โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 เริ่มใช้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ตารางเรียน ชั้น
ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
พลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ศิลปศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
การงานอาชีพ
 
ภาษาต่างประเทศ
 
แนะแนว
 
IS
 
EP
 
SMGP
 
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565
 
ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไขข้อมูล  ติดต่อครูผาสุข ถาวร ห้อง สำนักงานทะเบียน-วัดผล