โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และ e-mail ของนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565

(นักเรียนทุกคนต้องจำเลขประจำตัว และ e-mail ได้)
พิมพ์ ชื่อ หรือ สกุล หรือเลขประชาชน ที่ต้องการแสดงผล   

วันนี้ วันที่ 22-05-2022
คุณเข้าดู เป็นลำดับที่ 16620
N
ชั้น ม.
ห้อง
เลขที่
เลขประจำตัว
นักเรียน
ชื่อ-สกุล
sex
p
e-mailนักเรียน
password_e-mail
1  11140090เด็กชายกฤตภาส  เสนากัสป์ 1kn.40090@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
2  11240091เด็กชายกฤษฏิ์   ฤทธิเพชร1kn.40091@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
3  11340092เด็กชายจิตติพัฒน์  ขนาบแก้ว1kn.40092@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
4  11440093เด็กชายชัยชนะ  บุญราช1kn.40093@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
5  11540094เด็กชายชัยโรจน์   จิตอารีย์1kn.40094@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
6  11640095เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็ญจันทร์1kn.40095@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
7  11740096เด็กชายเดโชพัฒน์  มุขโรจน์1kn.40096@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
8  11840097เด็กชายธนกร  กาญจนณรงค์1kn.40097@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
9  11940098เด็กชายธนกฤต  สุยแก้ว1kn.40098@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
10  111040099เด็กชายปิ่นตินัทธ์  ทองพูนแก้ว1kn.40099@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
11  111140100เด็กชายพงศภัค  ชามทอง1kn.40100@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
12  111240101เด็กชายพฤฒิรัฐ   ตรีตรง1kn.40101@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
13  111340102เด็กชายพลพล  เบ็ญจธรรมรักษา1kn.40102@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
14  111440103เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณเมฆ1kn.40103@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
15  111540104เด็กชายอนิรุช  จงจิตร1kn.40104@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
16  111640105เด็กหญิงจิรัฏฐิคุณ  โพธิ์รังสกุล2kn.40105@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
17  111740106เด็กหญิงชญานี  สมทรัพย์2kn.40106@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
18  111840107เด็กหญิงญาดา  ทับสว่าง2kn.40107@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
19  111940108เด็กหญิงณดารัตน์  ทรัพย์ธน2kn.40108@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
20  112040109เด็กหญิงณัฐภัสสร   หนูห่อ2kn.40109@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
21  112140110เด็กหญิงณัฐสุดา  สุทธิศิริ2kn.40110@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
22  112240111เด็กหญิงณิศวรา  แก้วเชิด2kn.40111@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
23  112340112เด็กหญิงทักษพร  บัวทอง2kn.40112@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
24  112440113เด็กหญิงธิติพร  ยืนยาว2kn.40113@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
25  112540114เด็กหญิงนงนภัส  จันทร์สำเร็จ2kn.40114@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
26  112640115เด็กหญิงนารากร   ดวงคงทอง2kn.40115@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
27  112740116เด็กหญิงบุณณดา   ณ นคร2kn.40116@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
28  112840117เด็กหญิงบุณยานุช  ร่มแก้ว2kn.40117@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
29  112940118เด็กหญิงปรมัตถ์   ชอบทำกิจ2kn.40118@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
30  113040119เด็กหญิงปัณฑิตา  พาควารี2kn.40119@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
31  113140120เด็กหญิงปุณณสา  คงช่วย2kn.40120@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
32  113240121เด็กหญิงปุณยนุช   วงศ์คงสัน2kn.40121@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
33  113340122เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชินวงศ์2kn.40122@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
34  113440123เด็กหญิงรุ่งทิวา  มาศพงศ์2kn.40123@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
35  113540124เด็กหญิงลภัสรดา   มีสุข2kn.40124@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
36  113640125เด็กหญิงวริษฐา  ศิริมี2kn.40125@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
37  113740126เด็กหญิงศศมล   รักหวาน2kn.40126@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
38  113840127เด็กหญิงศุภภัสญา  ศรีสวย2kn.40127@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
39  113940128เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิทน2kn.40128@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
40  114040129เด็กหญิงหทัยชนก  อาวุธเพชร2kn.40129@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
41  114140130เด็กหญิงอรฤดี  กู้เมือง2kn.40130@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
42  114240131เด็กหญิงอัจฉญาภา  คงประพันธ์2kn.40131@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
43  12140132เด็กชายกรณ์  เฉิดฉินนภา1kn.40132@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
44  12240133เด็กชายจิรัฎฐ์  ขนาบแก้ว1kn.40133@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
45  12340134เด็กชายชยุต  ห้วยแก้ว1kn.40134@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
46  12440135เด็กชายชินวุฒิ   แรกคำนวน1kn.40135@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
47  12540136เด็กชายติณต์   ก๋งเม่ง1kn.40136@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
48  12640137เด็กชายธนกร  จันทร์มี1kn.40137@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
49  12740138เด็กชายธฤตวัน   เชาวนา1kn.40138@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
50  12840139เด็กชายบารมี  ชัยสงคราม1kn.40139@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
51  12940140เด็กชายปุณณวิชญ์  ญาติพัฒน์1kn.40140@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
52  121040141เด็กชายพรชพล   อ่อนแก้ว1kn.40141@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
53  121140142เด็กชายเมธา   ชูคลี่1kn.40142@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
54  121240143เด็กชายวรกานต์   แก้วเกิด1kn.40143@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
55  121340144เด็กชายศิรวิทย์   สบเหมาะ1kn.40144@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
56  121440145เด็กชายสุธินันธ์  ฉิมมณี1kn.40145@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
57  121540146เด็กชายอมรพงศ์   โตยธรทรัพย์มณี1kn.40146@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
58  121640147เด็กหญิงกนกพร  สงวนกาญจน์2kn.40147@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
59  121740148เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุฒิศิริวัฒนกุล2kn.40148@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
60  121840149เด็กหญิงชนัญชิตา   หิรัญ2kn.40149@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
61  121940150เด็กหญิงชัญญานุช   ทองรอด2kn.40150@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
62  122040151เด็กหญิงญาณิศา   หนูคง2kn.40151@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
63  122140152เด็กหญิงฐิติชญา  ผุดวัฒน์2kn.40152@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
64  122240153เด็กหญิงณัฐฐาพร   เอียดแก้ว2kn.40153@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
65  122340154เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองย้อย2kn.40154@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
66  122440155เด็กหญิงณิชากร  มีเมือง2kn.40155@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
67  122540156เด็กหญิงธนสร  หนูสิงห์2kn.40156@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
68  122640157เด็กหญิงธนัญญา   พจนะ2kn.40157@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
69  122740158เด็กหญิงธัญชนก   อนุกูล2kn.40158@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
70  122840159เด็กหญิงธาราทิพย์?   เตระไชย2kn.40159@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
71  122940160เด็กหญิงนิศาชล  ชัยชนะ2kn.40160@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
72  123040161เด็กหญิงประภัสสร   ปานน้อย2kn.40161@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
73  123140162เด็กหญิงพิชามญชุ์   หนูสังข์2kn.40162@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
74  123240163เด็กหญิงพิมพิชา  เกิดบ้านชัน2kn.40163@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
75  123340164เด็กหญิงพุทธิชา  นุตราพันธุ์2kn.40164@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
76  123440165เด็กหญิงแพรวปวีณ์   นาคะสรรค์2kn.40165@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
77  123540166เด็กหญิงภัทรวดี  ญาตินิยม2kn.40166@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
78  123640167เด็กหญิงมนัสนันท์  ธุระวงศ์2kn.40167@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
79  123740168เด็กหญิงลักษิกา   ชูประจง2kn.40168@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
80  123840169เด็กหญิงวัทนพร  แก้วอาษา2kn.40169@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
81  123940170เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยพล2kn.40170@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
82  124040171เด็กหญิงสุพิชชา   หมื่นจร2kn.40171@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
83  124140172เด็กหญิงสุรีลักษณ์   นพรัตน์2kn.40172@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
84  124240173เด็กหญิงอริศรา   ชุมเเก้ว2kn.40173@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
85  13140174เด็กชายกรเมศ  พลอยมี1kn.40174@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
86  13240175เด็กชายเจตนิพัทธ์  ซ้ายหุย1kn.40175@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
87  13340176เด็กชายฐีระณนท์   ไชยานุพงศ์1kn.40176@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
88  13440177เด็กชายณภัทร   ธูปเรือง1kn.40177@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
89  13540178เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองชรักษ์1kn.40178@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
90  13640179เด็กชายตันติกร  จุลวัฒน์1kn.40179@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
91  13740180เด็กชายธัญ  อนุรักษ์1kn.40180@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
92  13840181เด็กชายปกป้อง  ครองญาติ1kn.40181@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
93  13940182เด็กชายพชร   มติธรรม1kn.40182@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
94  131040183เด็กชายพัสกร   จันทร์แป้น1kn.40183@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
95  131140184เด็กชายพุฒิเมธ  ยืนเพ็ง1kn.40184@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
96  131240185เด็กชายภีมเดช  จันทร์ทอง1kn.40185@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
97  131340186เด็กชายรชต   สิทธิศักดิ์1kn.40186@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
98  131440187เด็กชายศิวกร  ธีรสมบูรณ์กุล1kn.40187@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
99  131540188เด็กชายสิรวิชญ์  ชูคำ1kn.40188@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
100  131640189เด็กหญิงกนกพร  อนุมาศ2kn.40189@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
101  131740190เด็กหญิงกมลพร  ทองสุวรรณ์2kn.40190@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
102  131840191เด็กหญิงกันยรัตน์   ฮาดชัย2kn.40191@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
103  131940192เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิเชียรฉาย2kn.40192@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
104  132040193เด็กหญิงจินตภา  ถนอมยศ2kn.40193@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
105  132140194เด็กหญิงจิราภรณ์  ผลวิเชียร2kn.40194@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
106  132240195เด็กหญิงชนัญธิดา  คชรัตน์2kn.40195@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
107  132340196เด็กหญิงชนากานต์  มีบัว2kn.40196@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
108  132440197เด็กหญิงชัญญานุช   วัชรศิริ2kn.40197@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
109  132540198เด็กหญิงชาลิสา   กายโรจน์2kn.40198@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
110  132640199เด็กหญิงณิชากรณ์  กะลาสี2kn.40199@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
111  132740200เด็กหญิงธัญชนก   มีทุ่ม2kn.40200@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
112  132840201เด็กหญิงนพรดา  พ่วงสำราญ2kn.40201@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
113  132940202เด็กหญิงนิภาภัทร  คงประพันธ์2kn.40202@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
114  133040203เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่งเเป้น2kn.40203@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
115  133140204เด็กหญิงปภัสรา  ชุมคง2kn.40204@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
116  133240205เด็กหญิงปัณฑรีย์   ศรชัย2kn.40205@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
117  133340206เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองพรหม2kn.40206@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
118  133440207เด็กหญิงพิมญาดา  พลเสน2kn.40207@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
119  133540208เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เพชรอาวุธ2kn.40208@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
120  133640209เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วีระวานิช2kn.40209@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
121  133740210เด็กหญิงภูริชญา  อนงค์2kn.40210@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
122  133840211เด็กหญิงลภัสรดา  ต่อมแสง2kn.40211@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
123  133940212เด็กหญิงสุดาภรณ์  พฤษภาณิชย์2kn.40212@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
124  134040213เด็กหญิงอนัญญา  ส้มเขียวหวาน2kn.40213@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
125  134140214เด็กหญิงอรุชา  เฉลิมไทย2kn.40214@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
126  134240215เด็กหญิงอันดานี  ยานพะโยม2kn.40215@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
127  14140216เด็กชายกัณฐพันธ์   วงศ์สวัสดิ์1kn.40216@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
128  14240217เด็กชายกิตติ์นิธิ   แก้วดี1kn.40217@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
129  14340218เด็กชายชัยภัทร   เรืองขนาบ1kn.40218@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
130  14440219เด็กชายชานวาทิก  คล้ายบ้านใหม่1kn.40219@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
131  14540220เด็กชายธนกฤต  ไชยฤกษ์1kn.40220@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
132  14640221เด็กชายธนวิชญ์  พงศ์พจน์วาที1kn.40221@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
133  14740222เด็กชายพงศกร   ซ้วนอั้น1kn.40222@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
134  14840223เด็กชายพรหมพิริยะ  คงหอม1kn.40223@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
135  14940224เด็กชายพัฒนพล  นาคินทร์1kn.40224@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
136  141040225เด็กชายภูริณัฐ   หนูแดง1kn.40225@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
137  141140226เด็กชายศิรณัฐ์  อนันต์1kn.40226@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
138  141240227เด็กชายศิลปิน  มากรักษ์1kn.40227@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
139  141340228เด็กชายศิวกร  ไชยตรี1kn.40228@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
140  141440229เด็กชายสุรเชษฐ์  เบญจธรรมรักษ์1kn.40229@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
141  141540230เด็กชายอัทธยศ   บุญที่สุด1kn.40230@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
142  141640231เด็กหญิงกชกร  รักงาม2kn.40231@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
143  141740232เด็กหญิงกรวี  พราหมณ์ชู2kn.40232@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
144  141840233เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ไชยธวัช2kn.40233@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
145  141940234เด็กหญิงกัญญานัฐ   นิลพัฒน์2kn.40234@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
146  142040235เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้ววิจิตร2kn.40235@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
147  142140236เด็กหญิงขวัญฤทัย   แสงจันทร์2kn.40236@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
148  142240237เด็กหญิงณิชาภัทร  ถนอมนาม2kn.40237@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
149  142340238เด็กหญิงณีลมล  ภูชงค์2kn.40238@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
150  142440239เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญเต็ม2kn.40239@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
151  142540240เด็กหญิงนริศรา  สุจเสน2kn.40240@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
152  142640241เด็กหญิงนลพรรณ  ด้วงจันทีก2kn.40241@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
153  142740242เด็กหญิงบุณยพร   กลิ่นเเก้ว2kn.40242@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
154  142840243เด็กหญิงปารณีย์  บวรกิจเดชา2kn.40243@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
155  142940244เด็กหญิงปุญญพัฒน์  รัฐแฉล้ม2kn.40244@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
156  143040245เด็กหญิงปุณิกา  สุวรรณโกศัย2kn.40245@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
157  143140246เด็กหญิงพรนภัส   วสีวิวัฒน์2kn.40246@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
158  143240247เด็กหญิงพัทธนันท์   วงศ์สวัสดิ์2kn.40247@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
159  143340248เด็กหญิงพัทธนันท์   เปาะทองคำ2kn.40248@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
160  143440249เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง   มังกรฤทธิ์2kn.40249@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
161  143540250เด็กหญิงมิณฑิตา  แก้วงาม2kn.40250@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
162  143640251เด็กหญิงเมยาวี  ตำเมือง2kn.40251@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
163  143740252เด็กหญิงรพีพร   เก้ววิมล2kn.40252@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
164  143840253เด็กหญิงสตบงกช  หงษ์กลาง2kn.40253@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
165  143940254เด็กหญิงสิริธิดา   ภาคอารีย์2kn.40254@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
166  144040255เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกรนรา2kn.40255@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
167  144140256เด็กหญิงอรนลิน  การะเวช2kn.40256@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
168  144240257เด็กหญิงอันนา   สว่างวงค์2kn.40257@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
169  15140258เด็กชายกวีวัฒน์  ผ่องแผ้ว1kn.40258@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
170  15240259เด็กชายคณิศร   ทวีทอง1kn.40259@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
171  15340260เด็กชายชัชวิน  ชูจันทร์1kn.40260@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
172  15440261เด็กชายชิษณุพงศ์   ช่วยตั้ง1kn.40261@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
173  15540262เด็กชายณฐกร   อิวิโส1kn.40262@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
174  15640263เด็กชายณัฏฐพีร์  คงพันธ์1kn.40263@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
175  15740264เด็กชายณัฐชนนท์   มีผล1kn.40264@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
176  15840265เด็กชายณัฐดนัย   ทิพย์สิทธิ์1kn.40265@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
177  15940266เด็กชายณัฐวัศ   สุขเกษม1kn.40266@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
178  151040267เด็กชายภูบดี  สินเพชร1kn.40267@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
179  151140268เด็กชายภูรินท์  เนตรไสว1kn.40268@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
180  151240269เด็กชายรฐนนท์   วงศ์มุสิก1kn.40269@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
181  151340270เด็กชายรัชชานนท์  ร่มโพธิ์ศรี1kn.40270@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
182  151440271เด็กชายวีรภัทร  จิตต์โรจน์1kn.40271@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
183  151540272เด็กชายสรวิชญ์  ยศสมุทร1kn.40272@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
184  151640273เด็กหญิงกฤษฏิกา  คิดโปร่ง2kn.40273@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
185  151740274เด็กหญิงกัณฐมณี   ดำเอียด2kn.40274@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
186  151840275เด็กหญิงจิรัชญา  ชาญภักดี2kn.40275@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
187  151940276เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ทอง2kn.40276@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
188  152040277เด็กหญิงชนิกา  จิตเขม้น2kn.40277@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
189  152140278เด็กหญิงชนิตปรียา  สิงห์สุวรรณ2kn.40278@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
190  152240279เด็กหญิงญาณิศา  จิตติศักดิ์2kn.40279@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
191  152340280เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชัยเภท2kn.40280@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
192  152440281เด็กหญิงธัญชนก  เเก้วเพ็ง2kn.40281@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
193  152540282เด็กหญิงธันยอร  ไชยจูตร2kn.40282@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
194  152640283เด็กหญิงนพภัสสร   เพชรลิ2kn.40283@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
195  152740284เด็กหญิงนาเดีย  ละมัด2kn.40284@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
196  152840285เด็กหญิงบุชรอ   แสงวิมาน2kn.40285@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
197  152940286เด็กหญิงปพิชรญา   เพชรอยู่2kn.40286@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
198  153040287เด็กหญิงปริตา   แก้วจำนงค์2kn.40287@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
199  153140288เด็กหญิงปริยภัทร  สังข์สุวรรณ2kn.40288@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
200  153240289เด็กหญิงปรียานันต์   สุขแก้ว2kn.40289@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
201  153340290เด็กหญิงปิยะมาศ   เเก้วดุก2kn.40290@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
202  153440291เด็กหญิงพรมาตา  ชูช่วย2kn.40291@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
203  153540292เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงค์สีพุด2kn.40292@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
204  153640293เด็กหญิงภัทราวดี  อินทร์ขวัญ2kn.40293@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
205  153740294เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   พัชนะกิจ2kn.40294@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
206  153840295เด็กหญิงวิภานัย  บุรีมาศ2kn.40295@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
207  153940296เด็กหญิงวีรภัทรา  เจริญศรี2kn.40296@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
208  154040297เด็กหญิงสินชนก  บุญรอด2kn.40297@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
209  154140298เด็กชายเสาวภา  ศรีวิจิตร2kn.40298@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
210  154240299เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชูจันทร์2kn.40299@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
211  154340720เด็กชายวริศ  สบเหมาะ1kn.40720@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
212  16140300เด็กชายกรกรฤต  บุญละออ1kn.40300@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
213  16240301เด็กชายกรินทร์กานต์  การิสันต์1kn.40301@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
214  16340302เด็กชายกฤตติน   กิจการ1kn.40302@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
215  16440303เด็กชายจักรพันธ์  แซ่เตี้ยว1kn.40303@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
216  16540304เด็กชายจิรเดช  พลทอง1kn.40304@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
217  16640305เด็กชายชยุตรา  สุขชื่น1kn.40305@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
218  16740306เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ผลใหม่1kn.40306@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
219  16840307เด็กชายทินภัทร  สงวนทอง1kn.40307@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
220  16940308เด็กชายธนภัทร   ทิศพ่วน1kn.40308@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
221  161040309เด็กชายธนวิชญ์   ไกรพลรักษ์1kn.40309@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
222  161140310เด็กชายบารมี  นนทเภท1kn.40310@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
223  161240311เด็กชายภาคภูมิ  สายแก้ว1kn.40311@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
224  161340312เด็กชายรชต   หนูน้อย1kn.40312@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
225  161440313เด็กชายวราวุธ   สุขศรี1kn.40313@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
226  161540314เด็กชายเศรษฐพัส  ซ้ายเกลี้ยง1kn.40314@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
227  161640315เด็กชายอดือนัน   ทองรัดแก้ว1kn.40315@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
228  161740316เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โนนะบุตร2kn.40316@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
229  161840317เด็กหญิงกันยากร  คงปลอด2kn.40317@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
230  161940318เด็กหญิงคณิศร   ขุนชำนาญ2kn.40318@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
231  162040319เด็กหญิงชนกนันท์   ชาญณรงค์2kn.40319@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
232  162140320เด็กหญิงชนัญญา  ถาวรนุวงศ์2kn.40320@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
233  162240321เด็กหญิงณัฐจิราภา   เทพประชา2kn.40321@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
234  162340322เด็กหญิงณัฐนรี   ใจห้าว2kn.40322@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
235  162440323เด็กหญิงณัฐปวีร์กานต์  อักษรนำ2kn.40323@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
236  162540324เด็กหญิงธนัทมณฑ์  แสงอรุณ2kn.40324@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
237  162640325เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรสาคร2kn.40325@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
238  162740326เด็กหญิงธัญวรัตม์  วิเศษโชค2kn.40326@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
239  162840327เด็กหญิงนิติกานต์  สารอักษร2kn.40327@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
240  162940328เด็กหญิงปพิชญา   จันทร์สุด2kn.40328@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
241  163040329เด็กหญิงปาณิสรา   ศรีนุ่นวิเชียร2kn.40329@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
242  163140330เด็กหญิงพรญาณี   ยอดสุรางค์2kn.40330@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
243  163240331เด็กหญิงพลอยไพลิน  นินทะผล2kn.40331@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
244  163340332เด็กหญิงพัณณิตา   พืชผา2kn.40332@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
245  163440333เด็กหญิงภัทรธิดา  ไวยะ2kn.40333@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
246  163540334เด็กหญิงเมลดา  รุ่งเรือง2kn.40334@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
247  163640335เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จุ้ยใจเย็น2kn.40335@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
248  163740336เด็กหญิงศรัณย์รัชต์   ใบเต้2kn.40336@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
249  163840337เด็กหญิงศศิชญา   มัฎฐารักษ์2kn.40337@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
250  163940338เด็กหญิงศุจีภรณ์  สุทธิช่วย2kn.40338@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
251  164040339เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีราช2kn.40339@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
252  164140340เด็กหญิงสุพิชญา  นาคีเภท2kn.40340@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
253  164240341เด็กหญิงอัญรัตน์   สุวประพันธ์2kn.40341@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
254  17140342เด็กชายจิรภัทร์  ทองถวิล1kn.40342@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
255  17240343เด็กชายชินาธิป   สุทธิเจริญ1kn.40343@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
256  17340344เด็กชายณฐกร  คงดี1kn.40344@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
257  17440345เด็กชายตรีรัตน์  ศิริพรัม1kn.40345@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
258  17540346เด็กชายธนกฤต   สงวนศักดิ์1kn.40346@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
259  17640347เด็กชายธราดล   บุญธรรม1kn.40347@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
260  17740348เด็กชายธฤตวัน  ราชนิกร1kn.40348@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
261  17840349เด็กชาย้้ธัชพล  ชุมพงศ์1kn.40349@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
262  17940350เด็กชายปภาวิชญ์   สิงห์คุ้ม1kn.40350@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
263  171040351เด็กชายพัชรพล  กาญจนะ1kn.40351@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
264  171140352เด็กชายภูมิฉัตร   แก้วทอง1kn.40352@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
265  171240353เด็กชายวชิร  ประสารพจน์1kn.40353@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
266  171340354เด็กชายวรกันต์  แก้วเกิด1kn.40354@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
267  171440355เด็กชายศิลปกร  โฆษะ1kn.40355@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
268  171540356เด็กชายสิปปวิชญ์  โสดา1kn.40356@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
269  171640357เด็กชายอันดามัน  สิงหา1kn.40357@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
270  171740358เด็กหญิงกชพรรณ   คงช่วย2kn.40358@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
271  171840359เด็กหญิงกรกัญญา  พลันการ2kn.40359@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
272  171940360เด็กหญิงกิตติยา  สารบุตร2kn.40360@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
273  172040361เด็กหญิงจญานิสา   ศรีสมทรง2kn.40361@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
274  172140362เด็กหญิงจรรย์กมล   บุญอินทร์2kn.40362@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
275  172240363เด็กหญิงชฏาพร   อุณบัวแก้ว2kn.40363@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
276  172340364เด็กหญิงชนิศา  อมรินทร์2kn.40364@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
277  172440365เด็กหญิงญาณิศา   ทองคำ2kn.40365@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
278  172540366เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป่มจำนัก2kn.40366@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
279  172640367เด็กหญิงณภัทร  ตามภานนท์2kn.40367@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
280  172740368เด็กหญิงณัฐชยา  สิงห์โต2kn.40368@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
281  172840369เด็กหญิงณัฐธิดา  สมวงค์2kn.40369@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
282  172940370เด็กหญิงดุสิตา   ริยาพันธ์2kn.40370@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
283  173040371เด็กหญิงนภัสนันท์   รักเถาว์2kn.40371@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
284  173140372เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนสมบูรณ์2kn.40372@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
285  173240373เด็กหญิงเบญญาพร  พรหมมาศ2kn.40373@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
286  173340374เด็กหญิงปิยธิดา  อินทนนท์2kn.40374@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
287  173440375เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา  พรหมเกลี้ยง2kn.40375@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
288  173540376เด็กหญิงพัชราภา  สุดตะเมือง2kn.40376@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
289  173640377เด็กหญิงพัทรนันท์  แสงดี2kn.40377@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
290  173740378เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  โชคเกื้อ2kn.40378@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
291  173840379เด็กหญิงวศินี  จีนใหม่2kn.40379@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
292  173940380เด็กหญิงศิรัญญา   ขวัญมณี2kn.40380@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
293  174040381เด็กหญิงศิริพร   งามระลึก2kn.40381@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
294  174140382เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  บริบูรณ์2kn.40382@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
295  174240383เด็กชายอัลณีซาร์   โมฮารา2kn.40383@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
296  18140384เด็กชายก่อบุญ   บุญมูสิก1kn.40384@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
297  18240385เด็กชายกันตพัฒน์  รัตนพันธ์1kn.40385@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
298  18340386เด็กชายคณิศร  กำราญศึก1kn.40386@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
299  18440387เด็กชายคุณาภูมิ  สินภิบาล1kn.40387@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
300  18540388เด็กชายจิรอังกูร  รังสีพุฒจารย์1kn.40388@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
301  18640389เด็กชายญาณาธิป  ปานพุ่ม1kn.40389@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
302  18740390เด็กชายณัฐภัทร  เเก้วมหิงส์1kn.40390@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
303  18840391เด็กชายทีปกร   ปลอดอ่อน1kn.40391@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
304  18940392เด็กชายแทนพร   ประทุมวรรณ1kn.40392@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
305  181040393เด็กชายธนธร  แก้วบุญทอง1kn.40393@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
306  181140394เด็กชายปรัตถกร   สินทับทอง1kn.40394@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
307  181240395เด็กชายพงศกร   บินขุนทด1kn.40395@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
308  181340396เด็กชายภูวิศ   จันทร์เจริญ1kn.40396@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
309  181440397เด็กชายเมธาศิษฐ์  บ้างสกุลวิวัฒน์1kn.40397@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
310  181540398เด็กชายอภิรักษ์   สลามเต๊ะ1kn.40398@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
311  181640399เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจษฎารมย์2kn.40399@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
312  181740400เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   จิตบรรเจิด2kn.40400@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
313  181840401เด็กหญิงเกวลิน   แสงศรี2kn.40401@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
314  181940402เด็กหญิงเขมนิจ  คงสิทธิ์ี2kn.40402@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
315  182040403เด็กหญิงจิณัฐตา  กิตติปภาโส2kn.40403@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
316  182140404เด็กหญิงญาดา  สงสยม2kn.40404@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
317  182240405เด็กหญิงฑิตฐิตา   ด้วงฤทธิ์2kn.40405@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
318  182340406เด็กหญิงณวีนา  ชมโฉม2kn.40406@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
319  182440407เด็กหญิงณัฐภัสสร   ประชุม2kn.40407@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
320  182540408เด็กหญิงทักษิณา  บุญสุวรรณ์2kn.40408@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
321  182640409เด็กหญิงธัญวรัตม์  คงธรรม2kn.40409@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
322  182740410เด็กหญิงปัณณิภาดา   ทองปราง2kn.40410@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
323  182840411เด็กหญิงปัปภษา   คงชื่น2kn.40411@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
324  182940412เด็กหญิงปิ่นมณี  ไตรสุวรรณ2kn.40412@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
325  183040413เด็กหญิงพรรณวิศา   หวังสุทธิ์2kn.40413@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
326  183140414เด็กหญิงพรรษกร  ปรีชาวัย2kn.40414@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
327  183240415เด็กหญิงพิยานิจ   มัธยม2kn.40415@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
328  183340416เด็กหญิงพีรชยา  มีเสน2kn.40416@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
329  183440417เด็กหญิงศศิวิมล   สุขสวัสดิ์2kn.40417@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
330  183540418เด็กหญิงศิราณี  หนูคง2kn.40418@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
331  183640419เด็กหญิงศุภิสตา  ทองเชิด2kn.40419@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
332  183740420เด็กหญิงสรัลพร  ส่งแสงรัตน์2kn.40420@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
333  183840421เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปล้องเกิด2kn.40421@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
334  183940422เด็กหญิงอภิยดา  เพชรนุ้ย2kn.40422@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
335  184040423เด็กหญิงอรวรา   แสงอำไพ2kn.40423@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
336  184140424เด็กหญิงอัญชิสา  อมรชร2kn.40424@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
337  184240425เด็กหญิงอัญชิสา   กฤษกรี2kn.40425@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
338  19140426เด็กชายเขมรักษ์   กาญจนะ1kn.40426@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
339  19240427เด็กชายชวนากร  เหล่าชินชาติ1kn.40427@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
340  19340428เด็กชายตฤณ   เพ็งแก้ว1kn.40428@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
341  19440429เด็กชายธนกร   โชติศักดิ์1kn.40429@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
342  19540430เด็กชายนฤพล  เวศอุไร1kn.40430@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
343  19640431เด็กชายปุริม  สุจารีย์1kn.40431@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
344  19740432เด็กชายพัสกร  แสงแก้ว1kn.40432@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
345  19840433เด็กชายภูเบศร์   นาคเป้า1kn.40433@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
346  19940434เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์นาศรี1kn.40434@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
347  191040435เด็กชายศิริวัฒน์  วิบูลย์พานิช1kn.40435@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
348  191140436เด็กชายศุภนัย  อุมาก1kn.40436@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
349  191240437เด็กชายสงกรานต์   พุ่มมณี1kn.40437@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
350  191340438เด็กชายสรชัช   พรหมศร1kn.40438@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
351  191440439เด็กชายสรวิชญ์   บุญญานุภาพ1kn.40439@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
352  191540440เด็กชายสันเพชร  โชติรัตน์1kn.40440@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
353  191640441เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองจุล2kn.40441@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
354  191740442เด็กหญิงจิรัชญา  กล่องดวงจิตร์2kn.40442@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
355  191840443เด็กหญิงญาณิษา  ใหม่ศิริ2kn.40443@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
356  191940444เด็กหญิงณฐิตา   สิงหพันธ์2kn.40444@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
357  192040445เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รอบคอบ2kn.40445@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
358  192140446เด็กหญิงณัฐชยา   วัชรกาฬ2kn.40446@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
359  192240447เด็กหญิงดาริกา  จตุการ2kn.40447@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
360  192340448เด็กหญิงธนัชญา  คชินเผือก2kn.40448@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
361  192440449เด็กหญิงธนัญชนก  นุพงค์2kn.40449@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
362  192540450เด็กหญิงธฤตมน   ทองพิจิตร2kn.40450@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
363  192640451เด็กหญิงธัญชนก  แก้วมงคล2kn.40451@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
364  192740452เด็กหญิงธัญลักษณ์  กาลมุล2kn.40452@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
365  192840453เด็กหญิงนันท์พัทธ์  ลีละวัฒน์2kn.40453@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
366  192940454เด็กหญิงปริยาภัทร   นาคแก้ว2kn.40454@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
367  193040455เด็กหญิงปิยฉัตร  รักษรเงิน2kn.40455@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
368  193140456เด็กหญิงปุญญิสา  วงค์ท่าเรือ2kn.40456@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
369  193240457เด็กหญิงพิชชาภา   เพ็ชรัตน์2kn.40457@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
370  193340458เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ทรัพย์ธน2kn.40458@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
371  193440459เด็กหญิงภัทรมนต์   คิดคล่อง2kn.40459@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
372  193540460เด็กหญิงมนัสนันท์   ปิยะวรศาสตร์2kn.40460@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
373  193640461เด็กหญิงมาติกา  เพชรสง2kn.40461@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
374  193740462เด็กหญิงรักษิณา   พานทอง2kn.40462@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
375  193840463เด็กหญิงวิชญาดา  ิจิตศัพย์2kn.40463@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
376  193940464เด็กหญิงวิชญาดา  ชูจินดา2kn.40464@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
377  194040465เด็กหญิงศศิภัสสร   ชูช่วย2kn.40465@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
378  194140466เด็กหญิงสิริกานต์   รัชโทมาศ2kn.40466@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
379  194240467เด็กหญิงอลัญญา  เตชะโกมล2kn.40467@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
380  110140468เด็กชายกฤติน  ผลาสิงห์1SMkn.40468@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
381  110240469เด็กชายกวิน  จูประจบ1SMkn.40469@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
382  110340470เด็กชายชญานิน  อินทมะโน1SMkn.40470@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
383  110440471เด็กชายญาณวุฒิ   เมฆาวรรณ์1SMkn.40471@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
384  110540472เด็กชายณัฐปภัสร์  มอบนรินทร์1SMkn.40472@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
385  110640473เด็กชายนนท์ปวิธ  อินสุวรรณ์1SMkn.40473@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
386  110740474เด็กชายประธานณ์   แก้วช่วย1SMkn.40474@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
387  110840475เด็กชายปวริศ   บริบูรณ์1SMkn.40475@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
388  110940476เด็กชายพงศกร   จินาผล1SMkn.40476@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
389  1101040477เด็กชายยศกร  เทพวารินทร์1SMkn.40477@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
390  1101140478เด็กชายวงค์จักรกรี  สุรปิยวงศ์1SMkn.40478@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
391  1101240479เด็กหญิงกฤตพร  ทองขาว2SMkn.40479@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
392  1101340480เด็กหญิงกัญญณัฐ  สุวรรณอินทร์2SMkn.40480@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
393  1101440481เด็กหญิงครองขวัญญ์  ขุนทองจันทร์2SMkn.40481@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
394  1101540482เด็กหญิงงามศิริ   เดชรักษา2SMkn.40482@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
395  1101640483เด็กหญิงจันทรากานต์  จันทรชิต2SMkn.40483@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
396  1101740484เด็กหญิงชนิศา  ปานจันทร์2SMkn.40484@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
397  1101840485เด็กหญิงชนิสรา   สุวรรณลิโก2SMkn.40485@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
398  1101940486เด็กหญิงญาณิศา   บุศยาจารย์2SMkn.40486@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
399  1102040487เด็กหญิงฐิติชญา   รักษาพล2SMkn.40487@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
400  1102140488เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พันธุ2SMkn.40488@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
401  1102240489เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  ปลอดอินทร์2SMkn.40489@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
402  1102340490เด็กหญิงณัฐริกา   ปลอดใหม่2SMkn.40490@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
403  1102440491เด็กหญิงธมนวรรณ  โยธารักษ์2SMkn.40491@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
404  1102540492เด็กหญิงนภัทธิญา  ชูเเก้ว2SMkn.40492@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
405  1102640493เด็กหญิงปวันพัสตร์   ทองราช2SMkn.40493@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
406  1102740494เด็กหญิงเปรมสินี  สุทธิรักษ์2SMkn.40494@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
407  1102840495เด็กหญิงพรรวษา   เลกากาญจน์2SMkn.40495@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
408  1102940496เด็กหญิงพิชญา   ไชยคง2SMkn.40496@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
409  1103040497เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ  บรรดิษ2SMkn.40497@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
410  1103140498เด็กหญิงพุทธิชา   สงวนพร้อม2SMkn.40498@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
411  1103240499เด็กหญิงเพียงพอ  ขาวเอี่ยม2SMkn.40499@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
412  1103340500เด็กหญิงแพรวพิชชา  ดิษฐปาน2SMkn.40500@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
413  1103440501เด็กหญิงภัสรีญา  มุขวัตร2SMkn.40501@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
414  1103540502เด็กหญิงสรินยา  เพชรโชติ2SMkn.40502@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
415  1103640503เด็กหญิงสุธิมา   แซ่หลี2SMkn.40503@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
416  111140504เด็กชายกวิน  จันทร์เจริญ1SMkn.40504@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
417  111240505เด็กชายกันตพัฒน์  เพชรกาฬ1SMkn.40505@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
418  111340506เด็กชายชวิศ   ชูพงศ์1SMkn.40506@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
419  111440507เด็กชายเตชภณ  เวศวิทย์1SMkn.40507@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
420  111540508เด็กชายธัชกร  จิตติพันธ์1SMkn.40508@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
421  111640509เด็กชายนัทธเดช   ธรรมมิกะกุล1SMkn.40509@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
422  111740510เด็กชายนิติ   ทิพย์สุราษฎร์1SMkn.40510@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
423  111840511เด็กชายนิธิ  ยะกะชัย1SMkn.40511@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
424  111940512เด็กชายวราเมธ   มณีพฤกษ์1SMkn.40512@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
425  1111040513เด็กชายสิกฤษฏิ์  ราชพฤกษ์1SMkn.40513@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
426  1111140514เด็กชายสิรภพ   ขุนทอง1SMkn.40514@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
427  1111240515เด็กชายสุกฤษฏิ์   ทองนวล1SMkn.40515@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
428  1111340516เด็กหญิงเกวลิน   รอดฤทธิ์2SMkn.40516@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
429  1111440517เด็กหญิงแก้วเพชร  เห็นพร้อม2SMkn.40517@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
430  1111540518เด็กหญิงชนันพร  ศรีละมุล2SMkn.40518@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
431  1111640519เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณลิโก2SMkn.40519@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
432  1111740520เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ชูสุข2SMkn.40520@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
433  1111840521เด็กหญิงณัฏฐกมล  สมจิตร2SMkn.40521@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
434  1111940522เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรสงค์2SMkn.40522@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
435  1112040523เด็กหญิงณิชาภัทร   ยับสุวรรณกุล2SMkn.40523@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
436  1112140524เด็กหญิงณิชาภัทร   จันทร์แจ่มศรี2SMkn.40524@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
437  1112240525เด็กหญิงดลชนก  สุขสุวรรณะ2SMkn.40525@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
438  1112340526เด็กหญิงทิพาวรรณ   ยิ่งประดิษฐ์2SMkn.40526@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
439  1112440527เด็กหญิงธนภรณ์ชนก   เกตุแก้ว2SMkn.40527@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
440  1112540528เด็กหญิงธนัชพร   เชาวลิต2SMkn.40528@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
441  1112640529เด็กหญิงธนัญชนก   สกุลแก้ว2SMkn.40529@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
442  1112740530เด็กหญิงบุญศรินทร์   ศรีแฉล้ม2SMkn.40530@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
443  1112840531เด็กหญิงปริชญา   เรืองนาค2SMkn.40531@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
444  1112940532เด็กหญิงปาลิน   ริกา2SMkn.40532@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
445  1113040533เด็กหญิงปิ่นสุดา  ภักดีชน2SMkn.40533@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
446  1113140534เด็กหญิงพิชญธิดา   อินทอง2SMkn.40534@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
447  1113240535เด็กหญิงพิมมาดา   บุรีมาศ2SMkn.40535@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
448  1113340536เด็กหญิงลภัสรดา   นาภูมิ2SMkn.40536@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
449  1113440537เด็กหญิงวรรณพรรธศ์  ทองเกลี้ยง2SMkn.40537@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
450  1113540538เด็กหญิงวิชญาภา   ขนอม2SMkn.40538@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
451  1113640539เด็กหญิงอารยา   จิโสพ2SMkn.40539@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
452  112140540เด็กชายกันตพัฒน์   พัฒนแก้ว1EPkn.40540@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
453  112240541เด็กชายชยกร  ตรีทรัพย์1EPkn.40541@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
454  112340542เด็กชายชินเรศ   เนาว์รุ่งโรจน์1EPkn.40542@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
455  112440543เด็กชายฌานิศ  ประจง1EPkn.40543@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
456  112540544เด็กชายตฤณ   เตียนจันทึก1EPkn.40544@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
457  112640545เด็กชายพัดยศ  ศรีกฤษณ์1EPkn.40545@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
458  112740546เด็กชายพีรดนย์  สะสมทรัพย์1EPkn.40546@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
459  112840547เด็กชายภูมิรพี  ทวีจรรยากุล1EPkn.40547@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
460  112940548เด็กชายรณกร  สิทธิฤทธิ์1EPkn.40548@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
461  1121040549เด็กชายวิพุธ  เสวตะ1EPkn.40549@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
462  1121140550เด็กชายศิววงศ์  กุ้ยเส้ง1EPkn.40550@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
463  1121240551เด็กชายศิวัช  เชื้อขำ1EPkn.40551@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
464  1121340552เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษ์พระจันทร์2EPkn.40552@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
465  1121440553เด็กหญิงกัลยรัตน์   เรืองรัตน์2EPkn.40553@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
466  1121540554เด็กหญิงกาญจนา   ผิวสำอางค์2EPkn.40554@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
467  1121640555เด็กหญิงจินต์จุฑา  สันติวงศ์กุล2EPkn.40555@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
468  1121740556เด็กหญิงญาณิศา   ยินดี2EPkn.40556@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
469  1121840557เด็กหญิงณฐภัทร   ทองพริก2EPkn.40557@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
470  1121940558เด็กหญิงนภารินทร์   พุทธปัญชรกุล2EPkn.40558@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
471  1122040559เด็กหญิงบุญยวีร์  มานพศิลป์2EPkn.40559@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
472  1122140560เด็กหญิงบุญวาสนา  จรุงเดช2EPkn.40560@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
473  1122240561เด็กหญิงปพิชญา  สุวคันธกุล2EPkn.40561@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
474  1122340562เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยพลเดช2EPkn.40562@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
475  1122440563เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเดช2EPkn.40563@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
476  1122540564เด็กหญิงภิญญาภัช  วาจา2EPkn.40564@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
477  1122640565เด็กหญิงมนัสนันท์   เพชรนุ้ย2EPkn.40565@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
478  1122740566เด็กหญิงมาริสา   ทัศศรี2EPkn.40566@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
479  1122840567เด็กหญิงศราไชย์   ฐานะวัฒนา2EPkn.40567@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
480  1122940568เด็กหญิงอธิชา  จงจิต2EPkn.40568@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
481  1123040569เด็กหญิงอิ่มเอม   จงจิตร2EPkn.40569@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
482  113140570เด็กชายกฤตนัย  สุพงษ์1EPkn.40570@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
483  113240571เด็กชายณัฏฐพล  ศรีวิสุทธิ์1EPkn.40571@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
484  113340572เด็กชายณัฏฐสิทธิ์   จิวสุวรรณ1EPkn.40572@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
485  113440573เด็กชายณัฐชนน  พงษ์สวัสดิ์1EPkn.40573@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
486  113540574เด็กชายณัฐภัทร  พรหมเเก้ว1EPkn.40574@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
487  113640575เด็กชายธนกฤต  กราพงศ์1EPkn.40575@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
488  113740576เด็กชายธีรภัทร  สุรินทร์1EPkn.40576@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
489  113840577เด็กชายภัทรพล  เอกบุตร1EPkn.40577@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
490  113940578เด็กชายอัครภาคย์  โบกขรณีย์1EPkn.40578@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
491  1131040579เด็กหญิงกรชวัล  สมบูรณ์วรกิจ2EPkn.40579@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
492  1131140580เด็กหญิงกัญวรา  ศักดิ์ธานี2EPkn.40580@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
493  1131240581เด็กหญิงชลิตา  ศรีสว่าง2EPkn.40581@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
494  1131340582เด็กหญิงชิชญาสุ์   ปรางเพชร2EPkn.40582@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
495  1131440583เด็กหญิงญาดา  มูลสังข์2EPkn.40583@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
496  1131540584เด็กหญิงฑิฐิตา   คงวัน2EPkn.40584@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
497  1131640585เด็กหญิงฑิตฐิตา  ไชยโยธา2EPkn.40585@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
498  1131740586เด็กหญิงณหทัย  เพ็งคล้าย2EPkn.40586@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
499  1131840587เด็กหญิงณิชาภัทร   เภรีภาส2EPkn.40587@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
500  1131940588เด็กหญิงธัญลักษณ์   พุทธศรี2EPkn.40588@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
501  1132040589เด็กหญิงนรารวี   เจาะจิตต์2EPkn.40589@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
502  1132140590เด็กหญิงปัญญาวีย์  โกศล2EPkn.40590@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
503  1132240591เด็กหญิงพาฝัน   เพชรประดับ2EPkn.40591@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
504  1132340592เด็กหญิงพิชชานันท์   ใจห้าว2EPkn.40592@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
505  1132440593เด็กหญิงพิชชาพร   จันทร์วิเชียร2EPkn.40593@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
506  1132540594เด็กหญิงพิชากร   ทองหมื่น2EPkn.40594@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
507  1132640595เด็กหญิงพิณพระพาย  ถนอมพล2EPkn.40595@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
508  1132740596เด็กหญิงศลิษา  ตันติศักดิ์2EPkn.40596@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
509  1132840597เด็กหญิงสิตาภัทร  จันทรศาล2EPkn.40597@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
510  1132940598เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นะนุ่น2EPkn.40598@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
511  1133040599เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่อนแก้ว2EPkn.40599@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
512  41138107นายธีร์ธวัช   ยาวส่ง1kn.38107@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
513  41238134นางสาวภัทรวดี  มุสิกพันธ์2kn.38134@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
514  41338144นางสาวอธิติยา  วิมลศิริพรรณ2kn.38144@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
515  41438178นางสาวปรีญา  โภชนา2kn.38178@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
516  41538185นางสาววาทินี  สัจจวิเศษ2kn.38185@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
517  41638217นางสาวนัฐณิชา  บดิการ2kn.38217@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
518  41738240นายชนกชนม์  วงศ์พรัด1kn.38240@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
519  41838285นายณัฏฐกฤต  เชาวลิต1kn.38285@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
520  41938293นายศุภกริช   ซื่อสัตตบงกช1kn.38293@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
521  411038311นางสาวพิชญาภา   จันทร์เพ็ญ2kn.38311@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
522  411138336นายภาณุภัทร  อุตระนาค1kn.38336@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
523  411238342นางสาวเกศรินทร์  เรืองศรี2kn.38342@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
524  411338365นางสาวศศิพิมพ์  บัวขวัญ2kn.38365@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
525  411438413นางสาวอภัสรดา   ศรีมุกข์2kn.38413@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
526  411538418นายธนกฤต  มณีกาญจน์1kn.38418@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
527  411638423นายพัทธดนย์   ผลาพร1kn.38423@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
528  411738438นางสาวฑิมพิกา   ไชยนิคม2kn.38438@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
529  411838442นางสาวธนภรณ์  มีแก้ว2kn.38442@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
530  411938466นายบวรนันท์  ขุนไชยแก้ว1kn.38466@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
531  412038481นางสาวณัฎฐณิชา   คงทอง2kn.38481@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
532  412138489นางสาวนิลาวรรณ  คิดชัย2kn.38489@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
533  412238490นางสาวประกายเเก้ว   หนูคง2kn.38490@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
534  412338501นางสาวอมลวรรณ  ชูจันทร์2kn.38501@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
535  412438517นายวรุฒน์รวี   คงศิริวัฒนา1kn.38517@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
536  412538519นายสาธิต  สุขาทิพย์1kn.38519@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
537  412638543นายธนกฤต  ศิริพันธ์1kn.38543@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
538  412738547นายวชิรพงศ์  ทิพย์แก้ว1kn.38547@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
539  412838548นายวรินทร  รัชตพิบูล1kn.38548@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
540  412938549นายศิรวิชญ์  ทองพรหม1kn.38549@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
541  413038553นางสาวกัลยรัตน์  พรหมจิตร2kn.38553@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
542  413138558นางสาวณัฏฐณิชา  เทพจิตร2kn.38558@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
543  413238559นางสาวณัฐพร  อักษรภักดิ์2kn.38559@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
544  413338566นางสาวมาริสา  สร้องเจริญ2kn.38566@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
545  413438567เด็กหญิงรุจาภา  วิคะบำเพิง2kn.38567@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
546  413538572เด็กหญิงสโรชา  เมืองแก้ว2kn.38572@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
547  413638575นางสาวสุภัชญา   สักกุณา2kn.38575@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
548  413738579นายนัทธ์นภัส  บ่มไล่1kn.38579@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
549  413840600นายศุภวิชญ์  โหรารัตน์1kn.40600@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
550  413940601นางสาวกชกร  แสงอำไพ2kn.40601@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
551  414040602นางสาวฉันฌ์สินี   รักษ์จุล2kn.40602@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
552  414140603นางสาวธีรนันท์   สุขสวัสดิ์2kn.40603@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
553  414240604นางสาวสุพิชญา  ผิวอ่อน2kn.40604@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
554  42138126นางสาวนวนันท์   ดิษฐกิต2kn.38126@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
555  42238151นายพนัชกร  ฤทธิไชย1kn.38151@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
556  42338166นางสาวชนาธิป  รักษาวงค์2kn.38166@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
557  42438170นางสาวธนพร   ไชยกำจร2kn.38170@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
558  42538199นายพีรพัฒน์   บัวสุข1kn.38199@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
559  42638218นางสาวนิพาดา  จันทร์เเนม2kn.38218@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
560  42738239นายกันทรากร  ช่วยตั้ง1kn.38239@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
561  42838252นางสาวกฤษณาพร   ดำด้วงโรม2kn.38252@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
562  42938268เด็กหญิงปริยากร  หนูสอน2kn.38268@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
563  421038310นางสาวเบญจพร  มณีฉาย2kn.38310@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
564  421138332นายปฐิภาณ  บัวลง1kn.38332@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
565  421238356นางสาวปาลิตา  ไชยชนะ2kn.38356@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
566  421338401นางสาวปิ่นปินัทธ์?   ใยทอง2kn.38401@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
567  421438408นางสาวศศิพิมพ์   พิมพ์รัตน์2kn.38408@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
568  421538411นางสาวสุธิมา   นาคแก้ว2kn.38411@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
569  421638422เด็กชายเปรมปิณฑ์  จิตร์สำรวย1kn.38422@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
570  421738435นางสาวจารุวรรณ  บุบผชาติ2kn.38435@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
571  421838446นางสาวพรธิดา  ศรีสังข์2kn.38446@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
572  421938457นางสาวสิริพิชชา  สุกใส2kn.38457@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
573  422038491นางสาวปัญยฎาพร  มงกุฎวิสุทธิ์2kn.38491@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
574  422138530นางสาวปุณฑริกา  จามีกร2kn.38530@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
575  422238546นายภูวนัตท์  คงชิต1kn.38546@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
576  422338554นางสาวจินต์จุฑา  พูลแก้ว2kn.38554@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
577  422438557นางสาวฐิติชญา  มะโระ2kn.38557@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
578  422538573นางสาวสาริศา  โกษาพงค์2kn.38573@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
579  422638738เด็กชายสุธีกานต์   คงเสน1kn.38738@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
580  422739930นางสาวจินตปาฏี  จันทร์ไพฑูรย์2kn.39930@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
581  422840605นายณัฐพัชร์  จันทอินทร์1kn.40605@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
582  422940606เด็กชายปรินทร์  สุขเกื้อ1kn.40606@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
583  423040607นายพิริยะศักดิ์  บรรจงช่วย1kn.40607@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
584  423140608นายฟาร์อีซซ์  สุขุมานันท์1kn.40608@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
585  423240609นายภูรินทร์  ถือเเก้ว1kn.40609@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
586  423340610นายยศวรรธน์  คุณาชล1kn.40610@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
587  423440611นายสุพิชฌาย์  ตรีวรพันธุ์1kn.40611@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
588  423540612นายอธิศ   หนูทับ1kn.40612@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
589  423640613นางสาวกัณฐิกา  พระภายไชย2kn.40613@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
590  423740614นางสาวชฎารัตน์  ไชยณรงค์2kn.40614@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
591  423840615นางสาวทราย  แสงวิมาน2kn.40615@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
592  423940616นางสาวธนัญชนก  พัฒน์ทอง2kn.40616@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
593  424040617นางสาวปิยาพัชร  บุญพันธ์2kn.40617@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
594  424140618นางสาวพิธญ์สินี  ขนานเภา2kn.40618@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
595  424240619เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มูลสาร2kn.40619@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
596  424340620นางสาวรวิภัทร  วชรธนทรัพย์2kn.40620@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
597  43138114นายอนันวัฒน์  ขาวสนิท1kn.38114@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
598  43238119นางสาวญานิกา   เรืองรอง2kn.38119@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
599  43338120นางสาวฐิติณัฐ   กวดขันธ์2kn.38120@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
600  43438121นางสาวณัฐกฤตา  พะเนินศรี2kn.38121@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
601  43538125นางสาวนรินธร  ภาระกิจ2kn.38125@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
602  43638127นางสาวบวรลักษณ์   รัตนะ2kn.38127@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
603  43738133นางสาวพุทธรักษา   เทียมสานุจิตต์2kn.38133@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
604  43838146นายฐปนวัฒน์  คุณะชล1kn.38146@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
605  43938159นายศราวุฒิ  ไชยวรรณ์1kn.38159@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
606  431038176นางสาวปรายฝน  เกิดบ้านชัน2kn.38176@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
607  431138200นายภูธเนศ  เเก้วพัฒน์1kn.38200@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
608  431238228นางสาววิรัลยุพา  ศรีเจริญ2kn.38228@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
609  431338238นายกอเกียรติ  กวมทรัพย์1kn.38238@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
610  431438249นายสรวิศ  เพชรอนันต์1kn.38249@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
611  431538259นางสาวณัฏฐนันท์   เทพีรัตน์2kn.38259@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
612  431638333นายปรียวิศว์   คิดดี1kn.38333@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
613  431738371นายณัฐกรณ์  แสงสว่าง1kn.38371@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
614  431838374นายปุณณศักดิ์  คงนก1kn.38374@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
615  431938382นายศิวพงศ์   คงแก้ว1kn.38382@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
616  432038387นางสาวกมลพรรณ  เต็มไป2kn.38387@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
617  432138389นางสาวชนิดา   ประชาโรจน์2kn.38389@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
618  432238395นางสาวธีรนาฏ   เกื้อสกุล2kn.38395@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
619  432338414นางสาวอาภาภัทร  โพธิ์พันธ์2kn.38414@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
620  432438473เด็กชายอิทธิทัศน์  ทับอินทร์1kn.38473@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
621  432538498นางสาวสุภาวิตา  ทองสงฆ์2kn.38498@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
622  432638535นางสาวศิริปภา  ช่างสลัก2kn.38535@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
623  432738542นายดารชาต์   คชาผล1kn.38542@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
624  432838552นางสาวกัญญานี   คะเนสม2kn.38552@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
625  432938562นางสาวบุศรากร   หนูสุวรรณ2kn.38562@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
626  433038574นางสาวสุฑาทิพย์  ว่องวรรธนะ2kn.38574@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
627  433138602นางสาวสิรีธร  แก้วกุล2kn.38602@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
628  433238722นางสาวกมลพรรณ  กลิ่นหอม2kn.38722@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
629  433340621นายกรศุทธิ์  ชาววงศ์1kn.40621@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
630  433440622นายปุญญพัฒน์  สุขคง1kn.40622@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
631  433540623นายภานุวัฒน์  ธรฤทธิ์1kn.40623@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
632  433640624นางสาวกมลชนก  สมถวิล2kn.40624@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
633  433740625นางสาวคณัสวรรณ   มีทอง2kn.40625@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
634  433840626นางสาวชนิกานต์  บัวผัน2kn.40626@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
635  433940627นางสาวณธิดา  พิทักษธรรม2kn.40627@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
636  434040628นางสาวธิดาภัทร   ผลชัย2kn.40628@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
637  434140629นางสาวพัชราภรณ์   เกื้อเอียด2kn.40629@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
638  434240630นางสาวสุพพัตรา  ชนะวรรณ์2kn.40630@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
639  44138105นายธัญ  บุญชูช่วย1kn.38105@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
640  44238117นางสาวกิตติพร  หมื่นจร2kn.38117@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
641  44338149นายบุริศร์   คงช่วย1kn.38149@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
642  44438158นายศรัณย์วิชช์  จันทมาศ1kn.38158@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
643  44538171นางสาวธัญธวา  พรหมอินทร์2kn.38171@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
644  44638195เด็กชายชนิสร  สัญญากิจ1kn.38195@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
645  44738202นายวีรโชค  เมืองรอด1kn.38202@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
646  44838250เด็กชายอักขรทร  ดีชู1kn.38250@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
647  44938265นางสาวบัวสวรรค์  รุจิระมานนท์2kn.38265@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
648  441038276นางสาวศุภิสรา   อรัญญพงษ์ไพศาล2kn.38276@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
649  441138290นายรักษิต   ตลึงผล1kn.38290@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
650  441238305นางสาวเตชินี  เพชรดำ2kn.38305@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
651  441338362นางสาวลภัสรดา   กุลเพชรกำธร2kn.38362@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
652  441438367นางสาวศิริพร  ผลาสิงห์2kn.38367@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
653  441538391นางสาวณัฐวศา   ใหมจุ้ย2kn.38391@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
654  441638407นางสาววิลาสินี  ศรีนุ่นวิเชียร2kn.38407@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
655  441738424นายภูมิปัญญ์   คล้ายบ้านใหม่1kn.38424@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
656  441838429นายเอกภพ  ภูววิมล1kn.38429@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
657  441938467เด็กชายปภังกร  อนันตพืช1kn.38467@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
658  442038505นายจิตกร  รอดสม1kn.38505@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
659  442138513นายพสิษฐ์   หนูแก้ว1kn.38513@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
660  442238516เด็กชายภานุเขต  ใหม่ชุม1kn.38516@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
661  442338520นางสาวเข็มพิชา   นครพัฒน์2kn.38520@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
662  442438521นางสาวจิราพร  สมถวิล2kn.38521@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
663  442538528นางสาวปรมาภรณ์  ศรีเมือง2kn.38528@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
664  442638537นางสาวสุจิภาฎา  ดำศรี2kn.38537@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
665  442738538นางสาวอนันตพร  โมกขจันทร์2kn.38538@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
666  442838550นายศุภกิตติ์   สงวนทอง1kn.38550@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
667  442938561นางสาวธัญญาภรณ์  คำแหง2kn.38561@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
668  443038563นางสาวพัชรินทร์  อรุณจิตร2kn.38563@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
669  443138564นางสาวมาดีน๊ะ  มาลีหอม2kn.38564@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
670  443238569นางสาววริศรา   ทองรอด2kn.38569@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
671  443338570นางสาววารัตดา  วรรณศิลป์2kn.38570@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
672  443438571นางสาววิศิณี  เหมทานนท์2kn.38571@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
673  443538616นายส.ไววิทย์  รอบคอบ1kn.38616@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
674  443638739นายอัศม์เดช   จิตต์โชติ1kn.38739@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
675  443740631นางสาวกฤษติกา  รักษาทรัพย์2kn.40631@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
676  443840632นางสาวเกมิกา  เกศณรายณ์2kn.40632@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
677  443940633นางสาวปภานันท์   แก้วนนท์2kn.40633@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
678  444040634นางสาวฟิรดาวส์  แซลีมา2kn.40634@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
679  444140635นางสาวศิรประภา  เกตุชาติ2kn.40635@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
680  444240636นางสาวสุพภชล  นาคจินดา2kn.40636@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
681  45138103นายคีตกานต์  ทองป้อง1kn.38103@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
682  45238109นายนภดล   เพชรเจริญ1kn.38109@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
683  45338113นายสิรภพ   โชติธรรมโม1kn.38113@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
684  45438115นายอุเทน   บุญใส1kn.38115@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
685  45538130เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  ศรีรอด2kn.38130@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
686  45638138นางสาวรวิสรา   เภรีพล2kn.38138@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
687  45738145นางสาวอนัญญา  ทลิกรรณ์2kn.38145@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
688  45838150นายปิย์ตุลา  คงเรือง1kn.38150@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
689  45938192นายเกรียงศักดิ์  แก้วพิทักษ์1kn.38192@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
690  451038197นายธนารัฏฐ์   ช่อฟ้า1kn.38197@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
691  451138214นางสาวณัชชา   นิลพยัคฆ์2kn.38214@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
692  451238223นางสาวปุณยนุช  ทองคำ2kn.38223@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
693  451338224นางสาวพรีม  ลอยชื่น2kn.38224@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
694  451438266นางสาวเบญจมาศ  วัฒนประเสริฐกุล2kn.38266@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
695  451538270นางสาวพิมพ์ดาว  บัวเพชร2kn.38270@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
696  451638297นางสาวกัญญาณัฐ   จันทพันธ์2kn.38297@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
697  451738298นางสาวเขมสรณ์  บุญชิต2kn.38298@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
698  451838329เด็กชายณัชพล  บุญนาค1kn.38329@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
699  451938343นางสาวจรณวรรณ   เซ่งนาค2kn.38343@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
700  452038348นางสาวณัฏฐ์นรี   วรรณมณี2kn.38348@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
701  452138385นายอารักษ์   บิลกาย1kn.38385@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
702  452238393นางสาวญาณิศรา  เตละวานิช2kn.38393@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
703  452338397นางสาวนิตย์รดี  แสงประเสริฐ2kn.38397@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
704  452438432นางสาวกะชามาศ  ผลไชย2kn.38432@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
705  452538449นางสาวพิชชาภา   บุญศิริ2kn.38449@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
706  452638454นางสาวศิริวชิรญาณ์   ศิริกุลสถิตย์2kn.38454@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
707  452738456นางสาวสินีรัศ   ทรัพย์สิน2kn.38456@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
708  452838469เด็กชายพัสกร  เชียรศรี1kn.38469@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
709  452938475นางสาวกานต์ธิดา  อินทรักษ์2kn.38475@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
710  453038476นางสาวกิติภรณ์  เขียวบม2kn.38476@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
711  453138578เด็กชายณัฐวัตร  สุขสันต์1kn.38578@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
712  453238629นางสาวปวริศา  ประสิทธิ์พงศ์2kn.38629@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
713  453340637นายเกริกชัย  หอแป้น1kn.40637@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
714  453440638นายชนาธิป  ทองประดับ1kn.40638@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
715  453540639นายชัชพงศ์   รัตนติกานนท์1kn.40639@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
716  453640640นายถิรพุทธิ์   กลับดี1kn.40640@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
717  453740641นางสาวจินตภา  ชนะภาร2kn.40641@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
718  453840642นางสาวณัฐิดา   พรหมจันทร์2kn.40642@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
719  453940643นางสาวพิชญธิดา  อัยราคม2kn.40643@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
720  454040644นางสาววรรณิกา  งามพ้อง2kn.40644@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
721  46138110นายปิรธีร์   พิชัยยุทธ์1kn.38110@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
722  46238143นางสาวสุพิชชา  สบเหมาะ2kn.38143@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
723  46338165นางสาวชญาดา  สุวรรณทิพย์2kn.38165@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
724  46438187นางสาวสุไปรญา  จิตต์ประสงค์2kn.38187@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
725  46538210นางสาวชญาน์นันท์  สุขเจริญ2kn.38210@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
726  46638212นางสาวชมพูนุช  ย่องอั้น2kn.38212@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
727  46738227นางสาววิรัลพัชร  หนูเมือง2kn.38227@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
728  46838230นางสาวสรศิริ  อัการเลข2kn.38230@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
729  46938234นางสาวอภิสรา   อนันต์2kn.38234@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
730  461038272นางสาวลลิตชนก   สุขอนันต์2kn.38272@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
731  461138274นางสาวศรุตา  บุญโสภาศ2kn.38274@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
732  461238281นายกฤษฏิ์  อนุรักษ์1kn.38281@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
733  461338322นางสาวอรนภา  หนูทอง2kn.38322@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
734  461438327นายชนาภัทร   สุนทร1kn.38327@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
735  461538341นางสาวกุลสินี  สุทธิรักษ์2kn.38341@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
736  461638350นางสาวดวงสุดา  ศรีใหม่2kn.38350@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
737  461738358นางสาวพิชญาภา  แจ้งไสว2kn.38358@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
738  461838361นางสาวรังสิมา  สิทธิยุท2kn.38361@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
739  461938383นายศิวา  พรหมประสงค์1kn.38383@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
740  462038394นางสาวธัญสินี  ช่วยเกิด2kn.38394@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
741  462138420นายธีรภัทร  ไชยวงษ์1kn.38420@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
742  462238427นายสกนธ์   สุวรรณคช1kn.38427@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
743  462338439นางสาวณัฏฐชา  คุณโลก2kn.38439@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
744  462438472นายอนุภัทร์  รัสศรี1kn.38472@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
745  462538507เด็กชายธนพนธ์  สังข์ช่วย1kn.38507@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
746  462638515นายภาณุพงศ์  ดวงมุสิก1kn.38515@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
747  462738531นางสาวพิมพ์ชนก   ชวนะ2kn.38531@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
748  462838601นางสาวศิรประภา  ขุนทองจันทร์2kn.38601@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
749  462938715เด็กชายพชร   ช่วยคุ้ม1kn.38715@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
750  463038728เด็กชายทีฒทัศน์   คงแก้ว1kn.38728@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
751  463138731นายศตายุ  พันธมาศ1kn.38731@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
752  463238732นางสาวชญาดา  ขลิบเเย้ม2kn.38732@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
753  463340645นายโกรภัจจ์  จินะดิษฐ์1kn.40645@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
754  463440646เด็กชายชินดนัย  ตรีวิจิตร1kn.40646@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
755  463540647นายเปมทัต  ทองมี1kn.40647@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
756  463640648นายวัชรกรณ์   เจริญผล1kn.40648@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
757  463740649นางสาวชุติมณฑน์  ศิลารัตน์2kn.40649@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
758  463840650นางสาวทักษพร   รอดตัว2kn.40650@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
759  463940651นางสาวธุมวดี  ตราชู2kn.40651@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
760  464040652นางสาวพิมพ์ชนก  กำพลเชษฐ์2kn.40652@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
761  464140653นางสาววิภาดา  กำแพงแก้ว2kn.40653@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
762  47137568นางสาวจณิสตา  พัฒนา2kn.37568@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
763  47238101นายกิตติศักดิ์  ทิพย์ลักษณ์1kn.38101@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
764  47338104นายชนาภัทร  เชาวลิต1kn.38104@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
765  47438122นางสาวณัฐณิชา  ไพโรจน์2kn.38122@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
766  47538128นางสาวปวริศา   สมสุข2kn.38128@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
767  47638136นางสาวมนัสนันท์   เทพา2kn.38136@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
768  47738154นายรักษกร  ณ พัทลุง1kn.38154@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
769  47838164นางสาวกิริยา  กาญจนจรัส2kn.38164@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
770  47938201นายวิชนัน  หวังจินดาวรรณ1kn.38201@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
771  471038225นางสาวรพีพรรณ  พรหมรอด2kn.38225@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
772  471138231นางสาวสุกฤตา  จันทร์รอด2kn.38231@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
773  471238241นายชนันวิชญ์  แซ่ลิ่ม1kn.38241@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
774  471338244นายธนากรณ์  พลายด้วง1kn.38244@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
775  471438269เด็กหญิงพรธิดี  ชุมศิริ2kn.38269@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
776  471538289นายภาคิน  อินทร์พันธ์1kn.38289@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
777  471638303เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุนทรกิจ2kn.38303@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
778  471738317นางสาวรัชนีกร  ทิพย์เสวก2kn.38317@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
779  471838352นางสาวนลิน   ทวีรัตน์2kn.38352@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
780  471938400นางสาวปัณฑิตา  ตรีภักดิ์2kn.38400@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
781  472038403นางสาวพรรณวดี  คงอิสโร2kn.38403@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
782  472138412นางสาวสุเมธินี   จิตประเสริฐ2kn.38412@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
783  472238425นายวรณัฐ  ประทุมทอง1kn.38425@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
784  472338440นางสาวณัฐภัทร   เพ็งเรือง2kn.38440@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
785  472438448เด็กหญิงพรลภัส  แก้วจินดา2kn.38448@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
786  472538460นายชนัญดร   วิบูลย์ลักษณากุล1kn.38460@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
787  472638477นางสาวกุลธิดา   ศรีสงค์ 2kn.38477@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
788  472738503เด็กหญิงอวัศยา  ปิติเจริญพันธ์2kn.38503@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
789  472838522นางสาวญาณิศา   สงวนโสตร์2kn.38522@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
790  472938716นายสกุลพงศ์   จิตต์มั่น1kn.38716@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
791  473040654นายทัณฑภฤต   เพ็ชรหึง1kn.40654@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
792  473140655นายปัณณทัต  สุขคง1kn.40655@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
793  473240656นายรบชนะ  ยิ่งยง1kn.40656@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
794  473340657นายศิรภัช   ทองเพิ่ม1kn.40657@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
795  473440658นางสาวเขมมิกา  ใสเกลี้ยง2kn.40658@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
796  473540659นางสาวณิชากร  ศรีราม2kn.40659@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
797  473640660นางสาวปฐมพร   พงษ์วิทูรย์2kn.40660@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
798  473740661เด็กหญิงปพิชญา   ชูมณี2kn.40661@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
799  473840662นางสาววิมลสิริ  นาชาญ2kn.40662@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
800  473940663นางสาวศุภลักษณ์   แซ่ล้อ2kn.40663@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
801  474040664นางสาวสุวิชาดา  อินทรภักดิ์2kn.40664@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
802  474140665เด็กหญิงอรปรียา อินทฤทธิ์  อินทฤทธิ์2kn.40665@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
803  48138131นางสาวพิชชาภา  บุญวัน2kn.38131@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
804  48238155นายรังสิมันต์  ชุมเเก้ว1kn.38155@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
805  48338156นายรัชชานนท์   ณนุวงค์1kn.38156@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
806  48438173นางสาวนภิสรา  เพ็งเรือง2kn.38173@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
807  48538177นางสาวปริยาภัทร   ฤทธิ์ขาบ2kn.38177@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
808  48638179นางสาวปวริศา  ยะกะชัย2kn.38179@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
809  48738186นางสาวศุทธินี   ไกรทิพย์2kn.38186@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
810  48838191นายก้องภพ  จันทร์นวล1kn.38191@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
811  48938211นางสาวชนกนันท์   รัตนเพชร2kn.38211@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
812  481038222นางสาวปวีรญา   อยู่คง2kn.38222@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
813  481138232นางสาวสุธาวดี  หนูทอง2kn.38232@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
814  481238251นางสาวกมลชนก  พละบุญ2kn.38251@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
815  481338263นางสาวธัญญลักษณ์  ภาษี2kn.38263@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
816  481438267นางสาวปนัดดา  ใสท้ายดู2kn.38267@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
817  481538277นางสาวสโรชิตา  เดชเชียร2kn.38277@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
818  481638288นายเพ็ชรพระนาย  คงแก้ว1kn.38288@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
819  481738295นายอังคาร  แซ่ลิ่ม1kn.38295@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
820  481838302นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์2kn.38302@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
821  481938312นางสาวพี่รัตชานันท์  ระเห็ดหาญ2kn.38312@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
822  482038319นางสาวสิริกร   ไกรนุกูล2kn.38319@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
823  482138337นายภูริภัทร  บุญศรี1kn.38337@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
824  482238349นางสาวณัฐกุล  ขาวคง2kn.38349@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
825  482338392นางสาวณิชชา  วิสุทธยะรัตน์2kn.38392@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
826  482438437นางสาวชุติมณฑน์  ศรีเจริญ2kn.38437@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
827  482538453นางสาวศิริมล  สุวรรณสังข์2kn.38453@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
828  482638462นายตฤณ  รัตนพันธ์1kn.38462@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
829  482738478นางสาวจุฑารัตน์  อาคมเวช2kn.38478@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
830  482838479นางสาวชาลิสา  คงเพ็ชร2kn.38479@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
831  482938488นางสาวธาริษา   สะคราญ2kn.38488@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
832  483038497นางสาวสิริกัญญา  มาศเมฆ2kn.38497@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
833  483138502นางสาวอรชพร   แจ่มสุวรรณ2kn.38502@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
834  483238551นายอนุศิษฏ์  บุปผากิจ1kn.38551@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
835  483340666นายณัฐกฤต  คุณพาที1kn.40666@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
836  483440667นายธรณินทร์  มนต์แก้ว1kn.40667@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
837  483540668นายปรัชญ์วิรุฬห์  แก้วจำนงค์1kn.40668@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
838  483640669นายพีรศิลป์   สุวรรณปากแพรก1kn.40669@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
839  483740670นายศุภเกียรติ  เฉลิมเกียรติ1kn.40670@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
840  483840671นางสาวกัณฐิกา  ยาชะรัด2kn.40671@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
841  483940672นางสาวธนัชพร  ศรีพุฒ2kn.40672@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
842  484040673เด็กหญิงปฏิมากร  จันทร์แก้ว2kn.40673@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
843  484140674นางสาวพรรณชรินธร  ปานทน2kn.40674@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
844  484240675นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยวรานุรักษ์2kn.40675@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
845  49138116นางสาวกฤชญา   ขาวทอง2kn.38116@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
846  49238124นางสาวณิชารีย์  เข็มจันทร์2kn.38124@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
847  49338162นางสาวกนกวรรณ   พนารักษ์2kn.38162@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
848  49438207นางสาวจันทร์ทราภา  ฤทธิพันธ์2kn.38207@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
849  49538219เด็กหญิงปฐมพร  หนูมี2kn.38219@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
850  49638233นางสาวอนัฐธิดา  แซ่ลิ่ม2kn.38233@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
851  49738254นางสาวกุลนิษฐ์  ไชโย2kn.38254@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
852  49838260นางสาวณัฐกานต์   เปลวันทะ2kn.38260@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
853  49938273นางสาววิวรรธณี  นวลช่วย2kn.38273@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
854  491038280นางสาวอภิชญา  ประเดิมวงศ์2kn.38280@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
855  491138300นางสาวคมฟ้า   บำรุงศิลป์2kn.38300@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
856  491238307นางสาวนรีรัตน์  จิตต์มั่น2kn.38307@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
857  491338308นางสาวนัฏฐริดา  แก้วช่วย2kn.38308@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
858  491438309นางสาวบัณฑิตา  ศรีสมบูรณ์2kn.38309@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
859  491538315นางสาวภัทรสุดา  ศรีชาเยศ2kn.38315@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
860  491638321เด็กหญิงอภิสรา   นามสมุทร2kn.38321@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
861  491738345นางสาวชนากานต์   หวานสนิท2kn.38345@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
862  491838346นางสาวชลธิดา  เพิ่มพูล2kn.38346@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
863  491938353นางสาวนาฎฤดี  คงเซ็น2kn.38353@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
864  492038368นางสาวสลิลทิพย์  แสงศิวะฤทธิ์2kn.38368@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
865  492138396นางสาวนวพร  เกตุชาติ2kn.38396@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
866  492238430นางสาวกนกพร  สุขวิเชียร2kn.38430@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
867  492338465นายธีรภพ   เลิศสุทธิชวาล1kn.38465@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
868  492438492นางสาวเปมิศา  แดงคงแก้ว2kn.38492@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
869  492538495นางสาววรัทย์ธยา  รัชณรงค์2kn.38495@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
870  492638619นางสาวกัญญาณัฐ   อนงค์2kn.38619@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
871  492738622นางสาวจิตรพีสตร์  บุหลันพฤกษ์2kn.38622@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
872  492838626นางสาวนาถตยา  ยังอุ่น2kn.38626@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
873  492938720เด็กหญิงชนิษฐา  ทองคำ2kn.38720@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
874  493038734นางสาวพิมพ์วลัญช์  สุขสวัสดิ์2kn.38734@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
875  493140676นายณัฏฐกฤต   เขียวบุญจันทร์1kn.40676@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
876  493240677นางสาวกวิสรา  ยอดมณี2kn.40677@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
877  493340678นางสาวเขมิกา   ชูสุข2kn.40678@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
878  493440679นางสาวจิรภิญญา  กิตตินิรนาท2kn.40679@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
879  493540680นางสาวณัฐกมล  นาคสิงห์2kn.40680@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
880  493640681นางสาวนครลักษณ์  เจริญสวัสดิ์2kn.40681@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
881  493740682นางสาวปัทมพร   มากทอง2kn.40682@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
882  493840683นางสาวพุฒิธาดา  ชูสุวรรณ2kn.40683@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
883  493940684นางสาวภารดี   จันทร์มุณี2kn.40684@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
884  494040685นางสาวมัณฑิตา  ไชยคชบาล2kn.40685@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
885  494140686นางสาวศตพร  รอดสุด2kn.40686@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
886  494240687นางสาวศรุตา   ตุ่มทอง2kn.40687@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
887  410138111นายวีรชัย  วัฒนสุรวิทย์1kn.38111@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
888  410238142นางสาวศศิประภา  ชูทอง2kn.38142@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
889  410338148นายบุญยฤทธิ์  บุญอมร1kn.38148@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
890  410438153นายภูรภัทร  หม่อมพิบูลย์1kn.38153@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
891  410538174นางสาวนิศากร   นฤบาล2kn.38174@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
892  410638188นางสาวสุพพัตรา  พรหมมาศ2kn.38188@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
893  410738190นางสาวอนัญญา   ผลปันทรัพย์2kn.38190@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
894  410838203นายสยามภูมิ  ทองใสเกลี้ยง1kn.38203@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
895  410938253นางสาวกัลยรัตน์  จันทรุกขา2kn.38253@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
896  4101038264นางสาวธิฆัมพร  เนียมรินทร์2kn.38264@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
897  4101138275นางสาวศุภิสรา  ปาละกุล2kn.38275@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
898  4101238294นายเศรษฐภูมิ  อยู่ทอง1kn.38294@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
899  4101338364นางสาวศศินา   รักงาม2kn.38364@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
900  4101438370เด็กชายจักรินทร์   หมายสุข1kn.38370@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
901  4101538377นายภูริพรรดิ์  ชนะฤทธิ์1kn.38377@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
902  4101638380เด็กชายวรภัทร  คุ้มภัย1kn.38380@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
903  4101738386นางสาวกนกวรรณ  ดำคง2kn.38386@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
904  4101838390นางสาวณัฎฐธิดา  เกษรสิทธิ์2kn.38390@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
905  4101938398นางสาวนูรีน   จงรักษ์2kn.38398@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
906  4102038399นางสาวปริชญา   รัตนมุณี2kn.38399@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
907  4102138410นางสาวศิวารุ่งรัตน์  หงษ์เกิด2kn.38410@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
908  4102238464นายธีธัช   ศักดิ์จิรพาพงษ์1kn.38464@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
909  4102338484นางสาวณัฐมน  ระพิสุวรรณ2kn.38484@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
910  4102438486นางสาวธนัชชา  กิตติวานิช2kn.38486@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
911  4102538499นางสาวสุวรรณา  ไตรระเบียบ2kn.38499@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
912  4102638576นายคงภูมิ  คงสำราญ1kn.38576@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
913  4102738586นางสาวกิดากร  อ่อนเกตุพล2kn.38586@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
914  4102838588นางสาวชนัญชิดา  เหล่าชินชาติ2kn.38588@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
915  4102938635นางสาวสิริภัทร  ยมใหม่2kn.38635@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
916  4103038717นางสาวประพิชญา   รัตนวิมลมาลย์2kn.38717@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
917  4103140688นายปวริศ  รัตนสุวรรณ์1kn.40688@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
918  4103240689นายภูริภัทร  สิงห์ใหม่1kn.40689@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
919  4103340690เด็กชายวรัญญู   จิตจำนอง1kn.40690@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
920  4103440691นายอภิรักษ์   โยธารักษ์1kn.40691@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
921  4103540692นางสาวณัชญานันท์  รัตโส2kn.40692@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
922  4103640693นางสาวณัฎฐณิชา    ชูประดิษฐ2kn.40693@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
923  4103740694เด็กหญิงธวัลรัตน์ ถาวร  ถาวร2kn.40694@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
924  4103840695นางสาวนูรีน  นิโสย2kn.40695@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
925  4103940696นางสาวพุทธิชา   พุทธรัตน์2kn.40696@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
926  4104040697เด็กหญิงมัชฌิมา  ขนาบแก้ว2kn.40697@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
927  4104140698เด็กชายสวรส  ชนะบางแก้ว2kn.40698@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
928  4104240699นางสาวหนึ่งธิดา  บุญสุภา2kn.40699@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
929  411137934นางสาวอารยา  สัตย์ศรี2smgpkn.37934@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
930  411238180นางสาวปานเกศ  บัวจันทร์2smgpkn.38180@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
931  411338258นางสาวณัฏฐธิดา  พร้าก้อน2smgpkn.38258@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
932  411438419เด็กชายธารากร  ชูเสือหึง1smgpkn.38419@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
933  411538441นางสาวธณัฐนันท์   คงมนต์2smgpkn.38441@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
934  411638485นางสาวทิฆัมพร  บุรีภักดี2smgpkn.38485@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
935  411738511นายปภาวิน  บุญจริง1smgpkn.38511@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
936  411838512เด็กชายพงศธร  ติกจินา1smgpkn.38512@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
937  411938518นายศิระสิทธิ์  สมัยสงฆ์1smgpkn.38518@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
938  4111038524นางสาวธัญญรัตน์  อาจหาญ2smgpkn.38524@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
939  4111138526นางสาวนริศรา   วัลวิล2smgpkn.38526@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
940  4111238532นางสาวเพ็ญพิชชา  นามโชติ2smgpkn.38532@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
941  4111338533นางสาวลภัสรดา  เจรจาปรีดี2smgpkn.38533@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
942  4111438540นายกนกพงค์  ทองขาว1smgpkn.38540@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
943  4111538541นายจักราวุธ  ทองบุญชู1smgpkn.38541@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
944  4111638555นางสาวเจษฎาภรณ์   ศรีเพชร2smgpkn.38555@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
945  4111738556นางสาวโชติกา  คงทอง2smgpkn.38556@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
946  4111838590นางสาวนาเดีย   หลังปุเต๊ะ2smgpkn.38590@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
947  4111940700นายคณพศ?   กันทา?1smgpkn.40700@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
948  4112040701นายจิรวัฒน์   จะรา1smgpkn.40701@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
949  4112140702เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวเขียว1smgpkn.40702@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
950  4112240703นายณัฏภัทร  ทองหวาน1smgpkn.40703@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
951  4112340704นายณัทภพ   พูลเจริญ1smgpkn.40704@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
952  4112440705นายนภสินธุ์   จันทร์คง1smgpkn.40705@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
953  4112540706นายนภัทร  ขจรจิรธนิน1smbpkn.40706@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
954  4112640707นายนวัตกรณ์   เพชราภรณ์1smbpkn.40707@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
955  4112740708นายปภังกร  ศรีสุวรรณ1smbpkn.40708@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
956  4112840709นางสาวกวินธิดา  บวรเตชินภัตร์2smgpkn.40709@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
957  4112940710นางสาวพรรณวษา  เกิดสมนึก2smgpkn.40710@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
958  4113040711นางสาวสโรชา  วัชรกาฬ2smgpkn.40711@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
959  412138291เด็กชายลภน   โกไศยกานนท์1smbpkn.38291@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
960  412238480นางสาวญาณิศา  นุ่มนวล2smbpkn.38480@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
961  412338483นางสาวณัฐกมน   ไชยฤทธิ์2smbpkn.38483@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
962  412438504เด็กชายคุณานนท์   ภูริพงษ์พรรณ1smbpkn.38504@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
963  412538510นายบุณยวีร์  แก้วซัง1smbpkn.38510@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
964  412638525นางสาวธันย์ชนก   รักษาพล2smbpkn.38525@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
965  412738529นางสาวปัญญพัฒน์   วีระชาติ2smbpkn.38529@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
966  412838534นางสาวศริตา   เผ่าชู2smbpkn.38534@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
967  412938536นางสาวสิริมา  แซ่ฮ่ำ2smbpkn.38536@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
968  4121038580นายปณต  ศรีทับ1smbpkn.38580@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
969  4121138581นายปภังกร  ศรีรุ่ง1smbpkn.38581@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
970  4121238583นายรัฐภูมิ  ปานเหลือ1smbpkn.38583@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
971  4121338596นางสาวภิญญาพัชญ์  ขนอม2smbpkn.38596@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
972  4121438599นางสาววงศ์วรรณ  เกื้อกูลสงฆ์2smbpkn.38599@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
973  4121538607นายชวิศ  สุวรรณฤทธิ์1smbpkn.38607@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
974  4121638609เด็กชายปลื้มปิติ  ศรีสมทรง1smbpkn.38609@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
975  4121738612นายพีรดนย์   จินดาฤกษ์1smbpkn.38612@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
976  4121838614นายรชต  อธิคมานนท์1smbpkn.38614@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
977  4121938615นายศิวพล  ธาณุกิจ1smbpkn.38615@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
978  4122038624เด็กหญิงฐายิกา  สระแก้ว2smbpkn.38624@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
979  4122138627นางสาวนุชนาฏ  ผิวสำอางค์2smbpkn.38627@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
980  4122238633นางสาวศิรธีรา   รอดเจริญ2smbpkn.38633@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
981  4122340712นายชิโนรส   สังเกื้อ1smbpkn.40712@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
982  4122440713นายเชษฐวิทย์  จันทร์ทิพย์1smbpkn.40713@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
983  4122540714นางสาววิชุดา   ทรงเลิศ2smbpkn.40714@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
984  413137943นายภาวิต  เกิดทองมี1MPkn.37943@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
985  413238141นางสาววิรัลพัชร  กลับดี2mpkn.38141@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
986  413338206นางสาวกษมา  จันทร์เมือง2mpkn.38206@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
987  413438216นางสาวณัฐนิชา  บุญญโรจน์2mpkn.38216@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
988  413538261เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูประสูตร2mpkn.38261@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
989  413638493นางสาวพิมลวรรณ  จันทร์วิเชียร2mpkn.38493@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
990  413738544นายธนภพ  แคนยุกต์1mpkn.38544@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
991  413838582นายพิพัฒน์พงค์   เทพสุวรรณ1mpkn.38582@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
992  413938584นายอิทธิชัย   นิลประดิษฐ์1mpkn.38584@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
993  4131038585เด็กชายอีรอล ดีเจ   วาลมอเรีย1mpkn.38585@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
994  4131138589เด็กหญิงธัญวรัตม์  สมาคม2mpkn.38589@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
995  4131238592เด็กหญิงพริมา  เล็งไพบูลย์2mpkn.38592@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
996  4131338594นางสาวพันฑิรา  พฤกษ์วังขาว2mpkn.38594@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
997  4131438597นางสาวภูษณิศา  สมสุข2mpkn.38597@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
998  4131538600นางสาววรพิชชา  เอี่ยวสานุรักษ์2mpkn.38600@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
999  4131638604นางสาวอรกิต  เจริญพานิช2mpkn.38604@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1000  4131738608นายเตชภณ  ไชยภักดี1mpkn.38608@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1001  4131838610นายปุณณวิช  สุทิน1mpkn.38610@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1002  4131938617นายสุกฤษฎิ์   จงศิริ1mpkn.38617@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1003  4132038634นางสาวศุภิกา  นุ่นเส้ง2mpkn.38634@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1004  4132140715นายอาชวิน   พุทธศรี1mpkn.40715@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1005  4132240716นางสาวภัทรมน  โต๊ะเตบ2mpkn.40716@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1006  4132340717นางสาวภูษิตา   ภูษิตตานนท์2mpkn.40717@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1007  4132440718เด็กหญิงเมสิรินทร์   ประเสริฐสังข์2mpkn.40718@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.
1008  4132540719นางสาวรุ้งไพลิน  จันเอียด2mpkn.40719@kanlayanee.ac.thครั้งแรกใชัเลขประชน นร.