ใส่ห้องเรียน (เช่น 101)
หรือรหัสวิชา หรือ ชื่อครูผู้สอน
  
(สามารถค้นหาโดยพิมพ์ อักษรคำแรก)

ให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom ด้วยรหัสชั้นเรียน ได้ตั้งแต่วันนี้ (ไม่มีรหัสชั้นเรียน ในรายวิชาตามตารางเรียน ติดต่อครูผู้สอน )
เริ่มใช้ Classroom พร้อมด้วย Google Meet ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ตามเวลาในตารางเรียน/ตารางสอน
N
ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
รหัสชั้นเรียน
ห้องเรียน
1  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก21907กิจกรรมแนะแนว ม.1sixt2ck101
2  ครูสุพร    ศรีชาเยศค21102คณิตสาสตร์2jkfnid6101
3  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20261การใช้แหล่งเรียนรู้2judl3kc101
4  ครูเสรี  แซ่่ตั่นง21102การงานอาชีพ 26yinqny101
5  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21102การงานอาชีพ 26omiyq7101
6  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท21102ภาษาไทย 2mteveq4101
7  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาsmtggce101
8  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาafjzepd101
9  ครูกฤติยา  หนูวุ่นว20212เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์6mi4lcw101
10  ครูเจตนา  พิศบุญว21102วิทยาศาสตร์ 2jwiiah5101
11  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)vi5gfok101
12  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21104ศิลปะนาฏศิิลป์bbfcfhg101
13  ครูมาลัย  สงพุ่มอ21102ภาษาอ้งกฤษพื้นฐานqsmfvlr101
14  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก21907กิจกรรมแนะแนว ม.1flfa76d102
15  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21102คณิตศาสตร์ 2uoz3uwo102
16  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20261การใช้แหล่งเรียนรู้2xgq3q3v102
17  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21102การงานอาชีพ 2x325vuv102
18  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21102ภาษาไทยd66wvjr102
19  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาvaahvnt102
20  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาhpjqwms102
21  ครูกฤติยา  หนูวุ่นว20212เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์qmcjnbs102
22  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21102วิทยายาศาสตร์2pzyn6tj102
23  ครูวิภาพร  แก้วกำเหนิดว21103วิทยาการคำนวณ 1iwqqmdk102
24  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)l3ixgp2102
25  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21104ศิลปะนาฏศิิลป์w3yx4uk102
26  ครูฐิตารีย์  จันทรศรอ21102ภาษาอังกฤษ 2wy7tyk7102
27  ครูชุติมา  คำแก้วก21907กิจกรรมแนะแนวม.1uojkrja103
28  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21102คณิตศาสตร์ 2gwfwo5r103
29  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20261การใช้แหล่งเรียนรู้2rf5bzvt103
30  ครูจิตตรัต์  ไกรแก้วง21102การงานอาชีพ 2x3bmw2g103
31  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21102การงานอาชีพ 2nazsj2z103
32  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท21102ภาษาไทย2s6d5ci6103
33  ครูสิทธิพร  ฆังฆะป00001งานที่ปรึกษาyx6m4qn103
34  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาxsewued103
35  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาs765jpy103
36  ครูกฤติยา  หนูวุ่นว20212เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์mdeg2eo103
37  ครูเจตนา  พิศบุญว21102วิทยาศาสตร์ 2utcpbck103
38  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)l6jjzh3103
39  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21104ศิลปะนาฏศิิลป์7qj4mqy103
40  ครูมาลัย  สงพุ่มอ21102ภาษาอ้งกฤษพื้นฐานgiutwau103
41  ครูชุติมา  คำแก้วก21907กิจกรรมแนะแนวม.1kfpj5ga104
42  ครูสุพร  ศรีชาเยศค21102คณิตสาสตร์2p5eua36104
43  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20261การใช้แหล่งเรียนรู้2rdezzue104
44  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21102การงานอาชีพ 2j2r3zix104
45  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21102ภาษาไทยtn2sxfy104
46  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ป00001ปกครอง ม.1zucybzj104
47  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาsmuqkgf104
48  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษา5hlfgqu104
49  ครูกฤติยา  หนูวุ่นว20212เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์a3v4l7h104
50  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21102วิทยายาศาสตร์2ks3eilg104
51  ครูวิภาพร  แก้วกำเหนิดว21103วิิทยาการคำนวณ 1qmqascc104
52  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)x6opsjq104
53  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21105ศิลปะนาฏศิิลป์s544grd104
54  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส21102สังคมศึกษา 25yiqmyd104
55  ครูฐิตารีย์  จันทรศรอ21102ภาษาอังกฤษ 2nq6hnit104
56  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก21907แนะแนว ม.1zjzuo4m105
57  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21102คณิตศาสตร์ 2yl4sr2y105
58  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์ง20102การงานอาชีพ 2zf3apsr105
59  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20261การใช้แหล่งเรียนรู้ 22nb2df2105
60  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21102การงานอาชีพ 2ynxf5sa105
61  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มป00001งานที่ปรึกษาcmo2lut105
62  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาt7tqlnx105
63  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาaouvlqw105
64  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว202112 วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 25pd5j6j105
65  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)pahblfq105
66  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21106ศิลปะนาฏศิิลป์m22vxi6105
67  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดอ21102ภาษาอังกฤษ2he6jglv105
68  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก21907แนะแนว ม.1sw32yoo106
69  ครูสุพร  ศรีชาเยศค21102คณิตสาสตร์2udspzbt106
70  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์ง20102การงานอาชีพ 2auxsddo106
71  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20261การใช้แหล่งเรียนรู้ 2f66n64t106
72  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21102การงานอาชีพ 2gfyunob106
73  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21102ภาษาไทยjzkodoe106
74  ครูเสรี  แซ่่ตั่นป00001งานที่ปรึกษาdr2u6gj106
75  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาi3sjddc106
76  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาixjc4s6106
77  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว202112 วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 2274l3px106
78  ครูวิภาพร  แก้วกำเหนิดว21103วิทยาการคำนวณ 267lyfom106
79  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)kbrn4vf106
80  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21107ศิลปะนาฏศิิลป์zdnbqyg106
81  ครูฐิตารีย์  จันทรศรอ21102ภาษาอังกฤษ 2k6we7qp106
82  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21907แนะแนว ม.16ki7alh107
83  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21102คณิตศาสตร์ 2hdoyedr107
84  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20261การใช้แหล่งเรียนรู้ 2d7q5l5g107
85  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21102การงานอาชีพ 2eki4cfh107
86  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญป00001งานที่ปรึกษาeubc5un107
87  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ป00001งานที่ปรึกษาeubc5un107
88  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาvpby3cr107
89  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาjltjfhd107
90  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว202112 วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 2tn6fxdz107
91  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)2joemka107
92  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21108ศิลปะนาฏศิิลป์6pyciyo107
93  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดอ21102ภาษาอัังกฤษ2afeuucv107
94  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21907แนะแนว ม.1mm46ay6108
95  ครูสุพร  ศรีชาเยศค21102คณิตสาสตร์2teipoku108
96  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20261การใช้แหล่งเรียนรู้ 22qkyywc108
97  ครูเสรี  แซ่่ตั่นง21102การงานอาชีพ 2j3v5zw2108
98  ครูจิตตรัต์  ไกรแก้วง21102การงานอาชีพ 2chj3hkd108
99  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาv7vsm3z108
100  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาwxq2vqi108
101  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว202112 วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 2hmtnty7108
102  ครูวิภาพร  แก้วกำเหนิดว21103วิิทยาการคำนวณ 2g4bswbn108
103  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)gecm3li108
104  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21109ศิลปะนาฏศิิลป์35xn6p3108
105  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส21102สังคมศึกษาhbt2b7o108
106  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดอ21102ภาษาอังกฤษ2ahvljwj108
107  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21907แนะแนว ม.1k6ttzsf109
108  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค21102คณิตศาสตร์ 2ul5vqg3109
109  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20261การใช้แหล่งเรียนรู้ 2l35xwcu109
110  ครูเสรี  แซ่่ตั่นง21102การงานอาชีพ 2gzk4vlm109
111  ครูจิตตรัต์  ไกรแก้วง21102การงานอาชีพ 2oaxdkp6109
112  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาป00001งานที่ปรึกษาua44p7j109
113  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาbapucb3109
114  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษา5s2pmen109
115  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว202112 วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 2cvor2t2109
116  ครูเจตนา  พิศบุญว21102วิทยาศาสตร์ 2j4nzk65109
117  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)ieufyat109
118  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21110ศิลปะนาฏศิิลป์flgaqyx109
119  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส21102สังคมศึกษา 2jsvliuz109
120  ครูมาลัย  สงพุ่มอ21102ภาษาอ้งกฤษพื้นฐานmd2svx4109
121  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21907แนะแนว ม.1ixqaump110
122  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค21102คณิตศาสตร์ 2ylntgcd110
123  ครูสุชาดา  สุขแก้วง21102การงานอาชีพ2q6ciz2e110
124  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท21102ภาษาไทย223b2gyx110
125  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาprusean110
126  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาlmkytda110
127  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว202112 วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 2atuaxnq110
128  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21102วิทยายาศาสตร์2ddqlxhm110
129  ครูวิภาพร  แก้วกำเหนิดว21103วิทยาการคำนวณ 3r2q6z7k110
130  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21204วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์t7pngdi110
131  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communicationpzqfi7y501
132  ครูพวงผกา  โชติวันว21206วิิทยาศาสตร์เพิ่มพูน2eaeqqxg110
133  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communicationaahcid7502
134  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)x5l2kps110
135  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communicationgpj7kjg503
136  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21111ศิลปะนาฏศิิลป์s2p3gsk110
137  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communicationvibz5oq504
138  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communication4qubngd505
139  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส21102สังคมศึกษาrp5abj7110
140  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communication6eidino506
141  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดอ21102ภาษาอังกฤษ2eqhfgn3110
142  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก21907แนะแนว ม.1wzjznnx111
143  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communicationhsok5so507
144  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค21102คณิตศาสตร์ 24g5cggx111
145  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communicationcd7h27c508
146  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communicationgyzxpaf509
147  ครูสุชาดา  สุขแก้วง21102การงานอาชีพ2r3anrjv111
148  ครูMohamed   el kebir cherradiอ32102English Communicationt2us5bc510
149  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท21102ภาษาไทย2dign6fv111
150  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาft7aits111
151  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาiedx6tg111
152  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว202112 วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 23ai4lnb111
153  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21102วิทยายาศาสตร์2673oe4o111
154  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21204วิทยาศาสตร์สร้้างสรรค์vckr4ax111
155  ครูพวงผกา  โชติวันว21206วิทยาศาสตร์์เพิ่มพูน2qj6uwuw111
156  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)bqgmwo7111
157  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21112ศิลปะนาฏศิิลป์elnhogo111
158  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส21102สังคมศึกษา5kf2agg111
159  ครูฐิตารีย์  จันทรศรอ21102ภาษาอังกฤษ 2fxqwc44111
160  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก21907กิจกรรมแนะแนว ม.1mfxoydx112
161  ครูสุชาดา  สุขแก้วง21102การงานอาชีพ2aaed2i6112
162  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21102ภาษาไทยolc6jmj112
163  ครูเบญจพร  ย่านวารีป00001งานที่ปรึกษาdxps4ng112
164  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษาcoy3i7m112
165  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาmf4hsqk112
166  ครูวิภาพร  แก้วกำเหนิดว21103วิิทยาการคำนวณ 3wg3jvju112
167  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)la7v2yv112
168  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21113ศิลปะนาฏศิิลป์hml3zbq112
169  ครูชุติมา  คำแก้วก21907กิจกรรมแนะแนวม.1hasti7z113
170  ครูสุชาดา  สุขแก้วง21102การงานอาชีพ2bg5k26x113
171  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21102ภาษาไทย2ootj73113
172  ครูวรรณา  คงแป้นป00001งานที่ปรึกษาkw7zcxf113
173  ครูผาสุข  ถาวรพ21103สุขศึกษา4nubgv3113
174  ครูสุธาหนู  ประสิทธิ์พ21104พลศึกษาg5c5nbt113
175  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ21102ศิลปะ(ดนตรี)2s7rnpr113
176  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21114ศิลปะนาฏศิิลป์7p2klqo113
177  ครูสุชาดา  สุขแก้วIS20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองq2elwe2201
178  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ก22907แนะแนว ม. 22rt6l7k201
179  ครูขัตติยา  เจนการค22102คณิตศาสตร์ 4nj4qfrp201
180  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3t7tit3n201
181  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท22102ภาษาไทย 42x7a6eg201
182  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาwuhqual201
183  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 46xtlnu4201
184  ครูพวงผกา  โชติวันว22102วิทยาศาสตร์4mtptfqp201
185  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์azrnp4v201
186  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)37mxccp201
187  ครูคมสันติ  คงเส้งส22102สังคมศึกษา 4wyh3mrz201
188  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 44e6r4in201
189  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์azrnp4v201
190  ครูMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communicationv5vefuw201
191  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22102ภาษาอังกฤษ 4of22tyk201
192  ครูสุชาดา  สุขแก้วIS20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองgbus4je202
193  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ก22907แนะแนว ม. 2idx4o7c202
194  ครูมารศรี  ศรีไชยค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน45vvfyyx202
195  ครูมารศรี  ศรีไชยค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6n4lvr4i202
196  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ง21102การงานอาชีพ2fk5r56e202
197  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3btfqpgm202
198  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท22102ภาษาไทย 4cyahyjf202
199  ครูวิภาพร  แก้วกำเหนิดป00002งานที่ปรึกษาamtwdjr202
200  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาkhufwnq202
201  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4y5o6b72202
202  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว22102วิทยาศาสตร์ 4sfbmrtt202
203  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์oy36che202
204  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)jr45bqp202
205  ครูคมสันติ  คงเส้งส22102สังคมศึกษา 4sb7lv6v202
206  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 4qv3o7xz202
207  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์oy36che202
208  MohMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communicationecei4dw202
209  ครูสุจิตตรา  จันทรัตน์อ22102ภาษาอังกฤษ45xxzrji202
210  ครูสุชาดา  สุขแก้วIS20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองqaf6qg7203
211  ครูเสรี  แซ่ตั่นก22907แนะแนวiiqdd55203
212  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค22102คณิตศาสตร์ 4sereqgg203
213  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3aeryq4h203
214  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4fpf42e3203
215  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4fpf42e3203
216  ครูสุชาดา  สุขแก้วป00002งานที่ปรึกษาzfyjrbu203
217  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาikj6nac203
218  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4mdtnb3j203
219  ครูพวงผกา  โชติวันว22102วิทยาศาสตร์4krditmz203
220  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์qlowst5203
221  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)m3nw7cz203
222  ครูคมสันติ  คงเส้งส22102สังคมศึกษา 4qd4xkil203
223  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 4km4447m203
224  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์qlowst5203
225  MohMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communicationja5gns3203
226  นางธมลพรรณ  เดชนุ่นอ22102ภาษาอังกฤษพื้นฐานlhpxftv203
227  ครูสุชาดา  สุขแก้วIS20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองyzm54l3204
228  ครูเสรี  แซ่ตั่นก22907แนะแนวry7px3g204
229  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค22102คณิตศาสตร์ 4hmf53xg204
230  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 35rlrceo204
231  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4sij7an7204
232  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4sij7an7204
233  ครูจิตตรัต์  ไกรแก้วป00002งานที่ปรึกษาhzue72g204
234  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ป00002งานที่ปรึกษาkmhizfg204
235  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาhub6vdw204
236  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4le7253l204
237  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว22102วิทยาศาสตร์ 4wmrgqdv204
238  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์4yiyxq6204
239  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)rrbenhy204
240  ครูคมสันติ  คงเส้งส22102สังคมศึกษา 4yxsmibq204
241  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 4xmtmmfk204
242  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์4yiyxq6204
243  MohMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communicationhb7ff2d204
244  นางสุจิตตรา  จันทรัตน์อ22102ภาษาอังกฤษ4odvahk7204
245  ครูอรัญญา  สังเส้งI20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองayo6sra205
246  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ก22907แนะแนว ม. 2zpspxli205
247  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 454jcrh7205
248  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3d24yrnd205
249  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4ihizp3u205
250  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4ihizp3u205
251  นางมาลัย  สงพุ่มป00002งานที่ปรึกษาinuags3205
252  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาdwjkjes205
253  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4fzqyyau205
254  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 36f3z33j205
255  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว22102วิทยาศาสตร์ 4ppzzbry205
256  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์wqjoi52205
257  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)7l3h6lt205
258  ครูบุปผา  พิกุลทองส22102สังคมศึกษา 4b24ca45205
259  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 4joy6f3v205
260  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์wqjoi52205
261  MohMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communicationw6hkg5i205
262  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22102ภาษาอังกฤษ 4ltfst2s205
263  ครูอรัญญา  สังเส้งI20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง4ehjzsk206
264  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวก22907แนะแนว3z6j3tu206
265  ครูมารศรี  ศรีไชยค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน4ngmsw4c206
266  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3gkblvb2206
267  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4zpoeios206
268  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4zpoeios206
269  ครูกฤติยา  หนูวุ่นป00002งานที่ปรึกษาkgifmt3206
270  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาosthj3o206
271  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4uelhieh206
272  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3lhczu5t206
273  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว22102วิทยาศาสตร์ 4qquk4kt206
274  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์ixqwhqj206
275  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)cdr6qoe206
276  ครูบุปผา  พิกุลทองส22102สังคมศึกษา 4iflkgue206
277  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 4yqxqgn4206
278  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์xqwhqj206
279  MohMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communication65zwypb206
280  นางสุจิตตรา  จันทรัตน์อ22102ภาษาอังกฤษ4faf2rpg206
281  ครูอรัญญา  สังเส้งI20202การศึึกษาค้นคว้าด้วยตนเองwitg65i207
282  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวก22907แนะแนวhdhd72f207
283  ครูขัตติยา  เจนการค22102คณิตศาสตร์ 4psvact3207
284  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ง21102การงานอาชีพ2j7fg5mw207
285  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีึพ4zqp7xdd207
286  ครูจรัส  อิฏฐผลง22102การงานอาชีพ 462sujhu207
287  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4m7lshri207
288  ครูชญานิศ  คงหอมท22102ภาษาไทย 4m7lshri207
289  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาvlwcike207
290  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4ancikxe207
291  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3yfz4lxi207
292  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว22102วิิทยาศาสตร์ 4m2kunbm207
293  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์xom7bjk207
294  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)x62qx5b207
295  ครูบุปผา  พิกุลทองส22102สังคมศึกษา 4fgseymf207
296  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 4ympehju207
297  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์xom7bjk207
298  MohMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communicationm6eg5kp207
299  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22102ภาษาอังกฤษ 4vvkc4kl207
300  ครูอรัญญา  สังเส้งI20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองnikoyo6208
301  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวก22907แนะแนว4afs7uo208
302  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค22102คณิตศาสตร์ 4dc4ctlx208
303  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีึพ45o3rxoe208
304  ครูจรัส  อิฏฐผลง22102การงานอาชีพ 4taddtil208
305  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท22102ภาษาไทย4dqbnozo 208
306  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาfwpuwju208
307  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4vhnyrjv208
308  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 363fx5np208
309  ครูพวงผกา  โชติวันว22102วิทยาศาสตร์4kywobc3208
310  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์vuuhksy208
311  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)mvs2bmp208
312  ครูบุปผา  พิกุลทองส22102สังคมศึกษา 4p6aqo7p208
313  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 42koaio5208
314  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์vuuhksy208
315  MohMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communicationl7k4nni208
316  นางสุจิตตรา  จันทรัตน์อ22102ภาษาอังกฤษ4wv4llkm208
317  ครูอรัญญา  สังเส้งI20202การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองrapxo74209
318  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวก22907แนะแนวkvt2y2c209
319  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 47czghyh209
320  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีึพ4ezghywf209
321  ครูจรัส  อิฏฐผลง22102การงานอาชีพ 4m5zi5fw209
322  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท22102ภาษาไทย4skzezjm209
323  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวป00002งานที่ปรึกษาwgl6rcz209
324  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาssffsps209
325  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4htcyttr209
326  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3r7ogtn6209
327  ครูกฤษณา  นินทรกิจว22102วิทยาศาสตร์ 43fx3dpn 209
328  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์ym6edkk209
329  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)wih4mcp209
330  ครูบุปผา  พิกุลทองส22102สังคมศึกษา 4zfa7c7q209
331  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 4stsg2vh209
332  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์ym6edkk209
333  MohMohamed  elkebir cherradiอ22012English Communication6li3jvo209
334  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ22109ภาษาอังกฤษ4dvuow3h209
335  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองI20202การสื่อสารและการนำเสนอzzdk3z4210
336  ครูเสรีี  แซ่ต้่นก22907แนะแนวhshulyo210
337  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4qantxnx210
338  ครูอรวรรณ  หนูคงค22206คณิตศาสตร์เพิ่มพูน4cygnd6z210
339  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีึพ46ywmbhe210
340  ครูจรัส  อิฏฐผลง22102การงานอาชีพ 4uecau4l210
341  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท22102ภาษาไทย 4mjkfx52210
342  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษาucipdo4210
343  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4w2dx35h210
344  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3vmrr7ut210
345  ครูพวงผกา  โชติวันว22102วิทยาศาสตร์4wqkgcq6210
346  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว22204วิทยาศาสตร์กับโลกทั้งระบบ 24enq4br210
347  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว22204วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 4grdm52m210
348  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์mfsbace210
349  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)hdok72k210
350  ครูบุปผา  พิกุลทองส22102สังคมศึกษา 4hdfvxjp210
351  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 4tr77ih6210
352  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์mfsbace210
353  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22102ภาษาอังกฤษ 4iacgexg210
354  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองI20202การสื่ื่อสารและการนำเสนอ5fmi2xu211
355  ครูเสรี  แซ่ตั่นก22907แนะแนวhewanj3211
356  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4krk7hzo211
357  ครูอรวรรณ  หนูคงค22206คณิิตศาสตร์เพิ่มพูน4fpnvcfe211
358  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีึพ44lot3op211
359  ครูจรัส  อิฏฐผลง22102การงานอาชีพ 4nubpoeh211
360  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท22102ภาษาไทย 4njdgpfg211
361  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษา3zqmwcg211
362  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4tgwrdjw211
363  ครูพวงผกา  โชติวันว22102วิทยาศาสตร์4pd3vws7211
364  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว22204วิทยาศาสตร์กับโลกทั้งระบบ 2rzyelys211
365  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว22205วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 4j4pwfue211
366  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์hjsfawu211
367  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)dchbpub211
368  ครูบุปผา  พิกุลทองส22102สังคมศึกษา 4ct2dfle211
369  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22104ประวัติศาสตร์ไทย 42mejeqz211
370  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์hjsfawu211
371  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22102ภาษาอังกฤษ 4qkaxvdz211
372  ครูอรัญญา  สังเส้งก22907งานแนะแนวvzn7jrc212
373  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีึพ44vnzjib212
374  ครูจรัส  อิฏฐผลง22102การงานอาชีพ 4vzojafh212
375  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท22102ภาษาไทย4fvzbiyx 212
376  ครูฐิตารีย์  จันทรศรป00002งานที่ปรึกษาriyk6cv212
377  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษา2riqnpx212
378  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4gwp36vb212
379  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์mmuwyyu212
380  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)dxyofou212
381  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์mmuwyyu212
382  ครูอรัญญา  สังเส้งก22907งานแนะแนวxksmhvk213
383  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีึพ4pshx27z213
384  ครูจรัส  อิฏฐผลง22102การงานอาชีพ 4vbnvnye213
385  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท22102ภาษาไทย4d47wk7d 213
386  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22103สุขศึกษา5nlje7v213
387  ครูสมคิด  ชูโชติพ22104พลศึกษา 4v233452213
388  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ22102ทัศนศิลป์auvs6qm213
389  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22104ศิิลปะ(ดนตรี)c46qmeh213
390  ครูชำนาญ  นาคินทร์ส23102ทัศนศิลป์auvs6qm213
391  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมfbjeyc5301
392  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3i6zkzj4301
393  ครูบุษบา  มณีโชติค23102คณิตศาสตร์6m46qgyc301
394  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6c6l25e7301
395  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ65rl2crv301
396  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6baiyenx301
397  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23102ภาษาไทย6gk4nhrx301
398  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ป00003งานที่ปรึกษา24bitfc301
399  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาg2bqpfg301
400  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาajn2ltt301
401  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว23102วิทยาศาสตร์ 66depheu301
402  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิลป์g2izrr3301
403  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์kslumr4301
404  ครูชำนาญ  ไชยศรส23102สังคมศึกษา 6bqypfk2301
405  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23104ประวัติศาสตร์ 4y4qilkv301
406  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ23102ภาษาอังกฤษ65rllaqn301
407  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมpjmx3yr302
408  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3ioy6fyb302
409  ครูอรวรรณ  หนูคงค23102คณิตศาสตร์์6bbks24x302
410  ครูบุษบา  มณีโชติค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6aob6ivs302
411  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ6s4dekyc302
412  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6g33pi5i302
413  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23102ภาษาไทย637cewrv302
414  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาsjh5d6w302
415  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษา5dzmjsg302
416  ครูเจตนา  พิศบุญว23102วิทยาศาสตร์ 6lf76lzq302
417  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์qotbc3b302
418  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์6ppfcql302
419  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส23102สังคมศึกษา 655qm7hn302
420  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23104ประวัติศาสตร์ 4252kodd302
421  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส33207สังคมศึกษา 655qm7hn302
422  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ23102ภาษาอังกฤษ6ecmbau7302
423  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมi6c542p303
424  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3m7vul37303
425  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6vh6ohrk303
426  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม62fw6sla303
427  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ6atsne4a303
428  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6kb4cwkj303
429  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23102ภาษาไทย6xhxnwbg303
430  ครูศัักดิ์  นนทเภทป00003งานที่ปรึกษาc3b4a3p303
431  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาpyner4e303
432  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาfe7ah5n303
433  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23102วิทยาศาสตร์ 6odbq2c4303
434  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์cja55ei303
435  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์vz63mrm303
436  ครูชำนาญ  ไชยศรส23102สังคมศึกษา 6omj54qg303
437  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23104ประวัติศาสตร์ 42k3egbt303
438  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ23102ภาษาอังกฤษ6lglmitx303
439  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม5bfwnvs304
440  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3xhjjs4l304
441  ครูบุษบา  มณีโชติค23102คณิตศาสตร์6lwqykpj304
442  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6npi7srt304
443  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ6u57p52u304
444  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6fbmp6ln304
445  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23102ภาษาไทย62sj236o304
446  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาimgd565304
447  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาajkiwxz304
448  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว23102วิทยาศาสตร์ 6jzaqm4y304
449  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์brgozzb304
450  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์mqbxu3y304
451  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส23102สังคมศึกษา 6btg2hyz304
452  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23104ประวัติศาสตร์ 4thmwn3e304
453  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส33208สังคมศึกษา 6btg2hyz304
454  ครูวรรณา  คงแป้นอ23102ภาษาอังกฤษ 65rsr255304
455  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมf7zafrw305
456  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3j62emm3305
457  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6zuww4pz305
458  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6y3s6byj305
459  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ6xpsl6db305
460  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6vmgemys305
461  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23102ภาษาไทย6dqvnb4n305
462  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ป00003งานที่ปรึกษาtbwsw63305
463  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาxjwjskh305
464  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาxvihaes305
465  ครูเจตนา  พิศบุญว23102วิทยาศาสรต์ 6zlblsnv305
466  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์omfpqom305
467  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์ac6qoqi305
468  ครูชำนาญ  ไชยศรส23102สังคมศึกษา 6invotqm305
469  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23104ประวัติศาสตร์ 4yugidas305
470  ครูวาณี  บุญพิศอ23102ภาษาอังกฤษพื้นฐานwvweak7305
471  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมdbtdi7g306
472  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3ggwjs5z306
473  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6bs5vhhl306
474  ครูบุษบา  มณีโชติค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ll3vhw5306
475  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ6db4tybz306
476  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6ffvw5m3306
477  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์ป00003งานที่ปรึกษาcp7ii4y306
478  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาwyudaso306
479  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาnqm4q4k306
480  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23102วิทยาศาสตร์ 64ukmu6z306
481  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์armdqrs306
482  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์6zgvqpv306
483  ครูชำนาญ  ไชยศรส23102สังคมศึกษา 63bjwjzk306
484  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23104ประวัติศาสตร์ 4yugidas306
485  ครูวรรณา  คงแป้นอ23102ภาษาอังกฤษ 6jwbuyqr306
486  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมffysf35307
487  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3qvn7oes307
488  ครูอรวรรณ  หนูคงค23102คณิตศาสตร์6trajz6l307
489  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6kuxo3ny307
490  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ63jl43r5307
491  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6savhzvq307
492  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท3102ภาษาไทย65ugx6q3307
493  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาkuim3dr307
494  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาb5urf5j307
495  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว23102วิทยาศาสตร์ 6e5oy2hr307
496  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์vtqdqwy307
497  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์ubeejnx307
498  ครูชำนาญ  ไชยศรส23102สังคมศึกษา 6ap72ev4307
499  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23104ประวัติศาสตร์ 4ou2fbks307
500  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ23102ภาษาอังกฤษ6zkb2ouj307
501  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม572xpro308
502  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3vjiwwhi308
503  ครูบุษบา  มณีโชติค23102คณิตศาสตร์62dsahc7308
504  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค32302คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2mvizyfg308
505  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ6ijeakul308
506  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6sdlwlil308
507  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท3102ภาษาไทย6qzhmfzy308
508  ครูสุภางค์  ธรรมชาติป00003งานที่ปรึกษาxff7nd6308
509  ครูจรัส  อิฏฐผลป00003งานที่ปรึกษาwmu4xmn308
510  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาijn6ezy308
511  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาvwqzpwk308
512  ครูเจตนา  พิศบุญว23102วิทยาศาสตร์ 6hxatuma308
513  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์5qmxgyq308
514  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์yqgndfk308
515  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส23102สังคมศึกษา 6bs6c2zx308
516  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23104ประวัติศาสตร์ 46iqojgu308
517  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส33209สังคมศึกษา 6bs6c2zx308
518  ครูวาณี  บุญพิศอ23102ภาษาอังกฤษพื้นฐานoosj64s308
519  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีIS3การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมi3hp4ly309
520  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.35dhxnmr309
521  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6q6w54g4309
522  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6rbptp3h309
523  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ6eje2swq309
524  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6lccv26l309
525  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท3102ภาษาไทย6wxysatk309
526  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาiaouivg309
527  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาyntrqjt309
528  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23102วิทยาศาสตร์ 6xb6nfdg309
529  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์7sr7sg6309
530  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์4uognef309
531  ครูชำนาญ  ไชยศรส23102สังคมศึกษา 6uncslpg309
532  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23104ประวัติศาสตร์ 4kj4ibvy309
533  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ23102ภาษาอังกฤษ6ccxerbe309
534  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3ud3mmmy310
535  ครูพัชรี  ปานอุดมค23204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12gsh22ee310
536  ครูขัตติยา  เจนการค23206คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 6tohth6m310
537  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6ffrkj3v310
538  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท3102ภาษาไทย6dkgejk3310
539  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23101พลศึกษาr6rpigj310
540  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาrt6i7ch310
541  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23102วิทยาศาสตร์ 6nud5sib310
542  ครูสมเจตน์  เจนการว23204เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมrfvvc3h310
543  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว23206วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูน6qqjc6310
544  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์s3mdhjq310
545  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์rv7ds2t310
546  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส23102สังคมศึกษา 6ww6i5jr310
547  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23104ประวัติศาสตร์ 4wi4pfc5310
548  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส33210สังคมศึกษา 6ww6i5jr310
549  ครูวาณี  บุญพิศอ23102ภาษาอังกฤษพื้นฐานra6egtk310
550  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3w7z6gwm311
551  ครูพัชรี  ปานอุดมค23204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12nczsuxx311
552  ครูขัตติยา  เจนการค23206คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 6os5usr6311
553  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23102การงานอาชีพ6ghzbiuc311
554  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท3102ภาษาไทย6ko5i6nw311
555  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาgusw2fw311
556  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษา5bc2kle311
557  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว23102วิทยาศาสตร์ 6jjwcjnx311
558  ครูสมเจตน์  เจนการว23204เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมhdwgf6q311
559  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว23206วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูน6mgvr4dh311
560  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์ks3gp2v311
561  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์xacm6yd311
562  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส23102สังคมศึกษา 65fy4kt3311
563  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23104ประวัติศาสตร์ 4ayopfmy311
564  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส33211สังคมศึกษา 65fy4kt3311
565  ครูวรรณา  คงแป้นอ23102ภาษาอังกฤษ 6kbxinlj311
566  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.32ryhg5j312
567  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ6gra3oa4312
568  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท23102ภาษาไทย 6duy27xt312
569  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาtcciyic312
570  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาjbotmgf312
571  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์nls6zpk312
572  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์5jevxbs312
573  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23907แนะแนว ม.3pscvydx313
574  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23102การงานอาชีพ62vbxjnh313
575  ครูมนตรี  คงแก้วท23102ภาษาไทย 6ifid2hb313
576  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ป00003งานที่ปรึกษาqsf73ek313
577  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23103สุขศึกษาy6xc4cf313
578  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23104พลศึกษาo5n54n6313
579  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ23102ศิลปะนาฏศิิลป์qk5mk5c313
580  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23104ทัศนศิลป์u7nsqj4313
581  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.43s5otcy401
582  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท31102ภาษาไทยumxeo6y401
583  นางนุชนารถ  เปียแดงป00004งานที่ปรึกษาptxqjrp401
584  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31102สุุขศึกษาและพลศึกษา7eo4gm6401
585  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว31102วิทยาศาสตร์ 2a6oinef401
586  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว31202ฟิสิกส์2kkuddmv401
587  ครูสมเจตน์  เจนการว31204เคมี 2zk3xp2v401
588  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31206ชีววิิทยา 2mowdwuv401
589  ครูฐายิกา  บัวผันว31212โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1tspgmb2401
590  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว31221โครงงานวิิทยาศาสตร์2klwhqtz401
591  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)zzn6erj401
592  ครูสายใจ  สังข์บัวส31102สัังคมศึกษา 2s75tc4v401
593  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31102ภาษาอังกฤษ2utigtod401
594  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2cnf4lx2401
595  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4ahi6agt402
596  ครูสุมณฑา  มีสุนทรค31102คณิตศาสตร์พื้นฐานlj3gpnn402
597  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2z6vxtou402
598  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท31102ภาษาไทยgnp2y4p402
599  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีป00004งานที่ปรึกษา 3b262ae402
600  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31102สุขศึกษาและพลศึกษาxtgwzfb402
601  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว31102วิทยาศาสตร์ 2lmcuv2v402
602  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning402
603  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว31202ฟิสิกส์22ujqsli402
604  ครูปัทมา  จรเด่นว31204เคมี 2faibojh402
605  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31206ชีววิิทยา 2xtthe33402
606  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว31212โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1kntv6t6402
607  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว31221โครงงานวิิทยาศาสตร์2lnqp3lk402
608  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)nydrtyd402
609  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31102สังคมศึกษา2kdedhs7402
610  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31102ภาษาอังกฤษ234p6kla402
611  ครูมาลัย  สงพุ่มอ31202ภาษาอ้ังกฤษอ่าน-เขียนcw43bgw402
612  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.47xleheq403
613  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31102คณิตศาสตร์ 27vdrnlp403
614  ครูชุติมา  คำแก้วป00004งานที่ปรึกษาic5bsvt403
615  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31102สุุขศึกษาและพลศึกษา4oqimxe403
616  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว31102วิทยาศาสตร์ 2ahpu2i2403
617  ครูกาญจนา  คงเกิดว31202ฟิสิกส์ 2mnfhhxy403
618  ครูปัทมา  จรเด่นว31204เคมี 2pn3fvtq403
619  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31206ชีววิิทยา 2d7axyov403
620  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว31212โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 12afsvel403
621  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว31221โครงงานวิิทยาศาสตร์2xdkgtce403
622  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)e7tcj7u403
623  ครูสายใจ  สังข์บัวส31102สังคมศึึกษา 2mwtsway403
624  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31102ภาษาอังกฤษ25ssigjf403
625  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2hdgqvb4403
626  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4y7lsnl7404
627  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2yvbvjkn404
628  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท31102ภาษาไทย26r35amp 404
629  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31102สุขศึกษาและพลศึกษาh3d5qm3404
630  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว31102วิทยาศาสตร์ 27n6cg2v404
631  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning404
632  ครูกาญจนา  คงเกิดว31202ฟิสิกส์ 2dm7lyd5404
633  ครูสมเจตน์  เจนการว31204เคมี 2k426dk3404
634  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31206ชีววิิทยา 2lb5iyar404
635  ครูฐายิกา  บัวผันว31212โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1lj3artz404
636  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว31221โครงงานวิิทยาศาสตร์22nnpfis404
637  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)xtwl5ir404
638  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31102สังคมศึกษา24ulggvl404
639  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31102ภาษาอังกฤษ2zoanblz404
640  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2vkvyldd404
641  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.473aph7i405
642  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31102คณิตศาสตร์ 2ec2i3sl405
643  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2nzkqywr405
644  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท31102ภาษาไทย26fx4iv7 405
645  ครูกัญญา  โอมากท31202การพูด4clv75v405
646  ครูลััดดาพร  พูลสวัสดิ์ป00004งานที่ปรึกษาkm3efav405
647  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31102สุุขศึกษาและพลศึกษาdgbrihu405
648  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30202ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2vtvizzb405
649  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31102วิทยาศาสตร์ 26vszsqj405
650  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)pzizhws405
651  ครูสายใจ  สังข์บัวส31102สังคมศึกษา 2yfiaohp405
652  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจizwofha405
653  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ31102ภาษาอังกฤษ2pvbku73405
654  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 24p6dnpx405
655  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31204ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2fuzem5j405
656  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.47ngp6ek406
657  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2y6bl62h406
658  ครูมนตรี  คงแก้วท31102ภาษาไทย 2xmipdbb 406
659  ครูกัญญา  โอมากท31202การพูดlevr5r3406
660  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31102สุขศึกษาและพลศึกษา2elfznj406
661  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30202ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2t2hfn5j406
662  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31102วิทยาศาสตร์ 2ltsvnw6406
663  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning406
664  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)ozdbgw6406
665  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31102สังคมศึกษา2oiiedvf406
666  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจzcia6ym406
667  นางสุจิตตรา  จันทรัตน์อ31102ภาษาอังกฤษ2ex5ab74406
668  ครูมาลัย  สงพุ่มอ31202ภาษาอ้ังกฤษอ่าน-เขียนozoxaal406
669  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31205ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2ml42ldq406
670  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4bkahagk407
671  ครูสุมณฑา  มีสุนทรค31102คณิตศาสตร์พื้นฐานopxwp2i407
672  ครูมนตรี  คงแก้วท31102ภาษาไทย 2cvjcl5z 407
673  ครูกัญญา  โอมากท31202การพูดv43agas407
674  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ป00004งานที่ปรึกษาfsyfmry407
675  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31102สุุขศึกษาและพลศึกษาwy5emsg407
676  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30202ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2r3ynx2x407
677  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31102วิทยาศาสตร์ 2evkcgyq407
678  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี) jtf5oyc 407
679  ครูสายใจ  สังข์บัวส31102สังคมศึกษา 27vibs4w407
680  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ6ptsgw5407
681  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ31102ภาษาอังกฤษ2j73gkoz407
682  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2drrudta407
683  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31206ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2j7uaonk407
684  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4cxpjtor408
685  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31102คณิตศาสตร์ 2ts6hl7c408
686  ครูกัญญา  โอมากท31202การพูดvc5oven408
687  ครูชญานิศ  คงหอมท31204การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมtbqzakb408
688  ครูชญานิศ  คงหอมท31204การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมtbqzakb408
689  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31102สุขศึกษาและพลศึกษาqnwtiby408
690  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30202ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2vwdnwqd408
691  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31102วิทยาศาสตร์ 2uobtaps408
692  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning408
693  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)okw3red408
694  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31102สังคมศึกษา2dfz5d5d408
695  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจodjwmgm408
696  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31102ภาษาอังกฤษ2qlfpgbw408
697  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2haalxav408
698  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31207ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2s5j7l7b408
699  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4l53ekcr409
700  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ30202ภาษาจีีนรอบรู้22cbfgcj409
701  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ31102ภาษาจีน26f3ny4n409
702  ครูมนตรี  คงแก้วท31102ภาษาไทย 2dmql7sq 409
703  ครูกัญญา  โอมากท31202การพูดoswzqza409
704  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31102สุุขศึกษาและพลศึกษาsqjpgnn409
705  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30202ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2mls7xt5409
706  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31102วิทยาศาสตร์ 2djtpxgg409
707  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)xr5nkr4409
708  ครูสายใจ  สังข์บัวส31102สังคมศึกษา 26va64aq409
709  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจdbotltx409
710  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ31102ภาษาอังกฤษ2bohktlz409
711  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2qxktuub409
712  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31208ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2sp33lfe409
713  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4uhvusfa410
714  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31102คณิตศาสตร์ 2xa7ayul410
715  นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์ญ30202ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้vtoj3ro410
716  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ31202ภาษาญี่ปุ่น 2hfmjrxo410
717  ครูมนตรี  คงแก้วท31102ภาษาไทย 2sarjrqh410
718  ครูกัญญา  โอมากท31202การพูดq33dhpk410
719  นางสุจิตตรา  จันทรัตน์ป00004งานที่ปรึกษาnbmkbd7410
720  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31102สุขศึกษาและพลศึกษา5z2trrr410
721  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30202ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2p5u37ut410
722  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31102วิทยาศาสตร์ 24iv5uju410
723  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning410
724  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)5re2jwd410
725  ครูสายใจ  สังข์บัวส31102สังคมศึกษา 2sjsyomx410
726  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจmii7kgu410
727  นางสุจิตตรา  จันทรัตน์อ31102ภาษาอังกฤษ2mkqas3r410
728  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31202ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2y6akmnt410
729  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31209ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2gnd3jch410
730  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4rz5jw75411
731  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31102คณิตศาสตร์ 2rc4hvy3411
732  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค31204คณิตศาสตร์เพิ่ิมเติม 8zdjkyde411
733  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค31206คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 2afk665w411
734  ครูมนตรี  คงแก้วท31102ภาษาไทย 2ylb3hfx411
735  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31102สุุขศึกษาและพลศึกษาmphajk6411
736  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว31102วิทยาศาสตร์ 2tnltqzt411
737  ครูกาญจนา  คงเกิดว31202ฟิสิกส์ 2s3udod2411
738  ครูปัทมา  จรเด่นว31204เคมี 2zu6pcqc411
739  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31206ชีววิิทยา 25yk4ayf411
740  ครูกฤษณา  นินทรกิจว31210โครงงานวิทยาศาสตร์ 2nxkd45e411
741  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว31212โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1aqgkrkl411
742  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)p2jx7gi411
743  ครูสายใจ  สังข์บัวส31102สังคมศึกษา 2su55u4w411
744  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31102ภาษาอังกฤษ2cp3x2b5411
745  ครูมาลัย  สงพุ่มอ31202ภาษาอ้ังกฤษอ่าน-เขียน7hthbrm411
746  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4kxnb7fn412
747  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท31102ภาษาไทย2y7fmbwt412
748  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31102สุขศึกษาและพลศึกษาkoqvi5j412
749  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว31102วิทยาศาสตร์ 2teyzo2i412
750  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning412
751  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว31202ฟิสิกส์2tf2okrl412
752  ครูปัทมา  จรเด่นว31204เคมี 2mal4l44412
753  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31206ชีววิิทยา 2yd6j3pj412
754  ครูฐายิกา  บัวผันว31212โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1lmdrkrx412
755  ครูสุุจินันท์  ศรีเมืองว31221โครงงานวิิทยาศาสตร์2obsyz7r412
756  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)fsxwwt3412
757  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31102สังคมศึกษา2b3pzuf4412
758  ครูชุติมา  คำแก้วก31907กิจกรรมแนะแนวม.4bz6h7ui413
759  ครูสุมณฑา  มีสุนทรค31102คณิตศาสตร์พื้นฐาน3ylskrk413
760  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ31202ภาษาจีน 2oxou547413
761  นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ31202ภาษาญี่ปุ่น225h7zpc413
762  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท31102ภาษาไทย2h4xw5ae413
763  ครูกัญญา  โอมากท31202การพูดjfzlakv413
764  ครูสัจจา  ศิริวงษ์ป00004งานที่ปรึกษาwqeykkk413
765  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31102สุุขศึกษาและพลศึกษา52agzt7413
766  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31102วิทยาศาสตร์ 2uxam5zy413
767  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31102ศิลปะ(ดนตรี)p65t342413
768  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31102สังคมศึกษา2uyezx3y413
769  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจmyrmqv7413
770  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30202IS2nqaeldp501
771  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5ciknawt501
772  ครูสุภาพ  มั่นวงศ์ค32202คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4ku7ggek501
773  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32102ภาษาไทย 4mlzjurs501
774  นางธมลพรรณ  เดชนุ่นป00005งานที่ปรึกษาppnlwtz501
775  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ32101สุขศึกษาvockjor501
776  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาnuflrna501
777  ครูอ้อมใจ  พังยางว32102วิทยาศาสตร์ 4m4nac5l501
778  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว32202ฟิสิกส์ 4uorbxfy501
779  ครูกฤษณา  นินทรกิจว32204เคมี 4atw2crh 501
780  ครูจิตประภา  ศักดามาศว32206ชีววิทยา 4uncdzgv501
781  ครูอรนภา  ศรีสุขว32221โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ2zg4lrdp501
782  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 4ilcvkqa501
783  ครูวาณี  บุญพิศอ32102ภาษาอังกฤษพื้นฐานd6t54vt501
784  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3rq27wl501
785  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30202IS2pa2jgvr502
786  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5ccvd3ss502
787  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4nmhtbwf502
788  ครูสุพร  ศรีชาเยศค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4yzq6hsr502
789  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32102ภาษาไทย 4wquw6ex502
790  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาejhxd4a502
791  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว32102วิทยาศาสตร์2vqhb7hq502
792  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยี3lxilp2502
793  ครูอ้อมใจ  พังยางว32202ฟิสิกส์ 46qnxs6j502
794  ครูจิตประภา  ศักดามาศว32206ชีววิทยา 4km3qwuj502
795  ครูอรนภา  ศรีสุขว32221โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ2qftc2tf502
796  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 42nah4c7502
797  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32102ภาษาอังกฤษ4msemnee502
798  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนjkut24a502
799  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30202IS2il7whq7503
800  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5fmvgqle503
801  ครูบุษบา  มณีโชติค32102คณิตศาสตร์4jo62l3l503
802  ครูขัตติยา  เจนการค32202คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติม 4xydt3af503
803  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32102ภาษาไทย 4nsdjojt503
804  ครูธเนศ  หาญใจป00005งานที่ี่ปรึกษาqgrjgxo503
805  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ32101สุขศึกษา lzaxkfl503
806  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษา2zrbzub503
807  ครูอ้อมใจ  พังยางว32102วิทยาศาสตร์ 4ydobpwe503
808  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว32202ฟิสิกส์ 4ucgtg7m503
809  ครูกฤษณา  นินทรกิจว32204เคมี 4ai5azic503
810  ครูจิตประภา  ศักดามาศว32206ชีววิทยา 47u3ijy5503
811  ครูอรนภา  ศรีสุขว32221โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ25hazt5x503
812  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 4jcbxyox503
813  ครูวาณี  บุญพิศอ32102ภาษาอังกฤษพื้นฐานmxjhfih503
814  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ32202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนw3z7ldc503
815  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30202IS2a4iafvt504
816  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5qynsm3b504
817  ครูสุภาพ  มั่นวงศ์ค32202คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4qivvwrb504
818  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32102ภาษาไทย 4fcbfepm504
819  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ป00005งานที่ปรึกษาjpmxgqk504
820  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษา54wi2br504
821  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว32102วิิทยาศาสตร์2od7favj504
822  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีqcuftv3504
823  ครูอ้อมใจ  พังยางว32202ฟิสิกส์ 4dw2r3be504
824  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว32206ชีววิทยา 45zrlzgq504
825  ครูอรนภา  ศรีสุขว32221โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ25qnrdzw504
826  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 45g4sy6a504
827  นางอรุณกมล  นาวารัตน์อ32102ภาษาอังกฤษ 4jk3bjrr504
828  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน5ydkxyt504
829  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30202IS2ik5girj505
830  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5hvm6geb505
831  ครูอินทิรา   วัชรศิริค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4dhpoxgj505
832  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32102ภาษาไทย 4n6ch5f2505
833  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32202ประวัติวรรณคดี 2xklophh505
834  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ32101สุขศึกษา ljemkyi505
835  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาkcqjhrj505
836  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว32101วิทยาศาสตร์ 3w5qypp7505
837  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 4al3p3pr505
838  ครูวาณี  บุญพิศอ32102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6adma57505
839  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนjz72vgp505
840  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30202IS2azaqfix506
841  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5tpa3eyb506
842  ครูสุภาพ  มั่นวงศ์ค32202คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4bbbrth3506
843  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32102ภาษาไทย 4ilrmlkv506
844  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32202ประวัติวรรณคดี 25b74euu506
845  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาfqufu4s506
846  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว32101วิทยาศาสตร์ 3bmx6ph2506
847  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีaf4cgoc506
848  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส32102สังคมศึกษา 4 pbhdmei506
849  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32102ภาษาอังกฤษ4t6boew4506
850  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนgdoztk6506
851  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30202IS2uhapqet507
852  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5ll5gjw6507
853  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4ejhmkx6507
854  ครูขัตติยา  เจนการค32202คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติม 4pgeacpn507
855  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32102ภาษาไทย 4hsv7u66507
856  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32202ประวัติวรรณคดี 22fesptx507
857  นางสุพิศ  บุญฤทธิ์ป00005งานที่ปรึกษาuckjkkx507
858  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาzo3sebi507
859  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว32102วิทยาศาสตร์ 3job2wj7507
860  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 4c26s4et507
861  นางอรุณกมล  นาวารัตน์อ32102ภาษาอังกฤษ 475jocc5507
862  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ32202ภาษาอังกฤษอ่่านเขียนpatbjmc507
863  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30202IS2r7e332q508
864  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.55uahv5k508
865  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4vridkb6508
866  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32102ภาษาไทย 4o36eux3508
867  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32202ประวัติวรรณคดี 2oook22n508
868  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32208วรรณคดีมรดกh4bnvl3508
869  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาuhldkbj508
870  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว32102วิิทยาศาสตร์ 3raj6dp5508
871  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีhz37wdr508
872  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 45x2zl6b508
873  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32104ประวััติศาสตร์ไทย 2me36adx508
874  ครูสายใจ  สังข์บัวส32204เงินทองของมีค่าijr27en508
875  นางอรุณกมล  นาวารัตน์อ32102ภาษาอังกฤษ 4bpsjsis508
876  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนm7whu47508
877  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30202IS2mg3e67m509
878  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5gosbaqz509
879  ครูกชนิภา  พานิชกุลค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 44zmzalj509
880  นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์ญ30204ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารh2nx5re509
881  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ32202ภาษาญี่ปุ่น 4twhjz76509
882  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32102ภาษาไทย 4xqtioto509
883  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32202ประวัติวรรณคดี 2rm6wbg6509
884  ครูจรรยนาถ  คำนวณป00005งานที่ปรึกษาc7ba6nk509
885  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาl4vbfxx509
886  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว32102วิทยาศาสตร์ 3tnpk54u509
887  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 473ld5kg509
888  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32104ประวััติศาสตร์ไทย 26krib3x509
889  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32102ภาษาอังกฤษ4r4d7p2h509
890  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ32202ภาษาอังกฤษอ่านเขีียนjlwoaau509
891  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30202IS2u2lnvax510
892  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.56t623rb510
893  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4cqxgjak510
894  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ30204ภาษาจีนสื่อสาร 2hljkwxa510
895  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ32202ภาษาจีน4wl6p4pq510
896  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32102ภาษาไทย 42654a6u510
897  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32202ประวัติวรรณคดี 2w56bup7510
898  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาuzqnljl510
899  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีnddp3at510
900  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32104ประวััติศาสตร์ไทย 2ghmv7cz510
901  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส32202การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยiqys2pi510
902  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32102ภาษาอังกฤษ4754gfuc510
903  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนcgd5rjz510
904  ครูปัทมา  จรเด่นI30202IS23jgb7vg511
905  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5ecm2nea511
906  ครูสุภาพ  มั่นวงศ์ค32204คณิตศาสตรเพิ่มเติม 10pshg4gc511
907  ครูกชนิภา  พานิชกุลค32206คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 4g2lqmme511
908  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32102ภาษาไทย 4wppzeal511
909  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาvfeqe54511
910  ครูกาญจนา  คงเกิดว32102วิทยาศาสตร์ 4vsvgjbu511
911  ครูอ้อมใจ  พังยางว32202ฟิสิกส์ 42vjbhus511
912  ครูกฤษณา  นินทรกิจว32204เคมี 4ktmnnvh511
913  ครูจิตประภา  ศักดามาศว32206ชีววิทยา 4qbliayq511
914  ครูอรนภา  ศรีสุขว32221โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ2lqkffzn511
915  ครูโสภณ  ภักดีส32102สังคมศึกษา 43vzbpgf511
916  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32104ประวััติศาสตร์ไทย 2yhyvmc2511
917  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32102ภาษาอังกฤษ4upvir2j511
918  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนdrdeh2g511
919  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32907กิจกรรมแนะแนว ม.5nrt4j5k512
920  ครูกชนิภา  พานิชกุลค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 45utnpio512
921  ครูสุพร  ศรีชาเยศค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4ru4h7pv512
922  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ32202ภาษาจีน 4zjpodb3512
923  นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ32202ภาษาญี่ปุ่น4snjvtmq512
924  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32102ภาษาไทย 46cmudhg512
925  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32202ประวัติวรรณคดี 2zyvdxpe512
926  ครูสุมณฑา  มีสุนทรป00005งานที่ปรึกษาbv7xy5g512
927  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ป00005งานที่ปรึกษาddgcqzp512
928  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาozar44n512
929  ครูกาญจนา  คงเกิดว32102วิทยาศาสตร์ 4eqlrau7512
930  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีducqfyu512
931  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว32202ฟิสิกส์ 47p3h2ar512
932  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว32206ชีววิทยา 4fjlkvzu512
933  ครูอรนภา  ศรีสุขว32221โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ2ktdch32512
934  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส32102สังคมศึกษา 44x2qzcg512
935  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32104ประวััติศาสตร์ไทย 2kywgcu4512
936  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส32202การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยt7ueyxw512
937  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6n5pfmas601
938  ครูพัชรี  ปานอุดมค31102คณิิตศาสตร์ 6qt7hbyx601
939  ครูอรวรรณ  หนูคงค33202คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติม62opzsqe601
940  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33102ภาษาไทย 66vqcbmn601
941  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ป00006งานที่ปรึกษาcs2b5fh601
942  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33102สุุขศึกษาและพลศึกษาasa7hta601
943  ครูจัตุพงศ์  ศุภศรีว33202ฟิสิกส์64paqtcb601
944  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว33204เคมี 6uwg23j3601
945  ครูมยุรี  ถาวระว33206ชีววิทยา 6y27adfm601
946  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว33213โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3cx77abh601
947  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์nsuabov601
948  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6wrjta4m601
949  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6wrjta4m601
950  นางอรุณกมล  นาวารัตน์อ33102ภาษาอังกฤษ 6odmlm3z601
951  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนk4zjqgl601
952  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนysnrye7601
953  นางนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนk4zjqgl601
954  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6fxe64jl602
955  ครูมารศรี  ศรีไชยค33102คณิตศาสตร์6nqjbhlk602
956  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6rrodv2h602
957  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33102ภาษาไทย 6mtfdy54602
958  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33102สุขศึกษาและพลศึกษาkma25ox602
959  ครูฐายิกา  บัวผันว33202ฟิสิกส์ 6faegotl602
960  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว33204เคมี 6lc52vq5602
961  ครูมยุรี  ถาวระว33206ชีววิทยา 6raicg56602
962  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว33213โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3bcds7fu602
963  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์pdqqnfl602
964  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6eys6p5v602
965  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6eys6p5v602
966  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33102ภาษาอังกฤษ6w4pjwvc602
967  นางนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนysnrye7602
968  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6i2kylc2603
969  ครูพัชรี  ปานอุดมค31102คณิตศาสตร์ 646m2nqt603
970  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33102ภาษาไทย 6ypm4idp603
971  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33102สุุขศึกษาและพลศึกษาfm42ecf603
972  ครูฐายิกา  บัวผันว33202ฟิสิกส์ 6vy75rzg603
973  ครูมยุรี  ถาวระว33206ชีววิทยา 6uohz6wg603
974  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว33213โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 37kvziwo603
975  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์lf5sskn603
976  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 62pakn5m603
977  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 62pakn5m603
978  นางอรุณกมล  นาวารัตน์อ33102ภาษาอังกฤษ 6bphb6wi603
979  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ33202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนhknt6xg603
980  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6f7wyx2f604
981  ครูมารศรี  ศรีไชยค33102คณิตศาสตร์64xflgqh604
982  ครูอินทิรา   วัชรศิริค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6oz2tk7z604
983  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33102ภาษาไทย 6mp7uguv604
984  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วป00006งานที่ปรึกษาeixi27t604
985  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33102สุขศึกษาและพลศึกษาvimdto2604
986  ครูฐายิกา  บัวผันว33202ฟิสิกส์ 6sipisfv604
987  ครูมยุรี  ถาวระว33206ชีววิทยา 66le7qjn604
988  ครูอรนภา  ศรีสุขว33213โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ3xayhpyn604
989  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์hndsvgq604
990  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6zeytchl604
991  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6zeytchl604
992  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33102ภาษาอังกฤษ6gvanqo6604
993  นางนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนl575hkl604
994  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6c77aixh605
995  ครูพัชรี  ปานอุดมค31102คณิตศาสตร์ 62i4pbs2605
996  ครูอรวรรณ  หนูคงค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6vadqsus605
997  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33102ภาษาไทย 6euuzpsz605
998  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33202ภาษากับวัฒนธรรมI3p2mcg605
999  ครูโสภณ  ภักดีป00006งานที่ปรึกษาhqpheyx605
1000  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33102สุุขศึกษาและพลศึกษาg5q5qnc605
1001  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์zzan7yu605
1002  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 65uy7uul605
1003  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 65uy7uul605
1004  นางอรุณกมล  นาวารัตน์อ33102ภาษาอังกฤษ 6dg6wcm4605
1005  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ33202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนgugqwy5605
1006  นางธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33204ภาษาอัังกฤษสื่อสาร x7yulyp605
1007  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.64oza3tb606
1008  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค33102คณิตศาสตร์ 6cgvvc7h606
1009  ครูอินทิรา   วัชรศิริค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6e3s3n2u606
1010  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33102ภาษาไทย 6p25m6de606
1011  ครูสุุบรรณ  เดชเชียรท33202ภาษากับวัฒนธรรมgvdf6i7606
1012  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33102สุขศึกษาและพลศึกษาaycv6os606
1013  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์hulcn6b606
1014  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6jikql3t606
1015  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6jikql3t606
1016  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33102ภาษาอังกฤษ6vfs57ye606
1017  นางนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3jwjfu6606
1018  นางธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33204ภาษาอัังกฤษสื่อสาร qxhl2gx606
1019  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.665v2d6x607
1020  ครูพัชรี  ปานอุดมค31102คณิตศาสตร์ 65azf7k5607
1021  ครูอินทิรา   วัชรศิริค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม65elhnsv607
1022  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33102ภาษาไทย 6p25m6de607
1023  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33202ภาษากับวัฒนธรรมvuyc5cx607
1024  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33102สุุขศึกษาและพลศึกษาuxgymce607
1025  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์wscyzaf607
1026  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6bwdbu2d607
1027  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6bwdbu2d607
1028  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33102ภาษาอังกฤษ6aqvnuea607
1029  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ33202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนbeituav607
1030  นางธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33204ภาษาอัังกฤษสื่อสาร yrbyfov607
1031  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6rcbjx3j608
1032  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค33102คณิตศาสตร์ 6pa3gzea608
1033  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท33102ภาษาไทย 6rifmr2i608
1034  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33202ภาษากับวัฒนธรรมedkefhg608
1035  ครูกัญญา  โอมากท33209การอ่าน คิด วิเคราะห์3qc6d35608
1036  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33102สุขศึกษาและพลศึกษาbnrhk4l608
1037  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์umjcn72608
1038  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6ycmf34s608
1039  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6ycmf34s608
1040  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส33206เหตุการณ์โลกปัจจุบันervsbl3608
1041  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส33206เหตุการณ์โลกปัจจุบันervsbl3608
1042  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33102ภาษาอังกฤษ6mmje6jc608
1043  นางนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนa3dsenw608
1044  นางธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33204ภาษาอัังกฤษสื่อสาร jh5e7df608
1045  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.62buflks609
1046  ครูพัชรี  ปานอุดมค31102คณิตศาสตร์ 6ljo3d2k609
1047  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ30206ภาษาจีนอ่าน-เขียน22anlmff609
1048  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ33202ภาษาจีน 6uqmchvb609
1049  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท33102ภาษาไทย 6qf6lkbj609
1050  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33202ภาษากับวัฒนธรรมatlw2sr609
1051  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33102สุุขศึกษาและพลศึกษาsqsnzcl609
1052  ครูอภิรักษ์  ขนอมว33101วิทยาศาสตร์ 5kly2bor609
1053  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์wggi7gi609
1054  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6orjx363609
1055  ครูพัชรี  ขวัญสงส33102สังคมศึกษา 6orjx363609
1056  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33102ภาษาอังกฤษ66b4b7gu 609
1057  นางนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนkfg6fxy609
1058  นางธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33204ภาษาอัังกฤษสื่อสาร fcmncjc609
1059  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6eqobzp5610
1060  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค33102คณิตศาสตร์ 6hdq2qmp610
1061  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ30206ภาษาจีนอ่่าน-เขียน2a7uwjts610
1062  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ33202ภาษาจีน 6ivfw2yl610
1063  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33102ภาษาไทย6p25m6de610
1064  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33202ภาษากับวัฒนธรรม34qnair610
1065  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณป00006งานที่ปรึกษาktaekdg610
1066  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ป00006งานที่ปรึกษาktaekdg610
1067  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33102สุขศึกษาและพลศึกษาcnthel2610
1068  ครูอภิรักษ์  ขนอมว33101วิทยาศาสตร์ 5ckrxnts610
1069  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์36bru5z610
1070  ครูคมสันติ  คงเส้งส33102สัังคมศึกษา 6cl7ltzv610
1071  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33102ภาษาอังกฤษ6a5kzotq610
1072  นางนุชนารถ  เปียแดงอ33202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน7x5xdcp610
1073  นางธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33204ภาษาอัังกฤษสื่อสาร rlx67km610
1074  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6vln5f7l611
1075  ครูมารศรี  ศรีไชยค33102คณิตศาสตร์6ide6nkg611
1076  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์ค33204คณิตศาสตร์เพิ่มเติมsfecx2s611
1077  ครูสุภาพ  มั่นวงศ์ค33206คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 6u3rrb46611
1078  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท33102ภาษาไทย 62eedw5s611
1079  ครูกฤษณา  นินทรกิจป00006งานที่ปรึกษาtzpvbvr611
1080  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33102สุุขศึกษาและพลศึกษาqojh74j611
1081  ครูจัตุพงศ์  ศุภศรีว33202ฟิสิกส์6pjs4vn7611
1082  ครูมยุรี  ถาวระว33206ชีววิทยา 6m6kruyr611
1083  ครูจัตุพงศ์  ศุภศรีว33207ฟิสิกส์เสริมhympwkj611
1084  ครูกฤษณา  นินทรกิจว33210เสริมทักษะเคมี4x346i4611
1085  ครูอรนภา  ศรีสุขว33213โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ36mp6mwn611
1086  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์2nzohct611
1087  ครูคมสันติ  คงเส้งส33102สัังคมศึกษา 6hz2yjje611
1088  นางอรุณกมล  นาวารัตน์อ33102ภาษาอังกฤษ 6umij66u611
1089  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ33202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน5qcg7eg611
1090  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33907แนะแนว ม.6smjgmnb612
1091  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค33102คณิตศาสตร์ 6hbvhwyd612
1092  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6wyj6kv3612
1093  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ30206ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2ssadhey612
1094  นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ30208ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น2nfgvp6y612
1095  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท33102ภาษาไทย 6376srtx612
1096  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33202ภาษากับวัฒนธรรมqb455xc612
1097  นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิป00006งานที่ปรึกษาcg4z3y6612
1098  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33102สุขศึกษาและพลศึกษา36imqoy612
1099  ครูจัตุพงศ์  ศุภศรีว33202ฟิสิกส์66rvfg45612
1100  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว33204เคมี 6bls53b2612
1101  ครูมยุรี  ถาวระว33206ชีววิทยา 6kwyjib3612
1102  ครูอรนภา  ศรีสุขว33213โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ3pglfnyu612
1103  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ33102ศิลปะ-นาฏศิลป์lclhcs2612
1104  ครูคมสันติ  คงเส้งส33102สัังคมศึกษา 67qgena7612
1105  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ33214ภาษาอังกฤษสู่มหาวิทยาลัย236cfys612
1106  ครูกฤติยา  หนูวุ่นง21102การงานอาชีพ 2yx2zsrq104 เลขที่คี
1107  นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ20202ภาษาญี่ปุ่น2lauo7ey112-113
1108  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ30204ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3-15oq3d4z301-302-303
1109  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ23204ภาษาจีนs6jpchy301-303
1110  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ23204ภาษาจีน55gq75v301-303
1111  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ30204ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3-25wxudd6304-305-306
1112  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ23204ภาษาจีนt4cqkjb304-306
1113  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ23204ภาษาจีนs3ocvld304-306
1114  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ30204ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3-3fpah2tn307-308-309
1115  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ23204ภาษาจีนsuqnygw307-309
1116  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ23204ภาษาจีนddz7nsd307-309
1117  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ23204ภาษาจีนhbwruxw310-311
1118  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ30204ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3-4ru7vhdg310-311
1119  นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ20206ภาษาญี่ปุ่น6dd6naeh312-313
1120  นางขวัญกมล  จันทระคูณจ30204ภาษาจีนสื่อสาร 2go3gusv509-510
1121  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ32202ภาษาจีน4uf642rl509-510
1122  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ30208ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6-1jtri2xd601-602-603
1123  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ30208ภาษาจีนเบื้องต้นvpnqe7n601-603
1124  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดฝ30208ภาษาอ้งกฤษพื้นฐานnxtmd7c601-603
1125  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ30208ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6-2azicrss604-605-606
1126  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ30208ภาษาจีนเบื้องต้นd2kszi4604-606
1127  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดฝ30208ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นt23hmlw605-606
1128  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดฝ30208ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นo2udjso607-608,611
1129  นางสาวคุณัญญา  แพรกเมืองจ30208ภาษาจีนเบื้องต้นy2mnu4b607-611
1130  นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลาญ30208ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6-3ssnklz5608-610-611
1131  นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์ญ30206ภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียนeoecxdf609-610
1132  นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ33202ภาษาญี่ปุ่น6j5thy5l609-610
1133  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก21202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น2hcutwplม.1
1134  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์ง20204งานบริการท่องเที่ยวdbivesrม.1
1135  ครูจิตตรัต์  ไกรแก้วง20204งานบริการท่องเที่ยว2zm7ovgม.1
1136  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง20204งานบริการท่องเที่ยวp3udbldม.1
1137  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง20212การปลูุกไม้ดอกไมัประดับdqzn7xaม.1
1138  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง20215การจััดสวนถาดybf6zxtม.1
1139  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20263งานส่งเสริมการอ่านeniymmvม.1
1140  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20263งานส่งเสริมการอ่านi4imz4wม.1
1141  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย2km2dswyม.1
1142  ครูธเนศ  หาญใจว20218การพัฒนาเว็บเพจcntdqltม.1
1143  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ21212นาฏศิลป์เพิ่มเติมh5xqgrmม.1
1144  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ21212นาฏศิลป์การละครsfkvk2gม.1
1145  ครูวรรณา  คงแป้นอ21202ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 2ikce7kdม.1
1146  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ21202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน522fox6ม.1
1147  นางนุชนารถ  เปียแดงอ21206ภาษาอัังกฤษเพื่อความเพลิดเพลินsj5whu5ม.1
1148  นายเอกรัฐ  เพชรรักษ์ช00000ชุมนุมโต้วาทีภาษาอังกฤษ4lp6oaqม.1-ม.6
1149  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน2slq4ycmม.2
1150  ครูกฤติยา  หนูวุ่นง20205งานบัญชีกิจการบริการ2njmsrfม.2
1151  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวง20205งานบัญชีกิจการบริการnvzhbbyม.2
1152  ครูอรัญญา  สังเส้งง20206การประกันภัย3fd5bdkม.2
1153  ครูจิตตรัต์  ไกรแก้วง20208งานสำนักงาน64bnbkpม.2
1154  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง20210การขยายพันธุ์พืช5m5ozb3ม.2
1155  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม57uhgciม.2
1156  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง20233ช่างถนอมอาหารd2gidbzม.2
1157  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง20248การปักด้วยมือkzt6evgม.2
1158  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20262งานห้องสมุดghrh2tpม.2
1159  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20262งานห้องสมุดgywqxfrม.2
1160  ครูเสรี  แซ่่ตั่นง30223 งานช่างไม้7dpj67cม.2
1161  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท22206การอ่านและพิจารณาหนังสือjfgckoiม.2
1162  ครูวิภาพร  แก้วกำเหนิดว00000โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2cqgy2czม.2
1163  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว20204โครงงานวิทยาศาสตร์cat5rc7ม.2
1164  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21218ศิลปะนาฏศิิลป์์พื้นเมือง35xn6p3ม.2
1165  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ22202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียนiae3mlwม.2
1166  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก23204ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม 2kos6wqvม.3 กลุ่ม 1 (ห้อง 1-3)
1167  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก23204ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม 253l7vhmม.3 กลุ่ม 2 (ห้อง 4-6)
1168  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก23204ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม 22rlasyrม.3 กลุ่ม 3 (ห้อง 7-9)
1169  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก23204ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม 27fnvtfbม.3 กลุ่ม 4 (ห้อง 10-11)
1170  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น2nkq7fwgม.4
1171  ครูจิตตรัต์  ไกรแก้วง30204งานสำนักงานawbtyu5ม.4
1172  ครูกฤติยา  หนูวุ่นง30205งานบััญชีธุรกิจ 14tpm5o2ม.4
1173  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง30205บัญชีธุรกิจ 1nzfnffqม.4
1174  ครูสุชาดา  สุขแก้วง30205บัญชีธุรกิจ 17kddbqiม.4
1175  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง30214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสมrdmhz55ม.4
1176  ครูเสรี  แซ่่ตั่นง30222งานช่่างไม้uidzcffม.4
1177  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง30260การใช้้ทรัพยาการสารสนเทศ5m5rr4uม.4
1178  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30204ภาษาเกาหลีรอบรู้2xf4zmk7ม.5
1179  ครูจิตตรัต์  ไกรแก้วง30206งานประกันภัยqwkzur2ม.5
1180  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง30211การปลูกพืชผักทั่วไปq6akj7eม.5
1181  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง30216การจัดสวนเเก้วlmm3tjaม.5
1182  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง30261งานวารสารและหนังสือพิมพ์y2ig56mม.5
1183  ครูจรัส  อิฏฐผลง32202งานเขียนแบบeks3kvgม.5
1184  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30208ภาษาเกาหลีสื่อสาร 27ffevreม.6 กลุ่ม 1 (ห้อง 1-3)
1185  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30208ภาษาเกาหลีสื่อสาร 2ekhd46kม.6 กลุ่ม 2 (ห้อง 4-6)
1186  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30208ภาษาเกาหลีสื่อสาร 25u734lzม.6 กลุ่ม 3 (ห้อง 7-8,11)
1187  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐานvaheaog101
1188  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐานx2fceer102
1189  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐานfitlavk103
1190  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐานjxuvt6k104
1191  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐานlp3udyu105
1192  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐานoenq7w3106
1193  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐานfjaahpv107
1194  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐานkkmkdfr108
1195  ครูSean  อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2ze7cqr109
1196  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐานjqnjg3p401
1197  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐานguetysl402
1198  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน55fz6xa403
1199  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐานunk5zc2404
1200  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐานbtgmiaf405
1201  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐานxaq547k406
1202  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน7zn3wpf407
1203  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐานig2vwiu408
1204  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐานttxmhdh409
1205  ครูSean  อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6b5noa6410
1206  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท21102ภาษาไทย 2gwmmmlc105
1207  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท21102ภาษาไทย 2djlreii107
1208  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท21102ภาษาไทย 2ncsxmy2108
1209  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท21102ภาษาไทย 2dcblme7109
1210  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท31102ภาษาไทย 2us42mgd403
1211  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท31102ภาษาไทย 27u3sdxr408