โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2566เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ตารางเรียน ชั้น
ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
พลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ศิลปศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
การงานอาชีพ
 
ภาษาต่างประเทศ
รายชื่อนักเรียน
แนะแนว
 
IS
 
EP
 
SMGP
 
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566
 
ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไขข้อมูล  ติดต่อครูผาสุข ถาวร ห้อง สำนักงานทะเบียน-วัดผล