>
ให้นักเรียนทุกคน บันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน & วันเดือนปีเกิด ให้ถูกต้อง


 เลขประจำตัว
นักเรียน
 วันที่/เดือน/ปีเกิด
เช่น 05/07/2551


 
 
เฉพาะนักเรียนที่เข้าบันทึกข้อมูลไม่ได้

 
 
โปรแกรมโดย ครูสมพร วัชรกาฬ            Graphic โดย ครูธเนศ หาญใจ