ใส่ห้องเรียน (เช่น 101)
หรือรหัสวิชา หรือ ชื่อครูผู้สอน
  
(สามารถค้นหาโดยพิมพ์ อักษรคำแรก)

ให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom ด้วยรหัสชั้นเรียน ได้ตั้งแต่วันนี้ (ไม่มีรหัสชั้นเรียน ในรายวิชาตามตารางเรียน ติดต่อครูผู้สอน )
เริ่มใช้ Classroom พร้อมด้วย Google Meet ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามเวลาในตารางเรียน/ตารางสอน
คู่มือ Google Classroom สำหรับนักเรียน คู่มือ Google Classroom สำหรับครูผู้สอน
N
ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
รหัสชั้นเรียน
ห้องเรียน
1  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communicationj5j3yrj101
2  ครูกฤติยา  หนูวุ่นว20211เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1qpim6de101
3  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21101การงานอาชีพ 1xjtqxrp101
4  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์n7dt3az101
5  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 1woomnmc101
6  ครูนิวัตร  ชูแสงส21103ประวัติศาสตร์ 1gbclfwd101
7  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1qdakjgf101
8  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษา3vxucde101
9  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21101วิทยาศาสตร์ 16ng7jpd101
10  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดอ21101ภาษาอังกฤษ 1gio4gkq101
11  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21101คณิตศาสตร์ 14ejm35j101
12  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดว21103วิชาวิทยาการคำนวณ 134buop7101
13  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1sqd5eak101
14  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท21101ภาษาไทย 1hypd7ck101
15  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 1cw7h4yy101
16  ครูสุภางค์  ธรรมชาติโฮมรูมโฮมรูมz3rugu6101
17  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส21101สังคมศึกษา1fcz352o101
18  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communicationib4mstt102
19  ครูกฤติยา  หนูวุ่นว20211เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1lcqqcr6102
20  ครูจิตตรัตน์  ไกรแก้วง21101การงานอาชีพ1d4d2sep102
21  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์pciiojr102
22  ครูเจตนา  พิศบุญว21101วิทยาศาสตร์ 1bx4gtyw102
23  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1ukyyivn 102
24  ครูชญานิศ  คงหอมโฮมรูมโฮมรูมwb4htsw102
25  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 1fgjvw2e102
26  ครูชุติมา  คำแก้วก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1hdxyyda102
27  ครูนิวัตร  ชูแสงส21103ประวัติศาสตร์ 1jzcmole102
28  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษาaaqyedd102
29  ครูมาลัย  สงพุ่มอ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 16u67fu6102
30  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1khppsdp102
31  ครูสุพร    ศรีชาเยศค21101คณิตศาสตร์1tlu6zxy102
32  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 1hehel3xbc102
33  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส21101สังคมศึกษา14dnmgiq102
34  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communication3srd2rs103
35  ครูกฤติยา  หนูวุ่นว20211เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1b5s37jw103
36  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21101การงานอาชีพ 1h4xdtyg103
37  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์i4smaj6103
38  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 15vep3fz103
39  ครูนิวัตร  ชูแสงส21103ประวัติศาสตร์ 1h3xqpoi103
40  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21902กิจกรรมแนะแนว ม.1etccaqj103
41  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรโฮมรูมโฮมรูมxa6c6f3103
42  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษาgondkey103
43  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดอ21101ภาษาอังกฤษ 1rfwt4lh103
44  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21101คณิตศาสตร์ 1wwwl7ez103
45  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดว21103วิชาวิทยาการคำนวณ 1bon6q2j103
46  ครูสมเกียรติ  เสนานัยว21101วิทยาศาสตร์ 1m6bqfe7103
47  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1vg4buac103
48  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท21101ภาษาไทย 1jqvgn6h103
49  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 12cdkwyd103
50  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส21101สังคมศึกษา1s6h3j๓๔103
51  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communicationqytgyvy104
52  ครูกฤติยา  หนูวุ่นว20211เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1dkh6o65104
53  ครูจิตตรัตน์  ไกรแก้วง21101การงานอาชีพ 1gsl6d44104
54  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์5cdusma104
55  ครูเจตนา  พิศบุญว21101วิทยาศาสตร์ 1gt2jisi104
56  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1toysbtt104
57  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์โฮมรูมโฮมรูมuzefwqh104
58  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 1p6wmh2l104
59  ครูชุติมา  คำแก้วก21901กิจกรรมแนะแนว ม.13g5s2r3104
60  ครูนิวัตร  ชูแสงส21101สังคมศึกษา 1tpzvqc5104
61  ครูนิวัตร  ชูแสงส21103ประวัติศาสตร์ 1kqgrxlu104
62  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์โฮมรูมโฮมรูมvhxmxec104
63  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษาrcg4x3s104
64  ครูมาลัย  สงพุ่มอ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1ukjvi5l104
65  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21101คณิตศาสตร์ 1zjbmbp5104
66  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1nnmajmv104
67  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 1hxepthh104
68  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communicationu4u75i2105
69  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21101การงานอาชีพ 1c4xlfl6105
70  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์met2lt4105
71  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 1ewtgojr105
72  ครูฐิตารีย์  จันทรศรอ21101ภาษาอังกฤษ1hgpddpu105
73  ครูทรงพร  ทองนวลโฮมรูมโฮมรูมn7p7bcv105
74  ครูนิวัตร  ชูแสงส21101สังคมศึกษา 1xyfzeuy105
75  ครูนิวัตร  ชูแสงส21103ประวัติศาสตร์ 17zencv2105
76  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21901กิจกรรมแนะแนว ม.15ce4p6k105
77  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษา72pg5pt105
78  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว20211วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1dywxap7105
79  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดว21103วิชาวิทยาการคำนวณ 1h2dhyle105
80  ครูสมเกียรติ  เสนานัยว21101วิทยาศาสตร์ 14gesxy4105
81  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1r4d4oum105
82  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1r643ofn105
83  ครูสุพร    ศรีชาเยศค21101คณิตศาสตร์1kezccjb105
84  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติโฮมรูมโฮมรูมt3kujq5105
85  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 1r6nwrvv105
86  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communicationrzkyrbi106
87  ครูจิตตรัตน์  ไกรแก้วง21101การงานอาชีพ 17i6t5zi106
88  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์obsatpq106
89  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 12tktt46106
90  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 1jxut7dk106
91  ครูชุติมา  คำแก้วก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1vjmcwql106
92  ครูนิวัตร  ชูแสงส21101สังคมศึกษา 1her7ixx106
93  ครูนิวัตร  ชูแสงส21103ประวัติศาสตร์ 1x2y65tw106
94  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษา24oa4vi106
95  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว20211วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1epdabsq106
96  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดอ21101ภาษาอังกฤษ 1tmcwyzk106
97  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21101คณิตศาสตร์ 1izyyus3106
98  ครูสมเจตน์  เจนการว21101วิทยาศาสตร์ 1acqlu2b106
99  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 12gdcpud106
100  ครูอาริสา  ใจห้าวโฮมรูมโฮมรูมymbmfdw106
101  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 1hlh2jzq106
102  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communicationjh5xtze107
103  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21101การงานอาชีพ 1i57lqv5107
104  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งโฮมรูมโฮมรูมiqjdvny107
105  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์e4fjjo6107
106  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 1l54jiwk107
107  ครูฐิตารีย์  จันทรศรอ21101ภาษาอังกฤษ1teqmacj107
108  ครูนิวัตร  ชูแสงส21101สังคมศึกษา 1wzzqru3107
109  ครูนิวัตร  ชูแสงส21103ประวัติศาสตร์ 1tezuwfl107
110  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1lldhtp4107
111  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษา5jmc7ls107
112  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว20211วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1ys5eqwp107
113  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดว21103วิชาวิทยาการคำนวณ 1rgk3ygz107
114  ครูสมเกียรติ  เสนานัยว21101วิทยาศาสตร์ 1wxjvvwk107
115  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1phyyn4h107
116  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1u4ytdpz107
117  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 1wkhkdi7107
118  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค21101คณิตศาสตร์ 1zti77xt107
119  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communicationdm536pu108
120  ครูคมสันติ  คงเส้งโฮมรูมโฮมรูม7d7joko108
121  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์2cfazmi108
122  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 1jlfd6mr108
123  ครูชุติมา  คำแก้วก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1axcuv54108
124  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษาjagb6t2108
125  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว20211วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1zp43mb4108
126  ครูมาลัย  สงพุ่มอ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1do5yah5108
127  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์ง21101การงานอาชีพ 1bh4vi7g108
128  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค21101คณิตศาสตร์ 1gk26tez108
129  ครูศักดิ์  นนทเภทโฮมรูมโฮมรูม7d7joko108
130  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส21103ประวัติศาสตร์ไทย 1bepzpmu 108
131  ครูสมเจตน์  เจนการว21101วิทยาศาสตร์ 17gltszp108
132  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 13mjklio108
133  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1p65bmrc108
134  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส21101สังคมศึกษา 12yny2s7108
135  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 1pgvjemb108
136  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ21101English communicatione6ehjdc 109
137  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง21101การงานอาชีพ 1edxnuay109
138  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์7kdrgv3109
139  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ21103ทัศนศิลป์ 1vzdmaic109
140  ครูฐศุภากร  ทิมจรโฮมรูมโฮมรูมb2qlzm2109
141  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1hptlunz109
142  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษา5sdlomy109
143  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว20211วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1xmtds22109
144  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21101วิทยาศาสตร์ 1qiuwyf2109
145  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดอ21101ภาษาอังกฤษ 1obof6ju109
146  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดว21103วิชาวิทยาการคำนวณ 1a76i3af109
147  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส21103ประวัติศาสตร์ไทย 1kx6fdhc 109
148  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1y6fcl7n109
149  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1y5jww5e109
150  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20260การใช้แหล่งเรียนรู้ 1tk6ju47109
151  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค21101คณิตศาสตร์ 1xjp2g5k109
152  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส21101สังคมศึกษา1exoupz6109
153  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1qcjgux2110
154  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์cknlcim110
155  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 1yveyf3t110
156  ครูชุติมา  คำแก้วก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1txbiyga110
157  ครูทรงพร  ทองนวลว21209วิชาเคมีhsby2mq110
158  ครูบุปผา  พิกุลทองโฮมรูมโฮมรูมqtof3wa110
159  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษาgwx3nwc110
160  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว20211วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 14rl2rie110
161  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21101วิทยาศาสตร์ 15qiqud6110
162  ครูรติกร  เส้งสุ้นค21105คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 1lxhdpjx110
163  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส21103ประวัติศาสตร์ไทย 1b4cucq5 110
164  ครูสุชาดา  สุขแก้วง21101การงานอาชีพ 1bqktqhc110
165  ครูสุทธิพงค์  วงค์พิพันธ์ค21205คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 1owk2wuh110
166  ครูสุทธิพงค์  วงค์พิพันธ์โฮมรูมโฮมรูมqtof3wa110
167  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1vzghsig110
168  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท21101ภาษาไทย 1ugxgju7110
169  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส21101สังคมศึกษา 1jgt4abn110
170  ครูอาริสา  ใจห้าวอ21101ภาษาอังกฤษ1xszsxuq 110
171  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค21101คณิตศาสตร์ 1mqjglu4110
172  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1x7kgaky111
173  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์qmruw23111
174  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 1vom6727111
175  ครูฐิตารีย์  จันทรศรอ21101ภาษาอังกฤษ1cvezmz6111
176  ครูทรงพร  ทองนวลว21209วิชาเคมีlbtco5o111
177  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1oykfv3g111
178  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษาrff43gp111
179  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยโฮมรูมโฮมรูมdhxdx2b111
180  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว20211วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 1anmnd25111
181  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21101วิทยาศาสตร์ 1topi4ge111
182  ครูรติกร  เส้งสุ้นค21105คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 1vwbxem6111
183  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดว21103วิชาวิทยาการคำนวณ 1a2g7rsm111
184  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส21103ประวัติศาสตร์ไทย 15skclxd111
185  ครูสุชาดา  สุขแก้วง21101การงานอาชีพ 1untlveh111
186  ครูสุทธิพงค์  วงค์พิพันธ์ค21205คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 1alckxmp111
187  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1hdz4kkx111
188  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท21101ภาษาไทย 1gl6rmnn111
189  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส21101สังคมศึกษา 1p33c2u6111
190  ครูอรนภา  ศรีสุขโฮมรูมโฮมรูมdhxdx2b111
191  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค21101คณิตศาสตร์ 14dderpp111
192  ครูกชนิภา  พานิชกุลโฮมรูมโฮมรูมnzpxxdh112
193  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์dki3hcc112
194  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 122euw6h112
195  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 1fl5muoq112
196  ครูชุติมา  คำแก้วก21901กิจกรรมแนะแนว ม.1d4kdvur112
197  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษาf3252vp112
198  ครูสุชาดา  สุขแก้วง21101การงานอาชีพ 1wj7ol7v112
199  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 1hpw732x112
200  ครูขวัญฤทัย  ถาวรรัตน์อ21102ภาษาอังกฤษ 1zuvo2yb112
201  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21101นาฏศิลป์ppsmdiu113
202  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท21101ภาษาไทยพื้นฐาน 1ts5km3y113
203  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 17x25gyl113
204  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก21901กิจกรรมแนะแนว ม.15tdqfha113
205  ครูผาสุข  ถาวรพ21101สุขศึกษาและพลศึกษาrgczpaf113
206  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์โฮมรูมโฮมรูมpja3idb113
207  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดว21103วิชาวิทยาการคำนวณ 1cw3g7bh113
208  ครูสุชาดา  สุขแก้วง21101การงานอาชีพ 1xsv7ae5113
209  ครูสุธา  หนูประสิทธิ์พ21102พลศึกษา 15u3dkmy113
210  ครูขวัญฤทัย  ถาวรรัตน์อ21101ภาษาอังกฤษ 1v36jqab113
211  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communicationoizcihn 201
212  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์woadhfm201
213  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2xzkdrtq201
214  ครูคมสันติ  คงเส้งส22101สังคมศึกษา 3hfddkga201
215  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์โฮมรูมโฮมรูมha6jczs201
216  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์โฮมรูมโฮมรูมha6jczs201
217  ครูเดชา  หนูมณีว22103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2vrdrjwt201
218  ครูทรงศรี  นาคินทร์โฮมรูมโฮมรูมha6jczs201
219  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาfijx4gs201
220  ครูพวงผกา  โชติวันว22101วิทยาศาสตร์ 3zysyyin201
221  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2noy4hz3201
222  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3szrbur6201
223  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 34dou7cp 201
224  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2f7rec5j201
225  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีj4jjf46201
226  ครูสุจิตตรา  จันทรัตน์อ22101ภาษาอังกฤษ 3d73n3oj201
227  ครูอรัญญา  สังเส้งI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง6r5keb2201
228  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค22101คณิตศาสตร์ 36qmo47u201
229  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีพ 4Zqp7xdd201
230  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communicationbyddqc5 202
231  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22101คณิตศาสตร์ 334igxzr202
232  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์krfbwvj202
233  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2aczsnht202
234  ครูคมสันติ  คงเส้งส22101สังคมศึกษา 3zxjli7x202
235  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22101ภาษาอังกฤษ 3fa6it4r202
236  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาm5m5gep202
237  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3gwn3dds202
238  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3gbhe6co 202
239  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2ip2cu3m202
240  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีyht3kpu202
241  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองว22101วิทยาศาสตร์ 3yjyzzvj202
242  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2zxpysml202
243  ครูอรัญญา  สังเส้งI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองc3chbpe202
244  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีพ 4503rxoe202
245  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communicationijivqxm 203
246  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์6uuruvs203
247  ครูขัตติยา  เจนการค22101คณิตศาสตร์ 3ig3mbos203
248  ครูคมสันติ  คงเส้งส22101สังคมศึกษา 3w5d3kld203
249  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22101ภาษาอังกฤษ 3jqp43vz203
250  ครูชญานิศ  คงหอมท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2kttcdlu203
251  ครูเดชา  หนูมณีว22103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2fudrdd4203
252  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว22101วิทยาศาสตร์ 34j3mfeu203
253  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาm2aytha203
254  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก22901กิจกรรมแนะแนว ม.253j23of203
255  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3yjtng55203
256  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3c6qq2gc 203
257  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2gpfcktd203
258  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101 ดนตรีkre4caf203
259  ครูอรัญญา  สังเส้งI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง6aq4pyu203
260  ครูศักดิ์  นนทเภทง22104การงานอาชีพ 4ezghywf203
261  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communication3gxlgkb 204
262  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22101คณิตศาสตร์ 3pqfa6yr204
263  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์qwvkgf3204
264  ครูคมสันติ  คงเส้งส22101สังคมศึกษา 3fzypree204
265  ครูชญานิศ  คงหอมท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2lk6tz6k204
266  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว22101วิิทยาศาสตร์ 3ketwkwf204
267  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษา4gqqikl204
268  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว20213เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 33iqxh3w204
269  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3g76joof 204
270  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2u5wcela204
271  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีbpkvcul204
272  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2uwxe5wj204
273  ครูอรัญญา  สังเส้งI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองobnjctu204
274  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ22101ภาษาอังกฤษ 3hbmpcd5204
275  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีพ 46ywmbhe204
276  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communicationb4wl5q3 205
277  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22101คณิตศาสตร์ 3wtva3j5205
278  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์6tehe5w205
279  ครูชญานิศ  คงหอมท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2fxcolqe205
280  ครูเดชา  หนูมณีว22103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2mjeerfq205
281  ครูบุปผา  พิกุลทองส22101สังคมศึกษา 3ing2m43205
282  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาeapriqs205
283  ครูพวงผกา  โชติวันว22101วิทยาศาสตร์ 3garf4kx205
284  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2fj6zdnv205
285  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3texlp2e 205
286  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2dvdyswf205
287  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีd3nyx2h205
288  ครูสุจิตตรา  จันทรัตน์อ22101ภาษาอังกฤษ 3jkma4mu205
289  ครูอรัญญา  สังเส้งI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง4dxb42e205
290  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มโฮมรูมโฮมรูมcmo2lut205
291  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีพ 44lot3op205
292  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communicationqhvhbrf 206
293  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์srcrlns206
294  ครูขัตติยา  เจนการค22101คณิตศาสตร์ 3e2wetcn206
295  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22101ภาษาอังกฤษ 3ofwcpeb206
296  ครูชญานิศ  คงหอมท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.26pudsi7206
297  ครูทรงพร  ทองนวลว22101วิทยาศาสตร์ 3uzx3p3r206
298  ครูบุปผา  พิกุลทองส22101สังคมศึกษา 3xpfthbp206
299  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาmvrudpj206
300  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3xl3y2e5 206
301  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2xaydcto206
302  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรี7bkopnp206
303  ครูสุชาดา  สุขแก้วI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองkehugmw206
304  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2c2fy3w5206
305  ครูศักดิ์  นนทเภทง22102การงานอาชีพ 44vnzjib206
306  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communicationvvdcjrh 207
307  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22101คณิตศาสตร์ 3mtjcdl4207
308  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์bt7sh7u207
309  ครูชญานิศ  คงหอมท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2ruzgv33207
310  ครูเดชา  หนูมณีว22103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2hfiyft6207
311  ครูบุปผา  พิกุลทองส22101สังคมศึกษา 3nvvidm5207
312  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาa6x3c4c207
313  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญโฮมรูมโฮมรูมeubc5un207
314  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2rkjcnar207
315  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์โฮมรูมโฮมรูมeubc5un207
316  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3a4d3n66207
317  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3ley6blp 207
318  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2yovkg3q207
319  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีiosk2n2207
320  ครูสุจิตตรา  จันทรัตน์อ22101ภาษาอังกฤษ 3ne27q6x207
321  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองว22101วิทยาศาสตร์ 3e3vo2nk207
322  ครูสุชาดา  สุขแก้วI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองbvppjzb207
323  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communication5svpdhj 208
324  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์3q5paiw208
325  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท22101ภาษาไทยพิ้นฐาน ม.22owuzem208
326  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ22101ภาษาอังกฤษ3t5sdbjj208
327  ครูบุปผา  พิกุลทองส22101สังคมศึกษา 33nkrnkw208
328  ครูเบญจพร  ย่านวารีว20214โค้ดดิ้ง6ebibxu208
329  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาw7obo3c208
330  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 36zq4c2f208
331  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3uquzow2 208
332  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 25sspt3e208
333  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีnqpsysw208
334  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองว22101วิทยาศาสตร์ 3au3eszo208
335  ครูสุชาดา  สุขแก้วI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองjwqjn2o208
336  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2z7vgyq2208
337  ครูอรวรรณ  หนูคงโฮมรูมโฮมรูมcjhui2v208
338  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค22101คณิตศาสตร์ 3tbh2jle208
339  ครูMohamed  el kebir cherradiอ22101English communication645ylfd 209
340  ครูกชนิภา  พานิชกุลค22101คณิตศาสตร์ 3oqrq4vm209
341  ครูกฤษณา  นินทรกิจว22101วิทยาศาสตร์ 3ju7doyj209
342  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์q43c2hw209
343  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท22101ภาษาไทยพิ้นฐาน ม.2qbnwsuy209
344  ครูเดชา  หนูมณีว22103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 27xtqsv6209
345  ครูบุปผา  พิกุลทองส22101สังคมศึกษา 3ggalihg209
346  ครูเบญจพร  ย่านวารีว20215โค้ดดิ้งcg3hoza209
347  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาyzv5kuf209
348  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2x7tlrma209
349  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3td3bfl4209
350  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3rmkkxbg 209
351  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2uzqa4bk209
352  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีsxendma209
353  ครูสุจิตตรา  จันทรัตน์อ22101ภาษาอังกฤษ 3laljif7209
354  ครูสุชาดา  สุขแก้วI20201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองf6owrru209
355  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ22203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 13by3zqa210
356  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์bsgozl3210
357  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2xeqgmbr210
358  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองI20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้o6dpgms210
359  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว22203วิทยาศาสตร์กับโลกทั้งระบบ 12keb5dk210
360  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9y3juz4l210
361  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22101ภาษาอังกฤษ 3fedcxgq210
362  ครูบุปผา  พิกุลทองส22101สังคมศึกษา 3d7zsc3a210
363  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษา3delof3210
364  ครูพวงผกา  โชติวันว22101วิทยาศาสตร์ 3s26ycdu210
365  ครูพวงผกา  โชติวันว22205วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 3evb4xjn210
366  ครูพัชรี  ปานอุดมโฮมรูมโฮมรูมcsa5ou2210
367  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3tyufucu210
368  ครูมารศรี  ศรีไชยค22101คณิตศาสตร์ 3xrfzwtt210
369  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 3ea6i4dg 210
370  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2dahpx4s210
371  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีlxqmnll210
372  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2j4edqtx210
373  ครูอรวรรณ  หนูคงค22205คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 337cu7qq210
374  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ22203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1aqvgipo211
375  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์fmc7w7j211
376  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท22101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2i5u7mkr211
377  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองI20201การศึึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้szqkq27211
378  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว22203วิทยาศาสตร์กับโลกทั้งระบบ 1knhpahr211
379  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9hew5xlh211
380  ครูชญาณดา  ชญาคุณนันท์อ22101ภาษาอังกฤษ 3xvg2sy6211
381  ครูเดชา  หนูมณีว22103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2rb6k2am211
382  ครูบุปผา  พิกุลทองส22101สังคมศึกษา 35istre6211
383  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาv2vlob5211
384  ครูพวงผกา  โชติวันว22101วิทยาศาสตร์ 366a34km211
385  ครูพวงผกา  โชติวันว22205วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 32mqatse211
386  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2lij3ske211
387  ครูพัชรี  ชูกลิ่นโฮมรูมโฮมรูมlj2irgw211
388  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3bybytm5211
389  ครูมารศรี  ศรีไชยค22102คณิตศาสตร์ 3diy3klg211
390  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมส22103ประวัติศาสตร์ไทย 32eu5n4b 211
391  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2544doet211
392  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีc2uktiy211
393  ครูสุรีพร  ทองนุ่นโฮมรูมโฮมรูมlj2irgw211
394  ครูอรวรรณ  หนูคงค22205คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 3vyebba5211
395  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์nxzf5hf212
396  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์โฮมรูมโฮมรูม212
397  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท22101ภาษาไทยพิ้นฐาน ม.2yfsd4ol212
398  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษา4z7wu4m212
399  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 34alezni212
400  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2f3vdihy212
401  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีxf4c7bm212
402  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2pgwu5qd212
403  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22103ศิลปะนาฏศิลป์zmtm5e5213
404  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท22101ภาษาไทยพิ้นฐาน ม.22cqho47213
405  ครูเดชา  หนูมณีว22103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 2qbluw2i213
406  ครูพยอม  ฤทธิชาญชัยพ22101สุขศึกษาwolybac213
407  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก22901กิจกรรมแนะแนว ม.2hroys66213
408  ครูเพ็ญมณี  บุญฤทธิ์โฮมรูมโฮมรูมkw7zcxf213
409  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง22101การงานอาชีพ 3itzs2rf213
410  ครูวรรณา  คงแป้นโฮมรูมโฮมรูมkw7zcxf213
411  ครูสมคิด  ชูโชติพ22102พลศึกษา 2ifatl2j213
412  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ22101ดนตรีwboh2ni213
413  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ5vttmvft301
414  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32103ศิลปะ(ดนตรี)gyegiki301
415  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาwej3xpb301
416  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5nkvkgct301
417  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส23206อาเซียนศึกษาp2ni5dw301
418  ครูชำนาญ  ไชยศรส23101สังคมศึกษา5Zrtxdlp301
419  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 35e24z4a301
420  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23103ประวัติศาสตร์ 5x45hj3d301
421  ครูเบญจพร  ย่านวารีว23103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3ycx3rpw301
422  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน 5viadw2t301
423  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3jrwe3fl301
424  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5g3zrp2j301
425  ครูวาณี  บุญพิศอ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐานyym42bu301
426  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาzkehkkv301
427  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23101วิทยาศาสตร์ 5fsehukb301
428  ครูอรวรรณ  หนูคงค23101คณิตศาสตร์5gcsov2n301
429  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ52ockpjy302
430  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32104ศิลปะ(ดนตรี)ewwlvru302
431  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาusougku302
432  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค23101คณิตศาสตร์ 3eitt4bh302
433  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส23206อาเซียนศึกษาxyo2bxu302
434  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 33me3pj3302
435  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23103ประวัติศาสตร์ 5zqspska302
436  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส32101สัังคมศึกษา 5oc4zxk5302
437  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว23101วิทยาศาสตร์์ 5b7mynl2302
438  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5f3mpf26302
439  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน 5sae5tay302
440  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3gpyn4tp302
441  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5vorzq3d302
442  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาssby7jv302
443  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดโฮมรูมโฮมรูม4uv52t2302
444  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ23101ภาษาอังกฤษ 5tvuhtay302
445  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ5fzslzlz303
446  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32105ศิลปะ(ดนตรี)xmq5nrw303
447  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาiglykvv303
448  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส23206อาเซียนศึกษา5zehgvi303
449  ครูชำนาญ  ไชยศรส23101สังคมศึกษา57jov5uo303
450  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 3qontmjv303
451  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23103ประวัติศาสตร์ 54qnmnsk303
452  ครูเบญจพร  ย่านวารีว23103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3nxgvm3j303
453  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน 52s4diqd303
454  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3gmsz3bb303
455  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5jxkmmre303
456  ครูวาณี  บุญพิศอ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6v7wlea303
457  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5jlyq7on303
458  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษา5v2k5it303
459  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23101วิทยาศาสตร์ 5zbhyqyb303
460  ครูอรวรรณ  หนูคงค23101คณิตศาสตร์5gegq3fd303
461  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ5qnpk66c304
462  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32106ศิลปะ(ดนตรี)lqlrkjz304
463  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาnkf4eb2304
464  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค23101คณิตศาสตร์ 3oi6y75a304
465  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส23206อาเซียนศึกษาf4vwiay304
466  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 37wogrhq304
467  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23103ประวัติศาสตร์ 5a7hseuf304
468  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส32101สัังคมศึกษา 5fnriafb304
469  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว23101วิทยาศาสตร์ 5q47bxe6304
470  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5gfxeyc5304
471  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน 576evbvj304
472  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3n7ebinf304
473  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5i2dwptw304
474  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษา5e6vgle304
475  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ23101ภาษาอังกฤษ 53o3u6ly304
476  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์โฮมรูมโฮมรูมlw422p2304
477  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ54xmtb55305
478  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32107ศิลปะ(ดนตรี)p73ydod305
479  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาdkv5nwi305
480  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส23206อาเซียนศึกษาt7n23p5305
481  ครูชำนาญ  ไชยศรส23101สังคมศึกษา5akav4c6305
482  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 3q2suwp4305
483  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23103ประวัติศาสตร์ 5ngipe7d305
484  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5tjuc26y305
485  ครูบุษบา  มณีโชติค23101คณิตศาสตร์ 53bmlir5305
486  ครูเบญจพร  ย่านวารีว23103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3ydqffyg305
487  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน 5gnioo6k305
488  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.35huzc6l305
489  ครูมาลัย  สงพุ่มโฮมรูมโฮมรูมt7bya4u305
490  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5pyw2p4n305
491  ครูวรรณา  คงแป้นอ23101ภาษาอังกฤษหลัก 5jjgvs4w305
492  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาn3hfbs2305
493  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23101วิทยาศาสตร์ 5lkkvzfi305
494  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ5swonkwg306
495  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32108ศิลปะ(ดนตรี)ez6vgdk306
496  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาzz2kztv306
497  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค23101คณิตศาสตร์ 3p377xbf306
498  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส23206อาเซียนศึกษาmlkcxfi306
499  ครูชำนาญ  ไชยศรส23101สังคมศึกษา5wiuoco7306
500  ครูชำนาญ  นาคินทร์ศ23101ทัศนศิลป์ 32gws56t306
501  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23103ประวัติศาสตร์ 52yesbou306
502  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3f7s4eol306
503  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.32xhyuzf306
504  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5zypfljr306
505  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5op2dmov306
506  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาzjbwh4b306
507  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ23101ภาษาอังกฤษ 5 sccdvsi306
508  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23101วิทยาศาสตร์ 5a5lnw5a306
509  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ5twb5yno307
510  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32109ศิลปะ(ดนตรี)liahtyo307
511  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษา6u7lovw307
512  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5q2oocs6307
513  ครูเจตนา  พิศบุญว23101วิทยาศาสตร์ 5q4k4gq6307
514  ครูชำนาญ  ไชยศรส23101สังคมศึกษา54aauhtc307
515  ครูดวงพร  แซ่แต้ส23103ประวัติศาสตร์ 52irs3si307
516  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3sjgixhi307
517  ครูบุษบา  มณีโชติค23101คณิตศาสตร์ 5nldcisu307
518  ครูเบญจพร  ย่านวารีว23103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3nzg33t4307
519  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนวม.3okhaydt307
520  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5btxv4ss307
521  ครูวรรณา  คงแป้นอ23101ภาษาอังกฤษหลัก 5pzb6ele307
522  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาhaw4ssd307
523  ครูโสภณ  ภักดีส23206อาเซียนศึกษาbxktidi307
524  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ5nemm6dt308
525  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32110ศิลปะ(ดนตรี)gv675t4308
526  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาdk64vih308
527  ครูเจตนา  พิศบุญว23101วิทยาศาสตร์ 5pyt5b4y308
528  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส32101สัังคมศึกษา 5kxdzm73308
529  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3z2m26mr308
530  ครูบุษบา  มณีโชติค23101คณิตศาสตร์ 52gkysud308
531  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3gnk7hxl308
532  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5ixs6nza308
533  ครูวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5jzhkgng308
534  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาcvbiteo308
535  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ23101ภาษาอังกฤษ 5kg3ijj3308
536  ครูสุพร    ศรีชาเยศโฮมรูมโฮมรูมdiiex6x308
537  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23103ประวัติศาสตร์ 54s4hijw308
538  ครูโสภณ  ภักดีส23206อาเซียนศึกษาb4qsef5308
539  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ5g7vlyh7309
540  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32111ศิลปะ(ดนตรี)bh3gvrg309
541  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาqglgqxl309
542  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค23101คณิตศาสตร์ 3w7qegg3309
543  ครูเจตนา  พิศบุญว23101วิทยาศาสตร์ 5iqatjrl309
544  ครูชำนาญ  ไชยศรส23101สังคมศึกษา5wu5yvuu309
545  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 55tufgo4309
546  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3fdymigi309
547  ครูเบญจพร  ย่านวารีว23103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3ubzb6bf309
548  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3wxxlm57309
549  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5br35eey309
550  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษา2ejc3rg309
551  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ23101ภาษาอังกฤษ 5rqnnn5y309
552  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23103ประวัติศาสตร์ 5odiu336309
553  ครูโสภณ  ภักดีส23206อาเซียนศึกษา7pzk4ks309
554  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ23203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1hub6oju310
555  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ54abulm2310
556  ครูขัตติยา  เจนการค23205คณิตศาตร์เพิ่มพูน 5soejbql310
557  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32112ศิลปะ(ดนตรี)onbmmgl310
558  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาj6l5f6g310
559  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส32101สัังคมศึกษา 57clofvm310
560  ครูนัฐกานต์  พรมประถมว23101วิทยาศาสตร์ 53y2ic4d310
561  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3jpqckc3310
562  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3h7bno3j310
563  ครูพวงผกา  โชติวันโฮมรูมโฮมรูมngxevln310
564  ครูพัชรี  ปานอุดมค23203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11lp2wyqm310
565  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21203วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมy3qqjc6310
566  ครูรติกร  เส้งสุ้นค23101คณิตศาสตร์ 5rt6rcbv310
567  ครูวรรณา  คงแป้นอ23101ภาษาอังกฤษหลัก 5w4ykqf7310
568  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษา35jf4mg310
569  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23103ประวัติศาสตร์ 5bmdukm3310
570  ครูโสภณ  ภักดีส23206อาเซียนศึกษาaqhrva3310
571  ครูอรนภา  ศรีสุขว23205วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 55dcezkq310
572  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ23203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 16jxweln311
573  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง23101การงานอาชีพ5gkxnzdt311
574  ครูขัตติยา  เจนการค23205คณิตศาตร์เพิ่มพูน 5jdid27x311
575  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองโฮมรูมโฮมรูมhbgg3ti311
576  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32113ศิลปะ(ดนตรี)5t7n52a311
577  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาmos2uqe311
578  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส32101สัังคมศึกษา 5cmoutuz311
579  ครูนุชนาฎ  ชูจันทร์ท23101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3swj5o4e311
580  ครูเบญจพร  ย่านวารีว23103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3eyhx22h311
581  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3pijjgcr311
582  ครูพัชรี  ปานอุดมค23203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11esq5ats311
583  ครูภาวิณี  ชัยสงครามว21203วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมmgvr4dh311
584  ครูรติกร  เส้งสุ้นค23101คณิตศาสตร์ 5hjugkei311
585  ครูวาณี  บุญพิศอ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐานwgqix35311
586  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาgzw5elp311
587  ครูสุมณฑา  ศิลาพัฒน์ส23103ประวัติศาสตร์ 5q6iz6n7311
588  ครูสุรีพร  ทองนุ่นว23101วิทยาศาสตร์ 57eixmxp311
589  ครูโสภณ  ภักดีส23206อาเซียนศึกษาz4xuoed311
590  ครูอรนภา  ศรีสุขว23205วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 5pnpt3de311
591  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32114ศิลปะ(ดนตรี)5k5nzkt312
592  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษา7lutsyt312
593  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาโฮมรูมโฮมรูมriyk6cv312
594  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3sp7chyk312
595  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5w2twtxe312
596  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาxrnihid312
597  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท23101ภาษาไทย 5xalqd3d312
598  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ32115ศิลปะ(ดนตรี)37rvlnz313
599  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรพ23101สุขศึกษาhuxdbfi313
600  ครูเบญจพร  ย่านวารีว23103วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี 3iekdoyb313
601  ครูปลื้มจิตต์  ไชยกำจรก23901กิจกรรมแนะแนว ม.3iyxpsgf313
602  ครูมนตรี  คงแก้วท23101ภาษาไทยพื้นฐานobdmyxm313
603  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง23101การงานอาชีพ5mr2w3is313
604  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ23102พลศึกษาljiumv4313
605  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communicationzr2oj53401
606  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท31101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4ll6jg3w401
607  ครูกาญจนา  คงเกิดว31201ฟิสิกส์ 1rca3fl4401
608  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง31101การงานอาชีพ 1f6jd73p401
609  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31101สุขศึกษาและพลศึกษาjduppyv401
610  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4t3doz2y401
611  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning.com/401
612  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31101ภาษาอังกฤษ 1rujdimd401
613  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1rcw7gum401
614  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณโฮมรูมโฮมรูมwk62cn6 401
615  ครูสมเจตน์  เจนการว31203เคมี 1javzp7l401
616  ครูสายใจ  สังข์บัวส31101สังคมศึกษาbgz7r7v401
617  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองว31220โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 xwlohtd401
618  ครูสุทธิพงค์  วงค์พิพันธ์ค31101คณิตศาสตร์ 1d4hju7b401
619  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1cnf4lx2401
620  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31108วิทยาศาสตร์ชีวภาพs5ftfdt401
621  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31205ชีววิทยา 15hwrwuh401
622  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communicationxnd7ktt402
623  ครูกวิสรา  เพชรฤทธิ์ท31101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4rl6i47j402
624  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31101คณิตศาสตร์ 1inwwumr402
625  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31101สุขศึกษาและพลศึกษาpprhgc3402
626  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4jvkktcj402
627  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1z6oblzt402
628  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์โฮมรูมโฮมรูมrdswx3t402
629  ครูบุษบา  มณีโชติโฮมรูมโฮมรูมrdswx3t402
630  ครูปัทมา  จรเด่นว31203เคมี 1lr3utnb402
631  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว31201ฟิสิกส์1vujz2sc402
632  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31101สังคมศึกษา 1pwy2vgb402
633  ครูมาลัย  สงพุ่มอ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1qw7kzbd402
634  ครูสุจิตตรา  จันทรัตน์อ31101ภาษาอังกฤษ 1xfph7p5402
635  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองว31220โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 duenym3402
636  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31108วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2akghy4402
637  ครูอรัญญา  สังเส้งง31101การงานอชีพ1zassri3402
638  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31205ชีววิทยา 1mhahqhu402
639  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communicationgptisjr403
640  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง31101การงานอาชีพ 1vrebqel403
641  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31101คณิตศาสตร์ 1koh3le5403
642  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31101สุขศึกษาและพลศึกษาtb4tdpl403
643  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4pp6yerx403
644  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning.com/403
645  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วโฮมรูมโฮมรูม3r5gmdn403
646  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31101ภาษาอังกฤษ 1lczrhdv403
647  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว31201ฟิสิกส์17npuzt5403
648  ครูสมเจตน์  เจนการว31203เคมี 1i42qhye403
649  ครูสายใจ  สังข์บัวส31101สังคมศึกษา4yl3ert403
650  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองว31220โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 5dzg52l403
651  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท31101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.42rvo55z403
652  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์โฮมรูมโฮมรูมemqyk5r403
653  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1hdgqvb4403
654  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31108วิทยาศาสตร์ชีวภาพxoyupao403
655  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1ln6og2s403
656  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31205ชีววิทยา 1kb5timz403
657  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communicationrgyp6os404
658  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31101สุขศึกษาและพลศึกษาf5woxok404
659  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4jv5o3fu404
660  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท31101ภาษาไทยพิ้นฐาน ม.4ozun6z7404
661  ครูฐายิกา   บัวผันโฮมรูมโฮมรูมjvt6sd3404
662  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว31201ฟิสิกส์1gsu2su3404
663  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31101สังคมศึกษา 1gyrpnh6404
664  ครูรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ31101ภาษาอังกฤษ 1ijtc3qa404
665  ครูสมเจตน์  เจนการว31203เคมี 1g23bt3h404
666  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองว31220โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 aoyqdwi404
667  ครูสุทธิพงค์  วงค์พิพันธ์ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1edtnldw404
668  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1vkvyldd404
669  ครูสุมณฑา  มีสุนทรค31101คณิตศาสตร์ 14gjok46404
670  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31108วิทยาศาสตร์ชีวภาพiobvt2m404
671  ครูอรัญญา  สังเส้งง31101การงานอชีพ1r4faupp404
672  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30201ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1nktfswj404
673  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31205ชีววิทยา 1b3lkeyy404
674  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communicationgzigjmn405
675  ครูกัญญา  โอมากท31201การเขียนkxkfhsb405
676  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง31101การงานอาชีพ 1p6qquun405
677  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยโฮมรูมโฮมรูมxw7iuup405
678  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31101คณิตศาสตร์ 1w7ismnc405
679  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31101สุขศึกษาและพลศึกษาdkay5ip405
680  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4rquksbe405
681  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตท31101ภาษาไทยพิ้นฐาน ม.47etqzrc405
682  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning.com/405
683  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31101ภาษาอังกฤษ 1pt645xb405
684  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31201ภูมิศาสตร์กายภาพeqbtdto405
685  ครูสายใจ  สังข์บัวส31101สังคมศึกษาjtnv5g6405
686  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์โฮมรูมโฮมรูมxw7iuup405
687  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 14p6dnpx405
688  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30201ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1ao6hkyc405
689  ครูอ้อยทิพย์  ชูโชติค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 14ykyrle405
690  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1fuzem5j405
691  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communicationjzedi5k406
692  ครูกัญญา  โอมากท31201การเขียนtwbdbgu406
693  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวง31101การงานอาชีพ 1izjaaal406
694  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31101สุขศึกษาและพลศึกษาhpuecpe406
695  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4kd3ydc4406
696  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31201ภูมิศาสตร์กายภาพldq4kxt406
697  ครูพัชรี  ขวัญสงโฮมรูมโฮมรูม4f5qwko406
698  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31101สังคมศึกษา 1phoogau406
699  ครูมนตรี  คงแก้วท31101ภาษาไทยพื้นฐานiv6q6az406
700  ครูมาลัย  สงพุ่มอ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1lo5zalp406
701  ครูรติกร  เส้งสุ้นค31101คณิตศาสตร์ 1zttlhqx406
702  ครูสุจิตตรา  จันทรัตน์อ31101ภาษาอังกฤษ 1ovvuuzw406
703  ครูสุทธิพงค์  วงค์พิพันธ์ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1pmjqafw406
704  ครูโสภณ  ภักดีโฮมรูมโฮมรูม4f5qwko406
705  ครูโสภณ  ภักดีโฮมรูมโฮมรูมI3hwhxz406
706  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30201ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1f4fuqzy406
707  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1ml42ldq406
708  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communicationpe7grm2407
709  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาโฮมรูมโฮมรูมdejizkx407
710  ครูกัญญา  โอมากท31201การเขียนkxrq7yd407
711  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง31101การงานอาชีพ 15zb5vqx407
712  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31101คณิตศาสตร์ 1leu2x6n407
713  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ31101สุขศึกษาและพลศึกษาc4252gf407
714  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4kjwunrv407
715  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning.com/407
716  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31201ภูมิศาสตร์กายภาพsyvm2yz407
717  ครูมนตรี  คงแก้วท31101ภาษาไทยพื้นฐานx7euxnh407
718  ครูรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ31101ภาษาอังกฤษ 1dqxvrdw407
719  ครูสายใจ  สังข์บัวส31101สังคมศึกษา5yeagys407
720  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1drrudta407
721  ครูสุมณฑา  มีสุนทรค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1skgbft7407
722  ครูอภิรักษ์  ขนอมโฮมรูมโฮมรูมdejizkx407
723  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30201ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1g4xic44407
724  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1j7uaonk407
725  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communication35wo2h2408
726  ครูกัญญา  โอมากท31201การเขียนk5rhhfq408
727  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวง31101การงานอาชีพ 1d7evo5v408
728  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรโฮมรูมโฮมรูมwbyqrbb408
729  ครูจิราภรณ์  สุขสมพรโฮมรูมโฮมรูมwbyqrbb408
730  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4cs5om6b408
731  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31101ภาษาอังกฤษ 1fuube4h408
732  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31201ภูมิศาสตร์กายภาพlw3najk408
733  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31101สังคมศึกษา 1yhgryzz408
734  ครูมนตรี  คงแก้วท31203วรรณกรรมท้องถิ่นzdsivkz408
735  ครูสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์ส31203การเมืองไทยยุคปัจจุบัน 1vof5zib408
736  ครูสุดใจ  วิเศษสิงห์ท31101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4cd5luih408
737  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1haalxav408
738  ครูสุมณฑา  มีสุนทรค31101คณิตศาสตร์ 15d4rs7b408
739  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30201ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 17ox3i5u408
740  ครูอ้อมใจ  พังยางโฮมรูมโฮมรูมwbyqrbb408
741  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31101สุขศึกษาและพลศึกษาk2lo2fv408
742  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1s5j7l7b408
743  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communicationdm536pu409
744  ครูกัญญา  โอมากท31201การเขียนltaip3u409
745  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง31101การงานอาชีพ 1e7yaitp409
746  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ30201ภาษาจีนรอบรู้ 1es3czmm409
747  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4h7xyq6n409
748  ครูฐศุภากร  ทิมจรจ31201ภาษาจีน 1o2in6gm409
749  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning.com/409
750  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์โฮมรูมโฮมรูมbyn6qs2409
751  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31201ภูมิศาสตร์กายภาพddaav7s409
752  ครูมนตรี  คงแก้วท31101ภาษาไทยพื้นฐานlk7u4fz409
753  ครูรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ31101ภาษาอังกฤษ 1z2iwsfu409
754  ครูสมวงศ์  ใหม่ละเอียดโฮมรูมโฮมรูมbyn6qs2409
755  ครูสายใจ  สังข์บัวส31101สังคมศึกษาdnow4fu409
756  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1qxktuub409
757  ครูสุมณฑา  มีสุนทรค31101คณิตศาสตร์ 1sxbw4bv409
758  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30201ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 12cwlpws409
759  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31101สุขศึกษาและพลศึกษาwezt4wi409
760  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1sp33lfe409
761  ครูCereline  Fajardo Olaivarอ31101English communication3ooctdf410
762  ครูNoriko  Chatratanarakญ30201 ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ b3ovmsf 410
763  ครูกัญญา  โอมากท31201การเขียน3jcunaj410
764  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวง31101การงานอาชีพ 1jrvkwgi410
765  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31101คณิตศาสตร์ 1lznbw6t410
766  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4ft62l4b410
767  ครูแซมบุปผา  บัณฑิตโฮมรูมโฮมรูมphgd32h410
768  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์โฮมรูมโฮมรูมphgd32h410
769  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31101ภาษาอังกฤษ 1hsaidcg410
770  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31201ภูมิศาสตร์กายภาพofu357y410
771  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31101สังคมศึกษา 1pwy2vgb410
772  ครูมนตรี  คงแก้วท31101ภาษาไทยพื้นฐาน5z26umx410
773  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์อ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1y6akmnt410
774  ครูอรุณ  ไชยวรรณ์ว30201ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1acgw4f3410
775  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31101สุขศึกษาและพลศึกษาl67fa53410
776  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ31203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1gnd3jch410
777  ครูเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ31201ภาษาญี่ปุ่น1wjwivsx410
778  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ31203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1raf72cc411
779  ครูกฤติยา  หนูวุ่นง31101การงารอาชีพ 1cr44qgo411
780  ครูกฤษณา  นินทรกิจว31207สืบเสาะและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 1ca7dba3411
781  ครูกาญจนา  คงเกิดว31201ฟิสิกส์ 1sopg67r411
782  ครูจิตประภา  ศักดามาศโฮมรูมโฮมรูมyetj7eg411
783  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค31205คณิตเพิ่มพูน 1al3ado4411
784  ครูจุรีรัตน์  ประสมพงษ์ค31101คณิตศาสตร์ 1mahpdoe411
785  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.42n4lcew411
786  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning.com/411
787  ครูเนาวรัตน์  เรืองแก้วอ31101ภาษาอังกฤษ 1zuexxk6411
788  ครูปัทมา  จรเด่นว31201โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 fjfaqf2411
789  ครูปัทมา  จรเด่นว31203เคมี 1bqxt4sq411
790  ครูมนตรี  คงแก้วท31101ภาษาไทยพื้นฐานhq4ybxt411
791  ครูมาลัย  สงพุ่มอ31201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1zr3z4v4411
792  ครูสายใจ  สังข์บัวส31101สังคมศึกษาkrtwdwr411
793  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31108วิทยาศาสตร์ชีวภาพeiva5wh411
794  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31101สุขศึกษาและพลศึกษาm5phars411
795  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31205ชีววิทยา 12tkw3nq411
796  ครูเอกมัย  ไกรเกตุค31203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7qrsjxhq411
797  ครูกฤติยา  หนูวุ่นง31101การงารอาชีพ 1fjrftpi412
798  ครูกาญจนา  คงเกิดว31201ฟิสิกส์ 1ewigpxq412
799  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4xeye5gn412
800  ครูปัทมา  จรเด่นว31203เคมี 1bcyttux412
801  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31101สังคมศึกษา 1q2qq7cp412
802  ครูรติกร  เส้งสุ้นค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1q4jqr3w412
803  ครูรติกร  เส้งสุ้นโฮมรูมโฮมรูมs7s5zow412
804  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองว31220โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 dt2jn4n412
805  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท31101ภาษาไทย 1dczfl7b412
806  ครูสุมณฑา  มีสุนทรค31101คณิตศาสตร์ 1w6do3ah412
807  ครูอภิรักษ์  ขนอมว31108วิทยาศาสตร์ชีวภาพmsawfx6412
808  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31101สุขศึกษาและพลศึกษาxur4w5k412
809  ครูอุไรวรรณ  จันทรว31205ชีววิทยา 16jowmgh412
810  ครูขวัญฤทัย  ถาวรรัตน์อ31211ภาษาอังกฤษ 1vtmlger412
811  ครูNoriko  Chatratanarakญ30201 (EP) ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ ey32bpi 413
812  ครูกฤติยา  หนูวุ่นง31101การงารอาชีพ 1p3cdmxb413
813  ครูกัญญา  โอมากท31201การเขียนuxjfwp7413
814  ครูขวัญกมล  จันทระคูณจ31201ภาษาจีน 147o7olm413
815  ครูชุติมา  คำแก้วก31901กิจกรรมแนะแนวม.4upiuyi2413
816  ครูธเนศ  หาญใจว31107วิทยาการคำนวณknlearning.com/413
817  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส31201ภูมิศาสตร์กายภาพaa2g65f413
818  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส31101สังคมศึกษา 16nbt26n413
819  ครูสุทธิพงค์  วงค์พิพันธ์ค31101คณิตศาสตร์ 1admwz7j413
820  ครูสุนันทา  วงศ์เมฆท31101ภาษาไทย 1e33ib6p413
821  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ31101สุขศึกษาและพลศึกษาkqttv6d413
822  ครูเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ31201ภาษาญี่ปุ่น1el7j6hp413
823  ครูขวัญฤทัย  ถาวรรัตน์อ31211ภาษาอังกฤษ 1sx43lzo413
824  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communication6co7kdl501
825  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32101ภาษาไทย 3grf3txz501
826  ครูกฤษณา  นินทรกิจว32203เคมี 33tvvg74501
827  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว32201ฟิสิกส์ 35joj4be501
828  ครูจิตประภา  ศักดามาศว32205ชีววิทยา 3bxk2nup501
829  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค32101คณิตศาสตร์ 5njzruvz501
830  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101สุขศึกษาและพลศึกษาo6fhpmx501
831  ครูฐิตารีย์  จันทรศรอ32201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนrmjht7c501
832  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์sjvmfl5501
833  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว32101วิทยาศาสตร์ 3nxeckef501
834  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีeqr5hyc501
835  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30201การศึกษาค้นคว้าฯ ด้วยตนเองxoinqcr501
836  ครูวาณี  บุญพิศอ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐานdwwctoq501
837  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทยjdkarb5501
838  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.52mppxod501
839  ครูสุุภาพ  มั่นวงศ์ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3d7iivqu501
840  ครูโสภณ  ภักดีส32101สังคมศึกษา 3fo4jx6i501
841  ครูจรัส  อิฏฐผลง32101การงานอาชีพ 2u7p6jib501
842  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communication svieqzk502
843  ครูขัตติยา  เจนการค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 34qfx3jr502
844  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว32203เคมี 3go473ct502
845  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยค32101คณิตศาสตร์ 3icfokyt502
846  ครูจิตประภา  ศักดามาศว32205ชีววิทยา 3k6ljewv502
847  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส32101สังคมศึกษา 3egybbr2502
848  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101สุขศึกษาและพลศึกษาmtmc5b3502
849  ครูทิพากร  นาเจริญว32101วิทยาศาสตร์ 3xwiqeyp502
850  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5ebg7kld502
851  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์jvgbtia502
852  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีโฮมรูมโฮมรูม3b262ae502
853  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32101ภาษาอังกฤษ 3db5km26502
854  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทยt46udux502
855  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32902กิจกรรมแนะแนว ม.56w7e5ce502
856  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30201 IS5kerwvl502
857  ครูอ้อมใจ  พังยางว32201ฟิสิกส์ 3y6gsd4u502
858  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3hl6kerl502
859  ครูจรัส  อิฏฐผลง32101การงานอาชีพ 2v43nexp502
860  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communicationkqskyan503
861  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32101ภาษาไทย 3ej35ttb503
862  ครูกฤษณา  นินทรกิจว32203เคมี 3g56dxfx503
863  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว32201ฟิสิกส์ 3gbzcyex503
864  ครูจิตประภา  ศักดามาศว32205ชีววิทยา 333yu3ni503
865  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101สุขศึกษาและพลศึกษาteuzz3n503
866  ครูชุติมา  คำแก้วโฮมรูมโฮมรูมic5bsvt503
867  ครูบุษบา  มณีโชติค32101คณิตศาสตร์ 3gyhrozg503
868  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์5vx77th503
869  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว32101วิทยาศาสตร์ 32urx3dy503
870  ครูมยุรี  ถาวระโฮมรูมโฮมรูมic5bsvt503
871  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีy6dxtkr503
872  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30201การศึกษาค้นคว้าฯ ด้วยตนเองjssj2dr503
873  ครูวาณี  บุญพิศอ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐานqkmyvg2503
874  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทย7kw63xr503
875  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ32201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนfeaq67f503
876  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.5rx64kao503
877  ครูโสภณ  ภักดีส32101สังคมศึกษา 3g2m5qwt503
878  ครูอินทิรา  วัชรศิริค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3sx6qdon503
879  ครูจรัส  อิฏฐผลง32101การงานอาชีพ 2vmfuzr6503
880  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communicationhtf4uzn 504
881  ครูกาญจนา  คงเกิดโฮมรูมโฮมรูม3llefbz504
882  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์I30201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองy3f67h3504
883  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว32203เคมี 3sq47cjn504
884  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยค32101คณิตศาสตร์ 3o6ulv75504
885  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว32205ชีววิทยา 3mtlwnem504
886  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส32101สังคมศึกษา 3ggyi5xh504
887  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101สุขศึกษาและพลศึกษาcwi6kip504
888  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5cdlsvyp504
889  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์qeh4osz504
890  ครูปัทมา  จรเด่นว32101วิทยาศาสตร์ 3oze5ttp504
891  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทยxikp2ur504
892  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.54fszcrs504
893  ครูสุุภาพ  มั่นวงศ์ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 33llmlpp504
894  ครูอรุณกมล  นาวารัตน์อ32101ภาษาอังกฤษ 3g4om6ac504
895  ครูอ้อมใจ  พังยางว32201ฟิสิกส์ 3fg375jn504
896  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3jccgnil 504
897  ครูจรัส  อิฏฐผลง32101การงานอาชีพ 2kosnf4w504
898  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communication4zyr6z3 505
899  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32101ภาษาไทย 3ym5jxrz505
900  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยค32101คณิตศาสตร์ 3v4tvtwt505
901  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101สุขศึกษาและพลศึกษาwqpseip505
902  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์โฮมรูมโฮมรูมbsr5vll505
903  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์ldysnxl505
904  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32201ประวัติวรรณคดี 1a72tqjo505
905  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีcm3scig505
906  ครูวรรณา  คงแป้นอ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3o4s66ai505
907  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30201การศึกษาค้นคว้าฯ ด้วยตนเองn5326x7505
908  ครูวาณี  บุญพิศอ32101ภาษาอังกฤษพื้นฐานondzh7z505
909  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทยjqucrlk505
910  ครูสมวงศ์  ใหม่ละเอียดอ32203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3m7q3606505
911  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.5ni7ogg7505
912  ครูสุพร    ศรีชาเยศค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3y2sj73n505
913  ครูโสภณ  ภักดีส32101สังคมศึกษา 3glrh2uh505
914  ครูอรนภา  ศรีสุขว32102วิทยาศาสตร์4sqcwrsm505
915  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส32201การเมืองการปกครองของไทย4d22ecp505
916  ครูจรัส  อิฏฐผลง32101การงานอาชีพ 277zh22q505
917  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communicationkb4kn2j 506
918  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส32101สังคมศึกษา 37yduofv506
919  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101สุขศึกษาและพลศึกษาme7w5y6506
920  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5sb577p5506
921  ครูบุษบา  มณีโชติค32101คณิตศาสตร์ 3wipfsjs506
922  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์hgsm34q506
923  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32201ประวัติวรรณคดี 1su3l6mr506
924  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส2201การปกครองของไทยjqqi27s506
925  ครูมารศรี  ศรีไชยโฮมรูมโฮมรูมjarkhoj506
926  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32101ภาษาอังกฤษ 3xxlm5ek506
927  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทยu7snlwi506
928  ครูสมวงศ์  ใหม่ละเอียดอ32203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3czcqgnw506
929  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.5fwnt2x3506
930  ครูสุุภาพ  มั่นวงศ์ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3v5ot4rd506
931  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30201 IStka3ywy506
932  ครูอรนภา  ศรีสุขว32102วิทยาศาสตร์4hewznu4506
933  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 37zxjwaz 506
934  ครูจรัส  อิฏฐผลง32101การงานอาชีพ 22cgkbhw506
935  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communicationmh6555p 507
936  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32101ภาษาไทย 3oq4oo6a507
937  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง32101การงานอาชีพ 2op5atmz507
938  ครูขัตติยา  เจนการค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 35ts6qgz507
939  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยค32101คณิตศาสตร์ 3htgxe7k507
940  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส32101สังคมศึกษา 3gcredek507
941  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101สุขศึกษาและพลศึกษาtwy4lmm507
942  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์6zyk6ab507
943  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32201ประวัติวรรณคดี 1ifmfncg507
944  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยี5vwyzqs507
945  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30201การศึกษาค้นคว้าฯ ด้วยตนเองjreaxtj507
946  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทยj3h264n507
947  ครูสมวงศ์  ใหม่ละเอียดอ32203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3zrxi5ee507
948  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ32201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนddatfgo507
949  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.52udeuso507
950  ครูอรนภา  ศรีสุขว32102วิทยาศาสตร์4ipjne6u507
951  ครูอรุณกมล  นาวารัตน์อ32101ภาษาอังกฤษ 365suy6x507
952  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส32201การเมืองการปกครองของไทยx3amwme507
953  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communicationfb5aryo 508
954  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง32101การงานอาชีพ 22vuhvbb508
955  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส32101สังคมศึกษา 33fkhzow508
956  ครูชญานิศ  คงหอมท32203ภูมิปัญญาทางภาษา273k225508
957  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101พลศึกษาv7axauv508
958  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32103ประวัติศาสตร์ไทยrluej2a508
959  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5fb7ktwg508
960  ครูบุษบา  มณีโชติค32101คณิตศาสตร์ 3syh653j508
961  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์z5ln6dw508
962  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32201ประวัติวรรณคดี 1a5idyr4508
963  ครูศิโรรัฐ  ชูพร้อมโฮมรูมโฮมรูมvesfemb 508
964  ครูสมวงศ์  ใหม่ละเอียดอ32203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3trbnprf508
965  ครูสายใจ  สังข์บัวส32203เงินทองของมีค่าfzzp3pk508
966  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.52rptu6h508
967  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30201 ISbugf2q2508
968  ครูอรนภา  ศรีสุขว32102วิทยาศาสตร์4cky2t2h508
969  ครูอรุณกมล  นาวารัตน์อ32101ภาษาอังกฤษ 3jcou4ye508
970  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3ayirrtk 508
971  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส32201การเมืองการปกครองของไทยcbpwoq2508
972  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communicationfdi7uxb 509
973  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32101ภาษาไทย 3ts4flj5509
974  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง32101การงานอาชีพ 2ftqakf4509
975  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ32201ภาษาจีน 3arsxpw5509
976  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคโฮมรูมโฮมรูมaqj5jyo509
977  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101พลศึกษาagmohne509
978  ครูฐศุุภากร  ทิมจรจ30203ภาษาจีนสื่อสาร 1negsqif509
979  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32103ประวัติศาสตร์ไทยloybvut509
980  ครูบุษบา  มณีโชติค32101คณิตศาสตร์ 3d3eudhc509
981  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์5l62avq509
982  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส32101สังคมศึกษา 3 22do3me509
983  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32201ประวัติวรรณคดี 15kqp55x509
984  ครูพัฒนศักดิ์  คงเสนว32102วิทยาศาสตร์4jr3d7l4509
985  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว32107เทคโนโลยีc7sbxa6509
986  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์I30201การศึกษาค้นคว้าฯ ด้วยตนเองyjge673509
987  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32101ภาษาอังกฤษ 3lpv6jw6509
988  ครูสมวงศ์  ใหม่ละเอียดอ32203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3bptvroe509
989  ครูสัจจา  ศิริวงษ์อ32201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนduww6oa509
990  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.5h2tn4tc509
991  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส32201การเมืองการปกครองของไทยssjabmt509
992  ครูMohamed  el kebir cherradiอ32101English communicationwkyfmaw 510
993  ครูNoriko  Chatratanarakญ30203 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร eaqcv4o 510
994  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว32102วิทยาศาสตร์4sk3fucx510
995  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง32101การงานอาชีพ 2z6u4tq3510
996  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101พลศึกษา5tzd47c510
997  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ32201ภาษาญี่ปุ่น3bxmqm2u510
998  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32103ประวัติศาสตร์ไทยzvw3vwc510
999  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5foz2rmn510
1000  ครูบุษบา  มณีโชติค32101คณิตศาสตร์ 3fcveizt510
1001  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์rpc33os510
1002  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32201ประวัติวรรณคดี 1aq63plc510
1003  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32101ภาษาอังกฤษ 35s5ritb510
1004  ครูสมวงศ์  ใหม่ละเอียดอ32203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3af2mfdk510
1005  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.55v4a6yf510
1006  ครูสุบรรณ  เดชเชียรโฮมรูมโฮมรูมq4ffkd4510
1007  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์I30201 IShiawfx3510
1008  ครูโสภณ  ภักดีส32101สังคมศึกษา 3mqa5bpv510
1009  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3p4hy6gf510
1010  ครูธีรวุฒิ  เกตสัตปัญส32201การเมืองการปกครองของไทยad4peaq510
1011  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ32203ภาษาอังกฤษสื่อสาร 14lqupd2511
1012  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32101ภาษาไทย 37g4ke76511
1013  ครูกฤษณา  นินทรกิจว32203เคมี 3q5cmu2w511
1014  ครูกฤษณา  นินทรกิจว32207โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 (IS1)nxkd45e511
1015  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง32101การงานอาชีพ 25afyans511
1016  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยค32101คณิตศาสตร์ 3efjgmvq511
1017  ครูจิตประภา  ศักดามาศว32205ชีววิทยา 3xtrbuzw511
1018  ครูจุฑามาศ  ลาชโรจน์ค32205คณิตเพิ่มพูน 36lv3gs4511
1019  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101พลศึกษาgkdsrcf511
1020  ครูดวงพร  แซ่แต้ส32103ประวัติศาสตร์ไทยz77aexy511
1021  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์zrlf2gc511
1022  ครูปัทมา  จรเด่นว32101วิทยาศาสตร์ 32qvteod511
1023  ครูศิริญญา  ประทุมวรรณอ32101ภาษาอังกฤษ 3td5g7c511
1024  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.5r2p5v24511
1025  ครูสุภาพ  มั่นวงศ์โฮมรูมโฮมรูมojuwgpi511
1026  ครูสุุภาพ  มั่นวงศ์ค32203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 932ae3sl511
1027  ครูโสภณ  ภักดีส32101สังคมศึกษา 3v35qnji511
1028  ครูอ้อมใจ  พังยางว32201ฟิสิกส์ 34xs7vwu511
1029  ครูอาริสา  ใจห้าวอ32201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3oub2l3t511
1030  ครูกาญจนา  อิทธคาม มะลิชูว32201ฟิสิกส์ 3fsego3n512
1031  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง32101การงานอาชีพ 2lkbx4nw512
1032  ครูจรสวรรณ  จันทร์เรืองว32203เคมี 3gzisyl4512
1033  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว32205ชีววิทยา 3yo357i3512
1034  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101พลศึกษาptr45rh512
1035  ครูทิพากร  นาเจริญว32101วิทยาศาสตร์ 3fllfo3s512
1036  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท32101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5qs6ctlz512
1037  ครูบุษบา  มณีโชติค32101คณิตศาสตร์ 3ipsqkip512
1038  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์v3aznbu512
1039  ครูปรียาภรณ์  บุญฤทธิ์ส32101สังคมศึกษา 3 nns3e2w512
1040  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทย5v3qrqx512
1041  ครูสมชัย  มุขดาร์โฮมรูมโฮมรูมkaaeny3512
1042  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.55oeusm3512
1043  ครูสุพร    ศรีชาเยศค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3yujncix512
1044  ครูNoriko  Chatratanarakญ30203 (EP) ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร zcgw6rh 513
1045  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท32101ภาษาไทย 337wtjgw513
1046  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง32101การงานอาชีพ 2uup47od513
1047  ครูขวัญกมล  จันทระคูณจ32201ภาษาจีน 2cl3k4kz513
1048  ครูจำนงค์  ซ้ายหุยค32101คณิตศาสตร์ 34nk7d7a513
1049  ครูจุฬารัตน์  ทองยังส32101สังคมศึกษา 3xgivjfs513
1050  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพพ32101พลศึกษาpsywjhy513
1051  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ32101ศิลปะ-นาฏศิลป์ja63evy513
1052  ครูพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญท32201ประวัติวรรณคดี 156cw7t2513
1053  ครูพิมพา  แก้วจำนงค์ส2201การปกครองของไทย3svd5mo513
1054  ครูศุภวรรณ  อาวุธเพชรส32103ประวัติศาสตร์ไทยpkkukyc513
1055  ครูสัจจา  ศิริวงษ์โฮมรูมโฮมรูมxuwabei513
1056  ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์ก32901กิจกรรมแนะแนว ม.5au4dbwr513
1057  ครูอ้อมใจ  พังยางว32102วิทยาศาสตร์ 4naa6loo513
1058  ครูเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ32201ภาษาญี่ปุ่น3qdsdky3513
1059  ครูจัตุพงศ์  ศุภศรีว33201ฟิสิกส์ 5clparwy601
1060  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว33205ชีววิทยา 5nwnk6y5601
1061  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน52ja3qq601
1062  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 5gfr7jxc601
1063  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6k5k4mg3601
1064  ครูพัชรี  ปานอุดมค33101คณิตศาสตร์ 5lhus2jq601
1065  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว33203เคมี 5g67gizk601
1066  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมoihqxi7601
1067  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33101สุขศึกษาและพลศึกษาcrvffzr601
1068  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33101ภาษาไทยszx77pu601
1069  ครูสมชัย  มุขดาร์ว33101วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศi4r3mlw601
1070  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ง33101การงานอาชีพ 3vkqb74b601
1071  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)6mv5wvi601
1072  ครูอรุณกมล  นาวารัตน์อ33101ภาษาอังกฤษ 5j4fqvvd601
1073  ครูอินทิรา  วัชรศิริค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5rrfy5g7601
1074  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33101ภาษาอังกฤษ5le7d5o5602
1075  ครูฐายิกา   บัวผันว33201ฟิสิกส์ 5qtdogfy602
1076  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน36่jxg6r 602
1077  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 5fodbeyz602
1078  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.63crwkrx602
1079  ครูพัชรี  ปานอุดมค33101คณิตศาสตร์ 5nxfqt5g602
1080  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว33203เคมี 5rlnsohl602
1081  ครูมยุรี  ถาวระว33205ชีววิทยา 5bveepqq602
1082  ครูมารศรี  ศรีไชยค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5zqnrrsz602
1083  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมi3fqfea602
1084  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33101สุขศึกษาและพลศึกษาwjwvfwr602
1085  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33101ภาษาไทยl5awedf602
1086  ครูสมชัย  มุขดาร์ว33101วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศo76aljj602
1087  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ง33101การงานอาชีพ 3mt3tuv5602
1088  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)ezwrv4e602
1089  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว33205ชีววิทยา 5fm2g5b7603
1090  ครูฐายิกา   บัวผันว33201ฟิสิกส์ 55arkvi7603
1091  ครูทรงพร  ทองนวลว33101วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศs2ebxys603
1092  ครูทิพากร  นาเจริญว33203เคมี 5fqjwuoh603
1093  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5hzlmx3b603
1094  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 5b2drqct603
1095  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6lsfvlhe603
1096  ครูมารศรี  ศรีไชยค33101คณิตศาสตร์ 57wpbxqm603
1097  ครูรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนgteh6ok603
1098  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมhhdlh7h603
1099  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33101สุขศึกษาและพลศึกษาh5sfqnv603
1100  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33101ภาษาไทยgdkq5bi603
1101  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ง33101การงานอาชีพ 3ihoh7lg603
1102  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)rb5njj4603
1103  ครูอรุณกมล  นาวารัตน์อ33101ภาษาอังกฤษ 5udmke2t603
1104  ครูคมสันติ  คงเส้งส33101สังคมศึกษา 5vajuwyy604
1105  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33101ภาษาอังกฤษ 5zwbbsio604
1106  ครูจัตุพงศ์  ศุภศรีว33201ฟิสิกส์ 55rdwn3r604
1107  ครูทรงพร  ทองนวลว33101วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศotty36i604
1108  ครูทิพากร  นาเจริญว33203เคมี 5mmm666m604
1109  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนxuackux604
1110  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6ico6q6d604
1111  ครูพัชรี  ปานอุดมค33101คณิตศาสตร์ 5coqnxod604
1112  ครูมยุรี  ถาวระว33205ชีววิทยา 54nsbtpc604
1113  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมmqsy2ax604
1114  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33101สุขศึกษาและพลศึกษาzw4kqoz604
1115  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33101ภาษาไทยbfuefmq604
1116  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ง33101การงานอาชีพ 3lpbllwr604
1117  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)fx4u4c7604
1118  ครูอรวรรณ  หนูคงค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5vimbrug604
1119  ครูธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33203ภาษาอังกฤษสื่อสารfkysydb605
1120  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 5d46fj7s605
1121  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6gx6ri37605
1122  ครูพัชรี  ปานอุดมค33101คณิตศาสตร์ 54cgpibu605
1123  ครูรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนvrrflkg605
1124  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม5jdm6sz605
1125  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33101สุขศึกษาและพลศึกษาndbaz5c605
1126  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33101ภาษาไทยzuoqekw605
1127  ครูสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์ส33201กฎหมายที่ประชาชนควรรู้qwn247p605
1128  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33201หลักภาษาไทยf3zsddh605
1129  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ง33101การงานอาชีพ 3ybvwehg605
1130  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)po2bbki605
1131  ครูอรวรรณ  หนูคงค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 57mvy7gg605
1132  ครูอรุณกมล  นาวารัตน์อ33101ภาษาอังกฤษ 5hox3xkr605
1133  ครูอินทิรา  วัชรศิริโฮมรูมโฮมรูมn3wc4bd605
1134  ครูชุติมันต์  วุฒิมานพโฮมรูมโฮมรูม6jefnnw606
1135  ครูธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33204ภาษาอังกฤษสื่อสารv6e5us7606
1136  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนvlbg5vy606
1137  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 5ie4lrok606
1138  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6owlcg4o606
1139  ครูพัชรี  ปานอุดมค33101คณิตศาสตร์ 5zrqyhtz606
1140  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมwewgwzs606
1141  ครูวิทยา  ชุมหล่อพ33101สุขศึกษาและพลศึกษาrug5wze606
1142  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33101ภาษาไทยnl6rtfe606
1143  ครูสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์ส33201กฎหมายที่ประชาชนควรรู้35nqayi606
1144  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33201หลักภาษาไทยgryjhpo606
1145  ครูเสรี  แซ่ตั่นง33101การงานอาชีพ 3ccqsnsq606
1146  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)utkohnw606
1147  ครูอรุณกมล  นาวารัตน์อ33101ภาษาอังกฤษ 5yxhh7jg606
1148  ครูอินทิรา  วัชรศิริค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5omlzpii606
1149  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33101ภาษาอังกฤษ 5cez5ww5607
1150  ครูธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33205ภาษาอังกฤษสื่อสาร4qe7ami607
1151  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 5yuswpru607
1152  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6tdh6nuo607
1153  ครูมารศรี  ศรีไชยค33101คณิตศาสตร์ 5mojt4sp607
1154  ครูรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนs2jwgma607
1155  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมiceoaa3607
1156  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33101ภาษาไทยrc4lfil607
1157  ครูสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์ส33201กฎหมายที่ประชาชนควรรู้rn7dk5o607
1158  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33201หลักภาษาไทยznfagxo607
1159  ครูสุพิศ  บุญฤทธิ์โฮมรูมโฮมรูมuckjkkx607
1160  ครูเสรี  แซ่ตั่นง33101การงานอาชีพ 3mms4zvq607
1161  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)wruygws607
1162  ครูอินทิรา  วัชรศิริค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5nf4niov607
1163  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา2p5u7n7607
1164  ครูกัญญา  โอมากท33207วรรณกรรมปัจจุบันyet664j608
1165  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33101ภาษาอังกฤษ 5ilm3eu4608
1166  ครูทรงศรี  นาคินทร์ส33204ศาสนาสากลo4l4fpz608
1167  ครูธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33206ภาษาอังกฤษสื่อสาร5g3hlqa608
1168  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน37crd5q608
1169  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท33101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6jrogpci608
1170  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 5xcypnhb608
1171  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6urr33og608
1172  ครูพัชรี  ปานอุดมค33101คณิตศาสตร์ 5oxt3pu6608
1173  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมcwlsopu608
1174  ครูสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์ส33201กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ujuqf6k608
1175  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33201หลักภาษาไทยm7rggtb608
1176  ครูเสรี  แซ่ตั่นง33101การงานอาชีพ 3cm4xhaw608
1177  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)76ydakp608
1178  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33101สุขศึกษาและพลศึกษาevjomr3608
1179  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท33101ภาษาไทย 54oszlzz609
1180  ครูจรรยนาถ  คำนวณโฮมรูมโฮมรูมc7ba6nk609
1181  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33101ภาษาอังกฤษ 5qr5npct609
1182  ครูฐศุภากร  ทิมจรจ30205ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1r2zamjh609
1183  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ33201ภาษาญี่ี่ปุ่น5zmh3b6x609
1184  ครูธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33207ภาษาอังกฤษสื่อสารpokv6qo609
1185  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค33101คณิตศาสตร์ 5sz5kqaw609
1186  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนsngeefc609
1187  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 535rqnfm609
1188  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6u6wlvzu609
1189  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมoinsgwe609
1190  ครูสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์ส33201กฎหมายที่ประชาชนควรรู้hlouuv5609
1191  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33201หลักภาษาไทย5yohkic609
1192  ครูเสรี  แซ่ตั่นง33101การงานอาชีพ 34ufcdyn609
1193  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)xdfnumc609
1194  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33101สุขศึกษาและพลศึกษาe66serc609
1195  ครูกัญญา  โอมากโฮมรูมโฮมรูมqjlehtj610
1196  ครูคมสันติ  คงเส้งส33101สังคมศึกษา 5jw3aa7x610
1197  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ30205ภาษาจีนอ่าน-เขียน1e5zxfof610
1198  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33101ภาษาอังกฤษ 5c52bgc4610
1199  ครูฐศุภากร  ทิมจรจ33201ภาษาจีน 5q7hlglh610
1200  ครูธมลพรรณ  เดชนุ่นอ33208ภาษาอังกฤษสื่อสารgomvo6b610
1201  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค33101คณิตศาสตร์ 55zbsinv610
1202  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนwetqkio610
1203  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6gtv4sna610
1204  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมnh5z64r610
1205  ครูศิวพล  พงษ์สมุทรท33101ภาษาไทยivyb6oi610
1206  ครูสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์ส33201กฎหมายที่ประชาชนควรรู้w23cpml610
1207  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33201หลักภาษาไทยqc3o4rb610
1208  ครูเสรี  แซ่ตั่นง33101การงานอาชีพ 3p5qawli610
1209  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)x6pqzz2610
1210  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา4dlwiqm610
1211  ครูLogan  Tracy Jeffersonอ33201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนjwhadr2611
1212  ครูคมสันติ  คงเส้งส33101สังคมศึกษา 5xejdxt2611
1213  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ33101ภาษาอังกฤษ 533btj2m611
1214  ครูจัตุพงศ์  ศุภศรีI30203IS3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมo5nfxkq611
1215  ครูจัตุพงศ์  ศุภศรีว33201ฟิสิกส์ 5wljmlwd611
1216  ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุงว33205ชีววิทยา 56mefxvd611
1217  ครูฐายิกา   บัวผันว33207เสริมทักษะฟิสิกส์jtythp2611
1218  ครูนุสรณ์  จิตพิทักษ์ท33101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6ezdp7ty611
1219  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์ค33203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11safe4px611
1220  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6h72a5mv611
1221  ครูเพ็ญศรี  รักษ์ธรรมว33203เคมี 5ebz6pi6611
1222  ครูมารศรี  ศรีไชยค33101คณิตศาสตร์ 5bftbiso611
1223  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์ง33101การงานอาชีพ 35vlko4c611
1224  ครูสมชัย  มุขดาร์ว33101วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศdhjmgxl611
1225  ครูสุุภาพ  มั่นวงศ์ค33205คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 5gltutsf611
1226  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)dox5tqq611
1227  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา7ug4u22611
1228  ครูเอกมัย  ไกรเกตุโฮมรูมโฮมรูมwwd4mhx611
1229  ครูNoriko  Chatratanarakญ30205 (EP) ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน tlgeaaf 612
1230  ครูNoriko  Chatratanarakญ30207 (EP) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น c2qnbow 612
1231  ครูกนกวรรณ  ลีพรหมมาท33101ภาษาไทย 5iadlgjp612
1232  ครูขวัญกมล  จันทระคูณจ30205ภาษาจีนอ่าน-เขียนraafalb612
1233  ครูขวัญกมล  จันทระคูณจ30209ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ 1lguwsxy612
1234  ครูฐายิกา   บัวผันว33201ฟิสิกส์ 5u7uoecc612
1235  ครูทิพากร  นาเจริญว33203เคมี 5nghokpz612
1236  ครูนิธวัฒน์  ลีละวัฒนพันธ์ค33101คณิตศาสตร์ 5safljea612
1237  ครูเบญจพร  คีรีพันธุ์ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5zdj2yob612
1238  ครูพัชรี  ขวัญสงส33101สังคมศึกษา 5ny6w3lm612
1239  ครูพัชรี  ชูกลิ่นก33901กิจกรรมแนะแนว ม.6zdpq3m6612
1240  ครูมยุรี  ถาวระว33205ชีววิทยา 5s2q3uf2612
1241  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์ง33101การงานอาชีพ 3bdw3p4h612
1242  ครูสมชัย  มุขดาร์ว33101วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศqafjuuq612
1243  ครูสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์ส33201กฎหมายที่ประชาชนควรรู้4neivxr612
1244  ครูสุบรรณ  เดชเชียรท33201หลักภาษาไทยthzyuwj612
1245  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ33101ศิลปะ(ดนตรี)exvtej3612
1246  ครูอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ์พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา4kg3gxl612
1247  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์โฮมรูมโฮมรูมa7xwomf612
1248  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์อ33213ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้236cfys612
1249  ครูเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ33201ภาษาญี่ปุ่น5n5zonpq612
1250  ครูเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ30209ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ1ox6rcy612
1251  ครูขวัญฤทัย  ถาวรรัตน์ISIS3vlk4neb612
1252  ครูเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ20201ภาษาญี่ปุ่น1oslaupt112-113
1253  ครูNoriko  Chatratanarakญ20203 (EP)ภาษาญี่ปุ่น3las6fkq212-213
1254  ครูเบญจมาศ  ธนาวุฒิญ20205ภาษาญี่ปุ่น5mkd76om312-313
1255  ครูNoriko  Chatratanarakญ30205 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน dd2s2ln 609-610
1256  ครูขวัญกมล  จันทระคูณจ33201ภาษาจีน 5jh46x6f6-1 (609, 610)
1257  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง20212การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ5vgms2qม.1
1258  ครูจรรยนาถ  คำนวณอ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน2iuamuoม.1
1259  ครูจิตตรัตน์  ไกรแก้วง20204งานบริการท่องเที่ยวbst5c34ม.1
1260  ครูเดชา  หนูมณีว20219การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นem6dsy5ม.1
1261  ครูธเนศ  หาญใจว20215แอนิเมชั่นygq3zuzม.1
1262  ครูนุชนารถ  เปียแดงอ21205ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน7eacvfiม.1
1263  ครูประเทืองทิพย์  บัวจันทร์ท21201เสริมทักษะภาษาไทย17rfjt6iม.1
1264  ครูประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1ur4cu62ม.1
1265  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก21201ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1m2g7x6kม.1
1266  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง20215การจัดสวนถาดlghttekม.1
1267  ครูวรรณา  คงแป้นอ21201ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1b2zrecxม.1
1268  ครูวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์ง20204งานบริการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม)luosqunม.1
1269  ครูสิทธิพร  ฆังฆะศ21207ดนตรีไทย1rgexc3zม.1
1270  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20263งานส่งเสริมการอ่าน (เพิ่มเติม)hbqnfsmม.1
1271  ครูเสรี  แซ่ตั่นง20224งานเขียนแบบ (เพิ่มเติม)7riysydม.1
1272  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ21203ขับร้องสากล1rymr2i6ม.1
1273  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง02263งานส่งเสริมการอ่าน (เพิ่มเติม)h46y2h3ม.1
1274  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม)eeev2ggม.1
1275  ครูจิตตรัตน์  ไกรแก้วลวรลวรtqdcxmhม.1-6
1276  ครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณีลวรลวร.ISmtw2dktม.1-6
1277  ครูเอกรัฐ  เพชรรักษ์กิจกรรมชุมนุมชุมนุมโต้วาทีภาษาอังกฤษ4lp6oaqม.1-ม.3
1278  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ลวร.โลกสวยด้วยมือเรา22nnfkhม.1-ม.6
1279  ครูกฤติยา  หนูวุ่นง20205งานบัญชีกิจการบริการ(เพิ่มเติม)zhmlacbม.2
1280  ครูกฤษณา  วุฒิศักดิ์ศ22211นาฏศิลป์-การละคร 3gs74ryvม.2
1281  ครูกัญจนาภรณ์  สุภวิทยาง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีธรรมราชymwn27gม.2
1282  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม3o6n2qgม.2
1283  ครูจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาคศ22203ศิลปะ(ดนตรี-ขับร้อง)6iiwgptม.2
1284  ครูจิตตรัตน์  ไกรแก้วง20208งานสำนักงานapbce72ม.2
1285  ครูจินตนา  กล้าจงยิ่งศ21219นาฏศิลป์พื้นเมืองd23f7m7ม.2
1286  ครูจิรนันท์  ทองขาวบัวง20205งานบัญชีกิจการบริการjhhdqi3ม.2
1287  ครูฉวีวรรณ  ไชยศรท22205การอ่านเบื้องต้น3gpjrgxม.2
1288  ครูชำนาญ  ไชยศรโฮมรูมโฮมรูมh724qk6ม.2
1289  ครูธมลพรรณ  เดชนุ่นอ22203ภาษาอังกฤษสื่อสารotkber2ม.2
1290  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก22201ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1ub2nye6ม.2
1291  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง20210การขยายพันธุ์พืชealvrexม.2
1292  ครูรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาดอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนrjkjjcyม.2
1293  ครูลัดดาพร  พูลสวัสดิ์ง20248การปักด้วยมือtrbhtawม.2
1294  ครูวิภาพร   แก้วกำเหนิดว20220วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมnawsl3yม.2
1295  ครูสมคิด  ชูโชติพ20204กรีฑา 1ifhvt4kม.2
1296  ครูสุภางค์  ธรรมชาติง20262งานห้องสมุด (เพิ่มเติม)cpyreycม.2
1297  ครูเสรี  แซ่ตั่นง20223งานช่างไม้เครื่องเรือน1 (เพิ่มเติม)7cir3vsม.2
1298  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ยุวกาชาดยุวกาชาดubwzlxrม.2
1299  ครูอรัญญา  สังเส้งง20206งานประกันภัย (เพื่มเติม)utqymmoม.2
1300  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง20262งานห้องสมุด (เพิ่มเติม)axohvyfม.2
1301  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก23203ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม 1o6l47axม.3 กลุ่ม 1 (ห้อง 1-3)
1302  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก23203ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม 1yfc3jjeม.3 กลุ่ม 2 (ห้อง 4-6)
1303  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก23203ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม 1s5czk6vม.3 กลุ่ม 3 (ห้อง 10-11)
1304  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก23203ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม 1b4rmnsdม.3 กลุ่ม 3 (ห้อง 7-9)
1305  ครูขวัญกมล  จันทระคูณจ23203ภาษาจีนเบื้องต้น 126izf67ม.3-1 (301-303)
1306  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ23203ภาษาจีนเบื้องต้น7ddl7beม.3-1 (301-303)
1307  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ23203ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 175ixmzkม.3-1 (301-303)
1308  ครูโนริโก  ชาติรัตนรักษ์ญ23203ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นcfvkixxม.3-1 (301-303)
1309  ครูขวัญกมล  จันทระคูณจ23203ภาษาจีนเบื้องต้น 1lpoulvdม.3-2 (304-306)
1310  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ23203ภาษาจีนเบื้องต้น2eqka5vม.3-2 (304-306)
1311  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ23203ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 12fso7dcม.3-2 (304-306)
1312  ครูโนริโก  ชาติรัตนรักษ์ญ23203ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น3yi57arม.3-2 (304-306)
1313  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ23203ภาษาจีนเบื้องต้นiratqf6ม.3-3 (307-309)
1314  ครูฐศุภากร  ทิมจรจ23203ภาษาจีนเบื้องต้น 1luyhn66ม.3-3 (307-309)
1315  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ23203ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1gqslubcม.3-3 (307-309)
1316  ครูโนริโก  ชาติรัตนรักษ์ญ23203ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นowhdf7rม.3-3 (307-309)
1317  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ23203ภาษาจีนเบื้องต้นkolt7ntม.3-4 (310-311)
1318  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ23203ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 13ian7fiม.3-4 (310-311)
1319  ครูโนริโก  ชาติรัตนรักษ์ญ23203ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นenhj35zม.3-4 (310-311)
1320  ครูกฤติยา  หนูวุ่นง30205งานบัญชีธุรกิจ 1a2imk36ม.4
1321  ครูจิตตรัตน์  ไกรแก้วง30204งานสำนักงานbus2nepม.4
1322  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30201ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1qqibmxgม.4
1323  ครูพิริยะ  อิสสระวัฒนะพันธ์ว30205ฮาร์ดแวร์เบี้องต้นoxkwz6bม.4
1324  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง30214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสมx5gna6kม.4
1325  ครูวรกฤษณ์  บุญทวิโรจน์ว302..การจัดการข้อมูลrkxzvliม.4
1326  ครูสุชาดา  สุขแก้วง30205บัญชีธุรกิจ 1 (เพิ่มเติม)o3qt3soม.4
1327  ครูเสรี  แซ่ตั่นง30222งานช่างไม้เครื่องเรือน1 (เพิ่มเติม)3lj3nqlม.4
1328  ครูเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน์ง30205บัญชี เพิ่มเติมs7jgjreม.4
1329  ครูแสนสุข  สิงห์สุวรรณศ31205ปฏิบัติดนตรีสากล1nz4qi43ม.4
1330  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง30260การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (เพิ่มเติม)zlh2ylaม.4
1331  ครูขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ง30205งานบัญชีธุรกิจ 1 (เพิ่มเติม)6w7rgt4ม.4
1332  ครูเกรียงไกร  สิทธิพงศ์ง30211การปลูกพืชผักทั่วไปbxym4hjม.5
1333  ครูจิตตรัตน์  ไกรแก้วง30206งานประกันภัย2xyp6kqม.5
1334  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30203ภาษาเกาหลีรอบรู้ 1rcf2r6pม.5
1335  ครูภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์ง30216การจัดสวนเเก้วtxqymfmม.5
1336  ครูอุดมลักษณ์  เรืองนิ่มง30261งานวารสารหนังสือพิมพ์ (เพิ่มเติม)jlj7l44ม.5
1337  ครูสุจินันท์  ศรีเมืองโฮมรูมโฮมรูมnxfqqeiม.6
1338  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดฝ30207ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นgio4gkqม.601-603
1339  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดฝ30207ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นrfwt4lhม.604-606
1340  ครูระพีภรณ์  ทองเชิดฝ30207ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นtmcwyzkม.607-608,611
1341  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ30207ภาษาจีน7tuf4msม.6-1 (601-603)
1342  ครูฐศุภากร  ทิมจรจ30207ภาษาจีนเบื้องต้น 1omhthdfม.6-1 (601-603)
1343  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ30207ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1dwmzu4rม.6-1 (601-603)
1344  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30207ภาษาเกาหลีสื่อสาร 1vbtglmeม.6-1 (601-603)
1345  ครูโนริโก  ชาติรัตนรักษ์ญ30207ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นeyglelzม.6-1 (601-603)
1346  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ30207ภาษาจีนd66lae5ม.6-2 (604-606)
1347  ครูฐศุภากร  ทิมจรจ30207ภาษาจีนเบื้องต้น 1aunxkdfม.6-2 (604-606)
1348  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ30207ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1bmsfpljม.6-2 (604-606)
1349  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30207ภาษาเกาหลีสื่อสาร 1gpjeyecม.6-2 (604-606)
1350  ครูโนริโก  ชาติรัตนรักษ์ญ30207ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นilt2li2ม.6-2 (604-606)
1351  ครูณัฐวีภรณ์  มาลาญ30207ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1uuuaelmม.6-3 (607,608,611)
1352  ครูคุณัญญา  แพรกเมืองจ30207ภาษาจีนyyw3r2dม.6-3 (607-608,611)
1353  ครูฐศุภากร  ทิมจรจ30207ภาษาจีนเบื้องต้น 1s5gt22fม.6-3 (607-608,611)
1354  ครูปรียาพร  วิชัยดิษฐ์ก30207ภาษาเกาหลีสื่อสาร 16t6ukgoม.6-3 (607-608,611)
1355  ครูโนริโก  ชาติรัตนรักษ์ญ30207ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นv4ei2ncม.6-3 (607-608,611)