โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


กลุ่มที่ 1 มาเรียนที่โรงเรียนปกติ (On Site) วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565
กลุ่มที่ 2 มาเรียนที่โรงเรียนปกติ (On Site) วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565
กลุ่มที่ 3 มาเรียนที่โรงเรียนปกติ (On Site) วันที่ 9-20 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มาเรียนที่โรงเรียนปกติ (On Site) ทุกคน
พิมพ์ ชื่อ หรือ สกุล หรือเลขประชาชน ที่ต้องการแสดงผล   

วันนี้ วันที่ 22-05-2022
คุณเข้าดู เป็นลำดับที่ 11157
N
ชั้น ม.
ห้อง
เลขที่
เลขประจำตัว
นักเรียน
ชื่อ-สกุล
กลุ่มที่
วันที่ มาเรียน On site
1  11140090เด็กชายกฤตภาส  เสนากัสป์ 1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2  11240091เด็กชายกฤษฏิ์   ฤทธิเพชร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
3  11340092เด็กชายจิตติพัฒน์  ขนาบแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
4  11440093เด็กชายชัยชนะ  บุญราช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
5  11540094เด็กชายชัยโรจน์   จิตอารีย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
6  11640095เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็ญจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
7  11740096เด็กชายเดโชพัฒน์  มุขโรจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
8  11840097เด็กชายธนกร  กาญจนณรงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
9  11940098เด็กชายธนกฤต  สุยแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
10  111040099เด็กชายปิ่นตินัทธ์  ทองพูนแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
11  111140100เด็กชายพงศภัค  ชามทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
12  111240101เด็กชายพฤฒิรัฐ   ตรีตรง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
13  111340102เด็กชายพลพล  เบ็ญจธรรมรักษา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
14  111440103เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณเมฆ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
15  111540104เด็กชายอนิรุช  จงจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
16  111640105เด็กหญิงจิรัฏฐิคุณ  โพธิ์รังสกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
17  111740106เด็กหญิงชญานี  สมทรัพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
18  111840107เด็กหญิงญาดา  ทับสว่าง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
19  111940108เด็กหญิงณดารัตน์  ทรัพย์ธน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
20  112040109เด็กหญิงณัฐภัสสร   หนูห่อ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
21  112140110เด็กหญิงณัฐสุดา  สุทธิศิริ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
22  112240111เด็กหญิงณิศวรา  แก้วเชิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
23  112340112เด็กหญิงทักษพร  บัวทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
24  112440113เด็กหญิงธิติพร  ยืนยาว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
25  112540114เด็กหญิงนงนภัส  จันทร์สำเร็จ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
26  112640115เด็กหญิงนารากร   ดวงคงทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
27  112740116เด็กหญิงบุณณดา   ณ นคร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
28  112840117เด็กหญิงบุณยานุช  ร่มแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
29  112940118เด็กหญิงปรมัตถ์   ชอบทำกิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
30  113040119เด็กหญิงปัณฑิตา  พาควารี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
31  113140120เด็กหญิงปุณณสา  คงช่วย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
32  113240121เด็กหญิงปุณยนุช   วงศ์คงสัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
33  113340122เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชินวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
34  113440123เด็กหญิงรุ่งทิวา  มาศพงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
35  113540124เด็กหญิงลภัสรดา   มีสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
36  113640125เด็กหญิงวริษฐา  ศิริมี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
37  113740126เด็กหญิงศศมล   รักหวาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
38  113840127เด็กหญิงศุภภัสญา  ศรีสวย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
39  113940128เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิทน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
40  114040129เด็กหญิงหทัยชนก  อาวุธเพชร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
41  114140130เด็กหญิงอรฤดี  กู้เมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
42  114240131เด็กหญิงอัจฉญาภา  คงประพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
43  12140132เด็กชายกรณ์  เฉิดฉินนภา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
44  12240133เด็กชายจิรัฎฐ์  ขนาบแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
45  12340134เด็กชายชยุต  ห้วยแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
46  12440135เด็กชายชินวุฒิ   แรกคำนวน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
47  12540136เด็กชายติณต์   ก๋งเม่ง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
48  12640137เด็กชายธนกร  จันทร์มี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
49  12740138เด็กชายธฤตวัน   เชาวนา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
50  12840139เด็กชายบารมี  ชัยสงคราม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
51  12940140เด็กชายปุณณวิชญ์  ญาติพัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
52  121040141เด็กชายพรชพล   อ่อนแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
53  121140142เด็กชายเมธา   ชูคลี่1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
54  121240143เด็กชายวรกานต์   แก้วเกิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
55  121340144เด็กชายศิรวิทย์   สบเหมาะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
56  121440145เด็กชายสุธินันธ์  ฉิมมณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
57  121540146เด็กชายอมรพงศ์   โตยธรทรัพย์มณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
58  121640147เด็กหญิงกนกพร  สงวนกาญจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
59  121740148เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุฒิศิริวัฒนกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
60  121840149เด็กหญิงชนัญชิตา   หิรัญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
61  121940150เด็กหญิงชัญญานุช   ทองรอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
62  122040151เด็กหญิงญาณิศา   หนูคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
63  122140152เด็กหญิงฐิติชญา  ผุดวัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
64  122240153เด็กหญิงณัฐฐาพร   เอียดแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
65  122340154เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองย้อย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
66  122440155เด็กหญิงณิชากร  มีเมือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
67  122540156เด็กหญิงธนสร  หนูสิงห์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
68  122640157เด็กหญิงธนัญญา   พจนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
69  122740158เด็กหญิงธัญชนก   อนุกูล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
70  122840159เด็กหญิงธาราทิพย์?   เตระไชย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
71  122940160เด็กหญิงนิศาชล  ชัยชนะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
72  123040161เด็กหญิงประภัสสร   ปานน้อย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
73  123140162เด็กหญิงพิชามญชุ์   หนูสังข์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
74  123240163เด็กหญิงพิมพิชา  เกิดบ้านชัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
75  123340164เด็กหญิงพุทธิชา  นุตราพันธุ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
76  123440165เด็กหญิงแพรวปวีณ์   นาคะสรรค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
77  123540166เด็กหญิงภัทรวดี  ญาตินิยม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
78  123640167เด็กหญิงมนัสนันท์  ธุระวงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
79  123740168เด็กหญิงลักษิกา   ชูประจง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
80  123840169เด็กหญิงวัทนพร  แก้วอาษา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
81  123940170เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
82  124040171เด็กหญิงสุพิชชา   หมื่นจร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
83  124140172เด็กหญิงสุรีลักษณ์   นพรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
84  124240173เด็กหญิงอริศรา   ชุมเเก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
85  13140174เด็กชายกรเมศ  พลอยมี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
86  13240175เด็กชายเจตนิพัทธ์  ซ้ายหุย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
87  13340176เด็กชายฐีระณนท์   ไชยานุพงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
88  13440177เด็กชายณภัทร   ธูปเรือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
89  13540178เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองชรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
90  13640179เด็กชายตันติกร  จุลวัฒน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
91  13740180เด็กชายธัญ  อนุรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
92  13840181เด็กชายปกป้อง  ครองญาติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
93  13940182เด็กชายพชร   มติธรรม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
94  131040183เด็กชายพัสกร   จันทร์แป้น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
95  131140184เด็กชายพุฒิเมธ  ยืนเพ็ง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
96  131240185เด็กชายภีมเดช  จันทร์ทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
97  131340186เด็กชายรชต   สิทธิศักดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
98  131440187เด็กชายศิวกร  ธีรสมบูรณ์กุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
99  131540188เด็กชายสิรวิชญ์  ชูคำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
100  131640189เด็กหญิงกนกพร  อนุมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
101  131740190เด็กหญิงกมลพร  ทองสุวรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
102  131840191เด็กหญิงกันยรัตน์   ฮาดชัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
103  131940192เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิเชียรฉาย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
104  132040193เด็กหญิงจินตภา  ถนอมยศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
105  132140194เด็กหญิงจิราภรณ์  ผลวิเชียร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
106  132240195เด็กหญิงชนัญธิดา  คชรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
107  132340196เด็กหญิงชนากานต์  มีบัว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
108  132440197เด็กหญิงชัญญานุช   วัชรศิริ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
109  132540198เด็กหญิงชาลิสา   กายโรจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
110  132640199เด็กหญิงณิชากรณ์  กะลาสี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
111  132740200เด็กหญิงธัญชนก   มีทุ่ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
112  132840201เด็กหญิงนพรดา  พ่วงสำราญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
113  132940202เด็กหญิงนิภาภัทร  คงประพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
114  133040203เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่งเเป้น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
115  133140204เด็กหญิงปภัสรา  ชุมคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
116  133240205เด็กหญิงปัณฑรีย์   ศรชัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
117  133340206เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองพรหม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
118  133440207เด็กหญิงพิมญาดา  พลเสน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
119  133540208เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เพชรอาวุธ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
120  133640209เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วีระวานิช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
121  133740210เด็กหญิงภูริชญา  อนงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
122  133840211เด็กหญิงลภัสรดา  ต่อมแสง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
123  133940212เด็กหญิงสุดาภรณ์  พฤษภาณิชย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
124  134040213เด็กหญิงอนัญญา  ส้มเขียวหวาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
125  134140214เด็กหญิงอรุชา  เฉลิมไทย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
126  134240215เด็กหญิงอันดานี  ยานพะโยม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
127  14140216เด็กชายกัณฐพันธ์   วงศ์สวัสดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
128  14240217เด็กชายกิตติ์นิธิ   แก้วดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
129  14340218เด็กชายชัยภัทร   เรืองขนาบ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
130  14440219เด็กชายชานวาทิก  คล้ายบ้านใหม่2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
131  14540220เด็กชายธนกฤต  ไชยฤกษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
132  14640221เด็กชายธนวิชญ์  พงศ์พจน์วาที2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
133  14740222เด็กชายพงศกร   ซ้วนอั้น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
134  14840223เด็กชายพรหมพิริยะ  คงหอม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
135  14940224เด็กชายพัฒนพล  นาคินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
136  141040225เด็กชายภูริณัฐ   หนูแดง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
137  141140226เด็กชายศิรณัฐ์  อนันต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
138  141240227เด็กชายศิลปิน  มากรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
139  141340228เด็กชายศิวกร  ไชยตรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
140  141440229เด็กชายสุรเชษฐ์  เบญจธรรมรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
141  141540230เด็กชายอัทธยศ   บุญที่สุด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
142  141640231เด็กหญิงกชกร  รักงาม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
143  141740232เด็กหญิงกรวี  พราหมณ์ชู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
144  141840233เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ไชยธวัช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
145  141940234เด็กหญิงกัญญานัฐ   นิลพัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
146  142040235เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้ววิจิตร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
147  142140236เด็กหญิงขวัญฤทัย   แสงจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
148  142240237เด็กหญิงณิชาภัทร  ถนอมนาม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
149  142340238เด็กหญิงณีลมล  ภูชงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
150  142440239เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญเต็ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
151  142540240เด็กหญิงนริศรา  สุจเสน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
152  142640241เด็กหญิงนลพรรณ  ด้วงจันทีก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
153  142740242เด็กหญิงบุณยพร   กลิ่นเเก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
154  142840243เด็กหญิงปารณีย์  บวรกิจเดชา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
155  142940244เด็กหญิงปุญญพัฒน์  รัฐแฉล้ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
156  143040245เด็กหญิงปุณิกา  สุวรรณโกศัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
157  143140246เด็กหญิงพรนภัส   วสีวิวัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
158  143240247เด็กหญิงพัทธนันท์   วงศ์สวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
159  143340248เด็กหญิงพัทธนันท์   เปาะทองคำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
160  143440249เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง   มังกรฤทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
161  143540250เด็กหญิงมิณฑิตา  แก้วงาม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
162  143640251เด็กหญิงเมยาวี  ตำเมือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
163  143740252เด็กหญิงรพีพร   เก้ววิมล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
164  143840253เด็กหญิงสตบงกช  หงษ์กลาง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
165  143940254เด็กหญิงสิริธิดา   ภาคอารีย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
166  144040255เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกรนรา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
167  144140256เด็กหญิงอรนลิน  การะเวช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
168  144240257เด็กหญิงอันนา   สว่างวงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
169  15140258เด็กชายกวีวัฒน์  ผ่องแผ้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
170  15240259เด็กชายคณิศร   ทวีทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
171  15340260เด็กชายชัชวิน  ชูจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
172  15440261เด็กชายชิษณุพงศ์   ช่วยตั้ง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
173  15540262เด็กชายณฐกร   อิวิโส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
174  15640263เด็กชายณัฏฐพีร์  คงพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
175  15740264เด็กชายณัฐชนนท์   มีผล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
176  15840265เด็กชายณัฐดนัย   ทิพย์สิทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
177  15940266เด็กชายณัฐวัศ   สุขเกษม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
178  151040267เด็กชายภูบดี  สินเพชร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
179  151140268เด็กชายภูรินท์  เนตรไสว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
180  151240269เด็กชายรฐนนท์   วงศ์มุสิก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
181  151340270เด็กชายรัชชานนท์  ร่มโพธิ์ศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
182  151440271เด็กชายวีรภัทร  จิตต์โรจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
183  151540272เด็กชายสรวิชญ์  ยศสมุทร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
184  151640273เด็กหญิงกฤษฏิกา  คิดโปร่ง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
185  151740274เด็กหญิงกัณฐมณี   ดำเอียด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
186  151840275เด็กหญิงจิรัชญา  ชาญภักดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
187  151940276เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
188  152040277เด็กหญิงชนิกา  จิตเขม้น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
189  152140278เด็กหญิงชนิตปรียา  สิงห์สุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
190  152240279เด็กหญิงญาณิศา  จิตติศักดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
191  152340280เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชัยเภท1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
192  152440281เด็กหญิงธัญชนก  เเก้วเพ็ง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
193  152540282เด็กหญิงธันยอร  ไชยจูตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
194  152640283เด็กหญิงนพภัสสร   เพชรลิ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
195  152740284เด็กหญิงนาเดีย  ละมัด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
196  152840285เด็กหญิงบุชรอ   แสงวิมาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
197  152940286เด็กหญิงปพิชรญา   เพชรอยู่1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
198  153040287เด็กหญิงปริตา   แก้วจำนงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
199  153140288เด็กหญิงปริยภัทร  สังข์สุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
200  153240289เด็กหญิงปรียานันต์   สุขแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
201  153340290เด็กหญิงปิยะมาศ   เเก้วดุก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
202  153440291เด็กหญิงพรมาตา  ชูช่วย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
203  153540292เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงค์สีพุด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
204  153640293เด็กหญิงภัทราวดี  อินทร์ขวัญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
205  153740294เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   พัชนะกิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
206  153840295เด็กหญิงวิภานัย  บุรีมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
207  153940296เด็กหญิงวีรภัทรา  เจริญศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
208  154040297เด็กหญิงสินชนก  บุญรอด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
209  154140298เด็กชายเสาวภา  ศรีวิจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
210  154240299เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชูจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
211  154340720เด็กชายวริศ  สบเหมาะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
212  16140300เด็กชายกรกรฤต  บุญละออ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
213  16240301เด็กชายกรินทร์กานต์  การิสันต์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
214  16340302เด็กชายกฤตติน   กิจการ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
215  16440303เด็กชายจักรพันธ์  แซ่เตี้ยว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
216  16540304เด็กชายจิรเดช  พลทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
217  16640305เด็กชายชยุตรา  สุขชื่น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
218  16740306เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ผลใหม่1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
219  16840307เด็กชายทินภัทร  สงวนทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
220  16940308เด็กชายธนภัทร   ทิศพ่วน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
221  161040309เด็กชายธนวิชญ์   ไกรพลรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
222  161140310เด็กชายบารมี  นนทเภท1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
223  161240311เด็กชายภาคภูมิ  สายแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
224  161340312เด็กชายรชต   หนูน้อย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
225  161440313เด็กชายวราวุธ   สุขศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
226  161540314เด็กชายเศรษฐพัส  ซ้ายเกลี้ยง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
227  161640315เด็กชายอดือนัน   ทองรัดแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
228  161740316เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โนนะบุตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
229  161840317เด็กหญิงกันยากร  คงปลอด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
230  161940318เด็กหญิงคณิศร   ขุนชำนาญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
231  162040319เด็กหญิงชนกนันท์   ชาญณรงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
232  162140320เด็กหญิงชนัญญา  ถาวรนุวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
233  162240321เด็กหญิงณัฐจิราภา   เทพประชา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
234  162340322เด็กหญิงณัฐนรี   ใจห้าว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
235  162440323เด็กหญิงณัฐปวีร์กานต์  อักษรนำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
236  162540324เด็กหญิงธนัทมณฑ์  แสงอรุณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
237  162640325เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรสาคร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
238  162740326เด็กหญิงธัญวรัตม์  วิเศษโชค1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
239  162840327เด็กหญิงนิติกานต์  สารอักษร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
240  162940328เด็กหญิงปพิชญา   จันทร์สุด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
241  163040329เด็กหญิงปาณิสรา   ศรีนุ่นวิเชียร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
242  163140330เด็กหญิงพรญาณี   ยอดสุรางค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
243  163240331เด็กหญิงพลอยไพลิน  นินทะผล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
244  163340332เด็กหญิงพัณณิตา   พืชผา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
245  163440333เด็กหญิงภัทรธิดา  ไวยะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
246  163540334เด็กหญิงเมลดา  รุ่งเรือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
247  163640335เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จุ้ยใจเย็น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
248  163740336เด็กหญิงศรัณย์รัชต์   ใบเต้1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
249  163840337เด็กหญิงศศิชญา   มัฎฐารักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
250  163940338เด็กหญิงศุจีภรณ์  สุทธิช่วย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
251  164040339เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีราช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
252  164140340เด็กหญิงสุพิชญา  นาคีเภท1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
253  164240341เด็กหญิงอัญรัตน์   สุวประพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
254  17140342เด็กชายจิรภัทร์  ทองถวิล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
255  17240343เด็กชายชินาธิป   สุทธิเจริญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
256  17340344เด็กชายณฐกร  คงดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
257  17440345เด็กชายตรีรัตน์  ศิริพรัม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
258  17540346เด็กชายธนกฤต   สงวนศักดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
259  17640347เด็กชายธราดล   บุญธรรม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
260  17740348เด็กชายธฤตวัน  ราชนิกร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
261  17840349เด็กชาย้้ธัชพล  ชุมพงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
262  17940350เด็กชายปภาวิชญ์   สิงห์คุ้ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
263  171040351เด็กชายพัชรพล  กาญจนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
264  171140352เด็กชายภูมิฉัตร   แก้วทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
265  171240353เด็กชายวชิร  ประสารพจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
266  171340354เด็กชายวรกันต์  แก้วเกิด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
267  171440355เด็กชายศิลปกร  โฆษะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
268  171540356เด็กชายสิปปวิชญ์  โสดา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
269  171640357เด็กชายอันดามัน  สิงหา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
270  171740358เด็กหญิงกชพรรณ   คงช่วย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
271  171840359เด็กหญิงกรกัญญา  พลันการ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
272  171940360เด็กหญิงกิตติยา  สารบุตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
273  172040361เด็กหญิงจญานิสา   ศรีสมทรง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
274  172140362เด็กหญิงจรรย์กมล   บุญอินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
275  172240363เด็กหญิงชฏาพร   อุณบัวแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
276  172340364เด็กหญิงชนิศา  อมรินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
277  172440365เด็กหญิงญาณิศา   ทองคำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
278  172540366เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป่มจำนัก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
279  172640367เด็กหญิงณภัทร  ตามภานนท์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
280  172740368เด็กหญิงณัฐชยา  สิงห์โต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
281  172840369เด็กหญิงณัฐธิดา  สมวงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
282  172940370เด็กหญิงดุสิตา   ริยาพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
283  173040371เด็กหญิงนภัสนันท์   รักเถาว์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
284  173140372เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนสมบูรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
285  173240373เด็กหญิงเบญญาพร  พรหมมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
286  173340374เด็กหญิงปิยธิดา  อินทนนท์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
287  173440375เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา  พรหมเกลี้ยง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
288  173540376เด็กหญิงพัชราภา  สุดตะเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
289  173640377เด็กหญิงพัทรนันท์  แสงดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
290  173740378เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  โชคเกื้อ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
291  173840379เด็กหญิงวศินี  จีนใหม่2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
292  173940380เด็กหญิงศิรัญญา   ขวัญมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
293  174040381เด็กหญิงศิริพร   งามระลึก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
294  174140382เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  บริบูรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
295  174240383เด็กชายอัลณีซาร์   โมฮารา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
296  18140384เด็กชายก่อบุญ   บุญมูสิก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
297  18240385เด็กชายกันตพัฒน์  รัตนพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
298  18340386เด็กชายคณิศร  กำราญศึก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
299  18440387เด็กชายคุณาภูมิ  สินภิบาล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
300  18540388เด็กชายจิรอังกูร  รังสีพุฒจารย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
301  18640389เด็กชายญาณาธิป  ปานพุ่ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
302  18740390เด็กชายณัฐภัทร  เเก้วมหิงส์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
303  18840391เด็กชายทีปกร   ปลอดอ่อน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
304  18940392เด็กชายแทนพร   ประทุมวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
305  181040393เด็กชายธนธร  แก้วบุญทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
306  181140394เด็กชายปรัตถกร   สินทับทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
307  181240395เด็กชายพงศกร   บินขุนทด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
308  181340396เด็กชายภูวิศ   จันทร์เจริญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
309  181440397เด็กชายเมธาศิษฐ์  บ้างสกุลวิวัฒน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
310  181540398เด็กชายอภิรักษ์   สลามเต๊ะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
311  181640399เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจษฎารมย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
312  181740400เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   จิตบรรเจิด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
313  181840401เด็กหญิงเกวลิน   แสงศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
314  181940402เด็กหญิงเขมนิจ  คงสิทธิ์ี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
315  182040403เด็กหญิงจิณัฐตา  กิตติปภาโส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
316  182140404เด็กหญิงญาดา  สงสยม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
317  182240405เด็กหญิงฑิตฐิตา   ด้วงฤทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
318  182340406เด็กหญิงณวีนา  ชมโฉม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
319  182440407เด็กหญิงณัฐภัสสร   ประชุม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
320  182540408เด็กหญิงทักษิณา  บุญสุวรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
321  182640409เด็กหญิงธัญวรัตม์  คงธรรม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
322  182740410เด็กหญิงปัณณิภาดา   ทองปราง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
323  182840411เด็กหญิงปัปภษา   คงชื่น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
324  182940412เด็กหญิงปิ่นมณี  ไตรสุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
325  183040413เด็กหญิงพรรณวิศา   หวังสุทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
326  183140414เด็กหญิงพรรษกร  ปรีชาวัย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
327  183240415เด็กหญิงพิยานิจ   มัธยม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
328  183340416เด็กหญิงพีรชยา  มีเสน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
329  183440417เด็กหญิงศศิวิมล   สุขสวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
330  183540418เด็กหญิงศิราณี  หนูคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
331  183640419เด็กหญิงศุภิสตา  ทองเชิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
332  183740420เด็กหญิงสรัลพร  ส่งแสงรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
333  183840421เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปล้องเกิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
334  183940422เด็กหญิงอภิยดา  เพชรนุ้ย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
335  184040423เด็กหญิงอรวรา   แสงอำไพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
336  184140424เด็กหญิงอัญชิสา  อมรชร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
337  184240425เด็กหญิงอัญชิสา   กฤษกรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
338  19140426เด็กชายเขมรักษ์   กาญจนะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
339  19240427เด็กชายชวนากร  เหล่าชินชาติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
340  19340428เด็กชายตฤณ   เพ็งแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
341  19440429เด็กชายธนกร   โชติศักดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
342  19540430เด็กชายนฤพล  เวศอุไร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
343  19640431เด็กชายปุริม  สุจารีย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
344  19740432เด็กชายพัสกร  แสงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
345  19840433เด็กชายภูเบศร์   นาคเป้า2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
346  19940434เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์นาศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
347  191040435เด็กชายศิริวัฒน์  วิบูลย์พานิช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
348  191140436เด็กชายศุภนัย  อุมาก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
349  191240437เด็กชายสงกรานต์   พุ่มมณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
350  191340438เด็กชายสรชัช   พรหมศร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
351  191440439เด็กชายสรวิชญ์   บุญญานุภาพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
352  191540440เด็กชายสันเพชร  โชติรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
353  191640441เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองจุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
354  191740442เด็กหญิงจิรัชญา  กล่องดวงจิตร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
355  191840443เด็กหญิงญาณิษา  ใหม่ศิริ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
356  191940444เด็กหญิงณฐิตา   สิงหพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
357  192040445เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รอบคอบ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
358  192140446เด็กหญิงณัฐชยา   วัชรกาฬ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
359  192240447เด็กหญิงดาริกา  จตุการ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
360  192340448เด็กหญิงธนัชญา  คชินเผือก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
361  192440449เด็กหญิงธนัญชนก  นุพงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
362  192540450เด็กหญิงธฤตมน   ทองพิจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
363  192640451เด็กหญิงธัญชนก  แก้วมงคล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
364  192740452เด็กหญิงธัญลักษณ์  กาลมุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
365  192840453เด็กหญิงนันท์พัทธ์  ลีละวัฒน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
366  192940454เด็กหญิงปริยาภัทร   นาคแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
367  193040455เด็กหญิงปิยฉัตร  รักษรเงิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
368  193140456เด็กหญิงปุญญิสา  วงค์ท่าเรือ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
369  193240457เด็กหญิงพิชชาภา   เพ็ชรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
370  193340458เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ทรัพย์ธน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
371  193440459เด็กหญิงภัทรมนต์   คิดคล่อง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
372  193540460เด็กหญิงมนัสนันท์   ปิยะวรศาสตร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
373  193640461เด็กหญิงมาติกา  เพชรสง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
374  193740462เด็กหญิงรักษิณา   พานทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
375  193840463เด็กหญิงวิชญาดา  ิจิตศัพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
376  193940464เด็กหญิงวิชญาดา  ชูจินดา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
377  194040465เด็กหญิงศศิภัสสร   ชูช่วย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
378  194140466เด็กหญิงสิริกานต์   รัชโทมาศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
379  194240467เด็กหญิงอลัญญา  เตชะโกมล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
380  110140468เด็กชายกฤติน  ผลาสิงห์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
381  110240469เด็กชายกวิน  จูประจบ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
382  110340470เด็กชายชญานิน  อินทมะโน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
383  110440471เด็กชายญาณวุฒิ   เมฆาวรรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
384  110540472เด็กชายณัฐปภัสร์  มอบนรินทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
385  110640473เด็กชายนนท์ปวิธ  อินสุวรรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
386  110740474เด็กชายประธานณ์   แก้วช่วย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
387  110840475เด็กชายปวริศ   บริบูรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
388  110940476เด็กชายพงศกร   จินาผล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
389  1101040477เด็กชายยศกร  เทพวารินทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
390  1101140478เด็กชายวงค์จักรกรี  สุรปิยวงศ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
391  1101240479เด็กหญิงกฤตพร  ทองขาว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
392  1101340480เด็กหญิงกัญญณัฐ  สุวรรณอินทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
393  1101440481เด็กหญิงครองขวัญญ์  ขุนทองจันทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
394  1101540482เด็กหญิงงามศิริ   เดชรักษา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
395  1101640483เด็กหญิงจันทรากานต์  จันทรชิต3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
396  1101740484เด็กหญิงชนิศา  ปานจันทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
397  1101840485เด็กหญิงชนิสรา   สุวรรณลิโก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
398  1101940486เด็กหญิงญาณิศา   บุศยาจารย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
399  1102040487เด็กหญิงฐิติชญา   รักษาพล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
400  1102140488เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พันธุ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
401  1102240489เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  ปลอดอินทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
402  1102340490เด็กหญิงณัฐริกา   ปลอดใหม่3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
403  1102440491เด็กหญิงธมนวรรณ  โยธารักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
404  1102540492เด็กหญิงนภัทธิญา  ชูเเก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
405  1102640493เด็กหญิงปวันพัสตร์   ทองราช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
406  1102740494เด็กหญิงเปรมสินี  สุทธิรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
407  1102840495เด็กหญิงพรรวษา   เลกากาญจน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
408  1102940496เด็กหญิงพิชญา   ไชยคง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
409  1103040497เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ  บรรดิษ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
410  1103140498เด็กหญิงพุทธิชา   สงวนพร้อม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
411  1103240499เด็กหญิงเพียงพอ  ขาวเอี่ยม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
412  1103340500เด็กหญิงแพรวพิชชา  ดิษฐปาน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
413  1103440501เด็กหญิงภัสรีญา  มุขวัตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
414  1103540502เด็กหญิงสรินยา  เพชรโชติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
415  1103640503เด็กหญิงสุธิมา   แซ่หลี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
416  111140504เด็กชายกวิน  จันทร์เจริญ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
417  111240505เด็กชายกันตพัฒน์  เพชรกาฬ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
418  111340506เด็กชายชวิศ   ชูพงศ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
419  111440507เด็กชายเตชภณ  เวศวิทย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
420  111540508เด็กชายธัชกร  จิตติพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
421  111640509เด็กชายนัทธเดช   ธรรมมิกะกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
422  111740510เด็กชายนิติ   ทิพย์สุราษฎร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
423  111840511เด็กชายนิธิ  ยะกะชัย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
424  111940512เด็กชายวราเมธ   มณีพฤกษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
425  1111040513เด็กชายสิกฤษฏิ์  ราชพฤกษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
426  1111140514เด็กชายสิรภพ   ขุนทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
427  1111240515เด็กชายสุกฤษฏิ์   ทองนวล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
428  1111340516เด็กหญิงเกวลิน   รอดฤทธิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
429  1111440517เด็กหญิงแก้วเพชร  เห็นพร้อม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
430  1111540518เด็กหญิงชนันพร  ศรีละมุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
431  1111640519เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณลิโก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
432  1111740520เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ชูสุข3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
433  1111840521เด็กหญิงณัฏฐกมล  สมจิตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
434  1111940522เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรสงค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
435  1112040523เด็กหญิงณิชาภัทร   ยับสุวรรณกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
436  1112140524เด็กหญิงณิชาภัทร   จันทร์แจ่มศรี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
437  1112240525เด็กหญิงดลชนก  สุขสุวรรณะ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
438  1112340526เด็กหญิงทิพาวรรณ   ยิ่งประดิษฐ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
439  1112440527เด็กหญิงธนภรณ์ชนก   เกตุแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
440  1112540528เด็กหญิงธนัชพร   เชาวลิต3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
441  1112640529เด็กหญิงธนัญชนก   สกุลแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
442  1112740530เด็กหญิงบุญศรินทร์   ศรีแฉล้ม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
443  1112840531เด็กหญิงปริชญา   เรืองนาค3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
444  1112940532เด็กหญิงปาลิน   ริกา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
445  1113040533เด็กหญิงปิ่นสุดา  ภักดีชน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
446  1113140534เด็กหญิงพิชญธิดา   อินทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
447  1113240535เด็กหญิงพิมมาดา   บุรีมาศ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
448  1113340536เด็กหญิงลภัสรดา   นาภูมิ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
449  1113440537เด็กหญิงวรรณพรรธศ์  ทองเกลี้ยง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
450  1113540538เด็กหญิงวิชญาภา   ขนอม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
451  1113640539เด็กหญิงอารยา   จิโสพ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
452  112140540เด็กชายกันตพัฒน์   พัฒนแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
453  112240541เด็กชายชยกร  ตรีทรัพย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
454  112340542เด็กชายชินเรศ   เนาว์รุ่งโรจน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
455  112440543เด็กชายฌานิศ  ประจง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
456  112540544เด็กชายตฤณ   เตียนจันทึก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
457  112640545เด็กชายพัดยศ  ศรีกฤษณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
458  112740546เด็กชายพีรดนย์  สะสมทรัพย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
459  112840547เด็กชายภูมิรพี  ทวีจรรยากุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
460  112940548เด็กชายรณกร  สิทธิฤทธิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
461  1121040549เด็กชายวิพุธ  เสวตะ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
462  1121140550เด็กชายศิววงศ์  กุ้ยเส้ง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
463  1121240551เด็กชายศิวัช  เชื้อขำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
464  1121340552เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษ์พระจันทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
465  1121440553เด็กหญิงกัลยรัตน์   เรืองรัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
466  1121540554เด็กหญิงกาญจนา   ผิวสำอางค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
467  1121640555เด็กหญิงจินต์จุฑา  สันติวงศ์กุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
468  1121740556เด็กหญิงญาณิศา   ยินดี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
469  1121840557เด็กหญิงณฐภัทร   ทองพริก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
470  1121940558เด็กหญิงนภารินทร์   พุทธปัญชรกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
471  1122040559เด็กหญิงบุญยวีร์  มานพศิลป์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
472  1122140560เด็กหญิงบุญวาสนา  จรุงเดช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
473  1122240561เด็กหญิงปพิชญา  สุวคันธกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
474  1122340562เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยพลเดช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
475  1122440563เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเดช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
476  1122540564เด็กหญิงภิญญาภัช  วาจา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
477  1122640565เด็กหญิงมนัสนันท์   เพชรนุ้ย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
478  1122740566เด็กหญิงมาริสา   ทัศศรี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
479  1122840567เด็กหญิงศราไชย์   ฐานะวัฒนา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
480  1122940568เด็กหญิงอธิชา  จงจิต3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
481  1123040569เด็กหญิงอิ่มเอม   จงจิตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
482  113140570เด็กชายกฤตนัย  สุพงษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
483  113240571เด็กชายณัฏฐพล  ศรีวิสุทธิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
484  113340572เด็กชายณัฏฐสิทธิ์   จิวสุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
485  113440573เด็กชายณัฐชนน  พงษ์สวัสดิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
486  113540574เด็กชายณัฐภัทร  พรหมเเก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
487  113640575เด็กชายธนกฤต  กราพงศ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
488  113740576เด็กชายธีรภัทร  สุรินทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
489  113840577เด็กชายภัทรพล  เอกบุตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
490  113940578เด็กชายอัครภาคย์  โบกขรณีย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
491  1131040579เด็กหญิงกรชวัล  สมบูรณ์วรกิจ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
492  1131140580เด็กหญิงกัญวรา  ศักดิ์ธานี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
493  1131240581เด็กหญิงชลิตา  ศรีสว่าง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
494  1131340582เด็กหญิงชิชญาสุ์   ปรางเพชร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
495  1131440583เด็กหญิงญาดา  มูลสังข์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
496  1131540584เด็กหญิงฑิฐิตา   คงวัน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
497  1131640585เด็กหญิงฑิตฐิตา  ไชยโยธา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
498  1131740586เด็กหญิงณหทัย  เพ็งคล้าย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
499  1131840587เด็กหญิงณิชาภัทร   เภรีภาส3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
500  1131940588เด็กหญิงธัญลักษณ์   พุทธศรี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
501  1132040589เด็กหญิงนรารวี   เจาะจิตต์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
502  1132140590เด็กหญิงปัญญาวีย์  โกศล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
503  1132240591เด็กหญิงพาฝัน   เพชรประดับ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
504  1132340592เด็กหญิงพิชชานันท์   ใจห้าว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
505  1132440593เด็กหญิงพิชชาพร   จันทร์วิเชียร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
506  1132540594เด็กหญิงพิชากร   ทองหมื่น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
507  1132640595เด็กหญิงพิณพระพาย  ถนอมพล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
508  1132740596เด็กหญิงศลิษา  ตันติศักดิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
509  1132840597เด็กหญิงสิตาภัทร  จันทรศาล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
510  1132940598เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นะนุ่น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
511  1133040599เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่อนแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
512  21139390เด็กชายกรมดิษฐ์  ศิริรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
513  21239391เด็กชายจักรภัทร  สรรพสารชล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
514  21339392เด็กชายจิรวิชญ์  ยอดดวงใจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
515  21439393เด็กชายณัฐวัฒน์  มิ่งขวัญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
516  21539394เด็กชายธนกร  จันทร์สุขศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
517  21639395เด็กชายนัทธพงศ์  มณีโชติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
518  21739396เด็กชายปณิธาน  แก่นมาศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
519  21839397เด็กชายพัทธพงศ์  สินธู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
520  21939398เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมเพศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
521  211039399เด็กชายภูตะวัน  ชูประจง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
522  211139400เด็กชายภูวน  กาญจนโสภา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
523  211239401เด็กชายรัชต์พงษ์  คิละลาย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
524  211339402เด็กชายศิวชากร  พรัดเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
525  211439403เด็กชายศุภพล  คงทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
526  211539404เด็กหญิงกวินธิดา  จุลเรือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
527  211639405เด็กหญิงกวิศรา  ชนะกาญจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
528  211739406เด็กหญิงขวัญปภัสร์  ปลอดทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
529  211839407เด็กหญิงฑุลิกา  ศรีนันทพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
530  211939408เด็กหญิงณัฏฐพร  ละมัยกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
531  212039409เด็กหญิงณัฐภัทร  คุ้มภัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
532  212139410เด็กหญิงณัฐริกา  เนมหาวัน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
533  212239411เด็กหญิงดวงกมล  วุฒิพงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
534  212339412เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศไกร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
535  212439413เด็กหญิงธัญชนก  ไชยพงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
536  212539414เด็กหญิงธัญณรัตน์  ชาญพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
537  212639415เด็กหญิงนนทนัดดา  วรรณอักษร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
538  212739416เด็กหญิงนภัสสร  ขุนทิพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
539  212839417เด็กหญิงบุณยอร  สุขแจ่ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
540  212939418เด็กหญิงปภัสรา  พุ่มมาลา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
541  213039419เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีเมฆ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
542  213139420เด็กหญิงปัณณพร  ไชยชุมพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
543  213239421เด็กหญิงพิชญา  ภักดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
544  213339422เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จูเจ้ย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
545  213439423เด็กหญิงพิรุฬห์กานต์  สุภาพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
546  213539424เด็กหญิงแพรวา  บุญใส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
547  213639425เด็กหญิงวณิดา  หนูฉิม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
548  213739426เด็กหญิงวรรณภัทร  ชูราษฎร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
549  213839427เด็กหญิงวรางคณา  ทับทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
550  213939428เด็กหญิงวีรดา  ทองบุญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
551  214039429เด็กหญิงศกลวรรณ  ดิมาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
552  214139430เด็กหญิงษมาพร  ไชยฤกษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
553  214239431เด็กหญิงสิริภัสสร  นาควารี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
554  214339432เด็กหญิงสุกัญญา  รามมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
555  214439433เด็กชายสุนิสา  เจ๊ะสมัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
556  214540084เด็กชายสุขภัค  สุทิน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
557  22139434เด็กชายกฤติธี  แซ่เฮง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
558  22239435เด็กชายจักรพงศ์  บุญรอด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
559  22339436เด็กชายจิรเมธ  ศุภรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
560  22439437เด็กชายเจษฎาภรณ์  น้ำพ่วง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
561  22539438เด็กชายชยกร  วีระวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
562  22639439เด็กชายณัฏฐ์  ฉิมประจง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
563  22739440เด็กชายณัฐนนท์  สังข์ทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
564  22839441เด็กชายถิรวิทย์  ชุมสวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
565  22939442เด็กชายธนกร  จันทร์ทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
566  221039443เด็กชายธนันชัย  อินทร์พรหม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
567  221139444เด็กชายธาวิน  พิชัยฤกษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
568  221239445เด็กชายปรมัตถ์  ศรีใหม่2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
569  221339446เด็กชายปุญชรัศมิ์  วรรณภพ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
570  221439447เด็กชายพุฒิเมธ  พูลสวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
571  221539448เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวละแม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
572  221639449เด็กหญิงกวิสรา  รุ่งกฤษดาพร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
573  221739450เด็กหญิงกัลยาณี  สุมมาตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
574  221839451เด็กหญิงคุณัญญา  ธรรมรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
575  221939452เด็กหญิงจิราพัชร  มุสาเหม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
576  222039453เด็กหญิงชนิกานต์  อักษรกูล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
577  222139454เด็กหญิงชุษณาวรรณ  ศรีแผ้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
578  222239455เด็กหญิงณชนก  คงดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
579  222339456เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  วงศ์เมฆ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
580  222439457เด็กหญิงณัฐนรี  ภิรมย์ไทย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
581  222539458เด็กหญิงณัฐนรี  วัดศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
582  222639459เด็กหญิงทิพย์ธารา  วงศ์รัตนกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
583  222739460เด็กหญิงธนัญชนก  อำมาตย์เอก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
584  222839461เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิลปรัศมี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
585  222939462เด็กหญิงธัญสินี  ราชธานี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
586  223039463เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์แก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
587  223139464เด็กหญิงนริศา  สิลลากาล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
588  223239465เด็กหญิงนลิน  เจริญยศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
589  223339466เด็กหญิงนิธยาภรณ์  แคล้วอ้อม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
590  223439467เด็กหญิงประกายฝัน  เขจรศาสตร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
591  223539468เด็กหญิงพรยมล  ธราพร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
592  223639469เด็กหญิงพัชรวลัย  หนูนคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
593  223739470เด็กหญิงวรกานต์  มาดิษฐ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
594  223839471เด็กหญิงศราวดี  รัตนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
595  223939472เด็กหญิงศุภิสรา  ชำนาญแป้น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
596  224039473เด็กหญิงสุกุลยา  อรรถพร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
597  224139474เด็กหญิงอนันทิตา  พุทธรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
598  224239475เด็กหญิงอรนลิร  ชะนะบุญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
599  224339476เด็กหญิงอริสา  อ่อนแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
600  224439477เด็กหญิงอัจฉรา  รัตนกำพล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
601  224540088เด็กหญิงชนิกานต์  จุลบุตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
602  23139478เด็กชายกฤติน  แก้วสวัสดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
603  23239479เด็กชายจารุกร  นาคเป้า2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
604  23339480เด็กชายณัฐชัย  ทองสม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
605  23439481เด็กชายเดชาธร  ฤทธิ์บรรเจิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
606  23539482เด็กชายติณพงษ์  อนันตะวงษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
607  23639483เด็กชายธนกฤต  จินา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
608  23739484เด็กชายธราเทพ  รัตนฤทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
609  23839485เด็กชายนครา  สุขน้อย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
610  23939486เด็กชายนพรุจ  รัญเวศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
611  231039487เด็กชายเนติณัฏฐ  แซ่ลิ้ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
612  231139488เด็กชายพ.เพลงพฤกษ์  คงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
613  231239489เด็กชายพัชรพล  ช่วยชู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
614  231339490เด็กชายภาคภูมิ  วิทรโถง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
615  231439491เด็กชายวทัญญู  ภู่2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
616  231539492เด็กชายสิรดนัย  นกเพชร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
617  231639493เด็กหญิงกรรณศรัศมิ์  แสนวิจิตร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
618  231739494เด็กหญิงกรองกาญจน์  จิตแจ่ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
619  231839495เด็กหญิงกฤตชญา  สุวรรณวงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
620  231939496เด็กหญิงจิณณพัต  อินทร์ชัย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
621  232039497เด็กหญิงชยานันท์  จันทร์เลื่อน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
622  232139498เด็กหญิงดิษยา  วิทยาพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
623  232239499เด็กหญิงธิดารัตน์  จิตร์ชำนาญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
624  232339500เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  พรหมนะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
625  232439501เด็กหญิงปภาวรินท์  ด้วงเงิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
626  232539502เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่จิว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
627  232639503เด็กหญิงปุญญภัท  สงวนพงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
628  232739504เด็กหญิงเปรมา  สุขสวัสดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
629  232839505เด็กชายพนอขวัญ  พรหมมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
630  232939506เด็กหญิงพอเพียง  แก้ววิเชียร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
631  233039507เด็กหญิงมนสิชา  นวลมังสอ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
632  233139508เด็กหญิงมัตติกาล  แก้วเรือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
633  233239509เด็กหญิงวรดา  เสือทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
634  233339510เด็กหญิงวิชญาดา  พลเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
635  233439511เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองผล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
636  233539512เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
637  233639513เด็กหญิงสรวีย์  ดวงฤทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
638  233739514เด็กหญิงสาริศา  ผดุงอรรถ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
639  233839515เด็กหญิงสุทธิภัทร  ทองจินดา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
640  233939516เด็กหญิงสุพิชญา  เอียดทองใส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
641  234039517เด็กหญิงสุมินตรา  สมใจนึก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
642  234139518เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
643  234239519เด็กหญิงหทัยชนก  สุวรรณปาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
644  234339520เด็กหญิงอรนิชา  แสงอรุณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
645  234439521เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนชู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
646  234540085เด็กหญิงอัญทิกา  รักษารัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
647  24139522เด็กชายคเชนทร์  สายวิจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
648  24239523เด็กชายทีฆเนศ  ชื่นชม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
649  24339524เด็กชายธนภัทร์  จุลเลษ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
650  24439525เด็กชายธนวิชญ์  บัวหมุน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
651  24539526เด็กชายธันวา  พันธ์ชู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
652  24639527เด็กชายบาซิล  บุญเทียม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
653  24739528เด็กชายปภังกร  วงศ์รัตนกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
654  24839529เด็กชายพระนาย  บุญจังหูน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
655  24939530เด็กชายภาณุพงศ์  หนูอนันต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
656  241039531เด็กชายภูมิรพี  แพรกนันเธอ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
657  241139532เด็กชายวรัญญู  เกิดสบาย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
658  241239533เด็กชายศิปปกร  บุญกาญจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
659  241339534เด็กชายศิลา  สืบเอกรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
660  241439535เด็กชายสีหเดช  นวลปาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
661  241539536เด็กชายอนุกูล  โมธารา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
662  241639537เด็กหญิงคุณัญญา  ยิ่งคำนึง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
663  241739538เด็กหญิงฐาปนัดดา  แก้วจำนงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
664  241839539เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จุลภักดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
665  241939540เด็กหญิงณภัทรรินทร์  เมฆสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
666  242039541เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาทิพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
667  242139542เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญอินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
668  242239543เด็กหญิงณัฐภัทร  บุญนำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
669  242339544เด็กหญิงณิชากร  เซ่งปุ่น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
670  242439545เด็กหญิงณิชาภัทร  คงตุก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
671  242539546เด็กหญิงตวงรัตน์  นิลดับแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
672  242639547เด็กหญิงธันยรัตน์  จตุทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
673  242739548เด็กหญิงนันธิดา  จวงเงิน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
674  242839549เด็กหญิงนุศรา  ทองคำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
675  242939550เด็กหญิงเบญญาภา  จันละดา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
676  243039551เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วรรณวิมลกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
677  243139552เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมวิหาร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
678  243239553เด็กหญิงพรไพลิน  สุจท่าพยา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
679  243339554เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพ็ชศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
680  243439555เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาญจนสนิท2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
681  243539556เด็กหญิงภัทรภร  ทองมวน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
682  243639557เด็กหญิงมนสิชา  มีเสน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
683  243739558เด็กหญิงรามาวดี  บุญเต็ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
684  243839559เด็กหญิงวิลาสินี  สงอาจินต์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
685  243939560เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงลออ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
686  244039561เด็กหญิงสุธิมา  สุทธิรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
687  244139562เด็กหญิงอภิสรา  เดชจูด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
688  244239563เด็กหญิงอมรพัชร  โพธิแพทย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
689  244339564เด็กหญิงอัซมาวี  มะหะหมัด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
690  244439565เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญบน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
691  244540087เด็กหญิงธนพร  พูนทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
692  25139566เด็กชายคีตกาล  อ่อนชู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
693  25239567เด็กชายจีระทีปต์  จิระทีปต์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
694  25339568เด็กชายชัชรัณ  วรรณรังษี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
695  25439569เด็กชายชิษณุพงศ์  อักษรสวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
696  25539570เด็กชายณัชฐพันธุ์  บรรดาศักดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
697  25639571เด็กชายธรรมรักษ์  มาทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
698  25739572เด็กชายธีรติ  ณ พัทลุง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
699  25839573เด็กชายนราวิชญ์  เรืองรุ่ง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
700  25939574เด็กชายปณิธาน  นวลมุสิก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
701  251039575เด็กชายปรัชญา  ธานีรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
702  251139576เด็กชายแผ่นดิน  พงษ์สุธรรม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
703  251239577เด็กชายรชตะพงษ์  นงค์นวล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
704  251339578เด็กชายวัฒนพัฒน์  พระเกตุ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
705  251439579เด็กชายศุภกร  คงสีลัง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
706  251539580เด็กชายอภิศักดิ์  วิมลทรง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
707  251639581เด็กหญิงกะญะรัตน์  จันทรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
708  251739582เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวงมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
709  251839583เด็กหญิงกานตลักษณ์  ศรีแจ่ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
710  251939584เด็กหญิงกานต์สินี  สุขเพ็ง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
711  252039585เด็กหญิงกุลวดี  ศรีสุวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
712  252139586เด็กหญิงเกตุมณี  ธรรมรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
713  252239587เด็กหญิงจุฑาพา  ปานสัสดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
714  252339588เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มนต์แก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
715  252439589เด็กหญิงชญานิศ  บรรจงพาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
716  252539590เด็กหญิงญาณิกา  ขบวนสาร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
717  252639591เด็กหญิงญาดาวรินทร์  ไพรัตนากร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
718  252739592เด็กหญิงณัฏฐพร  เจตะโส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
719  252839593เด็กหญิงณิฎา  ศรศิลป์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
720  252939594เด็กหญิงธมลวรรณ  นุตราพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
721  253039595เด็กหญิงธัญลักษณ์  คุระแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
722  253139596เด็กหญิงธันยนันท์  เลาหสกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
723  253239597เด็กหญิงธันยมัย  แสงสว่าง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
724  253339598เด็กหญิงพรวิสญาช์  เอี้ยวกฤตยากร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
725  253439599เด็กหญิงพลอยภัสสร  ฤทธิรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
726  253539600เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  อนุภักดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
727  253639601เด็กหญิงพิรญาณ์  พันธุวงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
728  253739602เด็กหญิงภทรมน  สุวรรณมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
729  253839603เด็กหญิงภัทรนันท์  จินดา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
730  253939604เด็กหญิงรัญชิดา  ลั่นซ้าย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
731  254039605เด็กหญิงลักษณ์นารา  กุศล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
732  254139606เด็กหญิงวริศรา  คชาผล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
733  254239607เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตโน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
734  254339608เด็กหญิงสุภาวิตา  ปานบุตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
735  254439609เด็กหญิงอริสรา  ทองเทพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
736  254540083เด็กหญิงกัญญาภัค  นวลแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
737  26139610เด็กชายกนิษฐ์  พลมาศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
738  26239611เด็กชายกลวัชร  แกล้วทนงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
739  26339612เด็กชายจักรพงศ์  ไชยธรรม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
740  26439613เด็กชายจีรวัฒน์  อ่อนหยู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
741  26539614เด็กชายชนกันต์  มากนวล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
742  26639615เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยพลบาล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
743  26739616เด็กชายธนากร  นิยม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
744  26839617เด็กชายภัทรพล  นังคลา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
745  26939618เด็กชายภูดิฐวัธน์  ชูสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
746  261039619เด็กชายภูริพรรธน์  ชูแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
747  261139620เด็กชายมังกร  แนมจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
748  261239621เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  สัมพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
749  261339622เด็กชายวงศกร  เพชรสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
750  261439623เด็กชายอชิพัฒน์  เขียวแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
751  261539624เด็กชายอนัส  บุญเกษม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
752  261639625เด็กหญิงกรปณต  จ่าทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
753  261739626เด็กหญิงกรรณิการ์  เขาทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
754  261839627เด็กหญิงจอมขวัญ  ต่อฑีฆะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
755  261939628เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
756  262039629เด็กหญิงชญานิศ  สะคราญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
757  262139630เด็กหญิงชญานิษฐ์  รักบางบูรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
758  262239631เด็กหญิงชฎาพร  รอดสง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
759  262339632เด็กหญิงชยาภรณ์  ประถม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
760  262439633เด็กหญิงชวิศา  ฉายประทีป2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
761  262539634เด็กหญิงณัฐณิชา  วาทีตรง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
762  262639635เด็กหญิงธัญวัลย์  ตรีวรพันธุ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
763  262739636เด็กหญิงธีริศรา  จริยวัตกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
764  262839637เด็กหญิงนัฐวรี  สังข์ทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
765  262939638เด็กหญิงนิภาธร  ชินภักดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
766  263039639เด็กหญิงบุญญิสา  สังขนิตย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
767  263139640เด็กหญิงปราณปรียา  ไพจิตรวิจารณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
768  263239641เด็กหญิงปวริศา  สบเหมาะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
769  263339642เด็กหญิงพิมพ์นฎา  สุขเดโช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
770  263439643เด็กหญิงพีรตา  แสงศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
771  263539644เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชนะภัย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
772  263639645เด็กหญิงมีสุข  คงจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
773  263739646เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
774  263839647เด็กหญิงลภัสรดา  อมรลักษณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
775  263939648เด็กหญิงศริญญา  ดังสะท้าน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
776  264039649เด็กหญิงศุชญาพัสดุ์  คงศิริวัฒนา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
777  264139650เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิบูลย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
778  264239651เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์คลัง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
779  264339652เด็กหญิงอรณิชา  บุญจันทร์ศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
780  264439653เด็กหญิงอุ้มพร  เนาวพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
781  264540086เด็กหญิงนภัสกรณ์  คงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
782  27139654เด็กชายกฤติพงศ์  จินดาประเสริฐ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
783  27239655เด็กชายจิรภัทร  จูละพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
784  27339656เด็กชายชนกันต์  บัวสองสี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
785  27439657เด็กชายณัฐกรณ์  อินณรงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
786  27539658เด็กชายเตชพัฒน์  แสงทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
787  27639659เด็กชายเตชินท์  มนตรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
788  27739660เด็กชายทวีศักดิ์  ปรีชา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
789  27839661เด็กชายธีรเมธ  ศิริรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
790  27939662เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ไชยรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
791  271039663เด็กชายภัทรวิช  ดีถนอม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
792  271139664เด็กชายภูพิงค์  วุฒิไกรวิบูลย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
793  271239665เด็กชายวัทธิกร  จิรวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
794  271339666เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่ปาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
795  271439667เด็กชายสิรภัทร  นุ่นสง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
796  271539668เด็กชายสุวิจักขณ์  พาลีวล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
797  271639669เด็กหญิงกมลรัตน์  เฉิดฉิม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
798  271739670เด็กหญิงกรวรรณ  ศักดิ์ดวง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
799  271839671เด็กหญิงกฤตติกา  เรืองยอดแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
800  271939672เด็กหญิงกัลยกร  ชินวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
801  272039673เด็กหญิงเขมมิสรา  สังข์โพธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
802  272139674เด็กหญิงจิตาพัชญ์  ราชมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
803  272239675เด็กหญิงฐานิสร  หนูเพลา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
804  272339676เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยังทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
805  272439677เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เจริญวิทย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
806  272539678เด็กหญิงณิชกานต์  บัณฑิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
807  272639679เด็กหญิงณิชากร  จันทร์เลื่อน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
808  272739680เด็กหญิงดวงพร  คงด้วง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
809  272839681เด็กหญิงธนพร  เพชรศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
810  272939682เด็กหญิงบุปผชาติ  จอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
811  273039683เด็กหญิงปณิตา  ไกรพลรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
812  273139684เด็กหญิงปภาดา  ศรีวุทธานันท์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
813  273239685เด็กหญิงปภาวี  สังข์คง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
814  273339686เด็กหญิงปรรณรักษ์  อนุมาศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
815  273439687เด็กหญิงปิยธิดา  วันเพ็ญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
816  273539688เด็กหญิงพิชชาภา  ถึงเสียบญวน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
817  273639689เด็กหญิงพิชามญชุ์  เเจ่มใส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
818  273739690เด็กหญิงพิมพ์ชณา  ทิพย์มงคล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
819  273839691เด็กหญิงภัทร์ธิดา  รัตนโชติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
820  273939692เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีแฉล้ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
821  274039693เด็กหญิงรุ้งทิวา  แก้วเจือ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
822  274139694เด็กหญิงวรกานต์  จิตรานนท์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
823  274239695เด็กหญิงศุภกานต์  สุกใส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
824  274339696เด็กหญิงอนิศรา  พรหมแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
825  274439697เด็กหญิงอริษา  อบอุ่น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
826  274540082เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
827  28139698เด็กชายฉัตร  กัณฑสุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
828  28239699เด็กชายชญานนท์  สงวนงาม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
829  28339700เด็กชายชนะพงศ์  จันทร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
830  28439701เด็กชายณัฐดนัย  ดาษดา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
831  28539702เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
832  28639703เด็กชายธนพงศ์  อาคมเวช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
833  28739704เด็กชายธีรพัฒน์  อินทร์ฤดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
834  28839705เด็กชายธีระพงศ์  จงภักดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
835  28939706เด็กชายนรภัทร  ฌายีเนตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
836  281039707เด็กชายปิยังกูร  เยี่ยงกุลเชาว์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
837  281139708เด็กชายพชรพล  วิวัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
838  281239709เด็กชายพลฤชัย  อินทรยุง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
839  281339710เด็กชายวชิรวิทย์  หอมจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
840  281439711เด็กชายอัตรทูต  จงรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
841  281539712เด็กหญิงกนกอร  เนระจุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
842  281639713เด็กหญิงกมนทรรศน์  แสงแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
843  281739714เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประกอบบุญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
844  281839715เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภู่ร้อย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
845  281939716เด็กหญิงกานต์ชนิต  ปัทมาคม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
846  282039717เด็กหญิงกิติญาดา  วรรณรังษี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
847  282139718เด็กหญิงจันทกานต์  เชาวลิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
848  282239719เด็กหญิงชนิกานต์  ขนอม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
849  282339720เด็กหญิงชนิสรา  สัญญากิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
850  282439721เด็กหญิงณัฐชยา  สังฆมิตกล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
851  282539722เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลดับแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
852  282639723เด็กหญิงณัฐนรี  ผันแปรจิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
853  282739724เด็กหญิงธนัชชา  ชนะคช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
854  282839725เด็กหญิงธนัชชา  ชูศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
855  282939726เด็กหญิงธัญชนก  ชุมทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
856  283039727เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิ้นตั่น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
857  283139728เด็กหญิงนฤภร  บุญรอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
858  283239729เด็กหญิงนันทิชา  จารุเมฆิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
859  283339730เด็กหญิงปานไพลิน  รอดเกลี้ยง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
860  283439731เด็กหญิงปาวิศา  วิชัยวงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
861  283539732เด็กหญิงพรรณทิศา  พรหมสุวรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
862  283639733เด็กหญิงพัชราวดี  บุญเชิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
863  283739734เด็กหญิงพิชชากร  วรรณกาญจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
864  283839735เด็กหญิงพิรญาณ์  อมรเวช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
865  283939736เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สงหนู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
866  284039737เด็กหญิงมิ่งมาดร  จำปาสิทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
867  284139738เด็กหญิงวริศา  ทัพเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
868  284239739เด็กหญิงสิดาพร  ทรัพย์บัว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
869  284339740เด็กหญิงสุดธิดา  ธนฉัตร์ฐากรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
870  284439741เด็กหญิงอภิษฎา.  วัฒนสมัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
871  284540089เด็กหญิงชวิศา  คงทน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
872  29139742เด็กชายกฤติธี  สลัดทุกช์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
873  29239743เด็กชายกฤษกร  คงแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
874  29339744เด็กชายชยพล  คิดเหมาะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
875  29439745เด็กชายปรานต์  มะยะเฉียว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
876  29539746เด็กชายพชร  ศิริเกตุ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
877  29639747เด็กชายพศิน  หนูทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
878  29739748เด็กชายภุมพณ  ชูมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
879  29839749เด็กชายภูมิภัทร  จิตตรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
880  29939750เด็กชายเมธาพัฒน์  ฤกษ์งาม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
881  291039751เด็กชายยศภัทร  คุณพาที2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
882  291139752เด็กชายศุภกร  อินทรโยธา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
883  291239753เด็กชายศุภวิชญ์  สุดทองคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
884  291339754เด็กชายสุทธิพจน์  ขุนชิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
885  291439755เด็กชายอัครพล  จองศักดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
886  291539756เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญนวล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
887  291639757เด็กหญิงกุลรัศมิ์  คงฉ่ำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
888  291739758เด็กหญิงขวัญพิชชา  ใจสว่าง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
889  291839759เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลิ่ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
890  291939760เด็กหญิงจินตนา  น้อมเนียน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
891  292039761เด็กหญิงจิรัชยา  เจริญพรวัฒนา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
892  292139762เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปัญจสุวรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
893  292239763เด็กหญิงชนิกานต์  สันติวรกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
894  292339764เด็กหญิงชั้นฟ้า  แซ่เลี้ยว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
895  292439765เด็กหญิงณัฐชยา  ตั้งใหม่ดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
896  292539766เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญรูป1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
897  292639767เด็กหญิงณิชานันท์  วรพุฒ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
898  292739768เด็กหญิงติณห์ธีรา  ช่วยพูล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
899  292839769เด็กหญิงแทนขวัญ  เพ็ชรแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
900  292939770เด็กหญิงธนัชภรณ์  ศรีสุขใส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
901  293039771เด็กหญิงนลินรัตน์  หมื่นนรา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
902  293139772เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองศิลป์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
903  293239773เด็กหญิงปุณณวิ  โชติวัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
904  293339774เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เดชนะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
905  293439775เด็กหญิงภัทรวดี  พูดดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
906  293539776เด็กหญิงมธุริน  ทองจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
907  293639777เด็กหญิงรมิตา  ภิญโญธรรมโนทัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
908  293739778เด็กหญิงวัชราวลี  สุขจิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
909  293839779เด็กหญิงวิรัลพัชร์  สวัสดิสาร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
910  293939780เด็กหญิงศวัสมน  ชูจินดา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
911  294039781เด็กหญิงศสิโสภา  สุดสมบูรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
912  294139782เด็กหญิงสุภัสกานต์  สุดคีรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
913  294239783เด็กหญิงอชิรญา  สมจิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
914  294339784เด็กหญิงอชิสา  แซ่เดี่ยว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
915  294439785เด็กหญิงอริสรา  ณ นคร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
916  210139786เด็กชายขนานพงค์  หนูสุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
917  210239787เด็กชายณัฐภัทร  ทวีชัย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
918  210339788เด็กชายติณณ์  บุญเรืองขาว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
919  210439789เด็กชายธนกฤต  ไกรพลรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
920  210539790เด็กชายธวัชชัย  ขุนอักษร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
921  210639791เด็กชายธีรภัทร  คชินทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
922  210739792เด็กชายนิติวัฒน์  ผลาวรรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
923  210839793เด็กชายนิวิฐ  เพิงคาม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
924  210939794เด็กชายปาณัสย์  อาการส3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
925  2101039795เด็กชายวริทธิ์นันท์  ชูสุข3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
926  2101139796เด็กชายวัชฤทธิ์  สายมณี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
927  2101239797เด็กชายสรวิศิษฎ์  ฮั่นวิวัฒน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
928  2101339798เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัตนพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
929  2101439799เด็กชายอิทธิพัทธ์  อนุกูล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
930  2101539800เด็กหญิงกนกพิชญ์  มาลาทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
931  2101639801เด็กหญิงกมลพร  โตยธรทรัพย์มณี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
932  2101739802เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองหวาน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
933  2101839803เด็กหญิงโฉมายรดา  ริยาพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
934  2101939804เด็กหญิงฐิติพร  เซ่งปู้น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
935  2102039805เด็กหญิงฐิติภัทร  สุวรรณปากแพรก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
936  2102139806เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธิศักดิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
937  2102239807เด็กหญิงณิชารีย์  กรักทองกรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
938  2102339808เด็กหญิงดรัญพร  เพชรทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
939  2102439809เด็กหญิงธรรศธร  จำนงจิต3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
940  2102539810เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุตรประดิษฐ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
941  2102639811เด็กหญิงนัชชนันท์  สมเขาใหญ่3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
942  2102739812เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์จร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
943  2102839813เด็กหญิงนิศารัตน์  สุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
944  2102939814เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณรักษา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
945  2103039815เด็กหญิงปาณิภา  จิวานนทกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
946  2103139816เด็กหญิงมนัสนันท์  ด้วงคง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
947  2103239817เด็กหญิงรัญชิดา  เกรียงเดช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
948  2103339818เด็กหญิงรัตติรักษ์  ไชยนุรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
949  2103439819เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
950  2103539820เด็กหญิงสุวภัทร  สวนกูล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
951  2103639821เด็กหญิงอัญมณี  สุภาพ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
952  211139822เด็กชายกฤตนชัย  นวลสีทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
953  211239823เด็กชายติณณ์  อินทรสุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
954  211339824เด็กชายทศพร  พังงา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
955  211439825เด็กชายปพนสรรค์  คงพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
956  211539826เด็กชายปภังกร  เพชรนุ้ย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
957  211639827เด็กชายพีรวิชญ์  โคจีจุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
958  211739828เด็กชายภวัต  รักประทุม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
959  211839829เด็กชายภาณุวัชร  ดำมี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
960  211939830เด็กชายรณกร  ด้ามทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
961  2111039831เด็กชายศรัณยพงศ์  ผลใหม่3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
962  2111139832เด็กชายสณฑ์  โรจนตรีวรศักดิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
963  2111239833เด็กชายอธิโชค  ชีวอริยลาภ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
964  2111339834เด็กชายอภิสิทธิ์  เผือกเดช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
965  2111439835เด็กชายอาณัฒิ  ตันวราวุฒิกูล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
966  2111539836เด็กหญิงกนกนิก  สุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
967  2111639837เด็กหญิงกวิสรา  บ่มไล่3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
968  2111739838เด็กหญิงกัญญาวีร์  หนูเกื้อ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
969  2111839840เด็กหญิงกาญจนพัศ  สุขขี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
970  2111939841เด็กหญิงจิรฐา  ฟักทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
971  2112039842เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญณรงค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
972  2112139843เด็กหญิงธณพร  แก้วทองคำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
973  2112239844เด็กหญิงธัญชนก  ซังเพชรแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
974  2112339845เด็กหญิงนิชานันท์  บุญทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
975  2112439846เด็กหญิงบิสมิลลาร์  อิสลาม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
976  2112539847เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีศักดา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
977  2112639848เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็งไพบูลย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
978  2112739849เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยพงศ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
979  2112839850เด็กหญิงภัทรสุดา  อินทวงศ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
980  2112939851เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำอ่อน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
981  2113039852เด็กหญิงมิ่งมนัส  นาคแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
982  2113139853เด็กหญิงรสกร  หิรัญกาญจน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
983  2113239854เด็กหญิงลักษิกา  พรหมศร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
984  2113339855เด็กหญิงวศินี  อนุชาติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
985  2113439856เด็กหญิงสุธิกานต์  วิบูลย์ศิลป์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
986  2113539857เด็กหญิงอรุณี  สิลลากาล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
987  212139858เด็กชายกันต์กานต์  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
988  212239859เด็กชายกีรติ  รัตนาภรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
989  212339860เด็กชายจิรภัทร  สุขเกื้อ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
990  212439861เด็กชายติรวิชญ์  บริบูรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
991  212539862เด็กชายธีรธัช  เจริญรูป3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
992  212639863เด็กชายปิติภัทร  บันศิริศักดิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
993  212739864เด็กชายมุนินทร์  เสือทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
994  212839865เด็กชายลัทธพล  ลับแสง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
995  212939866เด็กชายวิชญ์  สุขสอาด3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
996  2121039867เด็กชายวิรเวช  แสงแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
997  2121139868เด็กชายสิรวิชญ์  เย็นสนิท3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
998  2121239869เด็กหญิงจันทร์ญาดา  พนานครทรัพย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
999  2121339870เด็กหญิงณกมล  รักเถาว์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1000  2121439871เด็กหญิงณัฐสินี  ชดช้อย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1001  2121539872เด็กหญิงตรีทิพย์  สุทธิรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1002  2121639873เด็กหญิงนภัสสร  นุ่มทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1003  2121739874เด็กหญิงนันท์นภัส  ซำศิริพงษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1004  2121839875เด็กหญิงปริชญา  ดิษฐกิจ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1005  2121939876เด็กหญิงปลายฟ้า  เสียงเพราะ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1006  2122039877เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  นุกิจรังสรรค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1007  2122139878เด็กหญิงพิชญ์วดี  จันทะครุฑ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1008  2122239879เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูวิเชียร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1009  2122339880เด็กหญิงภาณิชา  ศรีเมือง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1010  2122439881เด็กหญิงลีลาวรรณ  พงศ์ประพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1011  2122539882เด็กหญิงวิชญาพร  สุทธิพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1012  2122639883เด็กหญิงศิรวีร์  เดชรัตนวิไชย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1013  2122739884เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอียดสี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1014  2122839885เด็กหญิงสุภัสสร  อสงไขย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1015  2122939886เด็กหญิงอนาสตาเซีย  ภัทรธนาวราทร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1016  2123039887เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยคงทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1017  213139888เด็กชายณัฐพงศ์  อรุณสกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1018  213239889เด็กชายธนาชาต  มงคลการุณย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1019  213339890เด็กชายนิติภูมิ  ลีละสุนทเลิศ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1020  213439891เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์แก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1021  213539892เด็กชายพชรดนัย  เพชรปาน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1022  213639893เด็กชายพุฒินันท์  เปาะทองคำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1023  213739894เด็กชายภวัต  ทองเสน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1024  213839895เด็กชายภากร  แก้วกระจ่าง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1025  213939896เด็กชายภาคิณ  บุญทรัพย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1026  2131039897เด็กชายสิทธิ์ชานน  ชัยวรานุรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1027  2131139898เด็กชายหัฏฐกร  ไกรนรา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1028  2131239899เด็กชายอาจณรงค์  เจริญยศ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1029  2131339900เด็กหญิงกนกลักษณ์  จารุสิริรังษี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1030  2131439901เด็กหญิงกมลพร  จินพล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1031  2131539902เด็กหญิงก่องกษมา  สงสุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1032  2131639903เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงนาค3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1033  2131739904เด็กหญิงธันย์วรัตม์  จันทร์แก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1034  2131839905เด็กหญิงนรีกานต์  กาญจนานุกูล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1035  2131939906เด็กหญิงนันณ์นภัส  ทองสีแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1036  2132039907เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุรมานนท์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1037  2132139908เด็กหญิงปัณฑา  จันทร์คง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1038  2132239909เด็กหญิงพิชชากร  บุษยรัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1039  2132339910เด็กหญิงพิชณาฎ  หมีทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1040  2132439911เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดำด้วงโรม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1041  2132539912เด็กหญิงมนัสนันท์  เดชเดโช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1042  2132639913เด็กหญิงวรชนก  สังขโชติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1043  2132739914เด็กหญิงวิวรรณรัศมิ์  เกตุสมบัติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1044  2132839915เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วมี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1045  2132939916เด็กหญิงศุภสุตา  ช่วยสงค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1046  2133039917เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ดาบทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1047  31138742เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1048  31238743เด็กชายจตุภพ  ทองจืด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1049  31338744เด็กชายชนะสิทธิ  ย้อยนวล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1050  31438745เด็กชายณัฐนันท์  รุ่งเรืองศิริโชค2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1051  31538746เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1052  31638747เด็กชายปิยราช  กลิ่นแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1053  31738748เด็กชายพชรพล  ยอดพิจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1054  31838749เด็กชายภัทร  สาสนะภาพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1055  31938750เด็กชายภูวิช  จันทร์ทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1056  311038751เด็กชายรัชชานนท์  ทองพรหม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1057  311138752เด็กชายวีระยุทธ  อินทฤทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1058  311238753เด็กชายวุฒิภัทร  กิจผดุง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1059  311338754เด็กชายวุฒิภัทร  ปลอดศักดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1060  311438755เด็กชายสุทธิพันธ์  พรหมเพชร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1061  311538756เด็กชายอติวิชญ์  อรุณวงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1062  311638757เด็กชายอธิป  สุขสงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1063  311738758เด็กชายอภิวัฒน์  จินพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1064  311838759เด็กหญิงกชพรรณ  บุญสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1065  311938760เด็กหญิงกัญจนพร  ชูเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1066  312038761เด็กหญิงกันต์สินี  คงแหล่2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1067  312138762เด็กหญิงจิรัชญา  วายุเวช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1068  312238763เด็กหญิงชมเดือน  คุ้มวงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1069  312338764เด็กหญิงชลทิชา  ทองหนูน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1070  312438765เด็กหญิงญาณิศา  นาคศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1071  312538766เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤทธิแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1072  312638767เด็กหญิงณัฐวดี  มานพพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1073  312738768เด็กหญิงธนภรณ์  อินทรสุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1074  312838769เด็กหญิงธริสา  บุตรพรม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1075  312938770เด็กหญิงบุษบา  เมืองรอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1076  313038771เด็กหญิงปาริษา  สง่างาม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1077  313138772เด็กหญิงปุณยวีร์  ตรีตรง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1078  313238773เด็กหญิงเปรมฟ้า  มณีมาส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1079  313338774เด็กหญิงพัชรพร  ตลึงจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1080  313438775เด็กหญิงภัทรภรณ์  ดิษฐ์อำไพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1081  313538776เด็กหญิงภัทราวริณ  แก่นคำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1082  313638777เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  ศิลปรัศมี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1083  313738778เด็กหญิงลักขิกา  อามิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1084  313838779เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีวิสุทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1085  313938780เด็กหญิงวราภรณ์  สีหามาตย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1086  314038781เด็กหญิงศิริมา  มีบุญลาภ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1087  314138782เด็กหญิงสายน้ำ  บุญวงศ์แก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1088  314238783เด็กหญิงสาริศา  พัชนี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1089  314338784เด็กหญิงสุธาสินี  ทองส่งโสม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1090  314438785เด็กหญิงอัยฎา  กิจสงวน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1091  314539365เด็กหญิงปุณณมาส  อัมพรพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1092  314639382เด็กหญิงณัฎฐกานต์  บุญนาค2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1093  314739383เด็กชายธรรมรัตน์  อุดร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1094  32138786เด็กชายชนพัฒน์  สุรปิยวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1095  32238787เด็กชายชาญฤทธิ  พันธ์งาม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1096  32338788เด็กชายธราเทพ  โอระชุม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1097  32438789เด็กชายเธียรธัช  ทองพริก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1098  32538790เด็กชายนภัสพล  ผู้แสนสะอาด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1099  32638791เด็กชายนันติพัฒน์  ชูแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1100  32738792เด็กชายปรินทร  จันทร์สุด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1101  32838793เด็กชายปัญญา  มหาพานิช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1102  32938794เด็กชายพุฒิธร  นิยะกิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1103  321038795เด็กชายยศอนันต์  ยกเลื่อน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1104  321138796เด็กชายวชิระ  ศรีบรรจง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1105  321238797เด็กชายวิริทธิ์ธร  ชนะคุ้ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1106  321338798เด็กชายวิศรุต  สังขณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1107  321438799เด็กชายสรวิชญ์  พงษ์เดชา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1108  321538800เด็กชายอติวิชญ์  วรรณมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1109  321638801เด็กชายอนุศักดิ์  อรุณจิตต์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1110  321738802เด็กชายอรรถศิฐ  การะเวช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1111  321838803เด็กหญิงกชกร  บุญราช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1112  321938804เด็กหญิงกนกพิชญ์  คงทน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1113  322038805เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลูกจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1114  322138806เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณปาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1115  322238807เด็กหญิงชนาภา  สุขสุทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1116  322338808เด็กหญิงชาลิษา  กาสิกา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1117  322438809เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กลิ่นมาลี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1118  322538810เด็กหญิงณัฐชา  มากสังค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1119  322638811เด็กหญิงณํฐณิชา  ศรีรอด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1120  322738812เด็กหญิงณัฐธิดา  คงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1121  322838813เด็กหญิงทอฝัน  พรหมมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1122  322938814เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1123  323038815เด็กหญิงนราวดี  ดอกบัว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1124  323138816เด็กหญิงนันทนัช  จงไกรจักร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1125  323238817เด็กหญิงบุณยวีย์  ศรีแฉล้ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1126  323338818เด็กหญิงปัณฎา  วีระประเสริฐสกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1127  323438819เด็กหญิงปิยากร  สงดำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1128  323538820เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ล่องจิตต์ธรรม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1129  323638822เด็กหญิงแพรศรีรัตน์  ยุติธรรม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1130  323738823เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1131  323838824เด็กหญิงลักษณารีย์  ไกรนรา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1132  323938825เด็กหญิงวิชญาพร  ธัญญเจริญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1133  324038826เด็กหญิงศุภิสรา  ผสารพจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1134  324138827เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรเกลี้ยง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1135  324238829เด็กหญิงอนันดา  พนารักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1136  324338830เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชฤกษ์ปาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1137  324439370เด็กหญิงปริญานิษฐ์  บุษบงกรด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1138  324539379เด็กหญิงพริสร  ศรีเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1139  33138831เด็กชายกรวิชญ์  ชูสิงห์แค1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1140  33238832เด็กชายกันต์  เลขาพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1141  33338833เด็กชายกัมปนาท  เกลี้ยงเกิด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1142  33438834เด็กชายจิรชาติ  ธรรมชาติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1143  33538835เด็กชายญาณวัฒน์  หนูคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1144  33638836เด็กชายธนกร  รัตนสุคนธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1145  33738837เด็กชายธวัฒน์  นวลจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1146  33838838เด็กชายธรรศธรรม  สมบูรณ์มาก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1147  33938839เด็กชายธัชนนท์  ช่วยพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1148  331038841เด็กชายบารมี  พลายด้วง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1149  331138842เด็กชายพลวัฒน์  ลำภูศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1150  331238843เด็กชายภีร์  แก้วภราดัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1151  331338844เด็กชายศิวกร  รอดบัวทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1152  331438845เด็กชายส.เทพบุตร  ลอองศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1153  331538846เด็กชายหัสการบัญชา  ชัยนุรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1154  331638847เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์ศรีรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1155  331738848เด็กหญิงกังสดาล  รินรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1156  331838849เด็กหญิงกันติชา  กรรชนะกาญจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1157  331938850เด็กหญิงกุลนันท์  เกตุกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1158  332038851เด็กหญิงจิตตานันท์  ณ บางช้าง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1159  332138852เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  เกลี้ยงเกลา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1160  332238853เด็กหญิงชิชญาสุ์  ขจรคำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1161  332338854เด็กหญิงเทพธิดา  แก้วสุด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1162  332438855เด็กหญิงนาระดา  อัครกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1163  332538856เด็กหญิงเบญญาภา  อินณรงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1164  332638857เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ไชโย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1165  332738858เด็กหญิงปรรณพัชร์  สองเมืองสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1166  332838859เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1167  332938860เด็กหญิงปวิมล  เปาะทองคำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1168  333038861เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุวรรณมุติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1169  333138862เด็กหญิงปาณิศา  นราภักดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1170  333238863เด็กหญิงปาณิสรา  เดี่ยววนิช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1171  333338864เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1172  333438865เด็กหญิงปิยธิดา  ณ รัชกาล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1173  333538866เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มีสุวรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1174  333638867เด็กหญิงปุณชญา  ละอองแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1175  333738868เด็กหญิงพรรณนพร  ยิ่งยง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1176  333838869เด็กหญิงพรรษกร  สุรางค์ภาค2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1177  333938870เด็กหญิงมัลติลา  เมฆอรุณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1178  334038871เด็กหญิงรุ้งรริน  ศรตะบำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1179  334138872เด็กหญิงวริษฐา  กำลังเกื้อ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1180  334238873เด็กหญิงศุภธิดา  ปิยะวิวัฒน์ไพบูลย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1181  334338874เด็กหญิงสกุลตรา  จันทรพิทักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1182  334438875เด็กหญิงอัญอัญญ์  ด่านสกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1183  334539371เด็กชายปุรเชษฐ์  ดิษฐ์แก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1184  334639372เด็กชายชวัลนภนต์  พยุหกฤษ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1185  34138876เด็กชายกฤตภาส  ศรีสมทรง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1186  34238877เด็กชายจิรายุ  คีรีเพ็ชร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1187  34338878เด็กชายณัฐพงศ์  ปานสังข์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1188  34438879เด็กชายณัฐวรรธน์  เเซ่ปัก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1189  34538880เด็กชายธงทอง  ศรีเทวาธรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1190  34638881เด็กชายปฏิญญา  วัดแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1191  34738882เด็กชายปัณณวิชญ์  ล่องจ้า1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1192  34838883เด็กชายพงศพัศ  บุญเจริญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1193  34938884เด็กชายพลฤทธิ์  เดชารัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1194  341038885เด็กชายพันธรักษ์  ธานีรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1195  341138886เด็กชายพิทยุตม์  จารุสิริรังษี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1196  341238887เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเกษม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1197  341338888เด็กชายภูริณัฐ  ผลาสิงห์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1198  341438889เด็กชายศิวกร  ชูสุวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1199  341538890เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์กลับ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1200  341638891เด็กชายสรวิชญ์  ย้อยนวล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1201  341738892เด็กหญิงกชพรรณ  มั่นคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1202  341838893เด็กหญิงกนกพลอย  ไล่ชะพิษ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1203  341938894เด็กหญิงกมลทิพย์  ปานสงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1204  342038895เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลับพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1205  342138896เด็กหญิงกันยารัตน์  ชูสุทน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1206  342238897เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์ศิริ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1207  342338898เด็กหญิงเขมิกา  ปลอดใจดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1208  342438899เด็กหญิงจิรารัตน์  มโหรสพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1209  342538900เด็กหญิงชลธิดา  เมนประสาท1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1210  342638901เด็กหญิงโชติภัสสร์  กาญจนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1211  342738902เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1212  342838903เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยกุฉิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1213  342938904เด็กหญิงณัฐณิชา  เดือนจำรูญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1214  343038905เด็กหญิงธัญดา  มีทรัพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1215  343138906เด็กหญิงธัญพิมล  จิตพรมศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1216  343238907เด็กหญิงธัญสิริ  ชุมพงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1217  343338908เด็กหญิงนัฐชานันทร์  แย่งคุณเชาว์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1218  343438909เด็กหญิงปิยะกานต์  ศรีมุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1219  343538910เด็กหญิงปุณยนุช  ดรุณวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1220  343638911เด็กหญิงพรชนก  กาญจนอารี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1221  343738912เด็กหญิงพิชญาพร  เอียดดำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1222  343838913เด็กหญิงพุทธวัลย์  จันทร์ภักดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1223  343938914เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1224  344038915เด็กหญิงวรรณธนา  หนูคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1225  344138916เด็กหญิงวรวรรณ  สุขทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1226  344238917เด็กหญิงวิภาดา  จักร์กาญจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1227  344338918เด็กหญิงสวิชญา  หนูทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1228  344438919เด็กหญิงสุภัสสรา  นวลประจักร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1229  344539381เด็กชายปภังกร  จงไกรจักร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1230  344639385เด็กหญิงนฤสรณ์  สงอาจินต์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1231  344739386เด็กชายชนาธิป  รัตนมูณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1232  35138921เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีสุภา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1233  35238922เด็กชายเจนณรินทร์  อภิรักษ์สันติกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1234  35338923เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้าง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1235  35438924เด็กชายณัฐพัชร์  เดชทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1236  35538925เด็กชายณัฐภัทร  คงชื่น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1237  35638926เด็กชายธนพร  วาดวงพักตร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1238  35738927เด็กชายธนภูมิ  คำใส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1239  35838928เด็กชายธัญเทพ  สันติวัฒนอนุชิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1240  35938929เด็กชายธีราทร  จันดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1241  351038930เด็กชายนันท์นภัส  สงด้วง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1242  351138931เด็กชายปวริศ  เนียมสุ้น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1243  351238932เด็กชายปัณณวัฒน์  ศศิธร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1244  351338933เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1245  351438934เด็กชายภัทรพันธุ์  จันทร์เขียว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1246  351538935เด็กชายวรายุทธ  กาลาศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1247  351638936เด็กชายสิรภพ  นาคสัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1248  351738937เด็กหญิงกัญญวีร์  พืชนุกูล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1249  351838938เด็กหญิงกัญฐิกา  ธรฤทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1250  351938939เด็กหญิงกีรัตยา  ชูความดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1251  352038940เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิริโยทัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1252  352138941เด็กหญิงชนากานต์  มานะจิตต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1253  352238942เด็กหญิงณัชชานันท์  รัศมี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1254  352338943เด็กหญิงดวงกมล  โอฬาร์กิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1255  352438944เด็กหญิงตัสนีม  บุญเทียม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1256  352538945เด็กหญิงธมลวรรณ  ณ พัทลุง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1257  352638946เด็กหญิงธัญชนก  โอทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1258  352738947เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรศิริรังษี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1259  352838948เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เทพชุม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1260  352938949เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พันธ์กำเหนิด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1261  353038950เด็กหญิงปิยาพัชร  พิศิษฐวานิช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1262  353138951เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวิเชียร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1263  353238952เด็กหญิงพรชนก  ดิษฐกิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1264  353338953เด็กหญิงพรธิดี  ชุมรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1265  353438954เด็กหญิงพิชญ์พิชา  สินทรัพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1266  353538955เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเพชร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1267  353638956เด็กหญิงพุทธรัศมี  พรหมปาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1268  353738957เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  โจมการ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1269  353838958เด็กหญิงรินรดา  สงพราหมณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1270  353938959เด็กหญิงลลนา  ทับสว่าง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1271  354038960เด็กหญิงวริศรา  จันชะนะพล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1272  354138961เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  รื่นพานิช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1273  354238962เด็กหญิงสุกานต์สินี  แป้นคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1274  354338963เด็กหญิงสุธิดา  รัตนวรรณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1275  354438964เด็กหญิงอรุณรัศมี  กาญจนพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1276  354538965เด็กหญิงอาทิตยา  จำปาทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1277  354639369เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  โชติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1278  354739380เด็กชายจิตรภพ  หมวดชนะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1279  36138966เด็กชายกนธี  บุญชาลี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1280  36238967เด็กชายจิรภัทร  บดิกาญจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1281  36338968เด็กชายณัฐกิตติ์  คงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1282  36438969เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูน้อย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1283  36538970เด็กชายณัฐภัทร  ดุลยพัชร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1284  36638971เด็กชายณัฐภูมิ  สุขแต้ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1285  36738972เด็กชายธนดล  อักษรกาญจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1286  36838973เด็กชายธนธรณ์  ดำดุก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1287  36938974เด็กชายธนวรรน์  ศรีอินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1288  361038975เด็กชายนพรุจ  หนูศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1289  361138976เด็กชายนพฤทธิ์  เจาะจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1290  361238977เด็กชายศักดิภัทร  โรจน์ณงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1291  361338978เด็กชายสัณฑ์พิชญ์  ซังปาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1292  361438979เด็กชายสิทธิเดช  นวลจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1293  361538980เด็กชายอภิวิชญ์  กาฬสุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1294  361638981เด็กชายอิทธิพัทธ์  บัวจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1295  361738982เด็กหญิงกวินนาฏ  ชุมดำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1296  361838983เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ประมุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1297  361938984เด็กหญิงจันทร์นภา  ไม้แก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1298  362038985เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษ์ทิพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1299  362138986เด็กหญิงชัญญอร  คงคาไหว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1300  362238987เด็กหญิงณัฐณิชา  กังสดาร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1301  362338988เด็กหญิงเดียนา  เสมอภพ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1302  362438989เด็กหญิงตริยภัสสร์  วรินทราภรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1303  362538990เด็กหญิงทีปภา  จันทร์สุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1304  362638991เด็กหญิงธัญชนก  กำจัดภัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1305  362738992เด็กหญิงนภัสสร  มาเนตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1306  362838993เด็กหญิงนรมน  มิตรรุ่งวารีทิพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1307  362938994เด็กหญิงนันทิชา  ปานมาศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1308  363038995เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญณา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1309  363138996เด็กหญิงปิ่นเกล้า  ปลัดสงคราม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1310  363238997เด็กหญิงปูชิตา  เจริญสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1311  363338998เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  แสนทองแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1312  363438999เด็กหญิงพีรญา  แทรกสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1313  363539000เด็กหญิงภูมิพร  สุวรรณมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1314  363639001เด็กหญิงเม็ดเงิน  รอดเกลี้ยง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1315  363739002เด็กหญิงเรเนีย  ยานพะโยม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1316  363839003เด็กหญิงวิชญาดา  นาทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1317  363939004เด็กหญิงวิรัชยา  สมัยแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1318  364039005เด็กหญิงอภิษฐา  นาคสุวรรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1319  364139006เด็กหญิงอมลณัฐ  นิลพันธุ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1320  364239007เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1321  364339008เด็กหญิงอิศริยา  เชื้อสกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1322  364439009เด็กหญิงอิษฎาอร  พุทธรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1323  364539010เด็กหญิงเอมจิรา  เจริญปัญญากิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1324  364639387เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเดชา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1325  364739388เด็กชายบุญศักดิ์  จรุงเดช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1326  37139011เด็กชายกฤตเมธ  ลักษโณสุรางค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1327  37239012เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1328  37339013เด็กชายเกษม  สารานพคุณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1329  37439014เด็กชายณฐกฤต  สมทรัพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1330  37539015เด็กชายทีปกร  ขาวเอี่ยม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1331  37639016เด็กชายธนวัฒน์  จันทพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1332  37739017เด็กชายธพัท  แก้วทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1333  37839018เด็กชายนภัสกร  เดชจูด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1334  37939019เด็กชายเนติภูมิ  เพชรานนท์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1335  371039020เด็กชายเปรมสิทธิ์  ทิพย์พุทราแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1336  371139021เด็กชายพชร  นิ่มสำฤทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1337  371239022เด็กชายพันธุ์แท้  ศรีพิบูลย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1338  371339023เด็กชายลัญจกร  เเซ่เดี่ยว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1339  371439024เด็กชายศิลา  กะตากูล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1340  371539025เด็กชายสิริวัฒน์  อำมาตย์เอก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1341  371639026เด็กชายอดิเทพ  เทพคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1342  371739027เด็กหญิงกนกทอง  จงจิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1343  371839028เด็กหญิงกวินธิดา  อาญา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1344  371939029เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1345  372039030เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิวงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1346  372139031เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รอดสง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1347  372239032เด็กหญิงจอมขวัญ  ยิมิเด็น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1348  372339033เด็กหญิงชนิดาภา  ไตรระเบียบ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1349  372439034เด็กหญิงญาณิศา  มีมาก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1350  372539035เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ชุมคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1351  372639036เด็กหญิงทัศณีญาพร  ด้วงไพร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1352  372739037เด็กหญิงธัญมล  นาคินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1353  372839038เด็กหญิงธันยชนก  ทองใส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1354  372939039เด็กหญิงธันยพร  คงพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1355  373039040เด็กหญิงนราณภัทร  ทัลวัลลิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1356  373139041เด็กหญิงบุญสิริ  เพ็ชรสวัสดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1357  373239042เด็กหญิงพัฒน์นรี  โอขันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1358  373339043เด็กหญิงพิชชณิกา  จารณะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1359  373439044เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสุวรรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1360  373539045เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัตนบรรเทิง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1361  373639046เด็กหญิงมณทกาญจน์  กุลรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1362  373739047เด็กหญิงมัญชุสา  ศรีสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1363  373839048เด็กหญิงวรัมพร  ผลความดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1364  373939049เด็กหญิงศตพร  ยอดแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1365  374039050เด็กหญิงศิริรัตน์  เอียดสังข์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1366  374139051เด็กหญิงศิริวัฒนา  ยอดมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1367  374239052เด็กหญิงสุทธาสินี  สร้อยทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1368  374339053เด็กหญิงอนัญญา  กุลบุตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1369  374439054เด็กหญิงอริสา  พันธุ์หินลาด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1370  374539055เด็กหญิงอัญมณี  ทองดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1371  374639373เด็กชายสงกรานต์  สิงดิพงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1372  374739378เด็กหญิงฐิติวรดา  เเนมจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1373  38139056เด็กชายกมลนิตย์  ต่างสี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1374  38239057เด็กชายคณชล  ทองรอด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1375  38339058เด็กชายจีรวัสส์  พีรธนธรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1376  38439059เด็กชายชนุดม  มีสัจ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1377  38539060เด็กชายณัฐภัทร  ลิ่มถาวร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1378  38639061เด็กชายธนภัทร  แก้วกำเหนิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1379  38739062เด็กชายนนทกร  ชูราษฎร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1380  38839063เด็กชายเปรม  วรรณวาส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1381  38939064เด็กชายพชรพิสิษฐ์  เพชรรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1382  381039065เด็กชายพีรดนย์  สว่างรุงเรือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1383  381139066เด็กชายรชต  กระต่ายจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1384  381239067เด็กชายวิชญะ  ช่วยรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1385  381339068เด็กชายวุฒิพัฒน์  ชูจินดา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1386  381439069เด็กชายศุภชัย  เหมือนมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1387  381539070เด็กชายสิทธิพงศ์  เพชรรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1388  381639071เด็กชายอภิชัจ  พฤษภ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1389  381739072เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชัยเดช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1390  381839073เด็กหญิงกันตินันท์  จุฬะเเพทย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1391  381939074เด็กหญิงเครือฟ้า  จุติประภาค1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1392  382039075เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมาย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1393  382139076เด็กหญิงฉัตรชนก  คงชาติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1394  382239077เด็กหญิงฉันชนก  วงศ์สวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1395  382339078เด็กหญิงชญาดา  จันทร์ลิลา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1396  382439079เด็กหญิงชนัฐกานต์  รัชสิทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1397  382539080เด็กหญิงชยาภา  พ้องงูเหลือม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1398  382639081เด็กหญิงญาณภัทร  เนาว์สุวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1399  382739082เด็กหญิงญาดา  แก้วแหลม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1400  382839083เด็กหญิงณัฐธิตา  เชาวลิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1401  382939084เด็กหญิงธณัฐฐา  จันทร์ดำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1402  383039085เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีพิชิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1403  383139086เด็กหญิงบัณฑิกา  หม่อมปลัด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1404  383239087เด็กหญิงปรนันท์  เพชรโกมล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1405  383339088เด็กหญิงปิ่นลดส  สุขช่วย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1406  383439089เด็กหญิงปุญญิศา  นาคัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1407  383539090เด็กหญิงปุณยพร  รองเดช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1408  383639091เด็กหญิงพอพัฒน์  รัตนพันธุ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1409  383739092เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พุทธศศิธร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1410  383839093เด็กหญิงศุภรัตน์  เสวกพรหม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1411  383939094เด็กหญิงสปันนา  ภู่เจริญลาภธาดากุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1412  384039095เด็กหญิงสืบศิริพักตร์  มรรคราช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1413  384139096เด็กหญิงสุชาตา  บุญคงมาก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1414  384239097เด็กหญิงสุฐิตา  นงนวล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1415  384339098เด็กหญิงอโนมา  โรจนวัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1416  384439099เด็กหญิงอภิสรา  พิมเสน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1417  384539100เด็กหญิงอาทิตยา  โปณะทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1418  384639177เด็กหญิงภิญญ์พลอย  ไตรระเบียบ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1419  384739389เด็กชายภูมินทร์  บุญศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1420  39139101เด็กชายกุมภา  นนทเภท1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1421  39239102เด็กชายชยพล  โพธิ์ถาวร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1422  39339103เด็กชายชัยรัตน์  นวกิจไพฑูรย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1423  39439104เด็กชายณภัทร  คงศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1424  39539105เด็กชายณสัณจ์  ฤดีสิทธิวัจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1425  39639106เด็กชายธิติภพ  เลิศสุทธิชวาล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1426  39739107เด็กชายธีรภพ  สวัสดิกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1427  39839108เด็กชายนัฐนัน  สุวรรณคช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1428  39939109เด็กชายบุญณภัส  จันทร์มณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1429  391039110เด็กชายภูริภพ  สุคนธชาติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1430  391139111เด็กชายวสุพล  คงศรีชาย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1431  391239112เด็กชายวีรภัทร  พรหมดวง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1432  391339113เด็กชายศิริมงคล  จันทร์มงคล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1433  391439114เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ล้อ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1434  391539115เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างกลาง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1435  391639116เด็กชายสิรวิชญ์  ผลสำรวย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1436  391739117เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมคีรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1437  391839118เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตรมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1438  391939119เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เพชรรอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1439  392039120เด็กหญิงชนัญญา  พิจิตบรรจง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1440  392139121เด็กหญิงชวิศา  สงณรงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1441  392239122เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1442  392339123เด็กหญิงโชติกา  พลไทย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1443  392439124เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1444  392539126เด็กหญิงดาริน  จตุการ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1445  392639127เด็กหญิงธัญชนก  พลมา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1446  392739128เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1447  392839129เด็กหญิงธันยพร  หัสดินทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1448  392939130เด็กหญิงนันท์นภัส  โรมรัญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1449  393039131เด็กหญิงนารียา  หมัดซอและ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1450  393139132เด็กหญิงนิชชิตา  ตั้งสถาพร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1451  393239133เด็กหญิงปราณปรียา  สม้อ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1452  393339134เด็กหญิงปริยาภัทร  เปาะทองคำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1453  393439135เด็กหญิงพรสรารักษ์  เกสรา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1454  393539136เด็กหญิงพัชรัตน์  รักช้าง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1455  393639137เด็กหญิงภัสนันท์  ดวงประทุม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1456  393739138เด็กหญิงภาพิมล  ไสยเกตุ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1457  393839139เด็กหญิงยศวดี  สังข์สิงห์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1458  393939140เด็กหญิงวรรณภรณ์  จันทร์คง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1459  394039141เด็กหญิงวิศิษฎ์สิริ  จงจิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1460  394139142เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1461  394239143เด็กหญิงสุตาภัทร  ต้นทับทิมทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1462  394339144เด็กหญิงอชิรญา  ยิ่งยงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1463  394439145เด็กหญิงอชิรญาณ์  หนูคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1464  310139146เด็กชายกฤษตเมธ  ธรรมชาติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1465  310239147เด็กชายจักศ์กฤษ  สุทธิรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1466  310339148เด็กชายณัฐชนน  รัชตวิมล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1467  310439149เด็กชายธนภัทร  สุจิวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1468  310539150เด็กชายนิติณัทธร์  พรหมเรือง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1469  310639151เด็กชายพัชฐรัษพงษ์  แม้นสุรางค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1470  310739152เด็กชายพัทธนันท์  บุญวรรณา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1471  310839153เด็กชายภูมิรพี  ไชยสุวรรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1472  310939154เด็กชายเมธิชัย  งอกคำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1473  3101039155เด็กชายวงศกร  สนธิเมือง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1474  3101139156เด็กชายวินิทร  เชาวนา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1475  3101239157เด็กชายอชิระ  โอชาพงษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1476  3101339158เด็กชายอาดีฟ  อักษรรัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1477  3101439159เด็กชายอินทัช  วาระเพียง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1478  3101539160เด็กหญิงกชพร  คงศรีนวล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1479  3101639161เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดขำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1480  3101739162เด็กหญิงกวินนาฏ  มาศคีรีวงศ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1481  3101839163เด็กหญิงกุลชา  นุตราพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1482  3101939164เด็กหญิงชนิสรา  ณรงค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1483  3102039165เด็กหญิงชุติมณฑน์  พฤศวานิช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1484  3102139166เด็กหญิงซาเรีย  สายวารี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1485  3102239167เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1486  3102339168เด็กหญิงตรีวิภา  เกลี้ยงประดิษฐ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1487  3102439169เด็กหญิงธนัชพร  อัญชลีกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1488  3102539170เด็กหญิงนภศร  สังขะเลขา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1489  3102639171เด็กหญิงนภสรณ์  เปียแดง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1490  3102739172เด็กหญิงนิกานต์มณี  สะอุ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1491  3102839173เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยุติธรรม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1492  3102939174เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1493  3103039175เด็กหญิงพริมา  พรหมสุวรรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1494  3103139176เด็กหญิงภัทราพร  ครุฑเกตุ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1495  3103239178เด็กหญิงวริศรา  เพชรอนันต์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1496  3103339179เด็กหญิงอินทิรา  ปล้องเกิด3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1497  3103439180เด็กหญิงอิศรา  เมืองประทับ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1498  3103539181เด็กหญิงเอมมิตา  เต็มสงสัย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1499  311139182เด็กชายคุณภัทร  ชูใหม่3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1500  311239183เด็กชายณัฐภัทร  รามแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1501  311339184เด็กชายเตชินท์  พงศานนท์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1502  311439185เด็กชายธนกฤต  ทับวิเชียร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1503  311539186เด็กชายธนกฤต  แวววรรณจิตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1504  311639187เด็กชายธนเดช  เดชสุรางค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1505  311739188เด็กชายธิติสรณ์  ไชยกำจร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1506  311839189เด็กชายปัณณธร  นาคกราย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1507  311939190เด็กชายพงศธร  กิจวิจารณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1508  3111039191เด็กชายพัชรศักดิ์  สังฆณี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1509  3111139192เด็กชายพัสกร  สุขแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1510  3111239193เด็กชายพิทวัส  ยิ้มเส้ง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1511  3111339194เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วนพ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1512  3111439195เด็กชายอิศทิวัตถ์  กมลเลิศประเสริฐ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1513  3111539196เด็กหญิงกัญญพัชร  โอรัญรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1514  3111639197เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธานมาศ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1515  3111739198เด็กหญิงกิริฎา  นิลวานิช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1516  3111839199เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญติด3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1517  3111939200เด็กหญิงคันธารัตน์  สายชู3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1518  3112039201เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1519  3112139202เด็กหญิงจิรัชยา  ฉิวพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1520  3112239203เด็กหญิงชนัญญา  กาญจนรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1521  3112339204เด็กหญิงณัฎฐา  คงแดง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1522  3112439205เด็กหญิงณิชกมล  ยับสุวรรณกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1523  3112539206เด็กหญิงธนันญา  คีรีโชติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1524  3112639207เด็กหญิงนภาดา  พลเพียร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1525  3112739208เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ศิริมานะกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1526  3112839209เด็กหญิงพีรยา  พินิจอนันตพร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1527  3112939210เด็กหญิงภัสสราภรณ์  มุขวัตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1528  3113039211เด็กหญิงภูษณิศา  สังขานุ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1529  3113139212เด็กหญิงมณีรัตน์  อินณรงค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1530  3113239213เด็กหญิงวริษฐา  เทวบุรี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1531  3113339214เด็กหญิงวฤณดา  ตันตระกูล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1532  3113439215เด็กหญิงศราวดี  กำจร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1533  3113539216เด็กหญิงสรัลชนา  ปิดชิด3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1534  3113639217เด็กหญิงอินทุอร  รักษาเมือง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1535  312139218เด็กชายก้องภพ  ไวยรัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1536  312239219เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1537  312339220เด็กชายณฐกร  ขับกล่อมส่ง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1538  312439221เด็กชายณัฐดนัย  อาซาดเดกาน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1539  312539222เด็กชายธนภัทร  เต็มสงสัย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1540  312639224เด็กชายนนทกร  อิทธิวัฒน์ปิติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1541  312739225เด็กชายปัณณวิชญ์  ซำศิริพงษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1542  312839226เด็กชายพสิษฐ์  คำจันทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1543  312939227เด็กชายพีรพัชร  พฤกษ์วังขาว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1544  3121039228เด็กชายภูริภัทร  ภารา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1545  3121139229เด็กชายมุมตาซ  ชายภักตร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1546  3121239230เด็กชายรัชพล  บดีรัฐ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1547  3121339231เด็กหญิงกรกนก  พรหมจันทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1548  3121439232เด็กหญิงกาลเวลา  ดวงมุสิก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1549  3121539233เด็กหญิงครองขวัญ  เกตุแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1550  3121639234เด็กหญิงฉายพัชร  ตรีราภี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1551  3121739235เด็กหญิงชญานิศ  ทองศิริ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1552  3121839236เด็กหญิงชาทินี  ดวงดารา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1553  3121939237เด็กหญิงธันย์กมล  พลศิริ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1554  3122039238เด็กหญิงธิญาดา  ลดาวรรษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1555  3122139239เด็กหญิงนิธยาภรณ์  หริ่นแก่น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1556  3122239240เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1557  3122339241เด็กหญิงพัณณิตา  สุขขี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1558  3122439242เด็กหญิงวาสิตา  อินทมุสิก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1559  3122539243เด็กหญิงวิชญาพร  อู้สกุลวัฒนา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1560  3122639244เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณพะโยม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1561  3122739245เด็กหญิงสุริยาพร  สืบโสตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1562  3122839247เด็กหญิงอโรชา  เรี่ยวแรงกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1563  313139248เด็กชายกฤชณัท  ชีวรัตนาโชติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1564  313239250เด็กชายฐปนา  ศรีเรืองเดช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1565  313339251เด็กชายธนกร  โมราศิลป์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1566  313439252เด็กชายธีรดนย์  อักษรนิตย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1567  313539253เด็กชายเธียรธวัฒน์  อนุศิลป์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1568  313639254เด็กชายนรภัทร  เเซ่ตั้น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1569  313739255เด็กชายปวรวิช  ประพฤติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1570  313839256เด็กชายปวริศ  เหมทานนท์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1571  313939257เด็กชายพอ  รอดเด็น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1572  3131039258เด็กชายภูศุภกฤษฎิ์  ทีฆะ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1573  3131139259เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดำขำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1574  3131239260เด็กหญิงกณิศา  ชัยพฤกษ์เดชา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1575  3131339261เด็กชายญาสุมิญ  ยุทธกาศ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1576  3131439262เด็กหญิงณิชชา  แก้วขวัญ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1577  3131539263เด็กหญิงนันท์นภัส  ราชแป้น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1578  3131639264เด็กหญิงบุญสิตา  ตันตระเสนีย์รัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1579  3131739265เด็กหญิงบุษรา  เลื่องเชื้อง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1580  3131839266เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขาวมานิตย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1581  3131939267เด็กหญิงปารัชณิชา  สิงหวรรณกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1582  3132039268เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วเขียว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1583  3132139269เด็กหญิงพัณณิตา  ปันผล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1584  3132239270เด็กหญิงพิชมญช์  แก้วควรชุม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1585  3132339271เด็กหญิงแพรภิชา  นพคุณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1586  3132439272เด็กหญิงวรัญญา  มหาปิยศิลป์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1587  3132539273เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1588  3132639274เด็กหญิงศศิกามต์  สุขจ้อง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1589  3132739275เด็กหญิงสิริวดี  ทองประดับ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1590  3132839276เด็กหญิงอภิชญา  หนูแป้น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1591  3132939277เด็กหญิงอภิรดี  สุขใส3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
1592  41138107นายธีร์ธวัช   ยาวส่ง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1593  41238134นางสาวภัทรวดี  มุสิกพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1594  41338144นางสาวอธิติยา  วิมลศิริพรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1595  41438178นางสาวปรีญา  โภชนา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1596  41538185นางสาววาทินี  สัจจวิเศษ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1597  41638217นางสาวนัฐณิชา  บดิการ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1598  41738240นายชนกชนม์  วงศ์พรัด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1599  41838285นายณัฏฐกฤต  เชาวลิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1600  41938293นายศุภกริช   ซื่อสัตตบงกช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1601  411038311นางสาวพิชญาภา   จันทร์เพ็ญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1602  411138336นายภาณุภัทร  อุตระนาค1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1603  411238342นางสาวเกศรินทร์  เรืองศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1604  411338365นางสาวศศิพิมพ์  บัวขวัญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1605  411438413นางสาวอภัสรดา   ศรีมุกข์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1606  411538418นายธนกฤต  มณีกาญจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1607  411638423นายพัทธดนย์   ผลาพร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1608  411738438นางสาวฑิมพิกา   ไชยนิคม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1609  411838442นางสาวธนภรณ์  มีแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1610  411938466นายบวรนันท์  ขุนไชยแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1611  412038481นางสาวณัฎฐณิชา   คงทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1612  412138489นางสาวนิลาวรรณ  คิดชัย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1613  412238490นางสาวประกายเเก้ว   หนูคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1614  412338501นางสาวอมลวรรณ  ชูจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1615  412438517นายวรุฒน์รวี   คงศิริวัฒนา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1616  412538519นายสาธิต  สุขาทิพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1617  412638543นายธนกฤต  ศิริพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1618  412738547นายวชิรพงศ์  ทิพย์แก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1619  412838548นายวรินทร  รัชตพิบูล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1620  412938549นายศิรวิชญ์  ทองพรหม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1621  413038553นางสาวกัลยรัตน์  พรหมจิตร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1622  413138558นางสาวณัฏฐณิชา  เทพจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1623  413238559นางสาวณัฐพร  อักษรภักดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1624  413338566นางสาวมาริสา  สร้องเจริญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1625  413438567เด็กหญิงรุจาภา  วิคะบำเพิง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1626  413538572เด็กหญิงสโรชา  เมืองแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1627  413638575นางสาวสุภัชญา   สักกุณา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1628  413738579นายนัทธ์นภัส  บ่มไล่1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1629  413840600นายศุภวิชญ์  โหรารัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1630  413940601นางสาวกชกร  แสงอำไพ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1631  414040602นางสาวฉันฌ์สินี   รักษ์จุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1632  414140603นางสาวธีรนันท์   สุขสวัสดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1633  414240604นางสาวสุพิชญา  ผิวอ่อน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1634  42138126นางสาวนวนันท์   ดิษฐกิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1635  42238151นายพนัชกร  ฤทธิไชย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1636  42338166นางสาวชนาธิป  รักษาวงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1637  42438170นางสาวธนพร   ไชยกำจร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1638  42538199นายพีรพัฒน์   บัวสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1639  42638218นางสาวนิพาดา  จันทร์เเนม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1640  42738239นายกันทรากร  ช่วยตั้ง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1641  42838252นางสาวกฤษณาพร   ดำด้วงโรม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1642  42938268เด็กหญิงปริยากร  หนูสอน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1643  421038310นางสาวเบญจพร  มณีฉาย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1644  421138332นายปฐิภาณ  บัวลง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1645  421238356นางสาวปาลิตา  ไชยชนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1646  421338401นางสาวปิ่นปินัทธ์?   ใยทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1647  421438408นางสาวศศิพิมพ์   พิมพ์รัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1648  421538411นางสาวสุธิมา   นาคแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1649  421638422เด็กชายเปรมปิณฑ์  จิตร์สำรวย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1650  421738435นางสาวจารุวรรณ  บุบผชาติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1651  421838446นางสาวพรธิดา  ศรีสังข์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1652  421938457นางสาวสิริพิชชา  สุกใส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1653  422038491นางสาวปัญยฎาพร  มงกุฎวิสุทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1654  422138530นางสาวปุณฑริกา  จามีกร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1655  422238546นายภูวนัตท์  คงชิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1656  422338554นางสาวจินต์จุฑา  พูลแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1657  422438557นางสาวฐิติชญา  มะโระ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1658  422538573นางสาวสาริศา  โกษาพงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1659  422638738เด็กชายสุธีกานต์   คงเสน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1660  422740605นายณัฐพัชร์  จันทอินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1661  422840606เด็กชายปรินทร์  สุขเกื้อ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1662  422940607นายพิริยะศักดิ์  บรรจงช่วย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1663  423040608นายฟาร์อีซซ์  สุขุมานันท์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1664  423140609นายภูรินทร์  ถือเเก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1665  423240610นายยศวรรธน์  คุณาชล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1666  423340611นายสุพิชฌาย์  ตรีวรพันธุ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1667  423440612นายอธิศ   หนูทับ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1668  423540613นางสาวกัณฐิกา  พระภายไชย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1669  423640614นางสาวชฎารัตน์  ไชยณรงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1670  423740615นางสาวทราย  แสงวิมาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1671  423840616นางสาวธนัญชนก  พัฒน์ทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1672  423940617นางสาวปิยาพัชร  บุญพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1673  424040618นางสาวพิธญ์สินี  ขนานเภา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1674  424140619เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มูลสาร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1675  424240620นางสาวรวิภัทร  วชรธนทรัพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1676  43138114นายอนันวัฒน์  ขาวสนิท1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1677  43238119นางสาวญานิกา   เรืองรอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1678  43338120นางสาวฐิติณัฐ   กวดขันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1679  43438121นางสาวณัฐกฤตา  พะเนินศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1680  43538125นางสาวนรินธร  ภาระกิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1681  43638127นางสาวบวรลักษณ์   รัตนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1682  43738133นางสาวพุทธรักษา   เทียมสานุจิตต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1683  43838146นายฐปนวัฒน์  คุณะชล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1684  43938159นายศราวุฒิ  ไชยวรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1685  431038176นางสาวปรายฝน  เกิดบ้านชัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1686  431138200นายภูธเนศ  เเก้วพัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1687  431238228นางสาววิรัลยุพา  ศรีเจริญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1688  431338238นายกอเกียรติ  กวมทรัพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1689  431438249นายสรวิศ  เพชรอนันต์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1690  431538259นางสาวณัฏฐนันท์   เทพีรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1691  431638333นายปรียวิศว์   คิดดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1692  431738371นายณัฐกรณ์  แสงสว่าง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1693  431838374นายปุณณศักดิ์  คงนก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1694  431938382นายศิวพงศ์   คงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1695  432038387นางสาวกมลพรรณ  เต็มไป2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1696  432138395นางสาวธีรนาฏ   เกื้อสกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1697  432238414นางสาวอาภาภัทร  โพธิ์พันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1698  432338473เด็กชายอิทธิทัศน์  ทับอินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1699  432438498นางสาวสุภาวิตา  ทองสงฆ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1700  432538535นางสาวศิริปภา  ช่างสลัก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1701  432638542นายดารชาต์   คชาผล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1702  432738552นางสาวกัญญานี   คะเนสม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1703  432838562นางสาวบุศรากร   หนูสุวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1704  432938574นางสาวสุฑาทิพย์  ว่องวรรธนะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1705  433038602นางสาวสิรีธร  แก้วกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1706  433138722นางสาวกมลพรรณ  กลิ่นหอม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1707  433239930นางสาวจินตปาฏี  จันทร์ไพฑูรย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1708  433340621นายกรศุทธิ์  ชาววงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1709  433440622นายปุญญพัฒน์  สุขคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1710  433540623นายภานุวัฒน์  ธรฤทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1711  433640624นางสาวกมลชนก  สมถวิล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1712  433740625นางสาวคณัสวรรณ   มีทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1713  433840626นางสาวชนิกานต์  บัวผัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1714  433940627นางสาวณธิดา  พิทักษธรรม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1715  434040628นางสาวธิดาภัทร   ผลชัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1716  434140629นางสาวพัชราภรณ์   เกื้อเอียด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1717  434240630นางสาวสุพพัตรา  ชนะวรรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1718  44138117นางสาวกิตติพร  หมื่นจร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1719  44238149นายบุริศร์   คงช่วย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1720  44338158นายศรัณย์วิชช์  จันทมาศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1721  44438171นางสาวธัญธวา  พรหมอินทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1722  44538195เด็กชายชนิสร  สัญญากิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1723  44638202นายวีรโชค  เมืองรอด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1724  44738250เด็กชายอักขรทร  ดีชู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1725  44838265นางสาวบัวสวรรค์  รุจิระมานนท์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1726  44938276นางสาวศุภิสรา   อรัญญพงษ์ไพศาล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1727  441038290นายรักษิต   ตลึงผล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1728  441138305นางสาวเตชินี  เพชรดำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1729  441238362นางสาวลภัสรดา   กุลเพชรกำธร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1730  441338367นางสาวศิริพร  ผลาสิงห์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1731  441438391นางสาวณัฐวศา   ใหมจุ้ย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1732  441538407นางสาววิลาสินี  ศรีนุ่นวิเชียร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1733  441638424นายภูมิปัญญ์   คล้ายบ้านใหม่2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1734  441738429นายเอกภพ  ภูววิมล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1735  441838467เด็กชายปภังกร  อนันตพืช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1736  441938505นายจิตกร  รอดสม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1737  442038513นายพสิษฐ์   หนูแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1738  442138516เด็กชายภานุเขต  ใหม่ชุม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1739  442238520นางสาวเข็มพิชา   นครพัฒน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1740  442338521นางสาวจิราพร  สมถวิล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1741  442438528นางสาวปรมาภรณ์  ศรีเมือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1742  442538537นางสาวสุจิภาฎา  ดำศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1743  442638538นางสาวอนันตพร  โมกขจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1744  442738550นายศุภกิตติ์   สงวนทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1745  442838561นางสาวธัญญาภรณ์  คำแหง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1746  442938563นางสาวพัชรินทร์  อรุณจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1747  443038564นางสาวมาดีน๊ะ  มาลีหอม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1748  443138569นางสาววริศรา   ทองรอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1749  443238570นางสาววารัตดา  วรรณศิลป์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1750  443338571นางสาววิศิณี  เหมทานนท์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1751  443438616นายส.ไววิทย์  รอบคอบ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1752  443538739นายอัศม์เดช   จิตต์โชติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1753  443640631นางสาวกฤษติกา  รักษาทรัพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1754  443740632นางสาวเกมิกา  เกศณรายณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1755  443840633นางสาวปภานันท์   แก้วนนท์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1756  443940634นางสาวฟิรดาวส์  แซลีมา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1757  444040635นางสาวศิรประภา  เกตุชาติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1758  444140636นางสาวสุพภชล  นาคจินดา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1759  45138103นายคีตกานต์  ทองป้อง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1760  45238109นายนภดล   เพชรเจริญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1761  45338113นายสิรภพ   โชติธรรมโม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1762  45438115นายอุเทน   บุญใส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1763  45538130เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  ศรีรอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1764  45638138นางสาวรวิสรา   เภรีพล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1765  45738145นางสาวอนัญญา  ทลิกรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1766  45838150นายปิย์ตุลา  คงเรือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1767  45938192นายเกรียงศักดิ์  แก้วพิทักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1768  451038197นายธนารัฏฐ์   ช่อฟ้า2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1769  451138214นางสาวณัชชา   นิลพยัคฆ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1770  451238223นางสาวปุณยนุช  ทองคำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1771  451338224นางสาวพรีม  ลอยชื่น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1772  451438266นางสาวเบญจมาศ  วัฒนประเสริฐกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1773  451538270นางสาวพิมพ์ดาว  บัวเพชร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1774  451638297นางสาวกัญญาณัฐ   จันทพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1775  451738298นางสาวเขมสรณ์  บุญชิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1776  451838329เด็กชายณัชพล  บุญนาค2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1777  451938343นางสาวจรณวรรณ   เซ่งนาค1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1778  452038348นางสาวณัฏฐ์นรี   วรรณมณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1779  452138385นายอารักษ์   บิลกาย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1780  452238393นางสาวญาณิศรา  เตละวานิช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1781  452338397นางสาวนิตย์รดี  แสงประเสริฐ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1782  452438432นางสาวกะชามาศ  ผลไชย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1783  452538449นางสาวพิชชาภา   บุญศิริ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1784  452638454นางสาวศิริวชิรญาณ์   ศิริกุลสถิตย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1785  452738456นางสาวสินีรัศ   ทรัพย์สิน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1786  452838469เด็กชายพัสกร  เชียรศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1787  452938475นางสาวกานต์ธิดา  อินทรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1788  453038476นางสาวกิติภรณ์  เขียวบม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1789  453138578เด็กชายณัฐวัตร  สุขสันต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1790  453238629นางสาวปวริศา  ประสิทธิ์พงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1791  453340637นายเกริกชัย  หอแป้น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1792  453440638นายชนาธิป  ทองประดับ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1793  453540639นายชัชพงศ์   รัตนติกานนท์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1794  453640640นายถิรพุทธิ์   กลับดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1795  453740641นางสาวจินตภา  ชนะภาร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1796  453840642นางสาวณัฐิดา   พรหมจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1797  453940643นางสาวพิชญธิดา  อัยราคม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1798  454040644นางสาววรรณิกา  งามพ้อง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1799  46138110นายปิรธีร์   พิชัยยุทธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1800  46238143นางสาวสุพิชชา  สบเหมาะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1801  46338165นางสาวชญาดา  สุวรรณทิพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1802  46438187นางสาวสุไปรญา  จิตต์ประสงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1803  46538210นางสาวชญาน์นันท์  สุขเจริญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1804  46638212นางสาวชมพูนุช  ย่องอั้น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1805  46738227นางสาววิรัลพัชร  หนูเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1806  46838230นางสาวสรศิริ  อัการเลข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1807  46938234นางสาวอภิสรา   อนันต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1808  461038272นางสาวลลิตชนก   สุขอนันต์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1809  461138274นางสาวศรุตา  บุญโสภาศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1810  461238281นายกฤษฏิ์  อนุรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1811  461338327นายชนาภัทร   สุนทร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1812  461438341นางสาวกุลสินี  สุทธิรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1813  461538350นางสาวดวงสุดา  ศรีใหม่1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1814  461638358นางสาวพิชญาภา  แจ้งไสว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1815  461738361นางสาวรังสิมา  สิทธิยุท1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1816  461838383นายศิวา  พรหมประสงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1817  461938394นางสาวธัญสินี  ช่วยเกิด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1818  462038420นายธีรภัทร  ไชยวงษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1819  462138427นายสกนธ์   สุวรรณคช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1820  462238439นางสาวณัฏฐชา  คุณโลก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1821  462338472นายอนุภัทร์  รัสศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1822  462438507เด็กชายธนพนธ์  สังข์ช่วย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1823  462538515นายภาณุพงศ์  ดวงมุสิก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1824  462638531นางสาวพิมพ์ชนก   ชวนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1825  462738601นางสาวศิรประภา  ขุนทองจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1826  462838715เด็กชายพชร   ช่วยคุ้ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1827  462938728เด็กชายทีฒทัศน์   คงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1828  463038731นายศตายุ  พันธมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1829  463138732นางสาวชญาดา  ขลิบเเย้ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1830  463240645นายโกรภัจจ์  จินะดิษฐ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1831  463340646เด็กชายชินดนัย  ตรีวิจิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1832  463440647นายเปมทัต  ทองมี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1833  463540648นายวัชรกรณ์   เจริญผล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1834  463640649นางสาวชุติมณฑน์  ศิลารัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1835  463740650นางสาวทักษพร   รอดตัว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1836  463840651นางสาวธุมวดี  ตราชู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1837  463940652นางสาวพิมพ์ชนก  กำพลเชษฐ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1838  464040653นางสาววิภาดา  กำแพงแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1839  47137568นางสาวจณิสตา  พัฒนา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1840  47238101นายกิตติศักดิ์  ทิพย์ลักษณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1841  47338104นายชนาภัทร  เชาวลิต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1842  47438122นางสาวณัฐณิชา  ไพโรจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1843  47538128นางสาวปวริศา   สมสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1844  47638136นางสาวมนัสนันท์   เทพา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1845  47738154นายรักษกร  ณ พัทลุง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1846  47838164นางสาวกิริยา  กาญจนจรัส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1847  47938201นายวิชนัน  หวังจินดาวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1848  471038225นางสาวรพีพรรณ  พรหมรอด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1849  471138231นางสาวสุกฤตา  จันทร์รอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1850  471238241นายชนันวิชญ์  แซ่ลิ่ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1851  471338244นายธนากรณ์  พลายด้วง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1852  471438269เด็กหญิงพรธิดี  ชุมศิริ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1853  471538289นายภาคิน  อินทร์พันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1854  471638303เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุนทรกิจ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1855  471738317นางสาวรัชนีกร  ทิพย์เสวก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1856  471838352นางสาวนลิน   ทวีรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1857  471938400นางสาวปัณฑิตา  ตรีภักดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1858  472038403นางสาวพรรณวดี  คงอิสโร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1859  472138412นางสาวสุเมธินี   จิตประเสริฐ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1860  472238425นายวรณัฐ  ประทุมทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1861  472338440นางสาวณัฐภัทร   เพ็งเรือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1862  472438448เด็กหญิงพรลภัส  แก้วจินดา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1863  472538460นายชนัญดร   วิบูลย์ลักษณากุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1864  472638477นางสาวกุลธิดา   ศรีสงค์ 2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1865  472738503เด็กหญิงอวัศยา  ปิติเจริญพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1866  472838522นางสาวญาณิศา   สงวนโสตร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1867  472938716นายสกุลพงศ์   จิตต์มั่น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1868  473040654นายทัณฑภฤต   เพ็ชรหึง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1869  473140655นายปัณณทัต  สุขคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1870  473240656นายรบชนะ  ยิ่งยง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1871  473340657นายศิรภัช   ทองเพิ่ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1872  473440658นางสาวเขมมิกา  ใสเกลี้ยง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1873  473540659นางสาวณิชากร  ศรีราม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1874  473640660นางสาวปฐมพร   พงษ์วิทูรย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1875  473740661เด็กหญิงปพิชญา   ชูมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1876  473840662นางสาววิมลสิริ  นาชาญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1877  473940663นางสาวศุภลักษณ์   แซ่ล้อ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1878  474040664นางสาวสุวิชาดา  อินทรภักดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1879  474140665เด็กหญิงอรปรียา อินทฤทธิ์  อินทฤทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1880  48138131นางสาวพิชชาภา  บุญวัน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1881  48238155นายรังสิมันต์  ชุมเเก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1882  48338156นายรัชชานนท์   ณนุวงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1883  48438173นางสาวนภิสรา  เพ็งเรือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1884  48538177นางสาวปริยาภัทร   ฤทธิ์ขาบ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1885  48638179นางสาวปวริศา  ยะกะชัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1886  48738186นางสาวศุทธินี   ไกรทิพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1887  48838191นายก้องภพ  จันทร์นวล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1888  48938211นางสาวชนกนันท์   รัตนเพชร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1889  481038222นางสาวปวีรญา   อยู่คง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1890  481138232นางสาวสุธาวดี  หนูทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1891  481238251นางสาวกมลชนก  พละบุญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1892  481338263นางสาวธัญญลักษณ์  ภาษี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1893  481438267นางสาวปนัดดา  ใสท้ายดู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1894  481538277นางสาวสโรชิตา  เดชเชียร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1895  481638288นายเพ็ชรพระนาย  คงแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1896  481738295นายอังคาร  แซ่ลิ่ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1897  481838302นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1898  481938312นางสาวพี่รัตชานันท์  ระเห็ดหาญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1899  482038319นางสาวสิริกร   ไกรนุกูล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1900  482138337นายภูริภัทร  บุญศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1901  482238349นางสาวณัฐกุล  ขาวคง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1902  482338392นางสาวณิชชา  วิสุทธยะรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1903  482438437นางสาวชุติมณฑน์  ศรีเจริญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1904  482538453นางสาวศิริมล  สุวรรณสังข์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1905  482638462นายตฤณ  รัตนพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1906  482738478นางสาวจุฑารัตน์  อาคมเวช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1907  482838479นางสาวชาลิสา  คงเพ็ชร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1908  482938488นางสาวธาริษา   สะคราญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1909  483038497นางสาวสิริกัญญา  มาศเมฆ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1910  483138502นางสาวอรชพร   แจ่มสุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1911  483238551นายอนุศิษฏ์  บุปผากิจ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1912  483340666นายณัฐกฤต  คุณพาที1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1913  483440667นายธรณินทร์  มนต์แก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1914  483540668นายปรัชญ์วิรุฬห์  แก้วจำนงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1915  483640669นายพีรศิลป์   สุวรรณปากแพรก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1916  483740670นายศุภเกียรติ  เฉลิมเกียรติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1917  483840671นางสาวกัณฐิกา  ยาชะรัด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1918  483940672นางสาวธนัชพร  ศรีพุฒ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1919  484040673เด็กหญิงปฏิมากร  จันทร์แก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1920  484140674นางสาวพรรณชรินธร  ปานทน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1921  484240675นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยวรานุรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1922  49138116นางสาวกฤชญา   ขาวทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1923  49238124นางสาวณิชารีย์  เข็มจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1924  49338162นางสาวกนกวรรณ   พนารักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1925  49438207นางสาวจันทร์ทราภา  ฤทธิพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1926  49538219เด็กหญิงปฐมพร  หนูมี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1927  49638233นางสาวอนัฐธิดา  แซ่ลิ่ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1928  49738254นางสาวกุลนิษฐ์  ไชโย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1929  49838260นางสาวณัฐกานต์   เปลวันทะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1930  49938273นางสาววิวรรธณี  นวลช่วย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1931  491038280นางสาวอภิชญา  ประเดิมวงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1932  491138300นางสาวคมฟ้า   บำรุงศิลป์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1933  491238307นางสาวนรีรัตน์  จิตต์มั่น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1934  491338308นางสาวนัฏฐริดา  แก้วช่วย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1935  491438309นางสาวบัณฑิตา  ศรีสมบูรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1936  491538315นางสาวภัทรสุดา  ศรีชาเยศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1937  491638321เด็กหญิงอภิสรา   นามสมุทร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1938  491738345นางสาวชนากานต์   หวานสนิท1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1939  491838346นางสาวชลธิดา  เพิ่มพูล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1940  491938353นางสาวนาฎฤดี  คงเซ็น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1941  492038368นางสาวสลิลทิพย์  แสงศิวะฤทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1942  492138396นางสาวนวพร  เกตุชาติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1943  492238430นางสาวกนกพร  สุขวิเชียร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1944  492338465นายธีรภพ   เลิศสุทธิชวาล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1945  492438492นางสาวเปมิศา  แดงคงแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1946  492538495นางสาววรัทย์ธยา  รัชณรงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1947  492638619นางสาวกัญญาณัฐ   อนงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1948  492738622นางสาวจิตรพีสตร์  บุหลันพฤกษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1949  492838626นางสาวนาถตยา  ยังอุ่น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1950  492938720เด็กหญิงชนิษฐา  ทองคำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1951  493038734นางสาวพิมพ์วลัญช์  สุขสวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1952  493140676นายณัฏฐกฤต   เขียวบุญจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1953  493240677นางสาวกวิสรา  ยอดมณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1954  493340678นางสาวเขมิกา   ชูสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1955  493440679นางสาวจิรภิญญา  กิตตินิรนาท2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1956  493540680นางสาวณัฐกมล  นาคสิงห์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1957  493640681นางสาวนครลักษณ์  เจริญสวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1958  493740682นางสาวปัทมพร   มากทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1959  493840683นางสาวพุฒิธาดา  ชูสุวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1960  493940684นางสาวภารดี   จันทร์มุณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1961  494040685นางสาวมัณฑิตา  ไชยคชบาล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1962  494140686นางสาวศตพร  รอดสุด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1963  494240687นางสาวศรุตา   ตุ่มทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1964  410138111นายวีรชัย  วัฒนสุรวิทย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1965  410238142นางสาวศศิประภา  ชูทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1966  410338148นายบุญยฤทธิ์  บุญอมร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1967  410438153นายภูรภัทร  หม่อมพิบูลย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1968  410538174นางสาวนิศากร   นฤบาล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1969  410638188นางสาวสุพพัตรา  พรหมมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1970  410738190นางสาวอนัญญา   ผลปันทรัพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1971  410838203นายสยามภูมิ  ทองใสเกลี้ยง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1972  410938253นางสาวกัลยรัตน์  จันทรุกขา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1973  4101038264นางสาวธิฆัมพร  เนียมรินทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1974  4101138275นางสาวศุภิสรา  ปาละกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1975  4101238294นายเศรษฐภูมิ  อยู่ทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1976  4101338364นางสาวศศินา   รักงาม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1977  4101438370เด็กชายจักรินทร์   หมายสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1978  4101538377นายภูริพรรดิ์  ชนะฤทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1979  4101638380เด็กชายวรภัทร  คุ้มภัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1980  4101738386นางสาวกนกวรรณ  ดำคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1981  4101838390นางสาวณัฎฐธิดา  เกษรสิทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1982  4101938398นางสาวนูรีน   จงรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1983  4102038399นางสาวปริชญา   รัตนมุณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1984  4102138410นางสาวศิวารุ่งรัตน์  หงษ์เกิด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1985  4102238464นายธีธัช   ศักดิ์จิรพาพงษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1986  4102338484นางสาวณัฐมน  ระพิสุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1987  4102438486นางสาวธนัชชา  กิตติวานิช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1988  4102538499นางสาวสุวรรณา  ไตรระเบียบ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1989  4102638576นายคงภูมิ  คงสำราญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1990  4102738586นางสาวกิดากร  อ่อนเกตุพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1991  4102838588นางสาวชนัญชิดา  เหล่าชินชาติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1992  4102938635นางสาวสิริภัทร  ยมใหม่1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1993  4103038717นางสาวประพิชญา   รัตนวิมลมาลย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1994  4103140688นายปวริศ  รัตนสุวรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1995  4103240689นายภูริภัทร  สิงห์ใหม่2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1996  4103340690เด็กชายวรัญญู   จิตจำนอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1997  4103440691นายอภิรักษ์   โยธารักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
1998  4103540692นางสาวณัชญานันท์  รัตโส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
1999  4103640693นางสาวณัฎฐณิชา    ชูประดิษฐ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2000  4103740694เด็กหญิงธวัลรัตน์ ถาวร  ถาวร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2001  4103840695นางสาวนูรีน  นิโสย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2002  4103940696นางสาวพุทธิชา   พุทธรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2003  4104040697เด็กหญิงมัชฌิมา  ขนาบแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2004  4104140698เด็กชายสวรส  ชนะบางแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2005  4104240699นางสาวหนึ่งธิดา  บุญสุภา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2006  411137934นางสาวอารยา  สัตย์ศรี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2007  411238180นางสาวปานเกศ  บัวจันทร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2008  411338258นางสาวณัฏฐธิดา  พร้าก้อน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2009  411438419เด็กชายธารากร  ชูเสือหึง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2010  411538441นางสาวธณัฐนันท์   คงมนต์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2011  411638485นางสาวทิฆัมพร  บุรีภักดี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2012  411738511นายปภาวิน  บุญจริง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2013  411838512เด็กชายพงศธร  ติกจินา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2014  411938518นายศิระสิทธิ์  สมัยสงฆ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2015  4111038524นางสาวธัญญรัตน์  อาจหาญ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2016  4111138526นางสาวนริศรา   วัลวิล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2017  4111238532นางสาวเพ็ญพิชชา  นามโชติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2018  4111338533นางสาวลภัสรดา  เจรจาปรีดี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2019  4111438540นายกนกพงค์  ทองขาว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2020  4111538541นายจักราวุธ  ทองบุญชู3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2021  4111638555นางสาวเจษฎาภรณ์   ศรีเพชร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2022  4111738556นางสาวโชติกา  คงทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2023  4111838590นางสาวนาเดีย   หลังปุเต๊ะ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2024  4111940700นายคณพศ?   กันทา?3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2025  4112040701นายจิรวัฒน์   จะรา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2026  4112140702เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวเขียว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2027  4112240703นายณัฏภัทร  ทองหวาน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2028  4112340704นายณัทภพ   พูลเจริญ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2029  4112440705นายนภสินธุ์   จันทร์คง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2030  4112540706นายนภัทร  ขจรจิรธนิน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2031  4112640707นายนวัตกรณ์   เพชราภรณ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2032  4112740708นายปภังกร  ศรีสุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2033  4112840709นางสาวกวินธิดา  บวรเตชินภัตร์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2034  4112940710นางสาวพรรณวษา  เกิดสมนึก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2035  4113040711นางสาวสโรชา  วัชรกาฬ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2036  412138291เด็กชายลภน   โกไศยกานนท์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2037  412238480นางสาวญาณิศา  นุ่มนวล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2038  412338483นางสาวณัฐกมน   ไชยฤทธิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2039  412438504เด็กชายคุณานนท์   ภูริพงษ์พรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2040  412538510นายบุณยวีร์  แก้วซัง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2041  412638525นางสาวธันย์ชนก   รักษาพล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2042  412738529นางสาวปัญญพัฒน์   วีระชาติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2043  412838534นางสาวศริตา   เผ่าชู3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2044  412938536นางสาวสิริมา  แซ่ฮ่ำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2045  4121038580นายปณต  ศรีทับ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2046  4121138581นายปภังกร  ศรีรุ่ง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2047  4121238583นายรัฐภูมิ  ปานเหลือ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2048  4121338596นางสาวภิญญาพัชญ์  ขนอม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2049  4121438599นางสาววงศ์วรรณ  เกื้อกูลสงฆ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2050  4121538607นายชวิศ  สุวรรณฤทธิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2051  4121638609เด็กชายปลื้มปิติ  ศรีสมทรง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2052  4121738612นายพีรดนย์   จินดาฤกษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2053  4121838614นายรชต  อธิคมานนท์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2054  4121938615นายศิวพล  ธาณุกิจ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2055  4122038624เด็กหญิงฐายิกา  สระแก้ว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2056  4122138627นางสาวนุชนาฏ  ผิวสำอางค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2057  4122238633นางสาวศิรธีรา   รอดเจริญ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2058  4122340712นายชิโนรส   สังเกื้อ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2059  4122440713นายเชษฐวิทย์  จันทร์ทิพย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2060  4122540714นางสาววิชุดา   ทรงเลิศ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2061  413137943นายภาวิต  เกิดทองมี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2062  413238141นางสาววิรัลพัชร  กลับดี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2063  413338206นางสาวกษมา  จันทร์เมือง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2064  413438216นางสาวณัฐนิชา  บุญญโรจน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2065  413538261เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูประสูตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2066  413638493นางสาวพิมลวรรณ  จันทร์วิเชียร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2067  413738544นายธนภพ  แคนยุกต์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2068  413838582นายพิพัฒน์พงค์   เทพสุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2069  413938584นายอิทธิชัย   นิลประดิษฐ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2070  4131038585เด็กชายอีรอล ดีเจ   วาลมอเรีย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2071  4131138589เด็กหญิงธัญวรัตม์  สมาคม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2072  4131238592เด็กหญิงพริมา  เล็งไพบูลย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2073  4131338594นางสาวพันฑิรา  พฤกษ์วังขาว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2074  4131438597นางสาวภูษณิศา  สมสุข3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2075  4131538600นางสาววรพิชชา  เอี่ยวสานุรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2076  4131638604นางสาวอรกิต  เจริญพานิช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2077  4131738608นายเตชภณ  ไชยภักดี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2078  4131838610นายปุณณวิช  สุทิน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2079  4131938617นายสุกฤษฎิ์   จงศิริ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2080  4132038634นางสาวศุภิกา  นุ่นเส้ง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2081  4132140715นายอาชวิน   พุทธศรี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2082  4132240716นางสาวภัทรมน  โต๊ะเตบ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2083  4132340717นางสาวภูษิตา   ภูษิตตานนท์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2084  4132440718เด็กหญิงเมสิรินทร์   ประเสริฐสังข์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2085  4132540719นางสาวรุ้งไพลิน  จันเอียด3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2086  51137474นายกฤษฏิ์ธกาล  สวัสดิภาพ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2087  51237479นายนพรัตน์  เรืองนุ่น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2088  51337488นางสาวกุลนิดา  ศรีหะรัญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2089  51437493นางสาวธีร์วรา  แดงหวาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2090  51537496นางสาวนันทิชา  ธานีรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2091  51637501นางสาวภัทรภร  ผลาชัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2092  51737506นางสาวสรัลพร  อาการส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2093  51837507นางสาวสินีนาฎ  สุวรรณทิพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2094  51937511นางสาวสุรัตนาวดี  ธรรมสูน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2095  511037533นางสาวณิชริกา  เพชรพรหม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2096  511137543นางสาวพัณณิดา  มณีชาญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2097  511237581นางสาวนิชานันทร์  แย่งคุณเชาว์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2098  511337610นางสาวเขมจิรา  ภักดีแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2099  511437636นายชาคริต  เพ็ชรสังวาลย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2100  511537648นางสาวกันทิมาพร  สุดสมบูรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2101  511637658นางสาวบัณฑิตา  ชุมเทพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2102  511737702นางสาวมนัญชยา  สมพรหม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2103  511837718นายธนกร  ศรีสว่าง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2104  511937732นางสาวณัฐิกานต์  ทองไทย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2105  512037770นางสาวฐิตวันต์  จินกระวีร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2106  512137773นางสาวธนิษฐา  ศิลปวิสุทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2107  512237774นางสาวนันทิตา  กลิ่นสุวรรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2108  512337786นางสาวโศธิดา  นิลวานิช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2109  512437787นางสาวสุชานันท์  รังสิมันตุชาติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2110  512537790นางสาวสุภัสสรา  ชัยชนะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2111  512637794นายกฤต  เทพชุม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2112  512737814นางสาวซาโรวาซา  ประทาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2113  512837819นางสาวปริมรดา  อนันตะวงษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2114  512937822นางสาวปิยาพัชร  กายฤทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2115  513037827นางสาวรติกร  ณ วงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2116  513137838นายชวิศ  ยกอิ่น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2117  513237841นายณัฐพล  ทองมี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2118  513337846นายรพีพัฒชา  วิลาวรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2119  513437847นายลัญฉกร  นัคราเรือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2120  513537854นางสาวเกศกนก  ศิริมี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2121  513637888นางสาวโนรา  ฤทธิ์ช่วยรอด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2122  513737899นางสาวมัทณพร  แสวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2123  513837902นางสาวศุภานัน  พรหมจรรย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2124  513937905นางสาวอัยน์  ศิริพัธนะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2125  514039918นายอาลิฟ  ทองรักษ์จันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2126  514139919นางสาวกาญณ์ศรณ์  สุวรรณรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2127  514239920นางสาวจิณห์วรา  ชลธาร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2128  514339921นางสาวปริยากร  ศรีธรรมศักดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2129  514439922นางสาวศิริมล  ศรีมุกข์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2130  52137513นางสาวอัณศยา  ขาวเขียว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2131  52237526นายศุภณัฐ์  ชูแสง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2132  52337527นางสาวกัญญาวีย์  กาบแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2133  52437537นางสาวธิดารัตน์  สงหนู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2134  52537538นางสาวปณัฐฑิตา  พุทธนำพา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2135  52637553นางสาวอริสา  บูรณา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2136  52737623นางสาวภัททิยา  เลิศวิริยะการณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2137  52837657นางสาวนันทิชา  รัสปะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2138  52937673นางสาวอภิญญา  แทรกสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2139  521037682นายปูติณณ์  สุวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2140  521137687นางสาวกมลลักษณ์  สุวรรณทิพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2141  521237691นางสาวณัฐพรรวษา  สุขกรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2142  521337692นางสาวณิชาภัทร  ปิยวิทย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2143  521437703นางสาวมัลลวีร์  อุ่นเมือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2144  521537704นางสาวยุพารัตน์  วงศกรวโรดม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2145  521637709นางสาวสุชานาฎ  ไสวศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2146  521737734นางสาวธนัชชา  วิจิตรจินดา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2147  521837741นางสาวปาริฉัตร  เวชพัฒน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2148  521937756นายจตุรวิชญ์  ปานสังข์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2149  522037763นายภูเบศ  จันทร์นาค2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2150  522137777นางสาวภัทรจาริน  อมรวัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2151  522237785นางสาวศรัญญา  คงทิม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2152  522337788นางสาวสุทธิดา  บุญนาค1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2153  522437797นายธนชาติ  จรเสมอ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2154  522537804นายศตพร  เถรเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2155  522637824นางสาวภทรชนก  ไชยมงคล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2156  522737851นายสิทธิโชค  ทองพริก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2157  522837866นางสาวรัชพรรณพ์  กลิ่นทิพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2158  522937884นางสาวณิชาภา  จงไกรจักร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2159  523038740นางสาวสุกุลยา  พูนพนัง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2160  523139923นายชินกฤต  ช่วยบุญชู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2161  523239924นายปฏิภาณ  สมเกษร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2162  523339925นายปฐพี  สุมา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2163  523439926นายพลดนัย  เชาวลิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2164  523539927นายพัสกร  มาศเมฆ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2165  523639928นายภาศกร  สงสยม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2166  523739929นางสาวกุลภัสสร์  เหลืองสมุทร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2167  523839931นางสาวจิรนันท์  หนูแป้น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2168  523939932นางสาวจุฑามณี  ทองเฝือ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2169  524039933นางสาวใบหยก  ใจห้าว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2170  524139934นางสาวปรารถนา  ชลสินธุ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2171  524239935นางสาวเมธาวี  กะลาสี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2172  524339936นางสาวอัศมาภรณ์  กาญจนวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2173  53137158นางสาวบุญจิรา  พวงจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2174  53237476นายณัฏฐกิตติ์  สุภรังษี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2175  53337484นายภัทรพล  สามัคคี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2176  53437489นางสาวจันจิรา  ยุติธรรม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2177  53537494นางสาวนนทวรรณ  บุญเทียม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2178  53637497นางสาวปิฌามาศ  เทพแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2179  53737540นางสาวปาลิตา  คงกำเนิด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2180  53837544นางสาวภัทรธิดา  สุขสิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2181  53937576นางสาวถิรดา  เสียงเพราะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2182  531037579นางสาวธนัญชนก  นาคาลักษณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2183  531137596นายธนกฤติ  ช่วยรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2184  531237597นายธีรภัทร์  สุขสวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2185  531337617นางสาวธิดารัตน์  ทองเทพ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2186  531437655นางสาวธนพร  ดีชู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2187  531537662นางสาวภัสราภรณ์  แพรนาม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2188  531637664นางสาวลลิลดา  ทองสงฆ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2189  531737696นางสาวปิยธิดา  บุญฤทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2190  531837725นายสันติชน  จ่าทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2191  531937792นางสาวอรวชิรญา  อินทวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2192  532037799นายธัญพิสิษฐ์  ศิริภาพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2193  532137803นายวรันธร  วงศ์เลี้ยง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2194  532237806นายอภินันท์  ดวงมุสิก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2195  532337807นางสาวกัญญาณัฐ  สายทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2196  532437810นางสาวเกศรินทร์  สุรันนา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2197  532537813นางสาวชิตากานต์  ไสวศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2198  532637828นางสาววิรัลพัชร  รักธรรม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2199  532737831นางสาวสุวิชาดา  แก้วทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2200  532837849นายศุภสัณห์  จุลวัจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2201  532937858นางสาวณัฐวรรณ  ตลาสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2202  533037900นางสาวมุขสุดา  มะลิเผือก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2203  533137946นายภูเบศ  ชลรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2204  533239937นายกรณ์ดนัย  อุดมดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2205  533339938นายกันตพัฒน์  นาคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2206  533439939นายณัฐนนท์  ตะสถิตย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2207  533539940นางสาวกัญญารัตน์  ผ่องแผ้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2208  533639941นางสาวกัญพัฒน์สร  ลัพกิตโร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2209  533739942นางสาวชนิภา  สองเมืองสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2210  533839943นางสาวชลธิชา  ดำด้วงโรม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2211  533939944นางสาวฐิติรัตน์  ศรีรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2212  534039945นางสาวดุสิตา  นวลใย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2213  534139946นางสาวเบญญาภา  ศรีใหม่1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2214  534239947นางสาวพิมพ์มณี  เมืองสุวรรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2215  534339948นางสาววรัญญา  ทิพย์ปาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2216  534439949นางสาวสุภัสศรา  แซ่ลี้2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2217  54137480นายนราวิชญ์  แสงประจง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2218  54237481นายปุญญพัฒน์  เมืองประทับ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2219  54337492นางสาวดารินทร์  สารานพคุณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2220  54437499นางสาวพัชญ์ปณดา  ชัยเกตุธนพัฒน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2221  54537504นางสาวมณฑิชา  สังฆมาศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2222  54637505นางสาววนัชพร  รัตนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2223  54737539นางสาวปรัชดา  สัตถาพร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2224  54837574นางสาวณัฐริกา  อนุรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2225  54937583นางสาวปัณฑิตา  คงสิทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2226  541037626นางสาวรุริญา  ธรรมณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2227  541137647นางสาวกัญญาณัฐ  วงศ์เกษร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2228  541237688นางสาวเขมจิรา  ดวงมุสิก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2229  541337689นางสาวคุณัญญา  แก้วสองเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2230  541437695นางสาวเนตรชนก  นาคเอียด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2231  541537699นางสาวพัทธหทัย  เพชรศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2232  541637714นายคริษฐ์  หนูชัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2233  541737735นางสาวธัญญาเรศ  ช่วยสระนอก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2234  541837768นางสาวชลธิชา  ศรีอินทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2235  541937771นางสาวณภัทร  เพ็งจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2236  542037776นางสาวพิสชา  พุทธสุภะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2237  542137808นางสาวกุลธิดา  ดิษฐรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2238  542237811นางสาวจิดาภา  มีศิริ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2239  542337815นางสาวฐิตาภา  นุ่นนุ้ย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2240  542437823นางสาวพิชามญชุ์  เล่นทัศน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2241  542537836นายเก่งวิชญ์  พิกุลหอม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2242  542637840นายณัฐสิทธิ  ทินวงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2243  542737844นายภัทรพงษ์  แสงดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2244  542839950นายดรัณภพ  จิระพิบูลย์พันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2245  542939951นายพรพิพัฒน์  เพชรป่าพะยอม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2246  543039952นายภวินท์  หนูขวัญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2247  543139953นายรัชชานนท์  แสงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2248  543239954นายวรรธนัย  ศรีม่วง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2249  543339955นายอติวิชญ์  ง่านวิสุทธิพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2250  543439956นางสาวกวินทิพย์  ศรีสว่าง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2251  543539957นางสาวกุลธิดา  ชนะพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2252  543639958นางสาวณภัทร  ดำสร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2253  543739959นางสาวณัฐการณ์  บุบผาถา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2254  543839961นางสาวภัทรพร  ช่อผูก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2255  543939962นางสาวภัทรวดี  ทวีวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2256  544039963นางสาวรุ่งทิวา  บุญเฟื่อง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2257  544139964นางสาวศิศิรา  วิมลทรง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2258  544239966นางสาวอรพิน  ขุนทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2259  55136934นายณัฐชนน  เกิดมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2260  55237478นายณัฐวุฒิ  ไตรระเบียบ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2261  55337510นางสาวสุพิชฌาย์  ธุระกิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2262  55437515นายกฤตภาส  เสริมสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2263  55537530นางสาวฐติรัตน์  ปานีสงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2264  55637536นางสาวธนัชชา  จับจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2265  55737567นางสาวกัญญ์วรา  ปานทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2266  55837575นางสาวณิชากร  เลิศวิมลเกษม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2267  55937595นายณภัทร  หนูทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2268  551037603นายรัชพล  สินดำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2269  551137632นางสาวอภิสรา  จิรธรรมไพบูลย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2270  551237685นายภาคิน  รัตนุศักดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2271  551337698นางสาวพัชรพร  เต็มสงสัย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2272  551437706นางสาววริษฐา  มุสิเกตุ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2273  551537716นายจตุพร  แคล้วอ้อม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2274  551637727นางสาวกัลยา  สุขอุบล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2275  551737733นางสาวทิวาภรณ์  โชติประวิช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2276  551837752นางสาวอิสรีย์ญา  คิดศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2277  551937762นายภูตะวัน  ญาติพัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2278  552037778นางสาวภัทรธิดา  ศรีอินทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2279  552137780นางสาวรังสิมา  ไทยเจริญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2280  552237782นางสาววรัชยา  ไตรรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2281  552337791นางสาวโสลัดดา  ไมหมาด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2282  552437795นายกฤษณพันธ์  รักกมลศักดิ์เกษมกฤต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2283  552537881นางสาวชนัญธิดา  มังหิรัญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2284  552637898นางสาวเพียงขวัญ  ธรรมวงศา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2285  552739967นายณัฐภูมิ  มัฎฐารักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2286  552839968นายตโปทาวัน  มีบุญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2287  552939969นายธีรภัทร  ทองบุญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2288  553039970นายอชิระ  ช่อระชู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2289  553139971นายอัฐษฏาวุฒิ  แซ่อึ่ง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2290  553239972นางสาวกนกพร  ซองเหล็กนอก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2291  553339973นางสาวขวัญจิรา  เหมาะกิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2292  553439974นางสาวจุฑามาศ  เชื้องาม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2293  553539975นางสาวชนมน  ชัยรักษา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2294  553639976นางสาวเบญญสวรส  ถาวรมงคล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2295  553739977นางสาวปวีณ์ธิดา  ฤทธิกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2296  553839978นางสาวฝากขวัญ  เนตรดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2297  553939979นางสาวภูริชญา  เพชรทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2298  554039980นางสาววิสนีย์  จันทร์อุดม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2299  554139981นางสาวศกุนตลา  แนมจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2300  554239982นางสาวศศิพิมพ์  กายโรจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2301  554339983นางสาวสุพรรณษิณี  แก้วเพ็งกรอ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2302  554439984นางสาวหวานยิหวา  สังข์วิเชียร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2303  56137475นายจิรกฤต  หนูเกลี้ยง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2304  56237477นายณัฐพล  โกสูงเนิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2305  56337485นายภัทรวรรธน์  ตรีแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2306  56437516นายกีรติศักดิ์  คงวานิชโรจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2307  56537519นายชาติชนะ  จันทรอาภา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2308  56637535นางสาวธนภรณ์  คงทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2309  56737546นางสาวยุพดี  วินวัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2310  56837572นางสาวณัฐนรี  บริบูรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2311  56937587นางสาววรรณรดา  แซ่ตั่น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2312  561037591นางสาวอรมณี  ปู่แก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2313  561137599นายบัณฑิตย์  แสนชม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2314  561237615นางสาวดลพร  แดงหวาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2315  561337630นางสาวสุพิชญา  กาฬสุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2316  561437651นางสาวชุติมา  เรืองฤทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2317  561537654นางสาวณัฐกฤตา  แอบพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2318  561637665นางสาวลักษมณ  จุเนี่ยว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2319  561737666นางสาววรณัน  ยมจินดา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2320  561837705นางสาวลิลาวะดี  นักดนตรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2321  561937715นายคีตศิลป์  จันทร์ทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2322  562037729นางสาวชนัญชิดา  ชูยงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2323  562137738นายปนัดดา  พรหมทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2324  562237750นางสาววลัญช์อร  คงทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2325  562337751นางสาวศิริมล  สินภิบาล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2326  562437793นางสาวอลิษา  โต๊ะยะเล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2327  562537820นางสาวปานระพี  ดาษนิกร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2328  562637829นางสาวศศิพิมพ์  ช่อผูก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2329  562737875นายทศชนม  สุจารีย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2330  562837908นายณัฐสิทธิ์  โสมนิล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2331  562937964นางสาวสวรินทร์  สังข์ศรีอินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2332  563039985นายจักรภพ  นิมนต์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2333  563139986นายณัฐภูมินทร์  คิดดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2334  563239987นายณัฐวรรธน์  ศิลปกาญจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2335  563339988นายเตชน์  สุมน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2336  563439989นางสาวฐิฆัมภรณ์  ภักตรามุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2337  563539990นางสาวณัฐนรี  สองเมือง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2338  563639991นางสาวณัฐนันท์  ทองทศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2339  563739992นางสาวดาลิน  พูลสวัสดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2340  563839993นางสาวพิยดา  กำลังเกื้อ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2341  563939994นางสาวภัทรวดี  แต่งวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2342  564039995นางสาวมัญฑิตา  นํ้ารอบ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2343  564139996นางสาวลลิตวดี  บุญรังษี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2344  564239997นางสาววรรณวิสา  จันทะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2345  564339998นางสาวสาวิตรี  ตลึงจิตต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2346  564439999นางสาวสิริปรียา  แก้วจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2347  57137486นางสาวกนกวรรณ  คงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2348  57237490นางสาวชญาดา  จันทร์จำปา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2349  57337498นางสาวพรรณพิศุทธิ์  วัตตา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2350  57437500นางสาวพิมพ์ชนก  ดำริการ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2351  57537512นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2352  57637520นายณัฏฐกร  กล่ำกลาย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2353  57737521นายณัฏฐชัย  ดีรอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2354  57837548นางสาวศาทินีย์  สุพรรณพงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2355  57937577นางสาวทัศนันท์  ณะทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2356  571037578นางสาวเทียนทิพย์  แก้วคงจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2357  571137604นายศิวัช  จันทรมงคล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2358  571237609นางสาวเขมจิรา  ใจห้าว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2359  571337614นางสาวณัฏฐณิชา  นุ่นสกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2360  571437638นายปรัญชัย  บุญชูวงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2361  571537701นางสาวพิรดา  คงประพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2362  571637711นายอชิรญา  นุ่นทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2363  571737712นางสาวอรอุมา  วิโรจน์รัตนา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2364  571837713นางสาวอังศนา  หะริตะวรรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2365  571937719นายธนภัทร  จุฬากาญจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2366  572037740นางสาวปลายฝน  อมรสถิตย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2367  572137745นางสาวภูษณีศา  ดีชู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2368  572237746นางสาวมัญชุภากร  ไม้แก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2369  572337759นายชิรณัน  ชาติสมบูรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2370  572437769นางสาวชีวาพร  มณีล่ำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2371  572537821นางสาวปิยธิดา  คงตุก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2372  572638095นายธนกร  รัสมะโน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2373  572738705นางสาวสิริกุล  สิงโหพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2374  572838711นายธนกร  ธำรงวิริยกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2375  572938741นายกษิดิ์เดช  นาคะศูนย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2376  573040000นายณปวีร์  ชุมทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2377  573140001นายณัฐนนท์  หนูชัยแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2378  573240002นายพลเอก  ศรีใส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2379  573340003นายอชิระ  สมวงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2380  573440004นางสาวกนกนุช  ชั้นประเสริฐ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2381  573540005นางสาวเกสิณี  เพชรรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2382  573640006นางสาวณัฎฐณิชา  ญาโณทัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2383  573740007นางสาวณัฐนิชา  น้อยพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2384  573840008นางสาวพรนภา  มลเลศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2385  573940009นางสาวพิญชนาถ  ขุนทองจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2386  574040010นางสาวลภัสรดา  กาฬวัจนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2387  574140011นางสาวศรัญยา  มะหมัด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2388  574240012นางสาวสิราวรรณ  เยี่ยมศิริ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2389  574340013นางสาวอะริยา  หนุ่มนา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2390  58137523นายปฏิการ  รัตนวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2391  58237532นางสาวณิชกมล  สังข์ทองจีน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2392  58337561นายพนธกร  อักษรกาญจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2393  58437590นางสาวสิตานัน  อิศรเดช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2394  58537607นางสาวกัญญารัตน์  แก้วไทย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2395  58637645นายอภิชญะ  อินทรสาร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2396  58737650นางสาวชลนิภา  ขรัวทองเขียว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2397  58837669นางสาวสิรภัทร  สังฆมิตกล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2398  58937672นางสาวอนิศา  เเสนเสนาะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2399  581037690นางสาวชมพูนุช  ดอนหัวบ่อ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2400  581137720นายธนภูมิ  กำลังเกื้อ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2401  581237742นางสาวพิชชานันท์  จันทร์เพ็ง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2402  581337743นางสาวพิมนภัทร์  นพกิจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2403  581437749นางสาววริศรา  ขนานชี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2404  581537761นายพชร  เทพนิมิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2405  581637767นางสาวกวิสรา  ราพรหม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2406  581737775นางสาวพิชญธิดา  สถิตย์ภูมิ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2407  581837781นางสาวรัตติยากร  กระบิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2408  581937783นางสาววริษฐา  ชาญสวัสดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2409  582037784นางสาววริษา  ตรีสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2410  582137796นายไชยสิทธิ์  วิคบำเพิง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2411  582237801นายเพลิงพญา  บุรินสุวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2412  582337805นายสรายุทธ  สุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2413  582437833นางสาวอาริยา  นพรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2414  582537871นายชลสิทธิ์  ทองสง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2415  582637878นายรัฐวิทย์  กิตติวิมลชัย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2416  582737892นางสาวพรนภัส  รักษาแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2417  582837896นางสาวพิชชาพร  อัครกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2418  582937897นางสาวพิมพ์ลภัส  สิทธิสาร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2419  583038093นายธนกฤต  ไชยกล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2420  583138708นายปฏิภาณ  แก้วมูณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2421  583240014นายไชยวัฒน์  คำแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2422  583340015นายฐิติโชค  ฟุ้งเจนโชคเจริญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2423  583440016นายธารทอง  ประทุมมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2424  583540017นายนิธิกร  วิกสุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2425  583640018นายปรัชญ์  เพชรชนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2426  583740019นายพรภวิษย์  คำมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2427  583840020นางสาวกัลยกร  สมศิริ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2428  583940021นางสาวณัฐกานต์  แสงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2429  584040022นางสาวนิตราภา  เสนขวัญแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2430  584140023นางสาวลลิตวดี  กรดเเก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2431  584240024นางสาวลิปิการ์  บุญนาค2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2432  584340025นางสาววศิณี  เสนาะกรรณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2433  59137483นายพุทธิวัฒน์  พัฒนสุคนธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2434  59237534นางสาวทรรศน์กมล  จันทร์วิน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2435  59337573นางสาวณัฐนันท์  เพชรอาวุธ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2436  59437585นางสาวพิมพ์ชนก  มิตรเอียด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2437  59537589นางสาวศิมิลัน  สืบเอกรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2438  59637593นางสาวอิสรีย์  พิทักษ์วงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2439  59737606นางสาวกนธิชา  ขวดเเก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2440  59837628นางสาววาริศา  ชาญณรงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2441  59937642นายรติพงศ์  ทั่วนาพญา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2442  591037652นางสาวณ กมล  ชื่นชม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2443  591137660นางสาวปริฉัตร  อุทิศสาร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2444  591237668นางสาวศรวนันท์  ทองมีสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2445  591337693นางสาวธันยพร  มาศบำรุง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2446  591437707นางสาวศิริธิดา  มาลีเลศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2447  591537726นายเอื้ออังกูร  สิริภัทรธนากูล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2448  591637728นางสาวเขมิกา  พรหมมา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2449  591737737นางสาวปณิสรา  เชาวน์ชะตา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2450  591837739นางสาวปรียาธิดา  นิยมจิตร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2451  591937744นางสาวพิมพ์ชนก  คำเขียว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2452  592037747นางสาวรวินท์นิภา  บำเพ็ญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2453  592137760นายธีรพัฒน์  จิตรพราหมณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2454  592237779นางสาวภิญญดา  เหมพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2455  592337826นางสาวยศพร  มณีโชติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2456  592437886นางสาวนลินทิพย์  คงมณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2457  592537904นางสาวสุรินทร์ทิพย์  เหมทานนท์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2458  592638092นางสาวณัฐธยาน์  เกษา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2459  592738710นางสาวณัชชา  มุธุศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2460  592838737นายณัฐชนน  พุทธังกุโร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2461  592940026นายกันตนพ  การะเวช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2462  593040027นางสาวกฤติมา  จงจิตร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2463  593140028นางสาวจุฑาทิพ  ขจีรัตน์วัฒนา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2464  593240029นางสาวชญานิศ  ปราชญ์นคร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2465  593340030นางสาวณรัญชน์  ตันติศักดิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2466  593440031นางสาวณัฏฐกานต์  เชื้อรังสรรค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2467  593540033นางสาวเบญญาภา  ชูหนู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2468  593640034นางสาวปริชญ์สรณ์  อินทวิเชียร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2469  593740035นางสาวปัญญาพร  ด่านคงรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2470  593840036นางสาวพิรดา  ชัยหลีเจริญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2471  593940037นางสาวพุทธภรณ์  เลขผล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2472  594040038นางสาววรัธษณี  สิทธิบรรณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2473  594140039นางสาววริศรา  คงหอม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2474  594240040นางสาวศิริภัสสร  ว่องกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2475  594340041นางสาวอริสา  ประดับกลอน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2476  510137524นายรตินันท์  สมจิตต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2477  510237545นางสาวมัณยาภา  นิลพฤกษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2478  510337549นางสาวศิรากร  โฆษะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2479  510437551นางสาวสิดารัศมิ์  เพ็ชรทวี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2480  510537565นายสิรธีร์  นาควารี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2481  510637566นางสาวกัญจนพร  จิตร์เพ็ชร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2482  510737582นางสาวปวริศา  หนูคล้าย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2483  510837594นายชนัต  อินทรมงคล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2484  510937601นายพรรษา  คงไสยะ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2485  5101037602นายภูริณัฐ  รัตนะรัต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2486  5101137620นางสาวพัชรพร  ชาญณรงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2487  5101237625นางสาวมีคณา  ขวัญเกื้อ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2488  5101337640นายโพธิพงศ์  จักขุรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2489  5101437656นางสาวธัญชนก  สัมพารการ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2490  5101537681นายนาธาร  หัดขะเจ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2491  5101637686นายวิชญ์ภูมิ  ภักดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2492  5101737721นายพงศกร  รัตนนุพงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2493  5101837724นายศุภณัฏฐ์  ทิพย์รัตนะกูล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2494  5101937757นายชนุดม  จิตต์มั่น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2495  5102037758นายชาญณรงค์  คะเนสม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2496  5102137800นายพสธร  สุคนธชาติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2497  5102237802นายภานุพัชร  ใจทรินทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2498  5102337809นางสาวกุลษูม  โอรพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2499  5102437812นางสาวจิรัชญา  จารัส2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2500  5102537817นางสาวณัฐพร  อ้นชู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2501  5102637872นายณชพล  จันทร์แก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2502  5102737958นางสาวนิชดา  ยอดทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2503  5102838097นางสาวชุติกาญจน์  หนูทองแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2504  5102938706นางสาวกุลยา  ปลอดแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2505  5103040042นายบรรณสรณ์  ดำเนินผล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2506  5103140043นางสาวกัญวรา  ศรีรักษา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2507  5103240044นางสาวปภาวี  สุขวิทย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2508  5103340045นางสาวเพชรพลอย  ภูมิพงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2509  5103440046นางสาววีรพร  แสงประจงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2510  5103540047นางสาววริศรา  ธานีรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2511  5103640048นางสาวเอวิตรา  สุขนวล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2512  5103740049นางสาวอนินทิตา  คะรุรัมย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2513  5103840050นางสาวกัลยา  ระวังวงศ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2514  5103940051นางสาวอัญชิสา  เงินคีรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2515  5104040052นางสาวสุธาวี  สุขแสน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2516  5104140053นางสาวพีรยา  ไสยเกตุ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2517  511137619นางสาวปริศนันท์  จงจิตร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2518  511237818นางสาวปนัสยา  จอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2519  511337825นางสาวภรวชิรา  ปลอดทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2520  511437834นายกฤตภาส  ภักดีชน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2521  511537837นายจักรภัทร  ปล้องบรรจง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2522  511637855นางสาวเกสญา  ดวงสุวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2523  511737856นางสาวชวัลรัตน์  คุณโลก3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2524  511837857นางสาวฐิติวรดา  ศิลารัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2525  511937859นางสาวธัชธิดา  ซังปาน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2526  5111037861นางสาวปัณฑารี  เพชรชำลิ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2527  5111137864นางสาวภาวดี  จันทร์คล้าย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2528  5111237865นางสาวรังสิมา  โมราศิลป์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2529  5111337877นายภูมิสุวรรณ  ลิ่มสุวรรณมณี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2530  5111437880นางสาวกัลยกร  คุ้มภัย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2531  5111537882นางสาวณัฏฐ์ชยา  หนูภูธร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2532  5111637889นางสาวบุรารัตน์  คำดวง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2533  5111737890นางสาวปิยะรัตน์  อำไพฉลวย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2534  5111837891นางสาวปิยาพัชร  นาคัน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2535  5111937903นางสาวสิตานัน  บูรณะพล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2536  5112037920นางสาวปวริศา  บุรินทร์โกษฐ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2537  5112137932นางสาวศุฐธิกาญจน์  คูวิบูลย์ศิลป์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2538  5112240054นายกฤตย์กัญจน์  หิรัญกาญจน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2539  5112340055นายพุทธิพงศ์  หวานสนิท3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2540  5112440056นายอธิวัฒน์  ลิมปิวัฒนางกูร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2541  5112540057นายอัซนะวีย์  แสนโยชน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2542  5112640058นายอัศมี  วัลลีย์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2543  5112740059นางสาวกุลภัสสร์  ทิพย์บำรุง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2544  5112840060นางสาวพริริสา  เมืองคำ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2545  5112940061นางสาวพิมพ์พิศา  พรหมเกิด3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2546  512137414นางสาวณัฐกานต์  ประทุมมาศ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2547  512237550นางสาวสริญญา  พูลสวัสดิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2548  512337731นางสาวณัฐนันท์  จินา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2549  512437853นางสาวกชวรรณ  เจริญรูป3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2550  512537863นางสาวพรปวีณ์  บุญนาโค3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2551  512637869นางสาวอัญชิษฐา  สิทธิรักษ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2552  512737906นายกิตติธนพัฒน์  ขนอม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2553  512837909นายเตชินท์  มณีราช3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2554  512937912นายศรัณยู  มาศบำรุง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2555  5121037913นายสิรภัทร  รัตนรัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2556  5121137915นางสาวฐิตาภรณ์  แซ่เตี้ยว3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2557  5121237918นางสาวธรรม์รดา  พรหมคีรี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2558  5121337919นางสาวปภัสรวรินทร์  ประพฤติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2559  5121437924นางสาวพิชญาดา  คงธรรม3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2560  5121537937นายจักรินทร์?  บริรักษ์?3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2561  5121637953นางสาวณัฏฐณิชา  จิตมั่น3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2562  5121737960นางสาวปิยรัตน์  ปรางเพ็ชร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2563  5121840063นายกรษณ  งามประดิษฐ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2564  5121940064นายทิวากร  ฉับพลัน3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2565  5122040065นายหฤษฎ์  ลุ้งกี่3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2566  5122140066นายอาณกร  ศรีโมรา3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2567  5122240067นางสาวทิชาพันธ์  เพ็งรัตน์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2568  5122340068นางสาววรัทยา  เลิศไกร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2569  5122440069นางสาววราณี  สุขศรี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2570  5122540070นางสาวสุธาสินี  ผลส่ง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2571  513137832นางสาวอารยา  ตันวราวุฒิกูล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2572  513237910นายธนพนธ์  ศรีเมือง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2573  513337917นางสาวทักษพร  ประชาสนธิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2574  513437923นางสาวปุษาบุล  นครวิลัย3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2575  513537925นางสาวแพรพันวา  เมืองประสิทธิ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2576  513637928นางสาวภัทราภรณ์  มังหิรัญ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2577  513737931นางสาววิรัญชนา  สิงหวรรณกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2578  513837941นายพลอธิป  สุดทอง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2579  513937955นางสาวธัญชนก  จเรประพาฬ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2580  5131037956นางสาวธัญญ่า  ถิ่นนัยธร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2581  5131137957นางสาวนพธีรา  ช่วยเกิด3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2582  5131237963นางสาวมณฑิตา  ยอดโสวรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2583  5131337965นางสาวสุพิชชา  เกตุสัตบรรณ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2584  5131440071นายธนกฤต  พลภักดี3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2585  5131540072นายพัฒนรัฐ  บำรุงชาติ3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2586  5131640073นายศุภกร  เขียวคง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2587  5131740074นายสิทธินนท์  รักรงค์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2588  5131840075นายสุวชัช  นพวงศ์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2589  5131940076นางสาวกรวรรณ  ขุนเพ็ชร3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2590  5132040077นางสาวธมนวรรณ  แกมขุนทด3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2591  5132140078นางสาวปุณณัชฌา  บ่มไล่3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2592  5132240079นางสาวศัสยมน  สังข์สิงห์3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2593  5132340080นางสาวสิริรัตน์  เสถียรขจรกุล3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2594  5132440081นางสาวอมลณัฐ  บุญทรง3ไปโรงเรียน วันที่ 9-20 พ.ค.2565
2595  61136888นายปฐมพร  สังข์ขาว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2596  61236893นายศุภเศรษฐ์  ทองคำชู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2597  61336895นายอภิชัย  รัตจะรันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2598  61436901นางสาวกิตติมา  ผ่อนผัน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2599  61536903นางสาวจันทร์สุดา  นาทะชัย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2600  61636911นางสาวปดิวรดา  ควนกล้า2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2601  61736925นางสาววธูสิริ  ศรีเจริญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2602  61836935นายทรงศักดิ์  ทองทิพย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2603  61936954นางสาวชญาดา  รัตนโชติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2604  611037010นางสาวณัฏฐณิชา  จุทิ่น2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2605  611137022นางสาววรัญชลี  รอดพิบัติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2606  611237054นางสาวณัฏฐมน  เสนทองแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2607  611337155นางสาวดรุวรรณ  สิทธิรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2608  611437211นางสาวรสิตา  โชติศักดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2609  611537216นางสาววรณัฏฐ์  กลิ่นอภัย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2610  611637246นางสาวกฤติมา  ภู่พันธ์ตระกูล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2611  611737247นางสาวกัลยกร  ดำด้วง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2612  611837277นายกษิตย์เดช  พลจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2613  611937284นายธรรมนุรัตน์  กรุงไกรจักร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2614  612037288นายสิรภพ  สงณรงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2615  612137292นางสาวกชกร  นาคแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2616  612237308นางสาวนิรามัย  บุญสนอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2617  612337309นางสาวปณิตา  มีคล้าย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2618  612437310นางสาวปนัดดา  สกุลนิมิตร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2619  612537313นางสาวปาลิตา  ชูศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2620  612637321นางสาวศุภนิตา  เพชรเกลี้ยง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2621  612737324นางสาวอัสวาณี  อารง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2622  612837341นายศุภณัฐ  ศรีเกตุ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2623  612937347นางสาวชลกร  ทองขวัญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2624  613037349นางสาวธันยมัย  จิตต์ณรงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2625  613137366นายชุษณะ  คงอินทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2626  613237374นางสาวกิตติพร  อินทมะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2627  613337375นางสาวจิราพัชร  เพชรไทยพงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2628  613437383นางสาวณัฐธิดา  เเก่นทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2629  613537385นางสาวนพณัฐสุรางค์  ชูช่วย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2630  613637392นางสาวภูริดา  เห็นทั่ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2631  613737393นางสาวมณีฉัตร  ปานสัสดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2632  613837440นายหาญ  จินะดิษฐ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2633  613939278นายกรณิศ  สวัสดิรักษา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2634  614039279นายเมธวิน  กาญจนรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2635  614139280นางสาวกัญญ์ชิตา  แพ่งรักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2636  614239281นางสาวณิญาปภัฒ  แก้วโสภาค2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2637  614339282นางสาวปัทมาส  ศรีสุขแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2638  614439283นางสาวพรนภัส  พิบูลย์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2639  614539284นางสาวอฑิตยา  ปานดำ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2640  62136902นางสาวกุลนิษฐ์  ยมพมาส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2641  62236908นางสาวณปภา  สุวรรณฤทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2642  62336918นางสาวปิ่นสุดา  นาคสุขศรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2643  62436924นางสาววณาภรณ์  เชิญทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2644  62536930นางสาวอัญชิษฐา  สุขสงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2645  62636964นางสาวณิชารีย์  วงศ์ช่วย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2646  62737001นางสาวกุลธิดา  บุญมาเลิศ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2647  62837053นางสาวณฐมน  กุกุรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2648  62937055นางสาวณัฐกาน  ทองรัดแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2649  621037098นางสาวกุลปรียา  หงษ์เกิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2650  621137108นางสาวปรียชนันท์  ช. อาการส1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2651  621237156นางสาวธนัชชา  แทนดวง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2652  621337167นางสาวศิริวรรณ  ภูมี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2653  621437174นางสาวอภิรดี  จันทรมณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2654  621537203นางสาวณัฏฐธิดา  บุญวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2655  621637221นางสาวศุจิกา  บุญล้อม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2656  621737240นายอนุพงษ์  ทองนุ่น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2657  621837244นางสาวกรรติกา  เบญจธรรมรักษ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2658  621937252นางสาวชนัญชิดา  พูนพิพัฒน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2659  622037262นางสาวพีรณัฐ  เจริญสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2660  622137269นางสาวสุธินี  พัฒน์ชู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2661  622237273นางสาวอัญชิษฐา  นาทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2662  622337322นางสาวสุธิดา  ยิ้มละมัย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2663  622437339นายยศกร  ศิริสมบัติ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2664  622537345นางสาวเขมวิกา  คีรีสุทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2665  622637348นางสาวณัฐกมล  เนตรจรัสแสง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2666  622737363นายกฤษณกานต์  หุพาทิพย์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2667  622837368นายพีรพัฒน์  ภักดีอักษร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2668  622937370นายภาณุพงศ์  ยกเลื่อน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2669  623037376นางสาวจีรภัทร  เชิดชู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2670  623137409นางสาวเกณิกา  ทองเเป้น1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2671  623237448นางสาวมณฑาวี  ธานีรัตน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2672  623339285นางสาวชญานิศ  ขนานเเก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2673  623439286นางสาวณัฐชนก  ทองไชย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2674  623539287นางสาวนันธัชพร  ปานแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2675  623639288นางสาวพิชญา  เนาว์สุวรรณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2676  623739289นางสาวรุจิรา  ศักดิ์สุวรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2677  623839290นางสาวสุภลัคน์  แป้นเกิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2678  623939292นายธนวัต  ช่วยคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2679  624039293นายพศุตม์  รอดศรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2680  624139294นายพีรพัฒน์  คชินทรโรจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2681  624239295นายรชต  วรรณสิงห์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2682  624339296นายวชิรวิทย์  วงกต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2683  624439297นายอภิชิต  สารสิทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2684  63136883นายณัฐพล  ชูวาลา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2685  63236885นายณัฐวุฒิ  สมใจนึก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2686  63336912นางสาวปดิวรัดา  ควนกล้า1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2687  63436926นางสาววิชญาดา  พรมชู2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2688  63536928นางสาวสุขุมาลย์  ไฝแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2689  63636937นายธนวัฒน์  ปักเข็ม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2690  63736955นางสาวชนกนันท์  เพชรเชนทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2691  63836959นางสาวณัฐนรี  อัครสุต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2692  63936960นางสาวณัฐภัทร  ศรีเกตุ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2693  631036962นางสาวณัฐสินี  พงสกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2694  631136976นางสาววิชุดา  วิภาภรณ์พรรณ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2695  631236989นายพีรพัฒน์  นุ่นเรือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2696  631336999นางสาวกันติชา  โชติมณี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2697  631437003นางสาวจุฑามาศ  เจียรมาศ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2698  631537043นายวาริชนันท์  ธนูศิลป์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2699  631637097นางสาวกัญนิชา  คงฤทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2700  631737099นางสาวจรรยพร  เชื้อนิล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2701  631837116นางสาววราภรณ์  พุ่มกอ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2702  631937148นางสาวจุฑามาศ  สงพัฒน์แก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2703  632037165นางสาวรักษิตา  สังสัพพันธุ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2704  632137170นางสาวสรัลรัตน์  เงินถาวร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2705  632237172นางสาวสิราวรรณ  ชัยชนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2706  632337176นางสาวอาริสา  ศรีพิทักษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2707  632437206นางสาวทิพานัน  ชาญณรงค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2708  632537213นางสาวรัฐดาภรณ์  รักชิตร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2709  632637236นายวิภู  เพ็งจันทร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2710  632737238นายศุภณัฐ  อ่อนแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2711  632837259นางสาวปานขวัญ  ดาษนิกร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2712  632937261นางสาวพิรญาณ์  กะตากูล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2713  633037270นางสาวหนึ่งฤทัย  แปวประเสริฐ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2714  633137271นางสาวอรุณแก้ว  แก้วกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2715  633237279นายชัยลดล  แสงดำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2716  633337296นางสาวเกตน์สิรี  ชูหนู1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2717  633437307นางสาวนาเดีย  โต๊ะหาด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2718  633537311นางสาวปลายฟ้า  จิตตรี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2719  633637335นายบัญชา  วาสนสิทธิ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2720  633737342นายอภิรักษ์  มากสุข1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2721  633837353นางสาวนันทิชา  ตัณฑนันทน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2722  633939298นายเฉลิมโชค  อ่องสมบัติ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2723  634039299นายภูวิศ  เทวะบุรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2724  634139300นายศราทิตย์  สุมล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2725  634239301นางสาวกัญญาณัฐ  ขาวเนียม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2726  634339302นางสาวจิรัฐิติกาล  ทองคำชุม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2727  634439303นางสาวฟารีดาฮ์  บุตตะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2728  634539304นางสาวภัททิยา  อมรลักษณ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2729  64136909นางสาวณัฐนรี  เเก่นทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2730  64236913นางสาวปริชาติ  สว่างจิตร์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2731  64336922นางสาวรุ่งทิพย์  สุขน้อย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2732  64436932นายกล้าณรงค์  สุพันธ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2733  64536938นายธนากร  ตระบันพฤกษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2734  64636941นายภควัต  เดชสุรางค์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2735  64736952นางสาวกีรติกา  แก้วเขียว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2736  64836977นางสาวศุภิสรา  โสภากิจ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2737  64936997นายอัครพล  เสนทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2738  641037020นางสาววนัชพร  จันทมุณี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2739  641137050นางสาวกุลฑิฌา  วรรณวิมลกุล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2740  641237063นางสาวปาริชาต  ปานบุญ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2741  641337079นายกวีวงศ์  มากชุ่ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2742  641437102นางสาวณัฐนันท์  ศรีเมือง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2743  641537118นางสาวศรัณย์พร  ป่าไม้1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2744  641637133นายธีรภัทร  ทองแท้2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2745  641737137นายเมธัส  ไชยจิตต์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2746  641837149นางสาวชลธิรศน์  เเสงสุวรรณโณ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2747  641937163นางสาวภัทรสุดา  คงสงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2748  642037215นางสาวลักษิกา  สมทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2749  642137232นายนรวิชญ์  ศรีสะระ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2750  642237237นายศิวะราช  อาจารีพิพัฒน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2751  642337245นางสาวกฤตยา  ลุยจันทร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2752  642437255นางสาวชมพูนิษฐ์  สุคโต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2753  642537256นางสาวธนัชพร  พรหมเดช1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2754  642637263นางสาวภานุมาศ  ผลกล่ำ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2755  642737266นางสาววณิดา  สมวงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2756  642837267นางสาววรางคณา  เจริญวัฒนา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2757  642937286นายพลช  มินา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2758  643037299นางสาวเขมิกา  นาคีเพด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2759  643137315นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์  พิศบุญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2760  643237320นางสาวศิริทิพย์  พะโยม2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2761  643337326นายคุณาธิป  ชูหวาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2762  643437355นางสาวพิยะกานต์  ทิวัตถ์สิริกุล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2763  643537360นางสาวสุพิชญา  สุขชุ่ม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2764  643637378นางสาวชุติมา  ศรีใหม่2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2765  643737390นางสาวพุทธิชา  โทการ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2766  643837394นางสาววรรณิดา  รัตนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2767  643939305นายภูมิณทร์  รัตนสิทธิ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2768  644039306นางสาวกนกวรรณ  นวลหวาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2769  644139307นางสาวณัฐริกา  ช่วยวัง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2770  644239308นางสาวปริชญา  ละอองแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2771  644339309นางสาวศศิธร  มงคลเพชร1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2772  644439310นางสาวสุธิดา  สังคปาล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2773  65136887นายธนวัฒน์  พวงศรีพงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2774  65236920นางสาวพีรกานต์  บัวสุข2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2775  65336923นางสาวรุ้งนภัฎ  พรหมนุ้ย1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2776  65436939นายธราเทพ  มุขโรจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2777  65536944นายภูวมินทร์  ดิษฐปาน1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2778  65636974นางสาวรชานันท์  ปรึกษา2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2779  65736994นายสันสิทธิ์  พึ่งพัฒนา1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2780  65837024นางสาวศิวนาถ  อ้นทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2781  65937028นางสาวอัจจิมา  คงทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2782  651037032นายกันต์  สุวรรณภักดี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2783  651137036นายธรากร  คมพจน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2784  651237056นางสาวทิฆัมพร  คงทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2785  651337058นางสาวธนัชญา  นวลอนงค์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2786  651437062นางสาวปริยาภัทร  คงตุก2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2787  651537069นางสาวเพ็ญพิชชา  เพชรานนท์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2788  651637073นางสาววรรณิฏา  ดิษฐโรจน์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2789  651737089นายศิวกร  ยุเหล็ก1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2790  651837136นายภูริพัฒน์  สุวรรณปาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2791  651937199นางสาวชุติมา  สุวรรณเศวต1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2792  652037217นางสาววรรณกานต์  ภักดีอักษร2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2793  652137225นางสาวอิฐทิยา  โอฬาร์ศาสตร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2794  652237226นายกรวิชญ์  บุญเกิด2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2795  652337228นายทิวัตถ์  จินดาฤกษ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2796  652437249นางสาวจรัสเพ็ญ  พรมเดช2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2797  652537268นางสาวศิริรัตน์  ทิพย์รัศมีวงศ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2798  652637302นางสาวฐิตารีย์  สิงโหพล2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2799  652737344นางสาวกุลธิดา  กูลภักดี1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2800  652837434นายปิติภัทร  เรืองบุรี2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2801  652937453นางสาวกฤชติพร  อมรวัชร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2802  653037471นางสาววนิษา  ชูไทย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2803  653137472นางสาวภัทรสุดา  เอียดแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2804  653237473นายกฤตภาส  เวชนุสิทธิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2805  653339311นายขัตภักดิ์  สุขบำเพิง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2806  653439312นายคุณภัทร  ภารพบ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2807  653539313นายณัฐพัชญ์  วงศ์ทิม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2808  653639314นายปิยพัทธ์  นัสฐาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2809  653739315นายอนันดา  สีขาว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2810  653839316นายรัตนเดช  ลิ่วล่อง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2811  653939317นางสาวคุณพัฒน์  จินดาพล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2812  654039318นางสาวจุฑามาศ  หลีพาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2813  654139319นางสาวชุติมา  แสงทอง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2814  654239320นางสาวปัญชิกา  ตรีภักดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2815  654339321นางสาวสิรินยา  เพชรประพันธ์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2816  654439322นางสาวสุพิชฌาย์  สุดสาย2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2817  654539323นางสาวอภิชญา  อมรบุญ1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2818  654639376นายพลกฤต  พลสวัสดิ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2819  654739377นายสรวัทช์  ธรรมรัตน์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2820  66136886นายทิวากร  อมรวัชร์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2821  66236906นางสาวชุติรัตน์  พรหมทอง2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2822  66336947นายหรรษวัต  แสงแก้ว1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2823  66436949นางสาวกนกพร  มะกรวัฒนะ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2824  66536953นางสาวจรณินทร์  วังบุญคง1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2825  66636969นางสาวพลอยณภัทร์  คงแก้ว2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2826  66736985นายดรัณภพ  เจริญผล1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2827  66837008นางสาวณ  ตะวัน อริยกุลนิมิต2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2828  66937009นางสาวณัชชานันท์  รักขนาม1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2829  661037026นางสาวสุภัสสรา  นาคาลักษณ์2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2830  661137037นายเป็นเอก  มีปลอด1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2831  661237045นายวิชยุตม์  เดชทัพ2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2832  661337051นางสาวชญานิศ  คุ้มสังข์1ไปโรงเรียน วันที่ 9-12 พ.ค.2565
2833  661437066นางสาวพรรณทิพย์  ทิพย์ปาน2ไปโรงเรียน วันที่ 17-20 พ.ค.2565
2834  661537067นางสาวพิมพ์ชน