กัลยาณีศรีธรรมราช204.00204.000.002516371  อาคาร3 ชั้น 7
497  40497นางสาวรัตนาวดี  แก้วยวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช150.00150.000.002517371  อาคาร3 ชั้น 7
498  40498นางสาวนันธัชพร  ปานแก้วเชียรใหญ่188.00188.000.002518371  อาคาร3 ชั้น 7
499  40499นายพงศ์ปพน  สวัสดิภาพกัลยาณีศรีธรรมราฃ150.00150.000.002519371  อาคาร3 ชั้น 7
500  40500นางสาวรุ่งฤดี  สวัสดิ์วงค์ช้างกลางประชานุกูล151.50151.500.002520371  อาคาร3 ชั้น 7
501  40501นางสาวภคพร  มัชฌิมวงศ์ฉวางรัชดาภิเษก165.50165.500.00261372  อาคาร3 ชั้น 7
502  40502นายจักรกฤษณ์  การดีมัธยมยานากาวา137.50137.500.00262372  อาคาร3 ชั้น 7
503  40503นางสาวศุภาวรรณ  จันทร์แนมท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา191.50191.500.00263372  อาคาร3 ชั้น 7
504  40504นางสาววิชุดา  วิภาภรณ์พรรณกัลยาณีศรีธรรมราช186.50186.500.00264372  อาคาร3 ชั้น 7
505  40505เด็กชายรพีภัทร  ผมงามศรีธรรมราช137.50137.500.00265372  อาคาร3 ชั้น 7
506  40506นายสัมพณัฐ  คงเจริญศรีธรรมราชศึกษา151.50151.500.00266372  อาคาร3 ชั้น 7
507  40507นางสาวศิวนาถ  อ้นทองกับยาณีศรีธรรมราช184.50184.500.00267372  อาคาร3 ชั้น 7
508  40508นางสาวนาถมาตา  ศิริเพชรศรีธรรมราชศึกษา179.50179.500.00268372  อาคาร3 ชั้น 7
509  40509เด็กหญิงอรุณลักษณ์  รอดเกลี้ยงกัลยาณีศรีธรรมราช130.50130.500.00269372  อาคาร3 ชั้น 7
510  40510นางสาววาริพิณม์  เทพสุวรรณ์ทุ่งสง146.00146.000.002610372  อาคาร3 ชั้น 7
511  40511นางสาวณัฐนันท์  ศรีมืองกัลยาณีศรีธรรมราช217.00217.000.002611372  อาคาร3 ชั้น 7
512  40512นายณัฐปคัลภ์  เครือจันทร์โยธินบำรุง123.50123.500.002612372  อาคาร3 ชั้น 7
513  36884นายณัฐวุฒิ  โปจุ้ย4-โควตา236.000.000.002613372  อาคาร3 ชั้น 7
514  36887นายธนวัฒน์  พวงศรีพงศ์2-โควตา228.500.000.002614372  อาคาร3 ชั้น 7
515  36889นายปภินวิทย์  เบ็ญจธรรมรักษา3-โควตา223.000.000.002615372  อาคาร3 ชั้น 7
516  36890นายวัศพล  เพชร์สวัสดิ์4-โควตา236.500.000.002616372  อาคาร3 ชั้น 7
517  36894นายสวัสดิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์4-โควตา216.500.000.002617372  อาคาร3 ชั้น 7
518  36895นายอภิชัย  รัตจะรันทร์1-โควตา272.500.000.002618372  อาคาร3 ชั้น 7
519  36898นายอัครวินท์  อยู่เถา3-โควตา211.000.000.002619372  อาคาร3 ชั้น 7
520  36899นางสาวกมลรัตน์  วิเชียร1-โควตา217.500.000.002620372  อาคาร3 ชั้น 7
521  36900นางสาวกริณฑา  สุวรรณโณ1-โควตา223.500.000.00271373  อาคาร3 ชั้น 7
522  36901นางสาวกิตติมา  ผ่อนผัน1-โควตา251.000.000.00272373  อาคาร3 ชั้น 7
523  36902นางสาวกุลนิษฐ์  ยมพมาส1-โควตา200.500.000.00273373  อาคาร3 ชั้น 7
524  36903นางสาวจันทร์สุดา  นาทะชัย1-โควตา255.500.000.00274373  อาคาร3 ชั้น 7
525  36904นางสาวจิตราภา  ตั้งเกษมสุข4-โควตา213.000.000.00275373  อาคาร3 ชั้น 7
526  36905นางสาวฉัตรวลัย  สมผลึก5-โควตา267.500.000.00276373  อาคาร3 ชั้น 7
527  36906นางสาวชุติรัตน์  พรหมทอง2-โควตา205.000.000.00277373  อาคาร3 ชั้น 7
528  36907นางสาวญาดา  แก่นทองจันทร์5-โควตา233.000.000.00278373  อาคาร3 ชั้น 7
529  36909นางสาวณัฐนรี  แก่นทอง1-โควตา197.500.000.00279373  อาคาร3 ชั้น 7
530  36910นางสาวทัศนนันท์  นาคถนอม2-โควตา220.000.000.002710373  อาคาร3 ชั้น 7
531  36911นางสาวปดิวรดา  ควนกล้า1-โควตา229.000.000.002711373  อาคาร3 ชั้น 7
532  36912นางสาวปดิวรัดา  ควนกล้า1-โควตา176.500.000.002712373  อาคาร3 ชั้น 7
533  36913นางสาวปริชาติ  สว่างจิตร์1-โควตา176.000.000.002713373  อาคาร3 ชั้น 7
534  36916นางสาวปัณฑิตา  ช่วยสงค์1-โควตา216.000.000.002714373  อาคาร3 ชั้น 7
535  36919นางสาวพรรษชล  พรหมมาศ5-โควตา237.500.000.002715373  อาคาร3 ชั้น 7
536  36922นางสาวรุ่งทิพย์  สุขน้อย1-โควตา208.000.000.002716373  อาคาร3 ชั้น 7
537  36923นางสาวรุ้งนภัฎ  พรหมนุ้ย2-โควตา236.000.000.002717373  อาคาร3 ชั้น 7
538  36924นางสาววณาภรณ์  เชิญทอง1-โควตา232.000.000.002718373  อาคาร3 ชั้น 7
539  36925นางสาววธูสิริ  ศรีเจริญ1-โควตา229.500.000.002719373  อาคาร3 ชั้น 7
540  36926นางสาววิชญาดา  พรมชู1-โควตา214.000.000.002720373  อาคาร3 ชั้น 7
541  36927นางสาววีร์สุดา  พานิช4-โควตา179.500.000.00281374  อาคาร3 ชั้น 7
542  36928นางสาวสุขุมาลย์  ไฝแก้ว1-โควตา198.000.000.00282374  อาคาร3 ชั้น 7
543  36930นางสาวอัญชิษฐา  สุขสงค์1-โควตา217.500.000.00283374  อาคาร3 ชั้น 7
544  36931นางสาวอารยา  คงปาน5-โควตา208.500.000.00284374  อาคาร3 ชั้น 7
545  36932นายกล้าณรงค์  สุพันธ์1-โควตา195.000.000.00285374  อาคาร3 ชั้น 7
546  36935นายทรงศักดิ์  ทองทิพย์1-โควตา263.500.000.00286374  อาคาร3 ชั้น 7
547  36937นายธนวัฒน์  ปักเข็ม1-โควตา244.500.000.00287374  อาคาร3 ชั้น 7
548  36939นายธราเทพ  มุขโรจน์2-โควตา140.500.000.00288374  อาคาร3 ชั้น 7
549  36946นายสหรัถ  วชิรพันธุ์5-โควตา169.000.000.00289374  อาคาร3 ชั้น 7
550  36960นางสาวณัฐภัทร  ศรีเกตุ1-โควตา226.500.000.002810374  อาคาร3 ชั้น 7
551  36962นางสาวณัฐสินี  พงสกุล1-โควตา210.000.000.002811374  อาคาร3 ชั้น 7
552  36963นางสาวณิชนันท์  มัชฌิมวงศ์4-โควตา210.000.000.002812374  อาคาร3 ชั้น 7
553  36964นางสาวณิชารีย์  วงศ์ช่วย1-โควตา188.000.000.002813374  อาคาร3 ชั้น 7
554  36968นางสาวปุนญีศา  คล้ายช่วย2-โควตา219.000.000.002814374  อาคาร3 ชั้น 7
555  36974นางสาวรชานันท์  ปรึกษา2-โควตา194.500.000.002815374  อาคาร3 ชั้น 7
556  36977นางสาวศุภิสรา  โสภากิจ1-โควตา187.500.000.002816374  อาคาร3 ชั้น 7
557  36978นางสาวสิริวัลยา  พูนพนัง1-โควตา160.000.000.002817374  อาคาร3 ชั้น 7
558  36979นางสาวอริสรา  มัทมิฬ4-โควตา175.500.000.002818374  อาคาร3 ชั้น 7
559  36980นางสาวอังคณา  เจริญชนม์4-โควตา178.000.000.002819374  อาคาร3 ชั้น 7
560  36990นายยศกร  ก้งเส้ง4-โควตา212.000.000.002820374  อาคาร3 ชั้น 7
561  36996นายอธิวงศ์  ทศภพ2-โควตา172.500.000.00291375  อาคาร3 ชั้น 7
562  36999นางสาวกันติชา  โชติมณี1-โควตา188.500.000.00292375  อาคาร3 ชั้น 7
563  37001นางสาวกุลธิดา  บุญมาเลิศ1-โควตา220.500.000.00293375  อาคาร3 ชั้น 7
564  37004นางสาวชนัญธิดา  คิดดี5-โควตา169.000.000.00294375  อาคาร3 ชั้น 7
565  37010นางสาวณัฏฐณิชา  จุทิ่น1-โควตา263.000.000.00295375  อาคาร3 ชั้น 7
566  37011นางสาวณัฐฐา  เพ็งจันทร์3-โควตา222.000.000.00296375  อาคาร3 ชั้น 7
567  37012นางสาวณัฐธิดา  ไชยสิทธิ์5-โควตา206.000.000.00297375  อาคาร3 ชั้น 7
568  37014นางสาวนูรไลนา  ดาราแมง1-โควตา275.000.000.00298375  อาคาร3 ชั้น 7
569  37017นางสาวปิยภรณ์  รัตนอุบล3-โควตา202.000.000.00299375  อาคาร3 ชั้น 7
570  37021นางสาววรพิชชา  ซุ่นอินทร์1-โควตา268.000.000.002910375  อาคาร3 ชั้น 7
571  37022นางสาววรัญชลี  รอดพิบัติ1-โควตา253.000.000.002911375  อาคาร3 ชั้น 7
572  37028นางสาวอัจจิมา  คงทอง2-โควตา195.000.000.002912375  อาคาร3 ชั้น 7
573  37029นางสาวอารยา  คำใส5-โควตา182.000.000.002913375  อาคาร3 ชั้น 7
574  37030นายกฤตยชญ์  ดำรงศักดิ์ศิริ3-โควตา165.500.000.002914375  อาคาร3 ชั้น 7
575  37034นายชาตรี  เรืองสังข์3-โควตา172.500.000.002915375  อาคาร3 ชั้น 7
576  37036นายธรากร  คมพจน์2-โควตา234.500.000.002916375  อาคาร3 ชั้น 7
577  37040นายยศถา  บรรดาศักดิ์2-โควตา177.000.000.002917375  อาคาร3 ชั้น 7
578  37047นางสาวกัญญวรา  มั่นคง2-โควตา215.500.000.002918375  อาคาร3 ชั้น 7
579  37049นางสาวกุลกิตติ  นารถไพรินทร์3-โควตา176.500.000.002919375  อาคาร3 ชั้น 7
580  37051นางสาวชญานิศ  คุ้มสังข์2-โควตา174.500.000.002920375  อาคาร3 ชั้น 7
581  37052นางสาวชลิดา  พรหมทอง2-โควตา190.000.000.00301376  อาคาร3 ชั้น 7
582  37054นางสาวณัฏฐมน  เสนทองแก้ว1-โควตา239.500.000.00302376  อาคาร3 ชั้น 7
583  37057นางสาวเทวิดา  วงศ์สุวรรณ2-โควตา190.500.000.00303376  อาคาร3 ชั้น 7
584  37062นางสาวปริยาภัทร  คงตุก2-โควตา218.500.000.00304376  อาคาร3 ชั้น 7
585  37063นางสาวปาริชาต  ปานบุญ1-โควตา223.000.000.00305376  อาคาร3 ชั้น 7
586  37064นางสาวปิยาพัชร  ขุนพิทักษ์5-โควตา184.500.000.00306376  อาคาร3 ชั้น 7
587  37073นางสาววรรณิฎา  ดิษฐโรจน์2-โควตา200.000.000.00307376  อาคาร3 ชั้น 7
588  37075นางสาวสโรชา  ยอดล้ำ2-โควตา164.000.000.00308376  อาคาร3 ชั้น 7
589  37088นายวาคิม  พลชัย2-โควตา131.000.000.00309376  อาคาร3 ชั้น 7
590  37090นายศุภฤกษ์  ลาภจุติ4-โควตา179.000.000.003010376  อาคาร3 ชั้น 7
591  37099นางสาวจรรยพร  เชื้อนิล1-โควตา197.000.000.003011376  อาคาร3 ชั้น 7
592  37101นางสาวณัฐชยา  รัตนสุภา4-โควตา152.000.000.003012376  อาคาร3 ชั้น 7
593  37108นางสาวปรียชนันท์  ช.อาการส1-โควตา201.500.000.003013376  อาคาร3 ชั้น 7
594  37110นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์โสภา5-โควตา256.500.000.003014376  อาคาร3 ชั้น 7
595  37115นางสาวลัดดาวรรณ  บุญรักษ์2-โควตา188.000.000.003015376  อาคาร3 ชั้น 7
596  37116นางสาววราภรณ์  พุ่มกอ1-โควตา203.000.000.003016376  อาคาร3 ชั้น 7
597  37117นางสาววาปีย์  บุญชู3-โควตา227.000.000.003017376  อาคาร3 ชั้น 7
598  37118นางสาวศรัณย์พร  ป่าไม้1-โควตา186.000.000.003018376  อาคาร3 ชั้น 7
599  37119นางสาวศุภาพิชญ์  คานุรักษ์5-โควตา215.500.000.003019376  อาคาร3 ชั้น 7
600  37128นายจิรศักดิ์  นะประสิทธิ์4-โควตา141.000.000.003020376  อาคาร3 ชั้น 7
601  37130นายธนกร  สุทิน3-โควตา171.500.000.00311377  อาคาร3 ชั้น 7
602  37132นายธีรกานต์  วงษ์พระจันทร์4-โควตา174.000.000.00312377  อาคาร3 ชั้น 7
603  37138นายเมธาวรินทร์  จิตนุพงศ์3-โควตา195.000.000.00313377  อาคาร3 ชั้น 7
604  37139นายวรดร  มาอินทร์4-โควตา159.500.000.00314377  อาคาร3 ชั้น 7
605  37143นายสุชาภัทร  ขาวชอุ่ม4-โควตา209.000.000.00315377  อาคาร3 ชั้น 7
606  37147นางสาวกฤตธรา  รอดสมบุญ5-โควตา194.000.000.00316377  อาคาร3 ชั้น 7
607  37148นางสาวจุฑามาศ  สงพัฒน์แก้ว1-โควตา202.500.000.00317377  อาคาร3 ชั้น 7
608  37149นางสาวชลธิรศน์  แสงสุวรรณโณ1-โควตา230.000.000.00318377  อาคาร3 ชั้น 7
609  37154นางสาวณัฐภัทร  เพชรชู5-โควตา198.500.000.00319377  อาคาร3 ชั้น 7
610  37155นางสาวดรุวรรณ  สิทธิรักษ์1-โควตา265.000.000.003110377  อาคาร3 ชั้น 7
611  37157นางสาวเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด2-โควตา222.500.000.003111377  อาคาร3 ชั้น 7
612  37161นางสาวพัทธนันท์  ยอดดี4-โควตา179.000.000.003112377  อาคาร3 ชั้น 7
613  37163นางสาวภัทรสุดา  คงสงค์1-โควตา190.000.000.003113377  อาคาร3 ชั้น 7
614  37169นางสาวสรนันท์  เหมรัตนานนท์5-โควตา181.000.000.003114377  อาคาร3 ชั้น 7
615  37171นางสาวสิตานันท์  ศรีจันทร์5-โควตา225.000.000.003115377  อาคาร3 ชั้น 7
616  37172นางสาวสิราวรรณ  ชัยชนะ1-โควตา240.000.000.003116377  อาคาร3 ชั้น 7
617  37180นายเจนรบ  จรดิฐ4-โควตา255.500.000.003117377  อาคาร3 ชั้น 7
618  37191นายสิทธินนท์  โรจนเมธากุล3-โควตา137.000.000.003118377  อาคาร3 ชั้น 7
619  37192นายสิรวิชญ์  เจตนุรักษ์2-โควตา173.000.000.003119377  อาคาร3 ชั้น 7
620  37194นางสาวกัญญรัตน์  พรหมมาศ5-โควตา212.000.000.003120377  อาคาร3 ชั้น 7
621  37195นางสาวกัญญารัตน์  ชูประจง2-โควตา186.500.000.00321516  อาคาร5 ชั้น 1
622  37196นางสาวจิดาภา  ชุมดำ5-โควตา218.000.000.00322516  อาคาร5 ชั้น 1
623  37200นางสาวญานิกา  ฉิมสุด1-โควตา218.000.000.00323516  อาคาร5 ชั้น 1
624  37202นางสาวณัฏฐณิชา  วีระชาติ2-โควตา181.500.000.00324516  อาคาร5 ชั้น 1
625  37206นางสาวทิพานัน  ชาญณรงค์1-โควตา201.000.000.00325516  อาคาร5 ชั้น 1
626  37213นางสาวรัฐดาภรณ์  รักชิตร1-โควตา181.000.000.00326516  อาคาร5 ชั้น 1
627  37215นางสาวลักษิกา  สมทอง1-โควตา212.000.000.00327516  อาคาร5 ชั้น 1
628  37216นางสาววรณัฏฐ์  กลิ่นอภัย1-โควตา238.500.000.00328516  อาคาร5 ชั้น 1
629  37218นางสาววิลาวัลย์  นิลพัฒน์5-โควตา222.000.000.00329516  อาคาร5 ชั้น 1
630  37220นางสาวศิริรัตน์  ขุนชุม2-โควตา146.500.000.003210516  อาคาร5 ชั้น 1
631  37222นางสาวสิริญญา  คงทน2-โควตา202.500.000.003211516  อาคาร5 ชั้น 1
632  37226นายกรวิชญ์  บุญเกิด2-โควตา191.000.000.003212516  อาคาร5 ชั้น 1
633  37229นายเทพธรา  ทองอ่อน1-โควตา256.000.000.003213516  อาคาร5 ชั้น 1
634  37235นายรัตน์ณรินทร์  วงษ์ห้วยเเก้ว2-โควตา196.000.000.003214516  อาคาร5 ชั้น 1
635  37245นางสาวกฤตยา  ลุยจันทร์1-โควตา194.000.000.003215516  อาคาร5 ชั้น 1
636  37246นางสาวกฤติมา  ภู่พันธ์ตระกูล1-โควตา219.500.000.003216516  อาคาร5 ชั้น 1
637  37247นางสาวกัลยกร  ดำด้วง1-โควตา204.000.000.003217516  อาคาร5 ชั้น 1
638  37250นางสาวจันจิรา  เพชรดำ3-โควตา162.500.000.003218516  อาคาร5 ชั้น 1
639  37252นางสาวชนัญชิดา  พูนพิพัฒน์1-โควตา231.500.000.003219516  อาคาร5 ชั้น 1
640  37253นางสาวชิชชญา  ไหมนวล5-โควตา247.500.000.003220516  อาคาร5 ชั้น 1
641  37258นางสาวเบญจมาภรณ์  มูสิกะ3-โควตา230.000.000.00331521  อาคาร5 ชั้น 2
642  37259นางสาวปานขวัญ  ดาษนิกร1-โควตา194.000.000.00332521  อาคาร5 ชั้น 2
643  37260นางสาวปิยมน  ทองมล5-โควตา188.000.000.00333521  อาคาร5 ชั้น 2
644  37263นางสาวภานุมาศ  ผลกล่ำ1-โควตา228.000.000.00334521  อาคาร5 ชั้น 2
645  37264นางสาวมณีกานต์  ไชยานุพงศ์2-โควตา205.500.000.00335521  อาคาร5 ชั้น 2
646  37266นางสาววณิดา  สมวงค์1-โควตา240.500.000.00336521  อาคาร5 ชั้น 2
647  37267นางสาววรางคณา  เจริญวัฒนา1-โควตา229.000.000.00337521  อาคาร5 ชั้น 2
648  37270นางสาวหนึ่งฤทัย  แปวประเสริฐ1-โควตา209.000.000.00338521  อาคาร5 ชั้น 2
649  37275นายกฤษฎา  ชนะกาญจน์4-โควตา196.500.000.00339521  อาคาร5 ชั้น 2
650  37277นายกษิตย์เดช  พลจันทร์1-โควตา207.500.000.003310521  อาคาร5 ชั้น 2
651  37279นายชัยลดล  แสงดำ1-โควตา236.000.000.003311521  อาคาร5 ชั้น 2
652  37284นายธรรมนุรัตน์  กรุงไกรจักร์1-โควตา215.000.000.003312521  อาคาร5 ชั้น 2
653  37285นายธีรพล  คงทอง3-โควตา217.000.000.003313521  อาคาร5 ชั้น 2
654  37288นายสิรภพ  สงณรงค์1-โควตา266.000.000.003314521  อาคาร5 ชั้น 2
655  37290นายอภิสิทธิ์  คงด้วง5-โควตา217.500.000.003315521  อาคาร5 ชั้น 2
656  37291นายอรรถพล  ช่างไม้2-โควตา213.000.000.003316521  อาคาร5 ชั้น 2
657  37292นางสาวกชกร  นาคเเก้ว1-โควตา228.000.000.003317521  อาคาร5 ชั้น 2
658  37293นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุขใส5-โควตา198.000.000.003318521  อาคาร5 ชั้น 2
659  37295นางสาวกุลปริยา  นาคพันธ์2-โควตา215.500.000.003319521  อาคาร5 ชั้น 2
660  37296นางสาวเกตน์สิรี  ชูหนู1-โควตา192.500.000.003320521  อาคาร5 ชั้น 2
661  37297นางสาวเกียรติยา  นวลศรี5-โควตา265.000.000.00341524  อาคาร5 ชั้น 2
662  37299นางสาวเขมิกา  นาคีเพด1-โควตา183.000.000.00342524  อาคาร5 ชั้น 2
663  37301นางสาวชมพูนุท  ม่วงสวย1-โควตา208.500.000.00343524  อาคาร5 ชั้น 2
664  37302นางสาวฐิตารีย์  สิงโหพล2-โควตา173.500.000.00344524  อาคาร5 ชั้น 2
665  37303นางสาวณัฐนิชา  มีช่วย1-โควตา180.500.000.00345524  อาคาร5 ชั้น 2
666    1-โควตา254.500.000.00346524  อาคาร5 ชั้น 2
667  37306นางสาวนฤมล  จันทร์คลิ้ง5-โควตา200.500.000.00347524  อาคาร5 ชั้น 2
668  37307นางสาวนาเดีย  โต๊ะหาด1-โควตา168.000.000.00348524  อาคาร5 ชั้น 2
669  37308นางสาวนิรามัย  บุญสนอง1-โควตา227.500.000.00349524  อาคาร5 ชั้น 2
670  37309นางสาวปณิตา  มีคล้าย1-โควตา252.000.000.003410524  อาคาร5 ชั้น 2
671  37311นางสาวปลายฟ้า  จิตตรี1-โควตา236.500.000.003411524  อาคาร5 ชั้น 2
672  37312นางสาวปามิดา  ลอยทอง4-โควตา244.500.000.003412524  อาคาร5 ชั้น 2
673  37313นางสาวปาลิตา  ชูศรี1-โควตา257.000.000.003413524  อาคาร5 ชั้น 2
674  37316นางสาวพิมพ์ญาดา  ตรีทศาลัย4-โควตา208.500.000.003414524  อาคาร5 ชั้น 2
675  37318นางสาววรรณวิสา  คมสัน2-โควตา200.500.000.003415524  อาคาร5 ชั้น 2
676  37320นางสาวศิริทิพย์  พะโยม1-โควตา229.500.000.003416524  อาคาร5 ชั้น 2
677  37321นางสาวศุภนิตา  เพชรเกลี้ยง1-โควตา216.000.000.003417524  อาคาร5 ชั้น 2
678  37322นางสาวสุธิดา  ยิ้มละมัย1-โควตา203.500.000.003418524  อาคาร5 ชั้น 2
679  37323นางสาวอรอุมา  พาสากล5-โควตา229.500.000.003419524  อาคาร5 ชั้น 2
680  37324นางสาวอัสวาณี  อารง1-โควตา244.500.000.003420524  อาคาร5 ชั้น 2
681  37326นายคุณาธิป  ชูหวาน1-โควตา203.000.000.00351531  อาคาร5 ชั้น 3
682  37329นายชลภัทร  สุดสาย2-โควตา223.500.000.00352531  อาคาร5 ชั้น 3
683  37330นายชัชพงศ์  สุวรรณพะโยม1-โควตา216.000.000.00353531  อาคาร5 ชั้น 3
684  37331นายชาติตระกูล  บรรจงเกลี้ยง1-โควตา293.000.000.00354531  อาคาร5 ชั้น 3
685  37335นายบัญชา  วาสนสิทธิ1-โควตา229.500.000.00355531  อาคาร5 ชั้น 3
686  37341นายศุภณัฐ  ศรีเกตุ1-โควตา230.000.000.00356531  อาคาร5 ชั้น 3
687  37344นางสาวกุลธิดา  กูลภักดี2-โควตา194.500.000.00357531  อาคาร5 ชั้น 3
688  37345นางสาวเขมวิกา  คีรีสุทธิ์1-โควตา223.500.000.00358531  อาคาร5 ชั้น 3
689  37347นางสาวชลกร  ทองขวัญ1-โควตา248.500.000.00359531  อาคาร5 ชั้น 3
690  37349นางสาวธันยมัย  จิตต์ณรงค์1-โควตา286.000.000.003510531  อาคาร5 ชั้น 3
691  37353นางสาวนันทิชา  ตัณฑนันทน์1-โควตา226.500.000.003511531  อาคาร5 ชั้น 3
692  37354นางสาวพิชญา  ทิพย์รัตน์แก้ว2-โควตา177.500.000.003512531  อาคาร5 ชั้น 3
693  37355นางสาวพิยะกานต์  ทิวัตถ์สิริกุล1-โควตา211.500.000.003513531  อาคาร5 ชั้น 3
694  37356นางสาวลักขิกา  สุขพันธ์1-โควตา255.500.000.003514531  อาคาร5 ชั้น 3
695  37360นางสาวสุพิชญา  สุขชุ่ม1-โควตา189.500.000.003515531  อาคาร5 ชั้น 3
696  37366นายชุษณะ  คงอินทร์1-โควตา265.500.000.003516531  อาคาร5 ชั้น 3
697  37374นางสาวกิตติพร  อินทมะ1-โควตา267.000.000.003517531  อาคาร5 ชั้น 3
698  37375นางสาวจิราพัชร  เพชรไทยพงศ์1-โควตา242.500.000.003518531  อาคาร5 ชั้น 3
699  37376นางสาวจีรภัทร  เชิดชู1-โควตา209.000.000.003519531  อาคาร5 ชั้น 3
700  37381นางสาวณัฏฐณิชา  แรกพินิจ1-โควตา313.000.000.003520531  อาคาร5 ชั้น 3
701  37383นางสาวณัฐธิดา  เเก่นทอง1-โควตา253.000.000.00361534  อาคาร5 ชั้น 3
702  37384นางสาวณัฐวรา  จันทมาศ5-โควตา218.000.000.00362534  อาคาร5 ชั้น 3
703  37385นางสาวนพณัฐสุรางค์  ชูช่วย1-โควตา244.500.000.00363534  อาคาร5 ชั้น 3
704  37390นางสาวพุทธิชา  โทการ1-โควตา228.000.000.00364534  อาคาร5 ชั้น 3
705  37392นางสาวภูริดา  เห็นทั่ว1-โควตา263.500.000.00365534  อาคาร5 ชั้น 3
706  37393นางสาวมณีฉัตร  ปานสัสดี1-โควตา228.500.000.00366534  อาคาร5 ชั้น 3
707  37394นางสาววรรณิดา  รัตนะ1-โควตา191.500.000.00367534  อาคาร5 ชั้น 3
708  37403นายพศิน  คำจันทร์2-โควตา225.500.000.00368534  อาคาร5 ชั้น 3
709  37409นางสาวเกณิกา  ทองแป้น1-โควตา209.500.000.00369534  อาคาร5 ชั้น 3
710  37429นายฐิติพันธ์  ตรีวิจิตร1-โควตา226.000.000.003610534  อาคาร5 ชั้น 3
711  37444นางสาวณัชชา  เพชรอนันต์5-โควตา194.500.000.003611534  อาคาร5 ชั้น 3
712  37464นายมูบาร็อก  หมัดดะอี2-โควตา202.500.000.003612534  อาคาร5 ชั้น 3
713  38070นางสาวสุณัฏฐา  บุญละออ1-โควตา272.000.000.003613534  อาคาร5 ชั้น 3
714  38072นายปาณวัฐ  ปัจจัย3-โควตา126.000.000.003614534  อาคาร5 ชั้น 3
715  38073นางสาวณพิชญา  แสงอรุณ5-โควตา151.000.000.003615534  อาคาร5 ชั้น 3
716  38078นางสาวคงชนก  หมอกเเก้ว2-โควตา131.500.000.003616534  อาคาร5 ชั้น 3
717  38082นายกันต์ธัช  นาวาแก้ว3-โควตา165.500.000.003617534  อาคาร5 ชั้น 3
718  38090นางสาวชัญญพัชร์  เกตุแก้ว2-โควตา168.000.000.003618534  อาคาร5 ชั้น 3
719  41001นายชนาธิป  เชาวพ้องep1227.500.000.003619534  อาคาร5 ชั้น 3
720  41002นางสาวชุติกาญจน์  ศรีฟ้าep1295.500.000.003620534  อาคาร5 ชั้น 3
721  41003นางสาวญาณภา  เหมทานนท์ep1238.000.000.00371541  อาคาร5 ชั้น 4
722  41004นางสาวฐปนา  บุญอมรep1201.000.000.00372541  อาคาร5 ชั้น 4
723  41005นางสาวฐิติวรดา  มะโนภักดีep1227.500.000.00373541  อาคาร5 ชั้น 4
724  41006นางสาวณัฎฐธิดา  อักษรวดีวัฒน์ep1211.500.000.00374541  อาคาร5 ชั้น 4
725  41007นางสาวณัฐกานต์  ประทุมมาศep1221.500.000.00375541  อาคาร5 ชั้น 4
726  41008นายณัฐภัทร  จารุศักดาเดชep1261.000.000.00376541  อาคาร5 ชั้น 4
727  41009นายเตชินท์  แซ่ตั้งep1249.000.000.00377541  อาคาร5 ชั้น 4
728  41010นางสาวถิรมน  ชัยประพันธ์ep1241.500.000.00378541  อาคาร5 ชั้น 4
729  41011นายนฤเบศ  เสน่หาep1221.500.000.00379541  อาคาร5 ชั้น 4
730  41012นางสาวนันท์นภัส  สายจันทร์ep1191.000.000.003710541  อาคาร5 ชั้น 4
731  41013นางสาวปัณฑิตา  ทองบัวep1251.000.000.003711541  อาคาร5 ชั้น 4
732  41014นางสาวมธุรดา  แก้วแกมep1236.000.000.003712541  อาคาร5 ชั้น 4
733  41015นางสาวลักษิณา  โกไศยกานนท์ep1202.000.000.003713541  อาคาร5 ชั้น 4
734  41016นางสาววนัสสนันท์  ช่วยขำep1231.500.000.003714541  อาคาร5 ชั้น 4
735  41017นางสาวศิริธิตา  วุ้นศิริep1247.000.000.003715541  อาคาร5 ชั้น 4
736  41018นางสาวศุภาพิชญ์  เรืองรักษ์ep1204.500.000.003716541  อาคาร5 ชั้น 4
737  41019นายสัณหณัฐ  คงแป้นep1187.500.000.003717541  อาคาร5 ชั้น 4
738  41020นายสิรภัทร  พานชัยep1237.000.000.003718541  อาคาร5 ชั้น 4
739  41021นางสาวสุธาสินี  พลายอำไพep1165.500.000.003719541  อาคาร5 ชั้น 4
740  41022นางสาวสุภัทรวดี  วิเชียรep1229.000.000.003720541  อาคาร5 ชั้น 4
741  41023นางสาวสุวิชญา  มากรักษ์ep1238.000.000.00381546  อาคาร5 ชั้น 4
742  41024นายอธิปะ  เพ็ญนุกุลep1132.500.000.00382546  อาคาร5 ชั้น 4
743  41025นายอภิวัฒน์  สัจกุลep1239.500.000.00383546  อาคาร5 ชั้น 4
744  41026นางสาวกนิษฐา  ริยาพันธ์Ep2185.000.000.00384546  อาคาร5 ชั้น 4
745  41027นายกฤติน  เบ็ญจธรรมรักษาEp2253.000.000.00385546  อาคาร5 ชั้น 4
746  41028นางสาวกุลกนก  ผลรัตนไพบูลย์Ep2192.000.000.00386546  อาคาร5 ชั้น 4
747  41029นายเจตนิพัทธ์  มหาสุขEp2216.500.000.00387546  อาคาร5 ชั้น 4
748  41030นายชนบ  เศลารมย์Ep2211.500.000.00388546  อาคาร5 ชั้น 4
749  41031นางสาวชัชนรี  บุญกลางEp2219.500.000.00389546  อาคาร5 ชั้น 4
750  41032นางสาวธันยพร  ฉายาพันธุ์Ep2163.000.000.003810546  อาคาร5 ชั้น 4
751  41033นายธีรัตม์  อินทชาติEp2253.500.000.003811546  อาคาร5 ชั้น 4
752  41034นางสาวนันทกานต์  ปานปลอดEp2212.000.000.003812546  อาคาร5 ชั้น 4
753  41035นางสาวป.ณัฏฐัฑิฏา  พรหมนิลEp2231.500.000.003813546  อาคาร5 ชั้น 4
754  41036นายปาณัสม์  สุทินEp2192.500.000.003814546  อาคาร5 ชั้น 4
755  41037นางสาวภัทรธิดา  ถาวรานุรักษ์Ep2234.500.000.003815546  อาคาร5 ชั้น 4
756  41038นายรณัฐชนน  สมจิตEp2204.000.000.003816546  อาคาร5 ชั้น 4
757  41039นายรักศักดิ์  เรืองจันทร์Ep2231.000.000.003817546  อาคาร5 ชั้น 4
758  41040นายรักษิต  ศรีเทพEp2270.500.000.003818546  อาคาร5 ชั้น 4
759  41041นางสาวรัตน์ธิชา  สุวามินEp2192.000.000.003819546  อาคาร5 ชั้น 4
760  41042นางสาววรรณธณัฐฐ์  รวยรวยEp2228.500.000.003820546  อาคาร5 ชั้น 4
761  41043นายเวิร์ม  เจอราล ปูกวยEp2260.000.000.00391421  อาคาร4 ชั้น 2
762  41044นางสาวศศิประภา  อีเกิลEp2259.500.000.00392421  อาคาร4 ชั้น 2
763  41045นายศิรัสว์  สุวรรณพันธ์Ep2205.500.000.00393421  อาคาร4 ชั้น 2
764  41046นางสาวสวรินทร์  ดวงฤทธิ์Ep2233.000.000.00394421  อาคาร4 ชั้น 2
765  41047นายสุรพิชญ์  อักษรวงศ์Ep2171.000.000.00395421  อาคาร4 ชั้น 2
766  41048นายเสฎฐวุฒิ  หวังพัฒนกุลชัยEp2229.500.000.00396421  อาคาร4 ชั้น 2
767  41049นางสาวอชิรญา  โจมฤทธิ์Ep2198.500.000.00397421  อาคาร4 ชั้น 2
768  42001นางสาวกรองกาญจน์  หนูเขียวsm242.000.000.00398421  อาคาร4 ชั้น 2
769  42002นายกฤตภาส  ราชรักษ์sm260.000.000.00399421  อาคาร4 ชั้น 2
770  42003นางสาวกัลยาณี  นารีพลsm237.000.000.003910421  อาคาร4 ชั้น 2
771  42004นายกิตติพศ  สมมิตรsm207.000.000.003911421  อาคาร4 ชั้น 2
772  42005นายคุณากร  นาทะชัยsm260.000.000.003912421  อาคาร4 ชั้น 2
773  42006นายชนัญชน  ชัยนิวัฒนาsm266.000.000.003913421  อาคาร4 ชั้น 2
774  42007นางสาวชนิกานต์  เชาวลิตsm240.000.000.003914421  อาคาร4 ชั้น 2
775  42008นายชัชวาล  จันทร์ไพรพฤกษ์sm256.500.000.003915421  อาคาร4 ชั้น 2
776  42009นางสาวฌิศชญากาณต์  ถาวโรsm240.500.000.003916421  อาคาร4 ชั้น 2
777  42010นางสาวณัฎฐณิชา  ชุมชูsm222.000.000.003917421  อาคาร4 ชั้น 2
778  42011นางสาวธัญญารัตน์  กลสามัญsm222.000.000.003918421  อาคาร4 ชั้น 2
779  42012นางสาวธัญสมร  เที่ยงธรรมsm254.500.000.003919421  อาคาร4 ชั้น 2
780  42013นายนพฤทธิ์  พันธรักษ์sm221.500.000.003920421  อาคาร4 ชั้น 2
781  42014นางสาวนภัสวรรณ  สุดสนองsm241.000.000.00401422  อาคาร4 ชั้น 2
782  42015นางสาวนรีกานต์  เดชรัตนวิไชยsm288.000.000.00402422  อาคาร4 ชั้น 2
783  42016นายนวพล  เสนาsm229.000.000.00403422  อาคาร4 ชั้น 2
784  42017นางสาวนัชธิดา  ไกรทองสุขsm228.000.000.00404422  อาคาร4 ชั้น 2
785  42018นางสาวนันท์นภัส  ตรีโชติsm264.000.000.00405422  อาคาร4 ชั้น 2
786  42019นางสาวเบญญทิพย์  หนูเกตุsm218.500.000.00406422  อาคาร4 ชั้น 2
787  42020นายปีย์มนัส  หนูเพชรsm245.000.000.00407422  อาคาร4 ชั้น 2
788  42021นายภควัต  แก้วประเสริฐsm235.500.000.00408422  อาคาร4 ชั้น 2
789  42022นายภวัฐ  ไชยเจริญsm267.500.000.00409422  อาคาร4 ชั้น 2
790  42023นางสาวภัคภิญญา  ขุนณรงค์sm198.000.000.004010422  อาคาร4 ชั้น 2
791  42024นางสาวมานิตา  บุญชูพงศ์sm209.000.000.004011422  อาคาร4 ชั้น 2
792  42025นายวรวัฒน์  เวชภักดิ์sm233.500.000.004012422  อาคาร4 ชั้น 2
793  42026นางสาววริศรา  เมียนแก้วsm258.500.000.004013422  อาคาร4 ชั้น 2
794  42027นางสาววัชรลักษณ์  จิตประเสริฐsm232.500.000.004014422  อาคาร4 ชั้น 2
795  42028นางสาวศุจีภรณ์  จ่องเฮ้าsm245.500.000.004015422  อาคาร4 ชั้น 2
796  42029นางสาวสุนิศา  เสมอภพsm232.500.000.004016422  อาคาร4 ชั้น 2
797  42030นายสุวิจักขณ์  ตันติวิวัฒน์sm262.500.000.004017422  อาคาร4 ชั้น 2
798  41050นายศุภเศรษฐ์  ศิริวัฒน์ep2220.000.000.004018422  อาคาร4 ชั้น 2